• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Historia oprogramowania

Są to, przedstawione z punktu widzenia użytkownika, kumulatywne, zwięzłe historie niektórych naszych produktów dla Windows.

Obszerne szczegóły będą widoczne, jeżeli w celu zobaczenia odpowiedniej historii technicznej klikniesz w link.

Version 10 11/2019 Uwagi do wydania
 • Okno informacyjne, widoczne w całym laboratorium - z komunikatami głosowymi, na wypadek gdybyś nie mógł na nie rzucić okiem
 • Obsługiwany jest Micro1401-4
 • Język skryptowy obsługuje teraz obiekty definiowane przez użytkownika
 • Automatyczne przetwarzanie danych może teraz wykorzystywać bramki o zmiennej długości
 • Wyjście fali arbitralnej wykorzystuje zegar Power3A i Micro4 200 MHz, aby osiągnąć lepszą rozdzielczość częstotliwości.
Uaktualnienia
 • Sampling obsługuje specyfikację Talker w wersji 5, która ma potencjalnie bardziej wydajne przesyłanie danych.
 • Dostępny jest nowy importer plików dla plików xdf (LabRecorder, LabStreamingLayer).
 • Polecenie Measure to Channel w trybie online może wysłać dane wyjściowe do kanału Keyboard marker, który może wyzwolić zapis na dysk, output sequencer i arbitrary waveform output. Polecenia skryptowe MeasureToChan() i MeasureX() zostały zmodyfikowane, aby to umożliwić.
 • Dostępna jest nowa funkcja kanału wirtualnego TEvt() do generowania czasu od ostatniego zdarzenia na kanale. Można to skalować, aby na przykład wyliczyć objętość płynu dostarczanego przez automatyczną strzykawkę.
 • W Sampling Configuration można ustawić operację Process kanału w czasie rzeczywistym (na przykład filtrowanie lub prostowanie) do kanału Waveform lub RealWave opartego na Talker.
 • Sampling Configuration ma nową zakładkę Script, która umożliwia ustawienie skryptu, który jest uruchamiany w określonych czasach podczas próbkowania. Pojawiło się też nowe polecenie skryptowe SampleScript().
 • Nowe polecenie Linear Predict... z menu Analysis zastąpi krótkie artefakty w kanałach danych falowych widoku Time i kanałach widoku Result z szacunkami opartymi na poprzednich i kolejnych danych.
 • Zakładka Mode okna dialogowego Sampling configuration ma nową opcję Slow frame rate sterowania aplikacją s2video, gdy nie następuje zapis danych na dysk. Odpowiednikiem w języku skryptowym jest nowe polecenie SampleFPS().
 • Sekwencer wyjściowy może teraz odtwarzać ciągi cyfrowych impulsów w tym samym czasie, co inne operacje sekwencera.
 • Dostępny jest nowy tryb rysowania Time view, Interval, który wyświetla interwały między zdarzeniami.
 • Pojawił się nowy importer danych dla plików ADInstrument Labchart.
 • Możesz zmienić etykiety ścieżek w Graphical Sequence Editor.
 • Zakładka Sampling Configuration - Mode umożliwia teraz ustawienie skryptów uruchamianych po wykryciu zdarzenia wyzwalającego.
Version 9 06/2017 Uwagi do wydania
 • Talkery mogą pracować bez interfejsu 1401
 • Liczba kanałów rozszerzona do 2000
 • Liczba wierszy w podglądzie Grid zwiększona do 1 000 000
 • Bloki pamięci dla wyjść falowych zwiększono do 62 w Power i do 20 w Micro
 • Nowe operatory numeryczne w języku skryptowym
 • Więcej okien dialogowych ma zmienny rozmiar
Uaktualnienia
 • Aplikacja s2video korzysta teraz z plików .mp4 o ulepszonym taktowaniu ramek i łączy się z szerszym zakresem źródeł wideo.
 • Obsługa multimediów Spike2 odczytuje zarówno pliki .mp4, jak i .avi.
 • Dodano aplikację mp4comp do wykonywania off-line kompresji plików wideo .mp4.
 • Importery Bionic i Ripple zostały zmodyfikowane, aby radzić sobie z importowaniem dużych plików (ponad 500 GB). Importery działają teraz z, mniej więcej, taką samą szybkością, jak kopiowanie plików (500 GB w 15 minut zamiast całego dnia).
 • Wprowadzono system licencji Talker. To pozwala nam aktualizować płatne Talkery z naszej strony internetowej, ale wymaga od użytkowników zastosowania klucza licencyjnego do swojej kopii Spike2. Licencje Talker są powiązane z numerem seryjnym Spike2.
