Najnowsze zmiany techniczne Spike2 version 9 for Windows


Uzytkownicy wersji 9 mogą sciagnąć za darmo.

Data Wersja Zasadnicze informacje
12/17 9.02 Nowe funkcje
 1. Channel Process is extended to allow time shifts of event channels and debounce of event and Level event channels.
 2. The ArrCWT() script command calculates the Continuous Wavelet Transform of an array of data.
 3. The ArrMapImage() script command converts a matrix into a bitmap using a colour scale.
 4. The ChanOrder() script command is extended to get a list of all channels, in order, including hidden channels.
 5. The ChanList() script command is extended to manipulate channel lists.
 6. Dialog expressions are extended with arithmetic functions.
 7. The XRange() script command can be used as the equivalent of the X Axis Range dialog Show All button.
 8. The Cursor context menus for Lock to Cursor (to another cursor) now have an unlock option and indicate which cursor it is locked to.
 9. The ArrRange() script command finds the range of data in an array.
 10. The script editor can navigate to the next and previous function or procedure start from the right-click context menu.
 11. We have improved the support for very large channel images (more than 32767 pixels in width or height); previously such images did not draw.
 12. You can disable the use of the DEFAULT.s2cx configuration file in the Edit Preferences Sampling tab.
 13. You can right-click the title bar of the Sampling Configuration dialog to copy the path to the current configuration file to the clipboard.
 14. The EditPaste() script command is extended to report clipboard contents and to copy a clipboard bitmap into a script array.
 15. The VirtualChan() script command can create a new channel with a channel number higher than existing channels in addition to creating at the lowest available channel.
 16. RealMark channels with multiple attached data values can have separate titles and units for each item when data is stored to a 64-bit smrx data file. There are new variants of the ChanTitle$() and ChanUnits$() script commands to support this. The Channel Information dialog is extended to cope with the new capabilities.
 17. You can now find out which cells are selected in a grid view with the new Selection() script command.
 18. When sampling with Write to disk disabled, many more items are drawn in the Not saving to disk colour and display their not saving state when you redisplay the data. Spike2 shape data always displays data in the colour that corresponds to the sorted state. Marker data drawn in State mode shows the original colour and the not saving colour.
 19. Previously, some channels that could draw in the Not saving to disk colour only did so when drawn at the very end of a sampling file. Now they always draw data marked as not to be saved in this colour as long as the data is still buffered and could potentially be saved.
 20. You can now reset the data view colours to a dark scheme with black backgrounds rather than white backgrounds by holding down
Usunięte błędy
 1. The Export As... menu command did not include *.gif in the list of available file formats.
 2. When starting to sample or rerun a data file, if you caused Spike2 to recalculate the data area (by resizing or showing/hiding channels) before the view began to scroll, the x axis range could change to a previously set range.
 3. The online TextMark dialog did not save/restore marker codes in the drop-down list correctly. Codes 0-15 in the first marker code worked correctly.
 4. The ChanMeasure() script command and the Cursor Regions dialog could include an extra data point in measurements such as Mean value when a waveform channel had a channel process applied such as Smooth, and the end of the time range for the measurement exactly matched the time of a waveform data point.
 5. In the Channel process dialog, editing a value caused the channel to update (as expected) unless the edit returned the value to the pre-edit state.
 6. Recording Duplicate Channel did not make the new channel visible.
 7. Recording changes to the Grid display did not work for x grid only or y grid only.
 8. A channel image that was linked to specific channel co-ordinates could disappear if you zoomed in.
 9. A script that created a process that wrote data to a memory buffer channel, deleted the memory buffer, and then repeated this sequence without allowing the script idle time with Yield() or a user interaction command (Interact(), ToolBar() or DlgShow()), could crash.
 10. Toolbar and Interact bar and user-defined dialog short-cuts did not work if the current view was iconized.
