• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Zmiany techniczne Signal version 5


Uzytkownicy wersji 5 mogą sciagnąć za darmo.

Data Wersja Zasadnicze informacje
02/2018 5.12a Nowe funkcje
 1. Importer BIOPAC może teraz importować starsze pliki typu big-endian. Aby zaimportować nowoczesne pliki ACQ, użytkownicy również potrzebują pakietu BIOPAC ACKAPI.
Usunięte błędy
 1. Odczytywanie danych z plików o bardzo dużych ramkach zostało poprawione.
09/2017 5.12 Nowe funkcje
 1. Język skryptowy umożliwia teraz użycie znaku podkreślenia (_) w symbolach, dodano nowe wbudowane stałe _Version, _VerMinor, _pi i _e.
 2. Polecenia Save As i Export As z menu File teraz skopiuj wszystkie dostępne zmienne ramki do nowego pliku.
 3. Do języka skryptowego dodano funkcję SampleTriggerInv(), dzięki czemu bodziec wyzwalający próbkowanie można ustawić na rosnącą krawędź.
 4. Teraz możesz użyć DlgValue$(), aby wybrać pierwszą pozycję listy, która pasuje do ciągu znaków.
Usunięte błędy
 1. Przetwarzanie nie obsługiwało poprawnie kanałów wirtualnych, co powodowało, że generowanie średniej tylko kanału wirtualnego mogło nadpisać pamięć i często powodowało awarię programu Signal.
 2. Funkcja skryptowa ColourSet() o rozmiarze args 0 lub -1 teraz zachowuje się tak, jak opisano w dokumentacji.
 3. Dodaliśmy poprawki dotyczące błędów SerialRead(), które mogły się pojawiać podczas odczytywania bardzo długich łańcuchów.
 4. Wynik IIRInfo() jest teraz typem filtru zgodnym z dokumentacją.
 5. Operator potrójny skryptu nalega na wyrażenie liczbowe przed znakiem ?.
 6. Dopasowanie krzywej nie radziło sobie właściwie z czasami podanymi w milisekundach.
 7. Operator potrójny skryptu nie zezwalał na wybór pomiędzy dwiema macierzami.
 8. Kod dopasowujący dla nieliniowych dopasowani ze wszystkimi punktami mającymi taką samą wariancję (błąd najmniejszych kwadratów) mógł obliczyć wartość r2 jako "Not a number".
 9. Dopasowania w podglądach XY są poprawnie drukowane i wyświetlane w plikach typu bitmapa i metaplik.
 10. Zestawy Clamp, a tym samym zmienne ramki zawierające informacje o clampowaniu, teraz są poprawnie wykrywane podczas otwierania pliku.
 11. Measurements to XY teraz poprawnie obsługuje znacznik uśredniania.
 12. Zmienne skryptowe inicjowane w pętli są teraz obsługiwane poprawnie.
 13. Komenda Standard display menu View teraz chroni przed możliwymi awariami.
 14. Nakładanie próbkowanych ramek mogło powodować problemy gdy zakończono próbkowanie lub gdy plik danych został ponownie otwarty, ponieważ tryb nakładania był nieprawidłowo obsługiwany.
 15. Limity czasowe trybu Overdraw, które usuwały wszystkie nałożone ramki poprzednio mogły zawieszać Signal.
 16. Oś Y zmienia się, gdy nakładane próbkowane ramki danych nie zawsze powodowały całkowite odświeżenie podglądu.
 17. Nowe działania zostały dodane do obsługi MagStim, aby pozbyć się okazjonalnego błędu E83.
 18. Urządzenie MagStim zwykło automatycznie się rozbrajać, jeśli oczekiwanie na wyzwolenie przekraczało 60 sekund, teraz zostanie automatycznie uzbrojone.
 19. Przekazywanie odwołania do nazwy funkcji zdefiniowanej przez użytkownika często było przyjmowane jako wartość liczbowa (oceniana na 0 w czasie wykonywania), teraz daje błąd.
 20. Unikane są teraz różne rzadkie błędy BiStim pojawiające się podczas pobierania próbek; ustawienie czasu Hi-Res, gdy bieżący interwał jest równy zeru i ustawia interwału na zerowy, gdy jest już równy zeru.
 21. Skorygowaliśmy zachowanie układania pół-losowych stanów, które generowało losowe numery stanu powtarzające się ustaloną liczbę razy.
 22. Poprawiono zachowanie okna dialogowego aktywnych kursorów – nadpisywana była histereza/amplituda oraz szerokość i minimalna wartość kroku, wartościami z poprzedniego kursora, gdy kursor zmienił się.
 23. Analiza błony odbywa się wcześniej, dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie wyników do tworzenia online wykresów trendu.
 24. Obliczanie bezpiecznych czasów dla MagStim Rapid jest teraz dokładniejsze.
 25. Sygnał może teraz odczytywać inne typy danych falowych CFS niż INT2 i RL8.
 26. Poprawione zachowanie wyboru ramki w oknie dialogowym eksportowania, wcześniej nie było możliwe bezpośrednie wpisanie listy ramek.
Zmiany
 1. Funkcja skryptowa Modified() użyta na podglądzie tekstowym sprawdza teraz niezapisane zmiany, a nie zmiany, a nie zmiany nieodwracalne.
 2. FiltAtten() zwraca teraz wartość ujemną, wynik FiltInfo (x, -1) został zmieniony, by pasował do wprowadzonej zmiany.
 3. Dopasowanie krzywej dla analizy błony wykorzystuje teraz połowę impulsu impulsu zamiast stałego czasu - dzięki temu użytkownik ma większą kontrolę.
 4. PulseTimesGet() zwraca teraz długość pojedynczego impulsu dla ciągów impulsowych, a nie całkowitą długość ciągu (więc teraz pasuje do PulseTimesSet()).
09/2014 5.11 Usunięte błędy
 1. Zostało zmienione okno dialogowe konfiguracji próbkowania, by uniknąć błędnego zwiększania długości wyjść, gdy zmianie ulega tempo próbkowania.
 2. Okno dialogowe etykiety kursora, używane do określenia pojedynczego kanału, na którym jest wykonywany pomiar, już nie zawiera pozycji "Selected channels".
 3. Funkcja skryptowa FrontView() poprzednio próbowałaby przywołać na wierzch zewnętrzne pliki tekstowe i binarne bez związanych z nimi oknami, a teraz, użyta z tymi plikami, nic nie robi.
 4. Podczas rejestrowania Twoich działań, kliknięcie na podglądzie opartym na tekście nie zawsze zapisywało na początku skryptu komendę FrontView() lub nie dodawało ViewFind("view title...");
 5. Wybieranie klatek w oknach dialogowych teraz już poprawnie reaguje na wprowadzaną przez użytkownika arbitralną listę numerów klatek.
 6. Pozycja "At end" w protokole wielostanowym jest teraz obsługiwana poprawnie; poprzednio zawsze była resetowana na "Finish" więc układanie protokołów w łańcuch mogło nie działać.
 7. Okno dialogowe ustawień nagłówka i stopki wydruku unika potencjalnych wycieków zasobów.
 8. Pomiary używające wartości zmiennych z klatek sygnału teraz zawsze używają poprawnej klatki by odczytać wartość zmiennej.
 9. Teraz CondSourceList() zwróci poprawną informację, gdy jest użyta ze wzmacniaczem D360.
 10. Lokalizacja kodu save & restore używanego podczas eksportowania tekstu, została poprawiona, by uniknąć możliwej utraty poprzednio ustawionej lokalizacji.
 11. Poprzednio eksporter MATLAB zawiesiłby się, gdybyś eksportował klatkę z danymi wyidealizowanego przebiegu, która nie zawierała punktów danych.
