• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Signal 演示版


Signal 演示程式是Signal完全發行版的限制版本。它提供全部內置的分析功能和資料演示, 程式中還包含不同種類的資料檔案示例。

它允許用戶練習使用編程(巨集)語言,並提供編程演示,幫助用戶瞭解自定義分析方法。

您可能沒有1401,所以演示版程式不能進行真正的資料獲取或結果輸出。我們爲您提供了預先記錄的資料檔案。

演示程式在Windows 7, 8 和 10 系統下運行,自首次安裝之日起可以使用30天。

請將您的一些情況告訴我們,以便備案,隨後您就可以下載並安裝文件了。

Cambridge Electronic Design Limited

在英國註冊: 00972132

註冊辦事處:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

生產者註冊號: WEE/BD0050TZ

銷售條款和條件

對於我們的美國客戶,我們可以提供W-8BEN稅表,該表將我們標識為英國公司.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
商品編號
Hardware: 84716070
Software: 85235190
×

通过电子邮件:

info@ced.co.uk

通過郵遞:
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
通過電話:

(Int.+44) (0)1223 420186

來自北美:

1 800 345 7794

×