 11. The ArrAdd(), ArrSub(), ArrSubR(), ArrMul(), ArrDiv() and ArrDivR() script routines did not accept a const second argument.
 12. Importing a CFS file holding channels of 64-bit floating point data could generate incorrect results.
 13. Edit Preferences dialog Sampling tab does not accept a directory that does not exist, but did not explain the problem.
 14. If you opened a data file ready to sample, then Aborted sampling without starting, a connection to the 1401 was left open. Switching off or removing the 1401 in this state could make it difficult to reconnect without restarting the system.
 15. The ChanPixel() script command in mode% 7 returned 0 when getting the font size, it now returns 3. If you used it to get y axis information that depended on a channel, and the channel was invisible, it could return incorrect values.
Zmiany
 1. Previously, when a script created a new view that was invisible, it was still moved to the front of all views and given the input focus. This caused the application title bar and the title bar of the view that previously had the input focus to repaint. Now, if a view is created invisibly, it is not moved to the front. This reduces screen flicker and speeds up some scripts. However, any script that relies on a newly created but invisible view having the input focus will need changes.
09/17 9.01 Nowe funkcje
 1. Teraz, na potrzeby próbkowania można tworzyć kanały RealWave. Jeżeli używa się ich z programowalnym wzmacniaczem, to można podczas próbkowania wprowadzać zmiany wzmocnienia, które nie wpłyną na pobrane wcześniej dane.
 2. Wirtualna fala WEnv() może teraz używać funkcji cosinus i podniesiony cosinus dla faz narastania i opadania.
 3. Podczas wyboru portu COM dla wzmacniacza, oferujemy tylko istniejące porty i podajemy więcej informacji identyfikujących port.
 4. Numery kanałów Talker nie są już ograniczone do zakresu 1-100.
 5. Kanały wygenerowane przez Talker mogą teraz wyzwalać próbkowanie.
 6. Całkowita liczba kanałów próbkowanych przez interfejs 1401 jest wciąż ograniczona do 100, ale przypisane do kanałów numery nie są ograniczone do zakresu 1-100.
 7. Podczas próbkowania można przesunąć kanały Keyboard, TextMark i Znaczników Cyfrowych tak, by nie zaburzyło to zakresu innych kanałów.
 8. Podczas debuggowania skryptu można edytować i wyświetlać zmienne łańcuchowe w wielolinijkowym edytorze.
 9. Komenda skryptowa FileApplyResources() została rozszerzona, by dać więcej kontroli nad zastosowywanymi zasobami. Można również zastosować zasoby utworzone przez inny podgląd do aktualnego podglądu bez konieczności tworzenia odpowiednio nazwanego pliku zasobów.
 10. Teraz okno dialogowe About Spike2… z menu Help zawiera nazwę komputera, na którym jest uruchomiony Spike2. Talkery uruchamiane przez sieć wymagają tej nazwy, by nawiązać połączenie ze Spike2.
 11. Wzmacniacz D440 posiada teraz przycisk Reset Calibration.
 12. Teraz w 64-bitowych wersjach Spike2 dostępny jest importer Biopac, który jest uaktualniony do najnowszej wersji.
 13. Teraz komendy skryptowe ColourSet() i ColourGet() mają dostęp do skali kolorów, takich jak w sonogramach.
 14. Komenda DlgEnable() może być użyta do kontrolowania widoczności bitmapy w oknie dialogowym utworzonym przez użytkownika.
 15. Komendy CondSet() i OutputReset() mają teraz warianty, które pozwalają zresetować stany wzmacniacza i wyjścia.
 16. Komenda System() została rozszerzona, by zgłaszać czas CPU wykorzystany przez wątek GUI.
 17. Jeżeli zapisywany jest kanał nie posiadający komentarza, to SPike2 doda do komentarza informację o numerze kanału źródłowego, informację o kanale wirtualnym oraz przetworzeniu kanału.
 18. Informacja wyskakująca po najechaniu myszką na oś y podglądu czasu zawiera teraz informacje po przetworzeniu kanału oraz śladach WaveMark.
 19. Teraz już nie przestają działać definiowane przez użytkownika skróty klawiaturowe paska Toolbar, Interact i okien dialogowych użytkownika, jeżeli na okna dialogowe Cursor Regions i Cursor Values miały fokus wejściowy (były wybrane).
 20. Komenda SampleText () zwraca teraz czas dodania znacznika tekstu.
 21. Używając Ctrl + Alt + kliknięcie myszy, aby przeciągnąć linię w celu wybrania spajków w Overdraw WM i innych trybach rysowania, możesz teraz użyć klawisza Shift, aby ograniczyć linię do horyzontalnej.
 22. W oknie dialogowym klastrowania możesz teraz użyć klawisza F, aby oznaczyć wybrane (za pomocą elipsy lub kształtu zdefiniowanego przez użytkownika) zdarzenia kodem FF. Możesz także nadać wszystkim widocznym zdarzeniom kod FF używając Ctrl + Shift + F.