02/2014 5.10 Nowe funkcje
 1. Komenda skryptowa FileList() używa teraz obydwu rozszerzeń (*.sgcx i *.sgc) podczas wyszukiwania plików z konfiguracjami próbkowania.
 2. Następuje resetowanie wyjść (przy wybranej opcji Apply when sampling configuration is loaded), gdy w jakikolwiek sposób wczytywana jest konfiguracja próbkowania, w tym również z poziomu paska konfiguracji próbkowania.
 3. Okno dialogowe About Signal próbuje odczytać ze strony CED numer najnowszej wersji Signala i wyświetla odpowiednią informację o dostępności uaktualnień.
 4. Oprogramowanie użyte do kontroli stymulatora MagStim Rapid TMS zostało rozszerzone poprzez dodanie mechanizmów sprawdzających nadmierne rozpraszanie mocy w sprzęcie; podczas ustawiania próbkowania następuje sprawdzenie występowania problemów i, gdy jest to konieczne w celu ochrony sprzętu, następny przebieg zostaje wstrzymany poprzez zwiększenie interwału pomiędzy stymulacjami.
 5. Oprogramowanie używane do kontroli stymulatorów MagStim TMS zawsze sczytuje aktualną konfigurację po jej wprowadzeniu, by upewnić się, że jest ona poprawna.
 6. Oprogramowanie używane do kontroli stymulatorów MagStim TMS teraz sczyta i wyświetli wszystkie kody błędów wygenerowane przez system MagStim.
Usunięte błędy
 1. Komenda skryptowa ProcessOnline() używała parametru 6 (chan%) zamiast parametru clear%. Teraz to naprawiono.
 2. Teraz znowu działa kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Left do iteracji wstecz aktywnego kursora 0.
 3. Wyrażenie kanałów wirtualnych If(n) podające chwilową częstotliwość znaczników, teraz zawsze zwraca zero, jeżeli nie ma żadnych znaczników.
 4. Poprawiono informacje wyświetlane dla błędów związanych z plikami danych CFS. Błędy plików CFS są teraz rozumiane ogólniej.
 5. Eksport plików danych do nowych plików CFS teraz poprawnie radzi sobie z różnymi interwałami próbkowania w różnych kanałach.
 6. Poprawiono rejestrację funkcji skryptowej DrawMode().
 7. Kompilator skryptów wykrywa teraz, że nazwa wbudowanej funkcji została ponownie użyta na globalnym poziomie skryptu.
 8. Nakładanie przebiegów działa teraz poprawnie, gdy pokazywany jest bufor.
 9. Pomiar zliczający punkty teraz zawsze podaje wynik – nawet dla 0 punktów.
 10. Optymalizacja osi Y w podglądach XY bierze teraz pod uwagę offsety osi X.
 11. Została usunięta opcja ręcznej kontroli w oknie MagStim Rapid, ponieważ nie dało się jej użyć – UI używany do kontroli stymulatora musi być odłączony, by korzystać z kontroli z poziomu Signala.
 12. Teraz poprawnie działa przycisk helpa (i klawisz F1) w oknie dialogowym resetowania wyjść.
 13. Podczas próbkowania z wykorzystaniem wyjść w trybie przebiegów lub ustalonych interwałów, gdy wyjścia wykraczają poza koniec próbkowania, ale nie zdefiniowano w tym okresie pulsów, przebieg nie kończy się na końcu próbkowania, lecz jest kontynuowany do końca (pustego) wyjścia.
 14. Próby dopasowania funkcji do danych w przebiegu 0, są teraz blokowane – zazwyczaj powodowało to nagłe zawieszenie się Signala.
 15. Podczas używania okna dialogowego wirtualnych kanałów, gdy aktualnym przebiegiem jest przebieg 0, dane wirtualnego kanału są zerowane, jeżeli wyrażenie wirtualnego kanału jest niepoprawne.
Zmiany
 1. Poprawiono testy rozszerzenia pliku wykonywane podczas przenoszenia i upuszczania do aplikacji Signal plików z konfiguracją próbkowania, tak by były nieczułe na wielkość liter, a tym samym skuteczniejsze.
 2. Biblioteki DLL MATLAB instalowane z Signalem by obsłużyć eksport do formatu MATLAB .mat zostały uaktualnione do najnowszych dostępnych wersji (R2013b). To powinno przyspieszyć operację eksportu danych ale poza tym nie powinno dawać żadnych innych efektów.
 3. Przetwarzanie online teraz unika powtórzeń sprawdzania niechcianych przebiegów. To niepotrzebne zachowanie powodowało spowolnienie próbkowania w miarę wzrostu liczby przebiegów pobranych do przetworzenia, np. do średniej.
 4. Wyrażenie kanałów wirtualnych IFc() teraz zachowuje się jak IF(), jeżeli obecne są tylko dwa znaczniki i interpolacja sześcienna nie będzie możliwa.
05/2013 5.09 Nowe funkcje
 1. Dodano obsługę wzmacniacza Heka EPC-800, jako pomocniczego urządzenia telegraficznego.
 2. Pomocniczy system telegraficzny znacznie szybciej wykrywa nie używane wzmacniacze.
 3. Podczas zamykania dokumentów są podejmowane dodatkowe kroki i Signal zapisuje teraz wszystkie otwarte okna podczas zamykania aplikacji.
 4. Została dodana preferencja użycia systemowych ustawień formatowania cyfr podczas eksportu tekstu i kopiowania tekstu do schowka.
 5. Funkcja skryptowa FileOpen() ma nową wartość znacznika, która określa w jaki sposób ustalany jest początkowy katalog podczas dowolnej operacji wyboru pliku.
Usunięte błędy
 1. Przycisk Reset konfiguracji próbkowania teraz powoduje wyczyszczenie wszystkich aspektów konfiguracji próbkowania.
 2. System analizy błony został wzmocniony i ulepszono informacje o błędach, jeśli jakiekolwiek się pojawią.
 3. Poprawiono funkcję skryptową FitValue() i dodany został nowy parametr wskazujący powodzenie wykonania.
 4. Został poprawiony niewielki błąd podczas rozdzielania pierwszego w pliku przebiegu ze zdarzeniem otwarcia/zamknięcia.
 5. Poprawiono zachowanie się okienka z wartościami kursorów i obszarami kursorów podczas zmiany uporządkowania kanałów.
 6. Teraz okno dialogowe z ustawieniami przetwarzania widma mocy poprawnie pokazuje maksymalny rozmiar FFT – następna, najmniejsza potęga 2.
 7. Teraz Signal zapewnia, że nowoutworzone lub przywrócone pochodne dokumenty są oznaczane, jako niezmodyfikowane.
 8. Lista poprzednich wyrażeń w oknie dialogowym kanałów wirtualnych teraz zachowuje wyrażenia w poprawnej kolejności.
 9. Teraz Signal lepiej sobie radzi z błędami powstającymi podczas inicjalizacji funkcji wbudowanych w język skryptowy.
 10. Poszukiwanie dołączonych plików używanych w skrypcie i plikach sekwencera wyjściowego teraz poprawnie zagląda do katalogów z załączeniami aktualnego użytkownika i katalogów danych wszystkich użytkowników.
 11. Poprawiona została funkcja CursorActiveSet() w taki sposób, że będzie teraz akceptowała kanały nie zawierające fal.
 12. Teraz, gdy podgląd danych jest zamykany, a okno z wartościami lub regionami kursorów jest widoczne, pozycja i ustawienia okna są zapisywane.
 13. Poprawiono wykreślanie histogramów ze skalą logarytmiczną, w szczególności, gdy zastosowano grupowy offset nałożonych kanałów o zablokowanych osiach.
