• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Zmiany techniczne Signal version 2


Uzytkownicy wersji 2 mogą sciagnąć za darmo.

Data Wersja Zasadnicze informacje
01/2006 2.16 Nowe funkcje
 1. Funkcja FilePrintScreen() ma obecnie dodatkowy parametr do skalowania tekstu na widoku tekstu, odpowiedni do nowszego oprogramowania.
Usunięte błędy
 1. Uruchomienie programu przy jednoczesnym zwiększaniu zbioru danych roboczych bez odpowiednich uprawnień nie powoduje już awarii programu.
 2. Poziom sygnału wyzwalanego obecnie właściwie współpracuje z ujemnym współczynnikiem skalowania kanału.
 3. Ukrycie zmaksymalizowanego widoku obecnie powoduje natychmiastową maksymalizację następnego widoku.
 4. FilePath$() obecnie współpracuje poprawnie z argumentem 3 (ścieżka autouzupełniania).
 5. Podczas szybkich serii pobierania danych z ponad 50000 punktami dane są wiarygodne.
 6. Przetwarzanie w czasie rzeczywistym obecnie zeruje następną ramkę, by można było dokonać zerowania przy próbkowaniu.
 7. Siatka jest obecnie przerysowywana, jeśli dochodzi do zmiany odstępów pomiędzy dużymi lub małymi podziałkami.
 8. Znacznie poprawiono skalowanie metaplików.
 9. Wyniki wyszukiwania kursorów zbocza sygnału (procentowo) oraz zbocza maksymalnego i minimalnego.
 10. Zmiana numeracji kursorów nie powoduje już zakłócania informacji o kursorach.
02/2004 2.15 Usunięte błędy
 1. Użycie funkcji ’Append Average’ działa obecnie poprawnie wtedy, gdy aktywowane są paski błędów.
 2. Obliczenie kowariancji w porządku liniowym jest teraz właściwie skalowane.
 3. Histogramy amplitudy w trybie on-line są teraz pozyskiwane z konfiguracji próbkowania podczas kolejnych przebiegów.
 4. Zmiana ilości ramek na średnią w trybie Auto-Average a następnie ponowne przetworzenie danych nie powoduje już awarii programu Signal.
 5. Zmiana ilości kanałów w spectrum mocy lub histogramie amplitudy nie powoduje już awarii programu Signal.
 6. Do menu analizy dodano mnożenie i dzielenie kanałów.
 7. Obecnie działa funkcja ’Enlarge view’ na widoku XY.
 8. Nie można już "wpaść w pułapkę" poprzez wprowadzenie w tym samym czasie błędnych informacji o dwóch kanałach w trybie konfiguracji telegrafu.
 9. Polecenia skryptowe ChanAdd() i ChanSub() są obecnie udokumentowane.
 10. Dodano polecenia skryptowe ChanMult() i ChanDiv().
 11. Polecenia ’SetXXX’ nie powodują już przypadkowego zachowania parametrów opcji, których nie umieszczono, ani też nie powodują pojawienia się słupków błędów, kiedy nie są one potrzebne.
07/2003 2.14 Usunięte błędy
 1. Zmieniono dokumentację polecenia FitPoly() i obecnie dokumentacja właściwie opisuje sposób zwracania współczynników.
 2. Usunięto błąd powodujący, że próba otworzenia pliku z bardzo długimi seriami danych (miliony punktów) nie powoduje awarii programu Signal.
 3. Funkcja automatycznego wcięcia tekstów w edytorze skryptów nie powoduje już wymazywania liter.
 4. Funkcja FitExp() zwraca obecnie właściwą macierz kowariancji.
 5. Zmiana ustawień autouśredniania nie powoduje awarii programu Signal.
 6. "Wyciekanie" danych w trybie on line przy włączonej opcji "Licz pominięte ramki" obecnie działa poprawnie w pierwszym cyklu protokołu P/N.
 7. Polecenie Draw() działa obecnie na widoku tekstowym.
 8. Niektóre odsyłacze w Pomocy programu powodowały przejście do niewłaściwych stron pomocy. Błąd ten został usunięty.
 9. Dialog konfiguracji próbkowania obecnie właściwie ustawia tekst określający kanał aktywacji dla danych częściowych.
 10. Zwiększono powierzchnię paska stanu, dzięki czemu wyświetlany jest właściwy numer aktualnej ramki.
 11. usunięto błąd z wersji 2.12, który powodował awarię programu przy próbie wydruku widoków XY.
 12. Można było doprowadzić do awarii programu Signal poprzez wydrukowanie bardzo dużej liczby w formacie %f. Dla przykładu: PrintLog("%8.0f", 1e300);
 13. Jeśli używano polecenia FitLine() a czas zakończenia przekraczał koniec widoku, to wyniki były niepoprawne.
 14. Polecenie FileConvert$() już nie ignoruje parametru flag%.
 15. Obecnie inicjalizowany jest każdy przetwornik pasujący do konfiguracji podczas pracy programu Signal. W przeszłości dialog dotyczący przetwornika nie był zsynchronizowany z samy przetwornikiem.
 16. Dialog dotyczący przetwornika pokazuje właściwie wszystkie punkty zmiennoprzecinkowe. Wcześniej możliwa była utrata części eXXX z końca niektórych liczb.