 23. W oknie dialogowym klastrowania można użyć kółka myszy do skalowania rozmiaru elipsy lub kształtu zdefiniowanego przez użytkownika.
 24. Polecenie System$() ma nowy wariant do odczytu wiersza polecenia, który rozpoczął Spike2.
 25. Teraz możesz zapisywać mapy bitowe za pomocą FileSaveAs () w formacie GIF, a podczas interaktywnego ładowania i zapisywania obrazów można korzystać z GIFów. To nie są animowane GIFy.
 26. Istnieją ulepszenia komunikatów o błędach kompilatora skryptów pomagające w zidentyfikowaniu przyczyny błędu składni skryptu.
Usunięte błędy
 1. Importowanie lub eksportowanie pliku danych z dużą liczbą kanałów (> 300) i wieloma różnymi Tytułami, Jednostkami lub Komentarzami kanałów może spowodować, że pliku danych .smrx nie będzie dało się otworzyć. Taki plik można teraz naprawić przy pomocy programu S64Fix.
 2. System kompilatora gubił się, jeśli skompilowałeś (i uruchomiłeś) jeden skrypt, skompilowałeś kolejny skrypt, który spowodował błąd kompilatora i ponownie uruchomiłeś pierwszy skrypt.
 3. Edytor sekwencji graficznych dawał błąd, jeśli dodano znacznik o kodzie 00 (który jest kodem domyślnym).
 4. Próba otwarcia uszkodzonego pliku konfiguracji próbkowania mogła spowodować awarię Spike2.
 5. Kody, które dodają wiadomości do Sampling Notes dotyczące kanałów, które są próbkowane znacznie wolniej lub szybciej niż jest to wymagane, zawsze zgłaszały takie kanały jako próbkowane wolniej, nawet jeśli próbki pobierano szybciej.
 6. Komenda Import z menu File dodawała tytuły kanałów na początku wszystkich komentarzy kanału. Działa to tylko wtedy, gdy tytuł kanału jest tak długi, że jest on skracany przez system importowania.
 7. Znacznik klawiatury dla końca końcu sekcji czasowego pobierania próbek nie był zapisywany na dysku.
 8. W wersji 9.00 początkowy stan próbkowania w trybie okresowego lub wyzwalanego próbkowania był nieprawidłowy.
 9. Wklejanie znaków non-ASCII UNICODE do widoku siatki nie działało.
 10. W oknie dialogowym X Axis Range, zmiana Jednostek osi ponownie podawała wartości Left i Right w poprzednim trybie osi, a nie w nowym.
 11. Jeśli dane pobierano w formacie 32-bitowym, a następnie użyto komendy FileSaveAs ("", -1), aby zapisać plik, proponowane było domyślne rozszerzenie pliku.smrx (choć plik był 32-bitowy i powinien mieć rozszerzenie .smr). Spike2 może czytać 64-bitowe pliki z każdym rozszerzeniem, ale odrzuca pliki 32-bitowe z rozszerzeniem .smrx.
 12. Jeśli próbkujesz bez 1401, pole wyboru Trigger w pasku sterowania próbkowania jest wyłączone, ponieważ wyzwalany start nie jest obsługiwany (obecnie) bez 1401.
 13. Gdy skrypt napotkał punkt przerwania lub podczas Interakcji ze Spike2 w procedurze bezczynności, otwarciu okna dialogowego Cursor Values albo Regions lub dowolnego okna Spike-shape lub Multimedia ustawiało bieżący widok skryptu, co mogło powodować przerwanie skryptu z błędem " Wrong View type ".
 14. W oknie dialogowym Channel setup zmiana ustawień wzmocnienia D440 nie powodowała aktualizacji skali osi y.
 15. Na pasku Sample Bar działa teraz stan Write to Disk trybu Immediate Start. Jeśli Immediate Start nie jest włączony, zmiany Write to Disk są wyłączone. wykona
 16. Jeśli zrobiłeś Reset próbkowania (aby je zrestartować), okna dialogowe Cursor Regions i Cursor Values nie były resetowane.
 17. Rejestrowanie XAxisMode() w podglądzie czasu mogło generować dziwne wartości mode%, jeśli jednostki osi x nie były sekundami.
 18. Komenda SampleWaveMark() nie była wykonywana, jeśli jako drugi argument użyto tablicy portów.
 19. Komenda SampleClear() nie usuwała nazwy ostatniej konfiguracji próbkowania odczytanej przez SampleConfig$().
 20. Funkcje Ec() i Et() wirtualnych kanałów poszerzały poszukiwanie zdarzeń o jeden takt zegara pliku danych dalej niż powinny. To mogło (w pewnych okolicznościach) spowodować, że funkcja Ec() generowała liczbę zliczeń za duż o 1. Zmiana wartości wyjściowej komendy Et() była zazwyczaj zbyt mała, aby mieć znaczenie.
 21. Funkcja wirtualnego kanału WSqu () mogła generować niską fazę, która była za długa o jedną próbkę.
 22. Jeśli dwukrotnie kliknąłeś i dokonałeś edycji elementu w kanale TextMark, duplikaty tego kanału nie były zaktualizowane.
 23. Kilka poleceń skryptowych nie akceptowało elementów const jako argumentów, gdy powinny to robić. Na przykład: SampleTrigger(), YAxisAttrib() i YAxisStyle() nie akceptowały argumentu cSpc%, który został zadeklarowany const cSpc%[3]:={2,1,2}.
 24. Polecenie MemImport() użyte do utworzenia kanału WaveMark z sygnału falowego i kanału zdarzeń mogło pominąć ostatni punkt przebiegu, jeśli czasy zdarzeń nie były wyrównane do próbek sygnału falowego.