 • Pojawia się nowa analiza Frequency histogram. Jest to podobne do Interval Histogram, ale umieszcza dane w przedziałach na podstawie częstotliwości, a nie interwałów. Odpowiednikiem tego w języku skryptowym jest SetFHst().
 • Przetwarzanie kanału zostało rozszerzone, aby umożliwić przesunięcie w czasie kanałów zdarzeń i pozbycie się odbić w kanałach zdarzeń i poziomów (Level).
 • Polecenie skryptowe ArrCWT() oblicza ciągłą transformację falkową macierzy danych.
Version 8 12/2013 Uwagi do wydania
 • Dostępne 64-bitowe i 32-bitowe wersje aplikacji
 • Teraz 64-bitowy format plików. Odczyt, zapis i próbkowanie do starszego, 32-bitowego formatu jest zachowany
 • Czas trwania próbkowania i rozmiar pliku są teraz prawie nieograniczone
 • Wsteczne oznaczanie danych do zapisu podczas próbkowania
 • System importu plików rozszerzony, by obsługiwać większe pliki
 • Ulepszenia w wyświetlaniu Sonogramu obejmujące klucz intensywności
 • Maksymalna wielkość tworzonego skryptem okna dialogowego zwiększona do rozmiaru ekranu głównego monitora
 • Eksport do MATLABa rozszerzony, by umożliwić zapis plików większych niż 4GB
 • Dodane kombinacje Alt+klawisz, by aktywować przyciski pasków Script i Sample
 • Język skryptowy i sekwencer wyjścia rozszerzone, by akceptować 64-bitowe wartości
 • Edytor tekstowy sekwencera posiada teraz szybką nawigację do Keys i Labels
Uaktualnienia
 • Dodana obsługa Unikodu, pozwala na użycie znaków non-ASCI
 • Horyzontalne kursory mogą być aktywne i automatycznie pozycjonować się
 • Język skryptowy: rozwinięcie języka, edycji, debuggowania i obsługi plików #include
 • Opcjonalne ostrzeżenia przy zamykaniu plików danych z kanałami pamięciowymi
 • Clastrowanie: INTH pokazuje pionowy kursor na minimalnym interwale
 • Rozszerzone okno dialogowe Channel show/hide dla dużej liczby kanałów
 • Możliwość mapowania kolorem w 2D, funkcja sklejania o minimalnej krzywiźnie
 • Funkcja szybkiej kalibracji
 • Dodany podgląd Grid
 • Nowe okna dialogowe do edycji tytułów okien, osi podglądu XY, jednostek i tytułów kanałów
Version 7 06/2009 - 10/2017 Uwagi do wydania
 • Dopuszczalny rozmiar plików danych to 1TB
 • Znacznie rozszerzony sekwencer wyjścia
 • Moduł Talker łączy się z innymi urządzeniami do pobierania danych
 • Rysowanie pionowych znaczników
 • Liczba kursorów horyzontalnych zwiększona z 4 do 9
 • Użytkownicy Power1401 i Micro1401-3 mogą teraz odrzucać on line zbyt duże spajki
 • Wejścia zdarzeń mogą zostać poddane operacji “de-bounce” on-line
 • Użytkownicy Power1401, aby generować fale arbitralne mają do dyspozycji wszystkie 8 DACów
 • Użytkownicy Power1401 mk II, aby generować sinusoidy i rampy mają do dyspozycji wszystkie 8 DACów (obsługa Power1401 mk I pojawi się w 7.05)
 • Pojawiły się liczne ulepszenia okna analizy skupisk
 • Opcjonalne wyświetlanie osi X w milisekundach oraz automatyczne skalowanie jednostek osi
 • Nowe okno “watch” pokazujące podczas debuggowania zmienne skryptu
 • Nowe i ulepszone tryby wykreślania
 • Twórcy skryptów mogą wykorzystywać położenie myszki
Version 6 09/2006 - 09/2014 Uwagi do wydania
 • Obsługuje 400 kanałów
 • Eksport plików MATLAB
 • Zwiększona wydajność próbkowania
 • Próbkowanie w trybie burst
 • Nadrysowywanie 3D
 • Ulepszony edytor skryptów
 • Interaktywne filtrowanie IIR
 • Macierze mogą posiadać do 5-ciu wymiarów
 • Opcja osi logarytmicznych
Version 5 04/2003 - 04/2009 Uwagi do wydania
 • Rejestracja tetrodami i stereotrodami
 • Principal Component Analysis i analiza skupisk w sortowaniu kształtów spajków
 • Eksport do arkusza kalkulacyjnego
 • Wykreślanie z użyciem interpolacji sześciennej
 • Kanały wirtualne
 • Rejestrowanie obrazu video
 • Pomiary wprost do kanału
 • Funkcje skryptowe dla macierzy
 • Dopasowywanie krzywych
 • Obsługa wielu monitorów
Version 4 04/2001 - 12/2005 Uwagi do wydania
 • Ilość kanałów próbkowania zwiększona do 32
 • Szybsze próbkowanie z Power1401
 • Kalibracja fal
 • Aktywne kursory
 • Graficzny edytor sekwencji
 • Sortowanie kształtu spajków
 • 10 kursorów pionowych
 • Importery plików w wielu formatach
Version 3 03/1998 - 10/2001 Uwagi do wydania
 • Rozszerzenia sekwencera wyjść
 • Tryb nadrysowywania spajków
 • Ulepszone komendy skryptowe i ich możliwości
 • Podglądy XY
 • Help czuły na kontekst
 • Ostatnia wersja obsługująca próbkowanie poprzez standardowy 1401
 • Program SonFix naprawia uszkodzone pliki danych
Version 8 10/2022 Uwagi do wydania
 • Signal może teraz pobierać dane z urządzeń innych firm za pomocą Talkerów.
