• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

CED 电子邮件订阅

我希望向我发送关于以下主题的电子邮件(请勾选您感兴趣的所有项) :

选择所有电子邮件订阅

CED eNews
CED 公告
获得我们最新的程序更新、升级,最先了解我们的新产品。
活动日历
获得我们的培训日、网络研讨会和即将举行会议的通知。不要错过与我们团队见面并提问的机会。
退订
要退订未来的电子邮件,请选择不再希望收到的邮件或全选。

Cambridge Electronic Design Limited

在英国注册: 00972132

注册办事处:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

生产者注册号: WEE/BD0050TZ

销售条款和条件

对于我们的美国客户,我们可以提供W-8BEN税表,该表将我们标识为英国公司.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
商品编号
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

通过电子邮件 :

info@ced.co.uk

通过邮递
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
通过电话:

(Int.+44) (0)1223 420186

来自北美:

1 800 345 7794

×