• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

虚拟通道表达式


使用分析菜单>虚拟通道>创建新通道命令创建虚拟通道,并且该虚拟通道在数据文件中显示为通道v1-n。当一个虚拟通道被初次创建时,会打开一个对话框,其中你可以输入表达式来定义通道内容。表达式可手动输入或通过点击右向箭头按键并选择菜单选项来'建立'。本视频教程举例说明虚拟通道表达式。

Cambridge Electronic Design Limited

在英国注册: 00972132

注册办事处:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

生产者注册号: WEE/BD0050TZ

销售条款和条件

对于我们的美国客户,我们可以提供W-8BEN税表,该表将我们标识为英国公司.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
商品编号
Hardware: 84716070
Software: 85235190
×

通过电子邮件 :

info@ced.co.uk

通过邮递
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
通过电话:

(Int.+44) (0)1223 420186

来自北美:

1 800 345 7794

×