 17. Przycisk "Apply" w dialogu przetwornika staje się nieaktywny po jego jednokrotnym naciśnięciu. Wcześniej jego unieczynnienie wymagało podwójnego kliknięcia.
 18. Strona konfiguracji portu w dialogu konfiguracji próbkowania aktualizuje się sama w oparciu o dialog dotyczący przetwornika.
 19. Próbkowanie zsynchronizowane z sygnałami wyjściowymi kiedy wszystkie sygnały wyjściowe są nieaktywne nie powoduje już zatrzymania próbkowania.
 20. Dialog "Customise Display" wyświetla na widoku XY właściwe nazwy kanałów.
04/2003 2.13 Nowe funkcje
 1. Do widoków tekstu i widoków pochodnych dodano obsługę myszy z kółkiem.
 2. Mysz z kółkiem działa na widoku pliku, pamięci i XY. Naciśnięcie klawisza Shift powoduje szybsze przewijanie, naciśnięcie klawisza CTRL przewija o połowę widoku, a jednoczesne naciśnięcie klawiszy CTRL i Shift przewija pełną szerokość widoku.
Usunięte błędy
 1. Pojedyncze kliknięcie na liczbach osie x na widoku XY nie powoduje już niewielkiego przeskalowania osi.
 2. Elementy kursora nie pozostają na dawnym miejscu jeśli kursor jest przemieszczany w czasie, gdy skrypt zmienia obraz.
 3. Czasami dochodziło przypadkowo do nieuwzględnienia ’eliminowania przecieku prądu’. Błąd ten został usunięty.
 4. Użycie menu File do otwarciu już otwartego pliku spowoduje przesunięcie otwartego pliku do przodu. Wersja 2.12 została przypadkowo zmieniona w ten sposób, że program próbował ponownie otworzyć plik.
 5. Kompilator skryptów obecnie rejestruje poprawnie ’eliminowania przecieku prądu’.
 6. Na widoku XY nie pozostają już nienarysowane niewielkie elementy kiedy widok ten jest odsłaniany spod innego widoku.
 7. Podczas rysowania bardzo dużej ilości punktów na sygnale falowym program Signal już nie pomija sporadycznie punktów na obrazie.
 8. Obecnie podczas dialogu histogramu amplitudy, autouśredniania i dialogu dostosowania obrazu naciśnięcie klawisza F1 powoduje poprawne wyświetlenie pomocy.
 9. Funkcja ’eliminowania przecieku prądu’ oraz autouśredniania radzą sobie znacznie lepiej z importowanymi plikami zawieranymi dane próbkowane w różnym tempie.
 10. Wklejanie w widok tekstu wielu elementów zakończonych kodem LF a nie CR LF nie powoduje już awarii programu Signal.
 11. Obecnie występuje większe prawdopodobieństwo, że program Signal nie ulegnie awarii podczas próby otwarcia uszkodzonego pliku XY.
 12. Błąd, który pojawił się w wersji 2.11, który stanowił część rozwiązania problemu z bardzo długimi seriami danych powodował, że duże widoki wyniku nie były wyświetlane poprawnie. Błąd ten został usunięty.
 13. Histogramy tempa są obecnie rysowane poprawnie w trybie on-line.
 14. Podczas próbkowania nie dochodzi już do sporadycznego ginięcia markerów z obrazu.
 15. Polecenie WindowGetPos() zwraca obecnie parametry pozycji lewego, górnego, prawego i dolnego rogu okna, a nie pozycji lewego i górnego roku oraz szerokości i wysokości.
 16. Użycie polecenia FilePrintVisible() dla widoku tekstu kiedy nie wybrano żadnego tekstu nie powoduje już awarii programu Signal.
 17. Polecenie skryptowe Optimise() obecnie używa właściwie czasu początkowego i końcowego zakresu czasowego, który ma być poddany optymalizacji.
 18. Polecenie skryptowe ChanKind() zwraca obecnie poprawnie -1 jeśli numer kanału jest niewłaściwy. Wcześniej powodowało to zatrzymaniu skryptu przez błąd lub na widoku XY polecenie to zawsze zwracało 3.
 19. Do końca tekstu kopiowanego z dialogów wartości kursora i regionów kursora nie są już dodawane dodatkowe tabulatory. Tabulatory te podczas wklejania powodowały wymazywanie sąsiadujących komórek.
Zmiany
 1. Lista plików MRU została rozszerzona do maksimum 10 plików.
 2. Rejestrator skryptów już nie wstawia spacji po przecinkach podczas rejestracji ustawień histogramu amplitudy.
 3. Polecenia FilePrint()i FilePrintVisible() mają obecnie dodatkowy, opcjonalny parametr, który umożliwia ustawienie orientacji strony.
 4. Polecenie FilePrintScreen() ma obecnie nowe ustawienie domyślne dla orientacji strony. Wcześniej jako domyślna była ustawiona orientacja pozioma, natomiast obecnie używana jest ostatnia orientacja ustawiona przez użytkownika.
 5. Obecnie znacznie częściej jest wywoływana funkcja % w obrębie skryptu.
 6. Podczas eksportu danych do innego pliku cfs obecnie eksportowane są wszelkie informacje o błędach dołączone do eksportowanych kanałów.