 14. Poprawiono cofanie zmian wprowadzonych w osiach.
Zmiany
 1. Kompilator skryptów został napisany na nowo by umożliwić nam rozszerzenie języka. Naprawiono kilka anomalii, które powodowały, że niektóre, poprzednio błędnie akceptowane skrypty teraz (poprawnie) zgłaszają błędy. Na przykład nowy kompilator generuje błąd, jeżeli używasz słowa kluczowego halt wraz z nawiasami, czyli: halt(); podczas gdy poprzedni kompilator ignorował ten błąd. Spowodowało to również, że kompilator mniej nalega na to, by średnik rozdzielał wszystkie wyrażenia. Kompilator pozwala również na deklarowanie globalnych macierzy o rozmiarze ustawianym przez zmienną.
 2. Dodano mechanizm zabezpieczający przed zakończeniem próbkowania zanim osiągnięty zostanie koniec przebiegu, oraz opcję mająca na celu kompatybilność, która przywraca poprzednie zachowanie.
 3. Maksymalny rozmiar macierzy skryptu wynosi teraz 100 000 000 punktów.
 4. Dopuszczalne są teraz macierze skryptowe o rozmiarze zero.
 5. View(h%,c%).[] dopuszcza teraz domyślną wartość 1 dla c% by pasować do zachowania Spike2.
 6. Teraz wprowadzenie w trakcie próbkowania jakichkolwiek zmian w modelach dynamicznego clampowania spowoduje ponowne rozpoczęcie aktualnego przebiegu. Może to spowodować większą niestabilność, ale pozwoli uniknąć utraty danych.
11/2012 5.08 Nowe funkcje
 1. Zmieniono Signal i jego instalatora tak, by obsługiwana była instalacja wewnątrz C:\Program Files (zgodnie z współczesną praktyką).
 2. Dodano nowe okna dialogowe do preferencji Signala i konfiguracji próbkowania, by poradzić sobie z ustawieniami resetowania wyjść i uniknąć nieprawdziwego lub niechcianego wyjścia, gdy tylko jest to możliwe. Nowa funkcja skryptowa OutputReset() daje dostęp do tej funkcjonalności.
 3. Rozszerzono komendę FilePath$() tak, by mogła zwracać katalog Signal5 aktualnego użytkownika (wewnątrz My Documents), jak również katalog Signal5Shared wewnątrz filderu Documents dla wszystkich użytkowników.
 4. Obsługa komendy DDE Windows została zmieniona tak, by plik z konfiguracją próbkowania mógł być otwierany podwójnym kliknięciem w Windows.
 5. Informacja o skrótach edytora czasów otwarcia/zamknięcia jest teraz zapisywana (preferencyjnie) i odczytywana z katalogu danych aplikacji aktualnego użytkownika.
 6. Fale synaptyczne generowane wewnętrznie przez dynamiczny clamp mogą być długie na 32000 punktów, a definiowane przez użytkownika mogą mieć długość do 4 milionów punktów.
 7. Powiadomienia o zmianach w pozycji lub ustawieniach kursora są teraz efektywniej obsługiwane, dzięki działaniu tylko wtedy, gdy nastąpi istotna zmiana.
 8. Przycisk zastosuj dodano do okna dialogowego etykiet kursorów tak, by można było wypróbować zmiany bez konieczności opuszczania okna.
 9. Okno dialogowe przyjmuje teraz ciągi znaków takie, jak wyrażenia, o długości do 240 znaków.
 10. Dane Signala wyeksportowane do MatLab zawierają, w strukturze z informacją o ramce, etykietę stanu.
 11. System dynamicznego clampowania jest teraz kompatybilny z wyjściami sekwencera.
 12. Wartości Y w oknie wartości kursora i etykiet kursora używają interpolacji pomiędzy punktami krzywej. Funkcja ChanValue() również może opcjonalnie używać interpolacji.
 13. Pasek clampowania i okno dialogowe analizy błony zaznacza cały tekst w kontrolce potencjału utrzymania, po tym jak użytkownik naciśnie Enter, by zastosować zmiany.
 14. Okno dialogowe konfiguracji próbkowania wyświetla znak ’*’ na końcu nazwy pliku konfiguracyjnego, jeżeli konfiguracja zawiera zmiany, które nie zostały zapisane na dysk. Zapisywane danych konfiguracji próbkowania, jako ostatniej użytej konfiguracji, nie jest traktowane, jako zapisanie ich na dysk.
 15. Różne ustawienia edytora tekstu zawarte w preferencjach zawierają teraz wybór przestrzeni wirtualnej, który może być wykorzystany do włączenia lub wyłączenia tej cechy edytora.
Usunięte błędy
 1. Obliczenia prawdopodobieństwa dopasowania unikają teraz tworzenia arytmetycznego przeładowania, które mogło powstawać w ekstremalnych okolicznościach.
 2. Konfiguracje próbkowania, które są zapisywane podczas próbkowania zawierają teraz całkowicie aktualną informację wziętą z aktualnej operacji próbkowania.
 3. Okno dialogowe informacji o kanale wszystkie edytowalne pola ustawia w gotowości jedynie, gdy są one używane podczas próbkowania.
 4. Wymuszone jest, aby ścieżka katalogowa używana do ładowania DLLi wzmacniacza, telegrafu i stanów pomocniczych była ścieżką, gdzie zainstalowana jest aplikacja Signal, w ten sposób unika się możliwych problemów w używaniu tych bibliotek.
 5. Okna dialogowe preferencji i dopasowywania teraz zawsze dostarczają poprawnego helpa dla aktualnie wyświetlanej strony.
 6. Teraz CursorActiveGet() uzyskuje poprawną wartość czasu zakończenia, gdy numeryczna zmienna jest używana do przechowywania wyniku.
 7. Nakładane ramki zanikające do drugorzędowego koloru kanału teraz zachowują się poprawnie, gdy są wykreślane w czerni i bieli.
 8. Teraz przyciski skrótu Ctrl-1 do Ctrl-9, używane do tworzenia i pokazywania pionowych kursorów numer 1 do 9, działają w podglądzie XY.
 9. Okno dialogowe histogramów amplitud otwarcia/zamknięcia teraz przelicza liczbę binów, gdy zmieni się rozmiar binu.
 10. Zmiana tytułu lub jednostek kanału zwykła zmieniać oś Y będącego na wierzchu kanału, jeżeli rozpatrywany kanał był częścią nałożonej na siebie grupy, teraz to naprawiono.
 11. Zdefiniowane przez użytkownika etykiety kursorów dłuższe niż 20 znaków są teraz zapisywane i odtwarzane poprawnie.
 12. Zmiana trybu przebiegów w ogólnej zakładce okna dialogowego konfiguracji próbkowania już nie reinicjalizuje wszystkich odznaczanych opcji w tej zakładce.
 13. Pasek kontroli stanów online teraz rejestruje każde wciśnięcie przycisku.
 14. Konfiguracje próbkowania teraz zawierają numer okna, które ma być użyte, jako źródło dla przetwarzania online. W ten sposób unika się możliwego zamieszania np. z kursorami w zduplikowanych oknach.
 15. Skrypty, które są automatycznie zapisywane przed uruchomieniem, nie umieszczają poprzednich wersji skryptu w koszu systemu Windows.
 16. Jeżeli procedura lub funkcja użyła lokalnej macierzy (deklarowanej w procedurze lub funkcji) zanim macierz została zadeklarowana to kompilator skryptu mógł spowodować zawieszenie Signala. Teraz zostało to naprawione.
 17. Menu kontekstowe dostępne w podglądzie XY po kliknięciu prawym przyciskiem myszki nie zawiera teraz ’Info...’, ponieważ ta opcja powoduje zawieszenie Signala.