 • Nowe automatyczne wykonywanie skryptu w określonym czasie przed, w trakcie lub po pobraniu przebiegu.
 • Dodano automatyczne szacowanie progu (MTAT).
 • Aktywne kursory są teraz dostępne w widokach XY.
 • Polecenie Load configuration w menu File oferuje teraz listę, zawierającą do 10 ostatnio używanych konfiguracji próbkowania.
 • Dodano opcję wyświetlania ciągłej aktywności falowej w trybie peri-triggered.
 • Widoki XY mogą teraz pomieścić do 2000 kanałów.
 • Limit punktów kanału na przebieg wynosi teraz 400 milionów, w porównaniu z wcześniejszymi 40 milionami.
 • Dodano funkcję skryptową SampleClampHP(), aby zapewnić podczas próbkowania dostęp do potencjału utrzymania w clampowaniu.
 • Urządzenie stanów pomocniczych PowerMAG może teraz działać w trybie Flex.
 • MagStim Rapid ma teraz specyficzny tryb theta burst.
 • Funkcja skryptowa Command(), obsługująca Menu, zapewnia dostęp z poziomu skryptu do elementów menu Signala.
Version 7 03/2018 Uwagi do wydania
 • Dodana obsługa przezczaszkowych stymulatorów magnetycznych PowerMAG i DuoMAG
 • Dodano obsługę dwufazowego stymulatora prądu stałego DS8R firmy Digitimer.
 • Okno informacyjne pozwala widzieć informacje tekstowe i graficzne z całego laboratorium
 • Wydruki ekranowe dobierają czcionki w rozmiarze proporcjonalnym do dostępnego miejsca
 • Wydruki ekranu z widokiem Grid zapewniają najlepszy układ kolumn, skalując czcionki do rozmiaru prostokąta wyjściowego
 • Dodano nowe funkcje skryptowe ArrCWT(), ArrRange() i ArrMapImage()
 • Teraz można zmieniać rozmiary o wiele większej liczby okien dialogowych
 • Informacje o błędach są teraz rejestrowane, jeśli nie można załadować pliku obsługi wzmacniacza, stanów pomocniczych lub dodatkowego telegrafu pomocniczego
Uaktualnienia
 • Sprzęt Micro1401-4 z CED jest teraz w pełni obsługiwany
 • Dodano obsługę przezczaszkowych stymulatorów magnetycznych Neuro-MS firmy NeuroSoft
 • Wsparcie dla stymulatora MagStim Rapid TMS obejmuje teraz parametr opóźnienia ładowania
 • Dynamiczne clampowanie jest teraz dostępne z Micro1401-4, w przeciwieństwie do poprzednich typów Micro1401
 • Automatyczna optymalizacja osi Y kanałów danych na końcu cyklu próbkowania jest obsługiwana przez pole wyboru w zakładce Sampling Configuration – Automation
 • Dodano nowy pasek narzędzi stanów pomocniczych. Zapewnia to szybki dostęp do wartości RMT dla urządzeń TMS wraz z przyciskiem otwierającym główne okno dialogowe ustawień podczas próbkowania
 • Obsługa urządzeń pomocniczych dla urządzeń TMS pozwala teraz opcjonalnie określić poziomy mocy jako procent spoczynkowego progu motorycznego (RMT)
 • Signal może teraz sterować wieloma pomocniczymi urządzeniami stanów jednocześnie
Version 6 12/2013 Uwagi do wydania
 • Teraz dostępne są 64 i 32 bitowe wersje oprogramowania
 • Dodano nowy typ kanału RealMark, zapisujący w arbitralnie ustalonych punktach czasowych, jedną lub kilka wartości zmiennoprzecinkowych
 • Dodano obsługę kanału typu RealMark z poziomu skryptu.