02/2003 2.12 Nowe funkcje
 1. Funkcja automatycznego uśredniania ma teraz opcję rysowania słupków błędów.
 2. Zawartość ramek jest obecnie wyświetlana u góry wydruków.
 3. Wprowadzono nową opcję w menu preferencji, która umożliwia wybór sposobu wyświetlania czasu rozpoczęcia ramki na pasku stanu lub na wydrukach.
 4. System importu plików został rozszerzony tak, że obsługuje pliki Neuralynx NTT, NCS, NEV, NSE i NST.
Usunięte błędy
 1. Otwarcie pola "About" podczas próbkowania nie powoduje już przerwania próbkowania.
 2. Pierwszy poziomy kursor utworzony na danym widoku będzie mieć obecnie ten sam tryb nadawania etykiety, co podawany w menu kursorów jako aktualny tryb nadawania etykiety dla tego widoku.
 3. Narysowanie w dialogu definicji impulsu prostokątnego pola wyboru dla swobodnych impulsów falowych czasami powodowało wybranie wcześniejszego impulsu oprócz tego sygnału falowego. Błąd ten został usunięty.
 4. Obecnie nie można spowodować awarii programu poprzez przeciągnięcie impulsu w dialogu Pulses znajdującego się poza końcem ramki wyników.
 5. Odwrócenie osi y nie powoduje już ukrycia się dopasowanej krzywej.
 6. Pojedynczy krok w debugerze skryptu obecnie poprawnie pomija ten krok jeżeli występuje instrukcja endif.
 7. Drugi parametr FileClose() obecnie ma zawsze pierwszeństwo przed preferencjami określającymi pytanie o zapis stanu pamięci lub widoku XY podczas zamykania pliku.
 8. Jeżeli zaznaczone są pola wyboru "X Zero" lub "Y Zero" w wartościach kursora lub w oknie regionu kursorów, wtedy wymazywany jest wybrany kursor, a inne wartości kursorów są aktualizowane odzwierciedlając tę sytuację.
 9. Polecenie CursorMode() obecnie ustawia tryb na 15 jeżeli użytkownik usiłuje podać wyższą wartość.
Zmiany
 1. Pomiary "Obszaru" ("Area") są obecnie określane mianem "obszaru krzywej" ("Curve area").
 2. Pomiary "Obszar/0" ("Area") są obecnie określane po prostu jako "obszar" ("area"). Dzięki temu osiągana jest spójność terminologiczna pomiędzy programem Signal i programem Spike2.
 3. Dialog otwierania pliku został rozbudowany w ten sposób, że zapamiętuje typ otwieranego ostatnio pliku i przy następnym użyciu dialogu ten typ plików jest uznawany za domyślny. Obecnie można otwierać plik z rozszerzeniem innym niż domyślne rozszerzenia dla wybranego typu plików.
 4. Dialog importu plików pamięta typ ostatnio importowanego pliku i następnym razem pokazuje go jako domyślny typ pliku do importu.
 5. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na kanale, a następnie wybranie jednego z dialogów trybu rysowania rozpoczyna dialog dotyczący kanału, na którym kliknięto przyciskiem myszy.
 6. Eksport danych do innego pliku .cfs lub .txt jeżeli godzina końcowa jest wcześniejsza od godziny początkowej, powoduje obecnie zmianę kolejności godzin tak, by zakres czasowy miał logiczny układ. Wcześniej powodowało to powstanie pustego pliku.
01/2003 2.11 Nowe funkcje
 1. Rozbudowano funkcji osi, dzięki czemu można w większym stopniu kontrolować ich wygląd.
 2. Polecenia skryptowe pozwalają teraz na kontrolowanie parametrów nowych osi. Są to polecenia XAxisMode(), XAxisStyle(), YAxisMode() i YAxisStyle().
 3. Obecnie można importować pliki danych RC Electronics. Potrzebne są zarówno pliki *.DAT jak i *.PRM, natomiast użycie plików *.INX jest opcjonalne. Pliki *.DIS nie są używane.
 4. Obecnie można importować pliki DATAPAC Run Technologies. Obsługiwane są pliki *.PAR, *.PBR i *.PCR.
 5. Zastosowano wstępną wersję importera plików binarnych. Odczytuje on z przeplotem kanały plików binarnych z podobnymi danymi całkowitoliczbowymi lub danych, które mają podobne dane całkowitoliczbowe i zmiennoprzecinkowe.
 6. Obecnie można eksportować pliki danych Plexon. Obsługiwane są pliki *.PLX, *.DDT i *.NEX.
 7. Dodano polecenie Yield(). Umożliwia ono na zrobienie przerwy przez skrypt, dzięki czemu system ma czas na proces jałowy.
 8. Wprowadzono nowe polecenie ChanNumbers() pokazujące/ukrywające numery kanałów.
 9. Funkcja uśredniania wartości falowej ma obecnie opcję rysowania słupków błędów.
 10. Dodano polecenie BinError(), które umożliwia odczyt pasków z błędami ze średniej.
 11. Rozszerzono zakres polecenia DrawMode() tak, że obecnie kontroluje wyświetlanie słupków błędów.
 12. Dodano polecenie FrameMean(), które określa czy wyświetlane dane to średnia czy też suma.
 13. Polecenie ScriptRun() umożliwia obecnie uruchomienie następnego skryptu po zakończeniu skryptu bieżącego.
Usunięte błędy
 1. Wstępne założenie przyjęte przez pojedyncze serie wykładnicze mogły czasami spowodować błąd dzielenia przez zero. Błąd ten został usunięty.