 18. Kontrolka potencjału utrzymania na pasku kontroli clampowania akceptuje teraz znaki ’-’ z klawiatury numerycznej.
 19. Poprawiono kopiowanie, jako tekst oraz eksport, jako tekst kanałów ze znacznikami. Poprzednio nie były tworzone dane dla ostatniego kanału znaczników.
 20. Okno dialogowe konfiguracji kopiowania, jako tekst zostało poprawione; odznaczane opcje kontrolujące wyidealizowane przebiegi były pomieszane.
 21. Poprzednio zawodziło próbkowanie przy pomocy Power1401-3, gdy wybrana była opcja ’maximum waveform rates’ na stronie wyjść konfiguracji próbkowania; teraz zostało to naprawione.
 22. Teraz kopiowanie bardzo dużych ilości tekstu do schowka jest znacznie szybsze.
 23. Poprawiono funkcję skryptową FileOpen() – poprzednio zawsze wykorzystywany był plik zasobów, bez względu na wartość parametru mode%.
 24. Dokumenty XY utworzone w wyniku przetwarzania są teraz dodawane do ostatnio używanych plików, gdy są zapisywane po raz pierwszy.
Zmiany
 1. Signal przechowuje dodatkowe informacje (głównie zasoby plików i konfiguracje próbkowania) w pliku zasobów XML. Nie powinno to robić żadnej różnicy Signalowi ani jego użytkownikom, natomiast umożliwi dalsze ulepszenia i rozszerzenia Signala w przyszłości. Stare zasoby i konfiguracje próbkowania mogą wciąż być odczytywane i są automatycznie konwertowane do nowego formatu, ale zawarte w XML konfiguracje próbkowania i zasoby nie będą czytane przez starsze wersje Signala. Starego typu konfiguracje nie mogą być konwertowane do XML po prosu przez wczytanie i zapisanie; musisz próbkować przy użyciu starych danych by konwertować konfigurację do XML i dopiero potem zapisać.
 2. Generator liczb losowych, używany do wielostanowego próbkowania i wprowadzania zmiennych interwałów pomiędzy przebiegami, jest inicjalizowany przy użyciu aktualnej daty i czasu. Daje to pewność, że będzie on generował różną sekwencję liczb za każdym razem, gdy Signal jest uruchamiany.
 3. Pliki załączone do skryptu są wyszukiwane w katalogu z załącznikami aktualnego użytkownika i w katalogu z załącznikami dla wszystkich użytkowników. Dopiero potem pliki te są wyszukiwane w podkatalogu załączników w katalogu instalacyjnego Signala.
 4. Jeżeli katalog dla nowych plików nie został ustawiony w preferencjach próbkowania albo ustawiony katalog nie istnieje, to używany jest katalog danych aktualnego użytkownika Signal5, a nie ścieżka instalacyjna Signal.
 5. Domyślne i ostatnio użyte pliki konfiguracji próbkowania, domyślne ustawienia filtra sieciowego i ustawienia skrótów otwarć/zamknięć są zapisywane w katalogu danych aktualnego użytkownika aplikacji Siganl5 i tam też są wyszukiwane. Oznacza to, że te piki mogą być różne dla każdego zalogowanego użytkownika.
 6. Katalogi systemowe przeglądane w poszukiwaniu pliku z globalnymi zasobami to w pierwszej kolejności katalog danych aktualnego użytkownika, następnie katalogu danych wszystkich użytkowników, a dopiero na końcu katalog, w którym jest zainstalowana aplikacja.
 7. Pomiary wartości fali w określonym punkcie (wartość w pozycji kursora i pomiary o zerowej szerokości) są wykonywane przy użyciu interpolacji, a nie najbliższego punktu danych.
 8. Jeżeli do otwarcia konfiguracji próbkowania została użyta funkcja FileOpen(), próbuje ona zarówno rozszerzenia .sgc dla starych plików zasobów, jak i .scgx dla zasobów XML.
 9. Funkcja skryptowa FileExportAs() zapisze konfigurację próbkowania jedynie używając nowego rozszerzenia pliku .scgx. Jeżeli użyjesz tej funkcji do zapisania konfiguracji starego typu, która poprzez użycie nie została przekonwertowana do XML, funkcja nic nie zrobi i zwróci błąd.
 10. Instrukcja WSWP sekwencera został zmieniona tak, że przerywa oczekiwanie natychmiast, gdy określony czas w przebiegu już przeminął.
09/2012 5.07a Nowe funkcje
 1. Dołączona obsługa Power3.
06/2012 5.07 Nowe funkcje
 1. Skalowany szum Ornstein-Uhelenbeck’a został dodany do możliwości dynamicznego clampowania.
 2. Nadrysowywanie 3D ramek przy użyciu kolorów zależnych od stanu wykorzystuje kolor stanu dla aktualnej ramki, oraz wszystkich pozostałych.
 3. Obsługa MagStim potrafi teraz przesłuchać sprzęt MagStim, z którym jest połączona i wykryć błędy konfiguracji.
Usunięte błędy
 1. Poprawiono wykreślanie fal, jako histogramów o dużej gęstości punktów – położenie linii zero było niepoprawnie obliczane.
 2. Ulepszono sprawdzanie specyfikacji ramek w oknie dialogowym z ustawieniami nadrysowywania, niepoprawny łańcuch specyfikacji nie spowoduje zablokowania okienka menu przez informacje o błędach.
 3. Obiekty tekstowe okien dialogowych użytkownika, utworzone przy pomocy DlgText() mogą być teraz wyrównane do prawej, przy pomocy ujemnej pozycji X.
 4. Okno dialogowe pulsów wyjściowych znacznie lepiej radzi sobie z okresem fali sinusoidalnej i interwałami pomiędzy pulsami.
 5. Kanały klawiaturowe i znaczników cyfrowych teraz nigdy nie są tworzone przy użyciu szybkiego trybu próbkowania, co zapobiega możliwym błędom podczas restartu próbkowania.
 6. Elementy menu służące do ukrywania i pokazywania dokowanego panelu kontroli próbkowania są zawsze dostępne.
Zmiany
 1. Podczas zamknięcia i ponownego otwarcia programu nie następuje odwrócenie kolejności na liście komend przechowywanych przez pasek skryptu Eval.
 2. Dodano opis Signala na początku rozdziału Getting Started w helpie, by pomóc nowym użytkownikom w zapoznaniu się z Signalem.
05/2012 5.06 Nowe funkcje
 1. Kanały podglądów XY teraz mogą być wykreślane, jako histogramy.
 2. Kanały podglądów XY posiadają teraz indywidualne przesunięcia dla X i Y, co może być użyte do wyświetlanie kanałów w postaci stosu 3-D lub siatki. Przesunięcia te są kontrolowane przy użyciu dodanej do języka skryptowego, nowej funkcji XYOffset().
 3. W menu wyboru okna dialogowego aktywnych kursorów pokazywane są teraz etykiety kursorów. Posiada ono również przycisk umożliwiający szybki dostęp do okna dialogowego etykiet kursorów.
 4. W oknie dialogowym kanałów wirtualnych można teraz zaznaczyć opcję automatycznej optymalizacji osi Y, gdy zmieniona zostanie formuła matematyczna kanału.
 5. Dodaliśmy nowy tryb kolorów dla nakładania przebiegów, który ustawia kolor rysowania w oparciu o stan przypisany przebiegowi.
Usunięte błędy
 1. Poprawiono błąd dzielenia przez zero (zawieszający Signala), który pojawiał się podczas przerywania próbkowania wykorzystującego wiele stanów.