 25. W widoku z logarytmiczną osią y, jeśli powiększono obraz, przeciągając prostokąt, wynik pokazywał nieprawidłowy zakres osi y.
Zmiany
 1. Komenda MatLabOpen() nie powoduje zatrzymania skryptu z błędem krytycznym, jeśli nie można otworzyć pakietu MatLab, teraz zgłasza ujemny kod błędu.
 2. W debuggerze skryptu po otwarciu okna do edycji zmiennej łańcuchowej początkowy ciąg nie jest już wybierany, a okno edycji będzie próbowało zmienić rozmiar, aby uwzględnić tekst ciągu.
 3. Przykładowe Talkery są zawsze instalowane, chyba że zostały wykluczone w instalacji niestandardowej.
 4. Maksymalna długość automatycznych nazw plików wzrasta z 23 do 40 znaków. Starsze wersje programu Spike2 ograniczą długość do 23 znaków, jeśli edytujesz nazwę.
 5. Podczas tworzenia nowego kanału domyślne tytuły kanałów i komentarze kanałów są teraz ustawiane na pusty ciąg, a nie "untitled" i "No comment".
 6. Zmieniono wartość zwracaną przez polecenie SampleText(); wcześniej to zawsze było 0.
06/17 9.00 Nowe funkcje
 1. Maksymalna liczna kanałów, jaką można zapisać w 64-bitowym pliku smrx została zwiększona z 400 do 2000.
 2. Maksymalną liczbę kanałów wirtualnych, kanałów pamięci oraz kanałów zduplikowanych zwiększono do 2000.
 3. Maksymalna liczba kanałów w podglądach XY została zwiększona z 256 do 2000.
 4. Maksymalna liczba kanałów w podglądzie Result została zwiększona z 256 do 2000.
 5. Maksymalna liczba wierszy w podglądzie Grid została zwiększona z 10 000 do 1 000 000 (maksymalną liczbą kolumn pozostaje 1000).
 6. Liczba odgórnie ustalonych kształtów fal wyjściowych, które mogą być wykorzystane podczas próbkowania, została zwiększona z 10 do 62 w urządzeniach Power1401 i do 20 w urządzeniach Micro1401.
 7. Nowa komenda skryptowa Chan() pozwala na wykrycie numeru kanału, który spełnia specyfikację kanału.
 8. Do języka skryptowego wprowadzono nowe operatory numeryczne dla bitowego not (~), dla przesuwania liczb całkowitych (<<, >> i >>>) oraz pozwalające użyć & dla band, && dla and, | dla bor i || dla or, % dla mod i ! dla not.
 9. Język skryptowy pozwala użyć * do powielenia łańcucha znaków, na przykład "+-"*3 to "+-+-+-".
 10. Okno dialogowe importu do bufora pamięciowego i komenda skryptowa MemImport() pozwalają na import kanałów WaveMark jako sygnał falowy.
 11. Komenda skryptowa ArrHist() pozwala na macierze o całkowitym źródle.
 12. Regularne wyrażenia ECMAScript są teraz obsługiwane przez okna dialogowe Find i Replace menu Edit oraz odpowiedniki w języku skryptowym.
 13. Można zmieniać rozmiar większej liczby okien dialogowych, zwykle po to by umożliwić wpisywanie dłuższych łańcuchów tekstu lub by mieć dostęp do długich list obiektów bez konieczności ich przewijania. Dotyczy to okna dialogowego kanałów Virtual, okna Evaluate, okna edycji zmiennych Debuggera, okna dialogowego dodającego krzywe w graficznym edytorze, okna dialogowego Change Colours i paru innych.
 14. Jeżeli masz otwarte okno dialogowe Edit TextMark możesz kliknąć na obiekt TextMark tego kanału w podglądzie danych, by przesunąć się do niego w oknie dialogowym. Jeżeli okno dialogowe jest rozwinięte, by pokazać listę obiektów TextMark, to wybrany obiekt zostanie podświetlony.
 15. Można próbkować dane używając Talker-ów i nie posiadając podłączonego 1401, jeżeli ustawiona jest konfiguracja próbkowania nie wykorzystująca 1401 (brak sekwencji wyjściowej, wyjścia krzywych o ustalonym kształcie, kanałów falowych, kanałów WaveMark, zdarzeń lub wejść cyfrowych).
 16. Komenda skryptowa FileOpen() posiada teraz znacznik mode% do otwierania zewnętrznych plików tekstowych w trybie Unicode.
 17. SSOpen() pozwala by aktualny podgląd był związany z podglądem czasu; w poprzednich wersjach musiał to być podgląd czasu.
Zmiany
 1. Numeracja kanałów pamięciowych, wirtualnych i zduplikowanych uległa zmianie (by zrobić miejsce dla dodatkowych kanałów dyskowych). Każdy skrypt opierający się na tym, że 401 był pierwszym kanałem pamięciowym, a 701 był pierwszym kanałem wirtualnym, będzie teraz zepsuty. Zawsze twierdziliśmy, że skrypty nie powinny się na tym opierać. Można użyć Chan("m1"), by uzyskać pierwszy kanał pamięciowy i Chan("v1"), by uzyskać pierwszy kanał wirtualny. Należy użyć DupChan(0), by znaleźć numer pierwszego kanału zduplikowanego.
 2. Nasze oprogramowanie nie odczytuje już starego formatu plików konfiguracyjnych (*.s2c) i zasobów (*.s2r). Ostatnia wersja, która je zapisywała to Spike2 7.10 wypuszczona w 2012. Jeżeli konieczne jest odczytanie tych plików, to można je przekonwertować do nowoczesnego formatu *.s2cx i *.s2rx przy użyciu Spike2 wersji 8.