 2. Swobodny wyjściowy sygnał falowy obecnie działa w przypadku szybkich trybów serii danych.
 3. Zmiana ustawień rysowania tendencji poprzez wymazanie kanału XY nie powoduje już zawieszenia programu Signal.
 4. Błędy skryptów, które wcześniej odwoływały się do widoku czasu i wyniku obecnie odwołują się do widoku pliku i pamięci zostały usunięte.
 5. Polecenie HCursorDelete() nie jest błędnie rejestrowane przez rejestrator skryptów jako błąd, jeżeli jest stosowane przy zamykaniu pliku lub widoku pamięci.
 6. Widoki pamięci zapisane ze skryptu zapisują obecnie swoje własne konfiguracje
 7. Zmiana wielkości dialogu konfiguracji impulsu przy widocznym "wyciąganym" polu wyboru obecnie powoduje prawidłowy przesunięcie pola wyboru wraz z innymi elementami sterowania programem.
 8. Funkcje wymagające listy kanałów są obecnie właściwie rejestrowane.
 9. Przemieszczenia kursorów są obecnie rejestrowane we właściwych jednostkach.
 10. Zmodyfikowane, bardzo długie serie pobranych danych są obecnie zapisywane poprawnie w pliku.
 11. Polecenie nakazujące zastosowanie stanu "półrandomizowanego" zostało ujęte w dokumentacji.
 12. Okno Globals w debugerze skryptów obecnie komunikuje się z widokiem pliku i pamięci, a nie widokiem czasu i wyniku.
 13. Małe odcinki sygnału falowego były czasami gubione przez kod rysujący. Błąd ten został usunięty.
 14. Szereg odwołań do polecenia FiltApply() już nie ma wpływu na ramki odfiltrowane wcześniej przez poprzednie odwołania.
 15. Odwołanie polecenia FiltApply() do nieistniejącego kanału nie powoduje już awarii programu Signal.
 16. Użycie polecenia Using Error$() z nieznanym kodem błędu już nie powoduje awarii programu Signal.
 17. Polecenie SetLeak() obecnie zawsze interpretuje czas w sekundach.
 18. Polecenia nowego widoku pamięci są obecnie poprawnie rejestrowane przez rejestrator skryptów.
 19. Filtrowanie cyfrowe z udziałem bardzo dużej liczby współczynników nie powoduje już awarii programu Signal.
 20. Uruchomienie programu Signal z urządzeniem Standard 1401 nie powoduje już wygenerowania pustego komunikatu ostrzeżenia.
 21. Menu kontekstowe są teraz odpowiednio aktywowane dla poszczególnych widoków kanałów
 22. Automatyczne uśrednianie podzbioru kanałów obecnie analizuje bieżący podzbiór.
 23. Użycie poleceń SetXXX() na widoku pamięci czasami mogło spowodować pobranie danych z widoku oryginalnego pliku. Takie działanie nie było uwzględnione w dokumentacji. Obecnie jest ono zmienione tak, by zamiast tego pobierać dane z widoku pamięci.
 24. Tworzenie wykresu tendencji jest teraz właściwie rejestrowane w rejestratorze skryptów.
 25. Polecenie MarkTime() zostało poprawione tak, że obecnie może ustawiać godzinę markerów.
 26. Użycie polecenia ArrConst() do ustawienia godziny markera obecnie poprawnie unieważnia cały kanał markera.
 27. Polecenie Optimise(n) obecnie działa poprawnie na widoku XY.
 28. Optymalizacja bufora działa obecnie właściwie.
 29. Aktualna ramka danych jest obecne zawsze rysowanie na górze, jeżeli dane wykreślane na istniejących danych.
 30. Bufor jest zawsze rysowany w kolorze sygnału falowego nawet jeżeli jest ustawiona opcja obrazu listy nadrysowywania.
 31. Pole wyboru "Show mean" jest obecnie poprawnie przywracane dla obydwu typów dialogów dotyczących średnich.
 32. Polecenie Sweeps() może być obecnie używane na widoku pliku.
 33. Poprawiono dokumentację na temat polecenia SampleMode().
 34. Obrazy tempa obecnie rysują ostatnią wartość binarną.
Zmiany
 1. Zmiany w rejestrze wprowadzone przy użyciu polecenia Profile() powodują obecnie zmianę ustawień preferencji bez konieczności ponownego uruchamiania programu.
 2. Rozszerzono polecenie SampleStop(), które umożliwia zatrzymanie próbkowania przed jego całkowitym wykonaniem. Dzięki temu do kontynuacji próbkowania można użyć polecenia SampleSweep().
 3. Rozbudowano proces jałowy by system reagował szybciej na polecenia użytkownika.
 4. Ramki znakowane automatycznie podczas próbkowania w szybkich seriach danych nie są obecnie ponownie rysowane.
 5. Wielkość zakładek w preferencjach edytora jest obecnie ograniczona do zakresu od 1 do 20.
07/2002 2.10 Nowe funkcje
 1. Signal jest obecnie wysyłany z dokumentacją w formacie .pdf.
 2. Dodano polecenie FileCopy().
 3. Wprowadzono nowe polecenie new Profile(), które umożliwia bezpośredni dostęp do danych przechowywanych w rejestrze Signal.