 2. Kursor 0 jest teraz poprawnie przywracany (ukryty lub widoczny), gdy plik danych jest ponownie otwierany.
 3. Zostało naprawione i w pełni przetestowane użycie w skryptach, obsłudze wzmacniacza i kontroli urządzenia dodatkowych stanów, portów wejścia szeregowego, o numerach powyżej dziewiątego – zmiany wprowadzone w wersji 5.05 nie działały poprawnie.
 4. Podczas wykonywania pomiarów do podglądu XY, użytkownik nie jest już proszony o sprawdzanie pozycji kursora w przebiegu, w którym nie znaleziono pomiaru do wykonania.
 5. Funkcja ChanOrder(n, 1, m) będzie teraz działała poprawnie, gdy kanały m i n zostały poprzednio narysowane jeden na drugim.
 6. Poprawiliśmy przechowywanie w konfiguracjach próbkowania Signala informacji o wykreślaniu kanałów XY, o parametrach dopasowywania XY i obrazach tła XY.
 7. Poprawiono tytuł okna wyświetlany dla zduplikowanych podglądów.
 8. Odłączenie lub wyłączenie 1401, pomiędzy próbkowanymi przebiegami, nie powoduje zawieszenia Signala.
 9. Teraz, podczas próbkowania, kanały wirtualne wykorzystujące przetwarzanie takie jak Smooth() będą poprawnie wykreślane.
 10. Okno dialogowe ustawień wzmacniacza teraz zawsze pokazuje okno przeglądu danych, gdy Signal nie wykonuje próbkowania. Poprzednio mogło ono być zdezorientowane, gdy próbkowanie się skończyło.
 11. Interaktywne pomiary do podglądu XY, używające jako wyzwolenie poziomego kursora na błędnym kanale, już nie powoduje zawieszenia Signala.
 12. Jeżeli uda Ci się ustawić koniec uśrednianych danych poza końcem pliku źródłowego, to mimo to proces uśredniania fal uniknie problemów,
 13. Gdy czas jest pokazywany w milisekundach, to procesy uśredniania i analizy widmowej sygnału pokazują poprawnie przesunięcie przetwarzania w oknie dialogowym ustawień.
Zmiany
 1. Funkcja skryptowa MatLabGet() będzie teraz akceptowała macierze MATLAB n*1, jak i 1*n, jako odpowiadające jednowymiarowym macierzom skryptowym Signala.
 2. Funkcja skryptowa MatLabGet() pozwoli teraz na to, by ostatni wymiar macierzy skryptu Signala przekraczał rozmiar odpowiadającego wymiaru macierzy MATLAB. Zwrotną wartością tej funkcji jest teraz liczba linii ostatniego wymiaru, które zostały z powodzeniem przetransferowane – udane pobranie prostych zmiennych wciąż zwraca 0.
 3. Dopasowywanie do zmierzonych danych poddanego konwolucji, wyidealizowanego przebiegu wykorzystuje teraz ulepszoną technikę, co skutkuje w pięciokrotnym zwiększeniu szybkości.
 4. Teraz w każdej sytuacji okna podglądu pamięci dają się zduplikować.
 5. Ta wersja Signala został zbudowana w oparciu o nowe narzędzia do tworzenia oprogramowania, w wyniku czego nie będzie działała na wersjach systemu Windows 2000 lub Windows XP poprzedzających SP2.
01/2012 5.05 Nowe funkcje
 1. Kilka mechanizmów analizy spektralnej dodano do systemu kanałów wirtualnych.
 2. Kanały wirtualne mogą teraz, jako źródło, wykorzystywać kanały wirtualne o niższych numerach porządkowych.
 3. Definiowane przez użytkownika upływy i oparte na tablicach modele Hodgkina-Huxleya (Alpha/Beta) zostały dodane do możliwości dynamicznego clampowania.
 4. Obsługa połączeń telegraficznych z dodatkowymi urządzeniami Multicalmp 700 może teraz połączyć się nawet z czterema wzmacniaczami.
 5. Można teraz wybrać plik jpg, png lub tif, jako obraz tła danego kanału.
 6. Podglądy danych i XY mogą teraz zostać wyeksportowane, jako pliki jpg, png lub tif.
 7. Funkcja skryptowa SerialXXX może używać portów COM o numerach do 256, podczas gdy różne okna dialogowe udostępniają jedynie porty COM do numeru 19.
 8. Funkcja skryptowa ChanFit() może teraz zwrócić wartości R-kwadrat będące wskazaniem jakości dopasowania.
 9. Pomocnicze systemy telegraficzne obsługujące wzmacniacze MultiClamp 700 i AxoClamp 900A od teraz mogą definiować zewnętrzne komendy używane przez DAC.
 10. Funkcje skryptowe IIRxxxx mogą teraz zwracać informacje o stabilności.
 11. Wybranie nadrysowywanych ramek przy pomocy listy do wyświetlenia, która nie zawiera ramek, powoduje wybranie wszystkich ramek.
 12. Dostroiliśmy limity używane w filtracji IIR tak, by umożliwić filtrom IIR (generowanym interaktywnie lub poprzez skrypt) pracę ze znacznie niższymi częstotliwościami.
 13. Czcionki okna z wartościami kursorów oraz wartościami w przedziałach pomiędzy kursorami ulegają zmianie wraz ze zmianą czcionki odpowiedniego podglądu danych.
 14. Czcionki w podglądzie wykresów zdarzeń otwarcia-zamknięcia ulegają zmianie, gdy zmienione zostaną czcionki odpowiedniego podglądu danych.
 15. Przyciski zawierające obrazki zostały ulepszone, uporządkowane i są teraz bardziej kompatybilne z motywami Windows.
 16. Jako tymczasowe tło można wkleić do kanału obraz znajdujący się w schowku.
 17. Teraz wyświetlany jest pasek postępu z przyciskiem anulowania podczas eksportowania danych pliku CFS do pliku danych, pliku tekstowego i MATLABa, oraz kopiowanie danych CFS do schowka.
 18. Zgodnie z wymogami współczesnych wersji systemu Windows, Signal wykorzystuje rejestr Windows do przechowywania ustawień wzmacniacza (poprzednio wykorzystywany był plik CEDCOND.INI).
Usunięte błędy
 1. System dynamicznego clampowania, podczas tworzenia modelu, bierze pod uwagę wszystkie wzmocnienia przesłane telegraficznie z zewnętrznych wzmacniaczy.
 2. Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wyświetlenie (gdy używano grafiki Aero w Windows 7) wszystkich początkowych okien aplikacji, gdy wyświetlone było początkowe okno pomocy.
 3. Definiowane przez użytkownika, w dynamicznym clampowaniu, przebiegi synaptyczne są zawsze wczytywane z pliku, gdy kliknięty zostanie przycisk OK lub Apply, nawet, jeśli nazwa pliku została zmieniona.
 4. W debuggerze skryptów znowu działa operacja uruchomienia skryptu do pozycji kursora.
 5. W języku skryptowym zostało ulepszone przetwarzanie wartości stałych, tak by akceptowany był zapis 1., jak również 1.0.
 6. Zostało poprawione działanie paska przesuwu w oknach debuggera.
 7. Teraz działanie funkcji skryptowej FiltApply(coeffs[], ....) jest zgodne z opisem w dokumentacji – poprzednio funkcja nic nie robiła.
 8. Teraz generatorowi komunikatów błędów znany jest kod generowany, gdy rozmiar macierzy skryptu jest nielegalnie zmieniony.
 9. Usunięto problemy z pamięcią, które pojawiały się, gdy próbkowanie (z sekwencją pulsów) nie powiodło się z powodu chwilowej niedostępności 1401.