 • Dodano interaktywną obsługę kanałów pamięciowych. Dostępne są funkcje Import, Add i Delete
 • Dodano nowe mechanizmy przetwarzania kanałów pamięciowych pozwalających na automatyczne generowanie znaczników lub danych RealMark
 • Dodano rozszerzone tryby rysowania i funkcje kanałów Virtual obsługujące kanał nowego typu RealMark
 • Można teraz, wraz z zainstalowanym pomocniczym systemem telegraficznym, korzystać z komunikowania opartego na napięciu
 • Rozszerzono eksport do plików w formacie MATLABa, by obsługiwana była najnowsza wersja 7.3
Uaktualnienia
 • Dostępny jest teraz nowy podgląd Grid. Może on być użyty z poziomu skryptu do pokazania danych w tabelach podobnych do arkusza kalkulacyjnego
 • Teraz jest możliwe przełączenie pomiędzy wzmacniaczem, pomocniczym stymulatorem lub systemem telegraficznym wzmacniacza bez potrzeby przeinstalowywania oprogramowania
 • Dodano obsługę Unikodu, by pozwolić na stosowanie znaków non-ASCII w skryptach i innych miejscach
 • Rozszerzony dynamiczny clamp; w szczególności model Hodgkin/Huxley A/B posiada teraz 3 komponenty, a wszystkie modele synaps obsługują różne typy receptorów
 • Kursory poziome mogą być teraz aktywne i automatyczne pozycjonować się
 • Nowy system notatnika eksperymentatora automatycznie rejestruje standardowe działania plus dodatkowe notatki użytkownika
 • Dodano nowe mechanizmy analizy histogramu interwałów
 • Dokumenty tekstowe, XY oraz pamięciowe są okresowo zapisywane, by umożliwić ich odzyskanie w przypadku awarii programu
 • Dodano obsługę przezczaszkowego stymulatora magnetycznego MagVenture MagPro
 • Do obsługiwanych wzmacniaczy dodano urządzenie Digitimer D440
Version 5 10/2010 - 02/2018 Uwagi do wydania
 • Dodano obsługę Dynamicznego clampowania; można zastosować nawet 15 modeli dynamicznego clampu
 • Teraz można korzystać z wielu wyjść w postaci arbitralnie ustalonej krzywej
 • Obsługa clampingu została rozszerzona tak, by umożliwić korzystanie z 8 zestawów clampowania
 • Osie Y kanału mogą się same przeskalowywać, używają prefiksów SI i posiadają poziome etykiety
 • Napisano na nowo okno dialogowe konfiguracji pulsów tak, by było prostsze w użyciu i dawało lepsze informacje czasowe. Do dostępnych pulsów dodano generowanie znacznika cyfrowego
Uaktualnienia
 • Podglądy danych i XY mogą teraz w tle obraz z bitmapy
 • Do systemu wirtualnych kanałów dodano funkcje analizy spektralnej
 • Do języka skryptowego dodano funkcje dostępu do MATLABa
 • Dodano obsługę wzmacniaczy Digitimer D360, Axoclamp 900A i Heka EPC-800, a obsługa MultiClamp 700 dopuszcza użycie nawet czterech urządzeń
 • Ulepszona, zintegrowana obsługa stymulatora MagStim zawiera dodatkowe mechanizmy zabezpieczające do MagStim Rapid
 • Nowy system resetowania Wyjść zapewnia, że wyjścia 1401 będą ustawione na bezpieczne wartości podczas startu lub zatrzymania próbkowania
Version 4 10/2007 - 01/2014 Uwagi do wydania
 • Zmienna liczba punktów w przebiegach
 • Eksport plików MATLAB
 • Kanały wirtualne
 • Nadrysowywanie 3D
 • Próbkowanie Gap-free
 • Interaktywna filtracja IIR
 • Ulepszona obsługa clampowania
 • Ulepszona kontrola BiStim i MagStim Rapid
Version 3 08/2004 - 05/2010 Uwagi do wydania
 • Analiza SCAN
 • Obsługa eksperymentów patch-clamp
 • Tekstowy sekwencer
 • Telegraficzna obsługa Multi-clamp
 • Obsługa MAGSTIM
 • Wykreślanie z wykorzystaniem interpolacji sześciennej
 • Matematyka macierzy
 • Dodano przetwarzanie tekstu na mowę
 • Obsługa wielu monitorów
 • Opcja osi logarytmicznych
Version 2 08/2000 - 01/2006 Uwagi do wydania
 • Dopasowywanie krzywych
 • Funkcje skryptowe dla macierzy
 • Importery plików
Version 1 05/1998 - 09/2002 Uwagi do wydania
 • Prawdziwy program pod Windows, następca Signal Aveager pod DOS
 • Edytowalne przez użytkownika skrypty dostosowują program
Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85235190
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×