 4. Dodano polecenia SampleBar() i ScriptBar(), które umożliwiają kontrolowanie zawartości tych pasków narzędzi przez skrypt.
Usunięte błędy
 1. Obecnie można używać polecenia FiltApply() w widoku pamięci.
 2. Kropkowane linie na widoku XY mogły mieć czasami czarne tło, jeśli kursor był na takim samym widoku. Błąd ten został usunięty.
 3. Falowy sygnał wyjściowy zdefiniowany tak, że przebiega poza końcem ramki, nie powoduje już problemów z rysowaniem w dialogu konfiguracji impulsów.
 4. Zmiana definicji impulsu w jednym przetworniku cyfrowo-analogowym a następnie kliknięcie na innym powoduje obecnie poprawne przerysowanie podglądu impulsu.
 5. Przeciągnięcie wielokrotnego swobodnego sygnału falowego z przetwornika cyfrowo-analogowego z jednego punktu początkowego do innego powoduje obecnie poprawne przerysowanie sygnałów falowych dla wszystkich przetworników cyfrowo-analogowych.
 6. Ustawienie niepoprawnego statusu przy pomocy polecenia SampleState() nie powoduje już awarii programu Signal. Importowane pliki mają obecnie takie same zmienne pliku i danych co oryginalne pliki z próbkowania programem Signal. Umożliwia to zapisywanie komentarzy.
 7. Czasami elementy etykiety kursora były pomijane, jeśli etykieta była w trybie "Numbers" Błąd ten został usunięty.
 8. Cyfrowe filtrowanie danych w wielu ramkach widoku pamięci nie powoduje tylko przefiltrowania tylko jednej ramki.
Zmiany
 1. Polecenie System$() zwraca teraz ciągi zawierające więcej informacji, które opisują używaną wersję Windows.
 2. Polecenia PulseXXX() obecnie używają -1 do wyboru cyfrowego sygnału wyjściowego a nie 4, które obecnie oznacza przetwornik cyfrowo-analogowy 4 w urządzeniu 1401 z 8 przetwornikami cyfrowo-analogowymi.
05/2002 2.09 Nowe funkcje
 1. Polecenia CursorActiveGet() i CursorActiveSet() mają obecnie dodatkowy parametr w przypadku domyślnego położenia.
 2. Obecnie dostępna jest funkcja odrzucania artefaktów podczas szybkiego pobierania serii danych.
 3. W funkcji odrzucania artefaktów obecnie przyjmowany jest procent zakresu przetwornika analogowo-cyfrowego, po przekroczeniu którego serie pobieranych danych są traktowane jako serie z artefaktami.
Usunięte błędy
 1. Zmiany trybu aktywnego kursora są obecnie rejestrowane przez mechanizm zapisu skryptu.
 2. Usunięto problem, który mógł spowodować zawieszenie programu Signal w dialogu Pulses podczas określania wyjściowego swobodnego sygnału falowego.
 3. Usunięto błąd wersji 2.07, który uniemożliwiał ustawianie poziomu blisko poziomu wzbudzenia przy użyciu kursorów.
Zmiany
 1. Polecenia SampleArtefactSet() i SampleArtefactGet() są teraz zgodne z dokumentacją pod względem opcjonalnych parametrów.
04/2002 2.08 Usunięte błędy
 1. Obecnie na podglądzie wydruku wskażnik myszy jest wyświetlany właściwie.
 2. W wersji 2.07 pojawił się problem z niektórymi operacjami z użyciem kursora, jeśli nie ustawiono preferowanych jednostek. Błąd ten został usunięty.
04/2002 2.07 Nowe funkcje
 1. Polecenie FileConvert$() obecnie przyjmuje pusty ciąg lub znaki wieloznaczne jako nazwę pliku i otwiera dialog wyboru pliku przez użytkownika.
 2. Polecenia SerialRead() i SerialWrite() mogą obecnie obsługiwać dane binarne.
Usunięte błędy
 1. Usunięto problem, który mógł powodować, że aktywne kursory czasami nie potrafiły odszukać wartości szczytowej lub wartości minimalnej.
 2. W widokach pamięci czasami była włączona funkcja automatycznego przetwarzanie, jeśli konfigurowano je ze skryptu. Funkcja ta jest obecnie zawsze wyłączona.
 3. Odwołania do ExportFrameList() obecnie nie kumulują się. Każde odwołanie zastępuje poprzednią listę ramek.
 4. Polecenie SerialRead() obecnie odczytuje tabele ciągów.
 5. Funkcja ChanSearch() obecnie zwraca w poprawny sposób -1, jeśli wyszukiwanie zakończyło się niepowodzeniem.
 6. Wyszukiwanie do tyłu nie rozpoczyna się już w ramce o jeden punkt za póżno.
 7. Występowanie nieważnego tekstu wewnątrz () po kursorze w obrębie dialogu nie powoduje już awarii programu Signal.
 8. Aktywne kursory obecnie powracają do domyślnej pozycji, jeśli wyszukiwanie kończy się ujemnie.
 9. ozycja "New Cursor" menu kontekstowego jest obecnie nieaktywna jeśli widok zawiera już maksymalną liczbę kursorów.