 10. Funkcja skryptowa ChanColourSet() jest teraz poprawnie rejestrowana.
 11. Gdy zmianie ulegnie wzmocnienie sygnału wejściowego lub offset, system dynamicznego clampowania uaktualnia wszystkie modele.
 12. Skorygowano wykreślanie podglądu tekstu, by uniknąć zdarzającego się czasem pozostawania części tekstu w nakładających się oknach, gdy te były przesuwane.
 13. Poprawiono okno dialogowe zawierające informacje o kanale, tak by wszystkie informacje były uaktualniane, gdy zmieniona zostanie aktualna ramka z danymi.
 14. Poprawiono generowanie wiadomości o błędach powstałych z powodu problemów z plikiem CFS.
 15. Eksporter danych do MATLABa pracuje poprawnie, gdy zostanie użyty do plików z danymi zawierającymi zmienną liczbę punktów w ramkach.
 16. Teraz, dla danych znacznikowych wyświetlanych, jako histogram, ustawianie pierwszorzędowego koloru kanału, zarówno ręczne jak i przy użyciu ChanColourSet(), działa poprawnie.
 17. Zostały poprawione funkcje rdzeniowe znaczników kanałów wirtualnych odpowiedzialne za wyrównywanie czasu podczas obliczeń przy użyciu funkcji If() i IfC(). Poprzednio wynik mógł być lekko odchylony.
 18. Został naprawiony, bardzo rzadko pojawiający się błąd w funkcji filtra medianowego kanałów wirtualnych.
 19. Zwiększono dokładność danych generowanych przez rdzeń funkcji znacznikowych Es(), Eg() i Ee() dla kanałów wirtualnych.
 20. Dopracowano sprawdzanie nazwy pliku podczas zapisywania danych lub dokumentu XY tak, by poprawić błąd pojawiający się podczas zapisywania zmodyfikowanego pliku danych.
 21. Tytuł wyświetlany w początkowym podglądzie podczas otwierania pliku danych jest zawsze poprawny. W celu usunięcia pojawiających się czasem błędów gruntownie poprawiono generowanie tytułów okien zawierających dodatkowe informacje takie, jak liczba przebiegów i status próbkowania.
 22. Numer kanału pokazywany w opcji Undo channel image w menu Edit został poprawiony. Poprzednio był o 1 zbyt niski.
 23. Okno dialogowe konfiguracji pulsów teraz zawsze dostosowuje limity do innych obiektów po tym jak zostanie zmieniona długość przebiegu wyjściowego.
 24. Okno dialogowe pulsów zawsze sprawdza ustaloną wartość interwału pod kątem dopuszczalnych limitów.
 25. Przycisk Cancel w, wyświetlanym przez system importowania, oknie podglądu postępu, działa teraz poprawnie.
 26. Funkcja skryptowa FileSaveResource() jest teraz poprawnie rejestrowana.
 27. Signal wykrywa, że iteracja kursora 0, służąca do generowania pomiarów w podglądzie XY, utknęła (najprawdopodobniej przez błędne wyrażenie) i przerywa wykonywanie zablokowanego procesu.
 28. Jeżeli tylko jest to możliwe to każde okno dialogowe wyboru pliku przez FileConvert$() będzie miało poprawnie ustawiony początkowy typ pliku, a typ wybrany przez użytkownika nie może być zmieniony przez automatyczną detekcję typu pliku.
Zmiany
 1. Eksporter danych do MATLAB teraz generuje informacje dla każdego kanału, dla którego nie ma żadnych punktów do wyeksportowania oraz dołącza licznik punktów do informacji o ramce.
 2. Zmienne rzeczywiste (zmiennoprzecinkowe) skryptów są teraz pokazywane w pasku ewaluacji i debuggerze skryptów, z dokładnością do 15 miejsca po przecinku.
 3. Każda pozycja pionowego kursora, kopiowana do schowka, będzie zawierała jednostki osi X.
 4. Ścieżka zwracana przez FilePath$(-3) ma teraz postać ...Local\CED\Signal ,a przypisany użytkownikowi, wykorzystywany przez aplikację katalog z danymi to AppData\Local, zamiast AppData\Roaming.
 5. Nazwy zmiennych sekcji danych tworzone przez wsparcie dla MC700 zostały poprawione tak, by zawierały numer wzmacniacza.
 6. Zmienne sekcji danych, tworzone przez moduły wsparcia dla dodatkowych połączeń telegraficznych lub stanów, są dodawane na końcu standardowych tablic zmiennych sekcji danych. Poprzednio ta informacja była przechowywana w zmiennych sekcji danych tworzonych przez użytkownika.
 7. Okno dialogowe kanałów wirtualnych teraz narzuca minimalny, ustawiany ręcznie interwał próbkowania.
 8. Ta wersja Signala wymaga Windows 2000 lub nowszego i nie będzie działała na starszych wersjach.
10/2011 5.04 Nowe funkcje
 1. Komendy z rodziny IIRxxx() mogą teraz zapisywać swój stan, dzięki czemu kilka kanałów może być filtrowanych przedziałami, na przykład podczas próbkowania.
 2. Zostało zmienione filtrowanie macierzy przy pomocy filtra FIR. Operacje z parzystą liczbą współczynników opóźniają wynik o 1/2 próbki, zamiast przyspieszać go o 1/2 próbki w celu dopasowania do filtracji kanału.
 3. kna debuggowania skryptu działają poprawniej i zaznaczają każdy element, który uległ zmianie w danym kroku.
 4. Funkcje skryptowe FrameVarInfo() i FileVarInfo() zostały rozszerzone o opcjonalny parametr dodatkowych jednostek.
 5. Rozszerzono sekwencjonowanie protokołu różnych stanów tak, by umożliwić nadzór nad zapisem na dysk. Funkcje skryptowe ProtocolStepSet() i ProtocolStepGet() zostały odpowiednio rozszerzone.
 6. Zmienne przebiegu (na przykład pomiary błonowe lub parametry MagStim) zostały dodane do wartości dostępnych dla pomiarów wykonywanych na wykresach trendu.
 7. Okna dialogowe wykresów trendów i pomiarów teraz pozwalają wybierać współczynniki dopasowania po ich nazwach, a powstające wykresy XY używają nazwy i jednostki danego współczynnika na osi Y.
 8. Funkcje skryptowe SampleAbort() i SampleReset() mają teraz dodatkowy, opcjonalny parametr pozwalający anulować normalnie pojawiąjące się zapytanie do użytkownika.
 9. Okno dialogowe informacji o pliku zostało znacznie ulepszone i zawiera osobne zakładki dla informacji dotyczących pliku i ramki.
 10. Okna dialogowe filtrów cyfrowych używają, ustawionych dla aplikacji, kolorów nadrysowywania podczas wykreślania nieprzefiltrowanych danych.
Usunięte błędy
 1. Poprawiono nazwy kolorów aplikacji pokazywane w oknie dialogowym wyboru kolorów, które zostały błędnie ustawione w wersji 5.03.
 2. Funkcja skryptowa ChanFitShow() została naprawiona i teraz poprawnie zwraca koniec rysowania dla parametru -2.
 3. Teraz funkcja skryptowa DrawMode() jest rejestrowana z poprawnym numerem kanału.
09/2011 5.03 Nowe funkcje
 1. Do listy obsługiwanych wzmacniaczy sygnału został dodany Digitimer D360.
 2. Załadowane i uruchomione skrypty nie są dodawane do listy ostatnio używanych plików.
 3. Obsługa MagStim została zmieniona tak, by mogła pracować z wersją 9 firmware’u Rapid.
 4. Okno dialogowe pulsów posiada teraz osobną kontrolkę do ustawiania zmiennej liczby punktów czasowych w przebiegu. Ulepszono obsługę wpisywania wartości opcji liczby punktów, by uniknąć uciążliwych efektów podczas wprowadzania znaków – parzyste wartości są wymuszane jedynie w momencie, gdy kursor edycji opuszcza tą kontrolkę.