Cambridge Electronic Design Limited

Registered in England: 972132

Registered office:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Producer Registration number: WEE/BD0050TZ

Terms and Conditions of Sale

For our US customers, we can provide tax form W-8BEN, that identifies us as a UK company.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Commodity codes
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×

Polityka ochrony prywatności

Związane z tą witryną działania CED w zakresie ochrony prywatności dotyczą dwóch dziedzin. Wyjaśniamy je poniżej.

Listy elektroniczne związane ze ściąganiem plików

Oferujemy darmowe pobieranie wielu plików z naszej witryny internetowej, od programów testowych do pełnych zestawów instalacyjnych służących do aktualizacji głównych pakietów oprogramowania, na przykład Spike2 i Signal.

Klientom, którzy chcą ściągnąć główny pakiet oprogramowania, zadajemy kilka pytań, między innymi o ich imię/nazwę, adres poczty elektronicznej, numer seryjny programu, który chcą uaktualnić oraz czy życzą sobie, by otrzymywali automatyczny e-mail z informacją o każdej aktualizacji produktu. Informacje te są przesyłane do CED w momencie, gdy pojawia się końcowy ekran pobierania pliku. Wraz z tym e-mailem przesyłane są informacje na temat nazwy i wersji używanej przeglądarki oraz rozdzielczości ekranu użytkownika.

Informacje te są zbierane i przechowywane z tego względu, że informacje o przeglądarkach, w których oglądana jest nasza witryna i rozdzielczościach ekranu są użyteczne dla naszego zespołu programistów.

Znaczniki kontekstu klienta (cookies)

Kiedy nasi klienci ściągają główny pakiet oprogramowania, my próbujemy zapisać na ich dysku cookie - mały plik, który zawiera nazwę klienta, numer seryjny pakietu oprogramowania oraz numer wersji ściąganego programu. Pliki te są ważne przez jeden rok.

Informacje te gromadzone są przede wszystkim ze względu na to, że jeśli użytkownik będzie chciał pobrać pliki następnym razem, to dane zostaną odczytane z cookie i wpisane automatycznie do formularza, dzięki czemu nie trzeba ich ponownie wyszukiwać. Ponadto, podczas ponownej wizyty w naszej witrynie internetowej przeglądarka internetowa wyszukuje cookies i porównuje zapisany w nich numer wersji pobranych plików i porównuje je z najnowszymi wersjami opublikowanych przez nas plików. Jeśli dostępna jest nowsza wersja produktu, wtedy na naszej głównej stronie pojawia się komunikat, a użytkownik wie, że warto pobrać ponownie pliki.

Żadna z tych informacji nie jest przekazywana komukolwiek spoza CED. ×