 10. Wybranie pozycji "New Cursor" w menu kontekstowym jest obecnie właściwie rejestrowane przez mechanizm zapisu skryptu.
 11. Dialog Digital Filtering inicjalizuje poprawnie osie. Wcześniej mógł spowodować czasami wyświetlenie niewłaściwego zakresu danych.
Zmiany
 1. Jeśli kursor zostaje umieszczony na górnej części innego, ostatnio przeniesionego kursora, to pozostaje u góry tego kursora.
 2. Opcja "About Signal..." wyświetla obecnie typ interfejsu używanego przez urządzenie 1401 (ISA, PCI lub USB).
 3. Dialog Frame Comment pojawia się obecnie z kursorem w polu edycji.
03/2002 2.06 Nowe funkcje
 1. Ta wersja współpracuje z urządzeniem Micro1401 mk II.
 2. Wprowadzono nowe filtry dla plików European Data Format (.edf) i BIOPAC (.acq). Opcja Import menu File obsługuje obecnie formaty plików A.R.T. opracowane przez Data Sciences International. Format ten wykorzystuje wiele plików danych dla każdej sesji próbkowania. Nazwa pliku jest stała, rozszerzenie pliku wskazuje numer kanału i sekwencji. Należy wybrać jeden plik, a system importu umieści wszystkie pliki w folderze o odpowiadającej nazwie.
 3. Dodano tryb "szybkiego sygnału wzbudzającego" i "szybkiego stałego odstępu". Dzięki temu odstęp pomiędzy seriami pobranych danych jest minimalny.
 4. Histogramy amplitudy są obecnie dostępne jako typ widoku pamięci.
 5. Dodano funkcję cyfrowego filtrowania.
 6. Do automatycznego uśredniania i odejmowania "ginących" danych dodano funkcję "licz nie ujęte ramki".
 7. Do opcji Modify Channel dodano funkcje obliczeń arytmetycznych między kanałami.
 8. Sprawdzany jest poziom zmian programu kontrolującego ROM i podaje w ramce "About."
 9. Program Signal sprawdza w momencie jego uruchamiania czy w trakcie próbkowania nie doszło do awarii zasilania i proponuje odzyskanie wszelkich utraconych danych.
 10. Optymalizacja obrazu podczas próbkowania może być teraz przesunięta na koniec pobierania serii danych.
 11. Dodano polecenie ChanSearch().
 12. Funkcje Repolarisation %", "Slope percentage" i "turning point" są obecnie trybami wyszukiwania aktywnych kursorów.
 13. Obecnie jako pozycję aktywnego kursora można wprowadzić wyrażenie.
Usunięte błędy
 1. Dane wyjściowe w formie metapliku nie powodują już przycięcia obrazu do zbyt małego prostokąta.
 2. Opcja "Standard Display" dla widoku XY nie zostawia miejsca dla paska przewijania u podstawy widoku.
 3. Przyciski stopniowania ramek są nieaktywne jeśli nie ma ramki, którą można stopniować.
 4. Polecenie Sound() ponownie obsługuje pliki .wav.
 5. Polecenie SampleArtefactSet() ustawia teraz poprawny zakres czasowy.
 6. Klawisze przypisane przyciskom paska narzędzi przez skrypt obecnie nie działają jeśli jest aktywny dialog. Jeśli to możliwe, to pasek narzędzi jest zaznaczony na szaro jeśli jest aktywny dialog modułowy.
 7. Zmniejszenie liczby stanów w systemie, do którego dołączone jest urządzenie dopasowujące mogło czasami spowodować awarię programu. Błąd ten został usunięty.
 8. Jeśli podczas używania funkcji automatycznego nazywania plików zostaje wydane polecenie próbkowania drugiego pliku zanim został nazwany pierwszy, to program Signal nie przestaje próbkować.
 9. Podczas używania automatycznego nazywania plików przy próbkowaniu tytuł okna jest obecnie ustawiony właściwie.
 10. Granice widoku XY nie "pełzną" podczas zmiany wielkości widoku.
 11. Mechanizm zapisu skrypt rejestruje obecnie przeciąganie osi stosując odpowiednie jednostki.
 12. Przyciski na pasku narzędzi są obecnie dezaktywowane ze skryptu jeśli do wyłączenia odpowiedniego menu używany jest parametr allow% w poleceniu Toolbar()lub Interact().
 13. Opcja Send Mail? nie jest dostępna w menu File jeśli nie wybrano żadnego pliku.
 14. Przewijanie tekstu w lewo przy pełnym powiększeniu nie powoduje już pojawienia się miniaturki przewijania.
 15. Utworzenie pustego widoku XY jest obecnie poprawnie rejestrowane przez mechanizm zapisu skryptu.
 16. Urządzenia Power1401 z bardzo starymi programami kontrolującymi ROM już nie powodują, że program Signal wyświetla komunikat o braku portów przetworników analogowo-cyfrowych.
 17. Przesuwanie paska narzędzie podczas próbkowania przy pomocy skryptu mogło czasami spowodować awarię programu. Błąd ten został usunięty.
Zmiany
 1. Polecenie skryptowe ProgStatus() obecnie zamyka identyfikator programu jeśli program już nie pracuje.
 2. Funkcja ToolbarSet() obecnie pobiera więcej informacji w trybie label$, dzięki czemu można zdefiniować więcej gorących klawiszy.