 5. System telegraficzny wzmacniacza i automatyczne ustawianie clampowania teraz współpracuje z AxoClamp 900A.
 6. Dostęp do zewnętrznych plików, z poziomu skryptu, powinien być teraz znacznie szybszy, w szczególności w przypadku plików sieciowych.
 7. W różnych oknach edytora tekstów, kombinacja klawiszy Alt+Up/Down przesuwa o jedną pozycję w górę/dół linię zawierającą zaznaczenie.
 8. Okna debuggowania (Locals, Globals, Call stack i Watch) są teraz traktowane jak okna dialogowe, co oznacza, że będą położone zawsze na wierzchu okna z debuggowanym skryptem.
 9. Pasek narzędzi Edit teraz zawiera przycisk z funkcją Replace.
 10. Nowo tworzone kursory horyzontalne i wertykalne są teraz ustawiane w równych odległościach obok siebie, a nie jeden na drugim.
 11. Ukazywanie i chowanie panelu kontrolnego próbkowania może teraz następować pomimo, że nie trwa próbkowanie.
 12. Pliki CFS nadpisane w trakcie eksportu danych na plikach o tej samej nazwie są teraz zachowywane w koszu systemu Windows.
 13. Do 250 znaków została zwiększona maksymalna długość linii w plikach zawierających sekwencje pulsów.
 14. Okno dialogowe dopasowywania krzywych podaje teraz wartości R-kwadrat oraz skorygowaną R-kwadrat, co pozwala na określenie jakości dopasowania.
 15. Przetwarzanie sygnału analizą Scan oraz dopasowanie skanujące, w sytuacji gdy wykorzystywane jest łączenie, teraz może być poprawnie cofnięte.
 16. Teraz, jeśli pozycje DlgString() zawierają listę, można przy użyciu DlgValue() dokonać wyboru, a następnie użyć DlgValue$(), by bezpośrednio zmienić wybrane łańcuchy znaków.
 17. Do języka skryptowego wprowadzono nowe funkcje BetaI() i BinomialC().
 18. System zajmujący się interakcją ze skryptami MatLab loguje informacje o błędach, aby ułatwić debuggowanie.
 19. Do kontrolek online dynamicznego clampowania dodano przycisk deblock, czasowo wyłączający wszystkie aktywne modele.
Usunięte błędy
 1. Naprawiono problem polegający na tym, że gdy utworzone skryptem okno dialogowe lub funkcja zmieniająca otwierały inne okno dialogowe, to wartość zwrotna funkcji nie była wykorzystywana poprawnie.
 2. Teraz debuggowanie skryptu może bez problemów wykonać krok poprzez wywołanie funkcją Yield().
 3. Błędy wygenerowane przez funkcję skryptową już nie spowodują problemów w oknie z lokalnymi zmiennymi.
 4. Początkowe wartości ciągów w oknach dialogowych użytkownika i łańcuchach ustawionych przez DlgValue$() będę stosowały się do limitów długości łańcucha znaków.
 5. Zamykanie pliku poprzez kliknięcie w prawym górnym rogu jest teraz jasno traktowane jako przerwanie próbkowania i powoduje pokazanie okna dialogowego z ostrzeżeniem.
 6. Poprawiono uwzględnianie opcji maintain ADC range online w preferencjach próbkowania – pomimo wybrania opcja ta była pomijana.
 7. Dalsze zmiany pozycji oraz inne operacje na oknie, nie są blokowane poprzez kontrolowane skryptem, wymagające potwierdzeń użytkownika, wykreślanie trendów i pomiarów.
 8. Naprawiono problem z zawieszaniem się programu podczas wykonywania automatycznego uśredniania w pliku zawierającym klatki danych o zmiennej liczbie punktów.
 9. Nakładanie na siebie, w trakcie próbkowania, wszystkich pobranych przebiegów działa teraz znacznie lepiej.
 10. Zmodyfikowano wykreślanie online krótkich przebiegów danych o zmiennej liczbie punktów, w celu zwiększenia przejrzystości.
 11. Okno dialogowe wyboru koloru jest otwierane pokazując podstawowy kolor kanału (jak to było przed wersją 5.02).
 12. Przywrócono minimalną szerokość przycisku w oknie dialogowym tworzonym przez skrypt, do wartości z wersji poprzedzających 5.02.
 13. Konfiguracja telegraficzna wzmacniacza w standardowym 1401 niepoprawnie odczytywała puste pola napięcia lub wzmocnienia jako błędy i podawała niepoprawną informację o przyczynie błędu.
 14. Zakładka clamp w konfiguracji próbkowania teraz poprawnie odświeża wyświetlanie informacji po wczytaniu wartości z komandera MC700.
 15. Skopiowane do notatnika pozycje kursorów teraz posiadają poprawne jednostki czasowe i zakończenie.
 16. Usunięcie kanału przy pomocy menu kontekstowego teraz jest rejestrowane.
 17. Używana do uwidocznienia oraz obsługi helpa lista słów kluczowych sekwencji pulsów została poprawiona – w wersji 5.02 została ona podmieniona listą ze Spike2.
 18. Poprawiono nakładanie ramek wykorzystujące zanikanie do drugorzędowego koloru, po tym jak zostało ono uszkodzone przez, wprowadzone w 5.02, zmiany w kolorach.
 19. Dla podglądów innych niż skryptu, w menu Script została zablokowana pozycja Compile script.
 20. Teraz działa naciśnięcie przycisku Apply po zmianie trybu wyświetlania czasu startu ramki.
 21. Teraz zmiana komentarza ramki w pliku i przejście do innej ramki danych zawsze uaktualnia okno dialogowe z nowym komentarzem.
 22. Zablokowana została analiza Scan danych w kanale wirtualnym.
 23. Nakładanie klatek zostało zmodyfikowane tak, by uniknąć sytuacji w której niektóre klatki były niewidoczne. Zdarzało się to w szczególności gdy klatki miały się stapiać z kolorem tła.
 24. Uruchamiany przyciskiem zakładki Clamp okna dialogowego konfiguracji próbkowania, odczyt informacji o kalibracji portu ADC ze wzmacniacza MC700 lub AC900, uległ zmianie. Teraz są brane pod uwagę każde ustawienia wzmocnienia, by dostroić układ do tego co dzieje się podczas próbkowania.
 25. System języka skryptowego nie gubi się gdy napotka przerwanie wewnątrz zmiany okna dialogowego lub funkcji przycisku i, gdy w tej przerwie zostanie wstawiona przerwa w funkcji bezczynności okna dialogowego, a następnie zostanie uruchomiona.
 26. Naprawiono sytuację, w której błąd w ProgRun() powodował zawieszenie jeżeli został użyty po tym, jak poprzednio uruchomiony program został zakończony.
 27. Wyniki funkcji System$() zostały uporządkowane na potrzeby Windows 7.
 28. Otwarcie podczas próbkowania okna dialogowego About Signal nie powoduje błędu w pobieraniu danych.
 29. Został usunięty błąd, który mógł powodować, że nowoutworzony kanał wirtualny zachowywał się tak, jakby był przeciągnięty jako pierwszy zaznaczony, a następnie inny kanał zaznaczony i potem odznaczony.
 30. Poprawiono DlgString() – jeżeli okno kontrolne posiadało listę zaznaczeń to wartością początkową była pierwsza pozycja listy, a nie wprowadzony ciąg znaków.