 3. Kursor dialogu aktywnego kursora jest obecnie wybierany z dialogu, a nie jako pozycja menu.
 4. Aktywne kursory mogą obecnie prowadzić wyszukiwanie do tyłu jeśli zostanie ustawiony czas początkowy wyszukiwania póżniejszy niż czas końcowy.
 5. Funkcja "Maximum excursion" zastępuje funkcja "Absolute max." Jako tryb wyszukiwania aktywnych kursorów. W trybie ten stosowany jest poziom bazowy, na podstawie którego mierzone są dane.
 6. Na widoku XY tytuł osi y jest obecnie zapamiętywany i odczytywany.
 7. Cykl wyjściowego sygnału sinusoidalnego nie musi być obecnie wielokrotnością rozdzielczości czasu.
 8. Opcja Print Screen? działa obecnie nawet wtedy, gdy widok jest zmaksymalizowany.
07/2001 2.05 Nowe funkcje
 1. Rozbudowano menu kontekstowe dodając kilka nowych opcji. Na przykład, obecnie można umieścić kursor na danej godzinie klikając prawym klawiszem myszy w punkcie, gdzie jest potrzebny kursor.
Usunięte błędy
 1. Dialog trybu kursora obecnie ukrywa wszystkie nieużywane pola jeśli wybrano statyczny kursor.
 2. Polecenie SampleOutClock() umożliwia teraz zastosowanie w urządzeniu Power1401 zegara o przedziale 10 mikrosekund. Polecenie to ma także dodatkowy parametr do synchronizacji wyjściowego impulsu z próbkowaniem i jest teraz udokumentowane.
 3. Wysokość impulsu bodżca jest teraz ograniczona skalą przetwornika cyfrowo-analogowego, a nie wynosi 10000 jako poprzednio.
 4. Próbkowanie w trybie pobierania w obecności jednego kanału już nie powoduje powstania błędu urządzenia Power1401.
 5. Podczas zamykania plików zapisywane są odpowiednio pozycja kursora i tryby oznaczeń.
 6. Polecenie WindowVisible() czasami powodowało wyświetlanie dodatkowych przycisków na pasku narzędzi. Ten błąd został usunięty.
 7. Polecenie SampleStates() nie prowadzi do nieprzewidywalnego zachowania.
Zmiany
 1. Rozbudowano i usprawniono import plików.
 2. Obecnie sprawdzana w nowszych urządzeniach 1401s sprawdzana jest liczba przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych.
05/2001 2.04 Nowe funkcje
 1. Obecnie można ustawiać konfigurację edytora plików tekstowych i skryptów.
 2. Obecnie można uzyskać bardziej rozbudowane wyjściowe metapliki.
 3. Poprzez kliknięcie w numer kanału i przeciągnięcie go w nowe miejsce można ustawić6. kanały w dowolnej kolejności. Można przeciągać wiele kanałów poprzez zaznaczenie kanałów do przeciągnięcia. Nowe polecenie języka skryptowego ChanOrder() obsługuje tę funkcję.
 4. Możliwe jest taka konfiguracja kanałów z osią Y by współdzieliły miejsce na obrazie poprzez przeciągnięcie numeru kanału i opuszczenie go na górnej części innego kanału.
 5. Oś X i Y może być teraz wykorzystana do przemieszczania i skalowania danych. W celu wykorzystania nowej funkcji należy kliknąć i przeciągnąć dane na osie.
 6. Można zmienić miejsce przydzielone dowolnemu kanałowi poprzez wciśnięcie klawisza Shift i kliknięcie myszką na obszar między dwoma kanałami a następnie przesunięcie myszki by zmienić odstęp pomiędzy danym kanałem a kanałem znajdującym się powyżej. W celu ścieśnienia/rozciągnięcia wszystkich kanałów należy przytrzymać klawisz Ctrl i zwolnić klawisz Shift (po kliknięciu). By ścieścić/rozciągnąć kanały tylko na osi y należy przytrzymać klawisze Ctrl+Shift. Funkcje te są obsługiwane przez polecenie skryptowe ChanWeight().
 7. Dodano polecenia skryptowe ProgRun(), ProgStatus()i ProgKill(), które umożliwiają uruchomienie innych programów ze skryptu.
 8. Można połączyć się ze stroną internetową CED bezpośrednio z poziomu Pomocy.
 9. Obecnie preferowana jest opcja by program Signal nie sugerował zapisu niezapisanych widoków pamięci i XY.
 10. Filtry importu plików odczytują obecnie pliki nie pochodzące z programu Signal (patrz menu File).
Usunięte błędy
 1. Polecenie skryptowe SetAutoAv() działa obecnie z więcej niż trzema parametrami.
 2. Polecenie skryptowe SetLeak() wykorzystuje obecnie sekundy jako jednostki czasu (wcześniej wykorzystywało jednostki osi x).
 3. Funkcja odejmowania upływu obecnie wykorzystuje parametr "szerokość" do pomiaru bodżca w trakcie powstawania upływu a nie w fazie odejmowania.
 4. Polecenie HCursorNew() umieszcza obecnie domyślnie kursor na środku osi y na widoku XY (wcześniej był on umieszczany w pozycji 0).
 5. Wymazanie kanału XY z połączonymi punktami danych powodowało czasem załamanie systemu. Ten błąd został usunięty.
 6. Funkcja ReadStr() już nie traktuje liczb z prowadzącymi zerami jako wyjściowej liczby ósemkowej.
 7. Polecenie System$() rozpoznaje teraz Windows 98.
 8. Obecnie w przypadku uruchamiania próbkowania przy pomocy sygnału analogowego możliwa jest histereza większa niż połowa zakresu analogowego-cyfrowego.
Zmiany
 1. Dialog wyboru preferencji ma obecnie strukturę zakładek.
 2. System cofania ostatnio wykonanych operacji zapamiętuje obecnie wiele więcej rzeczy, na przykład tryb rysowania obrazu z pliku, wybór kanału, porządek kanału, widoczność kanału, wagi kanałów.
 3. Na każdy widok przypada obecnie maksymalnie 10 kursorów poziomych i pionowych.
 4. Opcja "Send Mail" jest nieaktywna dla widoku pliku. Pliki CFS otwarte w programie Signal nie mogą być kopiowane przez system przesyłu poczty elektronicznej.
 5. Tekst skopiowany z Pomocy programu nie zawiera już informacji o jego pochodzeniu.
 6. Jeśli zostanie wymazany kanał w dialogu rysowania tendencji (Trend Plot), wtedy nazwy wszystkich kanałów w formie "Channel n", które nie uległy zmianie, zostaną przemianowane do nazwy mającą formę "Channel n-1" by wypełnić przerwę w numeracji spowodowaną wymazaniem kanału.
 7. Polecenie skryptowe CursorNew() ma obecnie dodatkowy opcjonalny parametr służący do podawania liczby kursorów, które mają być utworzone.
 8. Polecenie Sound() może być obecnie używane do odtwarzania plików .WAV.
 9. Maksymalna szerokość linii na widoku XY wynosi obecnie 10.
 10. Domyślna wielkość punktu na widoku XY wynosi obecnie 5, natomiast maksymalna wartość 100.
12/2000 2.03 Usunięte błędy
 1. Zawartość okna zmiennych nie przemieszcza się już do góry podczas przechodzenia w tryb debuggera.
 2. Dialog zapisywania pliku tekstowego ma teraz właściwą nazwę.
 3. Część dialogu konfiguracji próbkowania dotycząca zewnętrznych stanów cyfrowych jest właściwie odświeżana jeśli była częściowo zakryta.
 4. Zmniejszono potrzebę przewijania ramek kontekstowych pojawiających się we wszystkich dialogach.
 5. Kontroler 1902 pozwala na zastosowanie filtrów dla częstotliwości poniżej 0,5 Hz.
 6. Procesy różnicowania i integracji są teraz skalowane dla okresu próbki; poprzednio obliczano zwykłe sumy lub różnice.
 7. Rejestrator skryptów rejestruje właściwie różnicowanie kanałów.
10/2000 2.02 Usunięte błędy
 1. Działa ponownie funkcja dołączania ramek do widoku pamięci.
 2. Funkcja App(-1) zwraca teraz pełny numer wersji.
 3. Polecenie skryptowe ShowFunc() jest teraz udokumentowane w pomocy.
 4. Nie można już wymazać ramek z widoku pamięci AutoAverage lub Leak Subtraction w czasie rzeczywistym podczas próbkowania, gdyż mogło to spowodować nieprzewidziane skutki.
 5. Rosnąca wykładnicza już nie powoduje powstawania dziwnych rysunków, kiedy jest bardzo duża.
 6. SetTrend() oraz SetTrendChan() pozwalają na wyszczególnienie indeksu współczynnika kiedy rysuje współczynniki dopasowania.
 7. Przywołanie dialogu procesu AutoAverage podczas oglądania innej ramki niż Ramka 1 na widoku pamięci nie powoduje już zawieszenia programu.
 8. Wykonanie drugiej procedury AutoAverage na końcu istniejącej procedury nie powoduje już dalszego dzielenia istniejących średnich przez liczbę pobrań danych.
08/2000 2.01 Usunięte błędy
 1. Zmiana wielkości tablicy wewnątrz funkcji skryptu mogło spowodować zawieszenie. Ten błąd został usunięty.
 2. Obecnie działa naciśnięcie przycisku na pasku narzędzi utworzonym przez skrypt podczas zmiany tekstu przycisku.
 3. Optymalizacja wszystkich widocznych kanałów powoduje optymalizację w całym wyświetlanym zakresie x. Poprzednio optymalizacja działała od pierwszego znacznika s.
 4. Obraz tempa jest teraz właściwie optymalizowany.
 5. Naprawianie danych całkowitych, które dochodzą do pełnej ujemnej skali już nie powoduje wadliwego skalowania.
 6. Polecenie skryptowe MarkEdit() i MarkTime() powodują anulowanie danej części obrazu.
 7. Polecenie menu Save As zawiera teraz dialog do wszystkich typów plików.
 8. Działa teraz funkcja kopiowania bufora przyłączania. Poprzednio jedynie przyłączała kopię ramki.
 9. Dołączanie wielu ramek do danych całkowitych nie powoduje utraty informacji o skalowaniu.
07/2000 2.00b Nowe funkcje
 1. Zawiera najnowsze sterowniki dla Windows 2000 i NT.
Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85235190
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×