 31. Naprawiono rejestrowanie ProcessFrames(), gdy przetwarzane były ramki opatrzone specyficznymi kodami stanu.
Zmiany
 1. Gdy Signal wczytuje starą konfigurację próbkowania, nie zawierającą informacji o zakresie ADC i DAC, a wydaje się, że może to spowodować problemy, wyświetlana jest odpowiednia wiadomość.
 2. Nazwy kanałów wczytywane ze wzmacniaczy MultiClamp 700 zostały skrócone tak, by oś Y posiadała zwarty wygląd.
05/2011 5.02 Nowe funkcje
 1. Podglądy danych i XY mogą teraz posiadać tło w postaci bitmapy z obrazem. Jest to głównie wykorzystywane w podglądach XY (na przykład w eksperymentach polegających na śledzeniu). Obraz może być kontrolowany interaktywnie poprzez komendę Channel Image menu View lub poprzez komendę skryptową ChanImage().
 2. Przeprojektowano system kontroli kolorów tak, by używał absolutnych wartości kolorów zamiast indeksów palety. Istniejące zestawy kolorów będą automatycznie konwertowane do nowego systemu. Informacja o kolorze zapisana w zasobach pliku jest wciąż kompatybilna ze starszymi kopiami Signal.
 3. System wyboru koloru został poszerzony o zmiennych rozmiarów tablicę zawierającą cykl kolorów wykorzystywany podczas nadrysowywania ramek, w przypadku pomijania koloru tła podglądu XY lub podczas pomijania domyślnych kolorów pierwszorzędowego i drugorzędowego w kanale XY. Dodano dodatkowe pozycje tabeli dla klucza XY, wyidealizowanych przebiegów stanów otwartych i przebiegów dopasowanych po konwolucji.
 4. Aby udostępnić nowe mechanizmy kolorów dodano nowe funkcje skryptowe: ColourSet(), ColourGet(), ChanColourSet(), ChanColourGet(), ViewColourSet() i ViewColourGet(). Istniejące funkcje skryptowe: Colour(), PaletteSet(), PaletteGet(), ViewColour(), ChanColour() and XYColour() wciąż działają, ale w nieznacznie inny sposób i, jeśli to możliwe, powinno się ich unikać.
 5. Dodano kontrolę etykiet poziomej osi Y do okna dialogowego przystosowywania podglądu, a funkcja skryptowa YAxisMode() została rozszerzona by obsługiwać tą właściwość.
 6. Do okna dialogowego przystosowywania podglądu dodano osobną kontrolę siatki X i Y.
 7. Dodano MatLabOpen() i inne związane funkcje skryptowe, aby dać dostęp do MatLaba jako narzędzia obliczeniowego.
 8. Dodano funkcję skryptową ZeroFind().
 9. Dodano funkcję skryptową FitSigmoid().
 10. Funkcja skryptowa FilePathSet() może teraz wykorzystywać okno dialogowe wraz z opcją pozwalająca na utworzenie katalogu.
 11. Możliwe jest teraz kopiowanie i wklejanie do i ze zmiennej łańcuchowej przy pomocy funkcji skryptowych EditCopy() i EditPaste().
 12. Dodano funkcję skryptową LinPred().
 13. Funkcje dotyczące elementów okien dialogowych (poza DlgGroup()) mogą teraz używać pozycji –ve left aby wyrównać do prawej strony element okna dialogowego.
 14. Nowa komenda skryptowa DlgSlider() dodaje poziomy lub pionowy suwak do kontrolowania okna dialogowego definiowanego przez użytkownika.
 15. Aby umożliwić podobną obsługę wszystkich plików, dodano system plików wykorzystujący zasoby globalne, oraz związaną z tym funkcję skryptową FileGlobalResource().
 16. Dodano elementy menu pozwalające na zastosowanie danego pliku zasobów do podglądu i zapisanie zasobów podglądu. Dodano również związane z tym funkcje skryptowe FileApplyResource() i FileSaveResource().
 17. Funkcja skryptowa ViewLink() została rozszerzona tak, by pozwalała na znalezienie procesu związanego z danym podglądem.
 18. Funkcja ScriptRun() ma nowy znacznik, który zachowuje załadowane skrypty w pamięci.
 19. Podczas zapisywania dużego pliku na dysk, pojawia się okienko pokazujące postęp, które pozwala również na przerwanie operacji.
 20. Podczas używania przetwarzania Auto-average lub Leak subtraction do tworzenia podglądów pamięciowych, pojawia się okienko pokazujące postęp, które pozwala również na przerwanie operacji.
 21. Jeżeli użytkownikowi nie uda się zapisać świeżo zarejestrowanego pliku danych CFS lub zapisywany plik nadpisuje istniejący plik danych, to kasowany plik jest przenoszony do kosza systemu Windows, by możliwe było jego odzyskanie. Może to skutkować raczej pełnym koszem, ale wydaje nam się, że zabezpieczenie plików danych CFS przed przypadkową utratą ma nadrzędne znaczenie.
Usunięte błędy
 1. Poprzednio niemożliwe było cofnięcie zmian w czcionce podglądu i nie wszystkie zmiany wprowadzone poprzez okno dialogowe dostosowywania podglądu cofały się.
 2. Inny wskaźnik myszy jest pokazywany (strzałka przechylona w prawo), gdy znajduje się on na marginesie podglądu tekstowego, w którym możliwe jest zaznaczanie linii.
 3. Poprawiono zapisane specyfikacje filtrów.
 4. Optymalizacja kanału, uruchamiana z menu kontekstowego otwieranego kliknięciem prawym przyciskiem myszki, uwzględnia optymalizację do samego końca przebiegu, jeśli tak ustawiono w preferencjach.
 5. Gdy teraz, w oknie dialogowym osi, ustawi się ilość podziałek na 25, jest to porwanie uwzględniane podczas wyświetlania.
 6. Generowanie pomiarów do podglądu XY oraz MeasureToXY() teraz działa w sytuacjach, w których do uzyskania poprawnej wartości nie jest konieczna udana iteracja kursora 0.
 7. Jeżeli podczas wykonywania skryptu okno skryptu było aktywne i użytkownik wpisał Ctrl+Break, by przerwać długą operację wykreślania, możliwe było pokazanie się ETX (znak 3) w oknie skryptowym.
 8. W zdefiniowanym przez użytkownika oknie dialogowym przycisk Cancel nie był aktywowany przez klawisz Esc.
 9. Jeśli podczas debuggowania skryptu zawierającego plik #include, próbowano wykonać operację Run do kursora tekstowego w dołączonym pliku, skrypt był uruchamiany do kursora w oryginalnym pliku.
 10. Jeżeli okno dialogowe użytkownika posiadało funkcję przycisku lub funkcję zmiany, która otwierała inne okienko dialogowe, a następnie zwracała 0 (co oznaczało zamknięcie oryginalnego okna dialogowego tak jakby zostało kliknięte OK i uaktualnienie argumentów DlgShow()), okno dialogowe było zamykane ale argumenty nie ulegały uaktualnieniu.
 11. Znaki niedozwolone w skrypcie (na przykład i% != 1) były wykrywane przez kompilator, ale rażący znak (! w tym przypadku) był niepoprawnie identyfikowany.
 12. Zostały usunięte problemy z miniaturką paska przesuwu, wciąż obecną mimo, że cały zakres osi X był pokazany oraz problemy z osią X nie dająca się powiększyć przez przesunięcie myszką.
 13. Komendy IF i IFc kanałów wirtualnych już nie mnożą, niepoprawnie, swoich wyników przez tempo próbkowania danych.
 14. Użycie funkcjonalności nowszych wersji Windows zostało zmienione tak, by Signal w wersji 5 wciąż działał pod Windows 98SE.
 15. Wartość zwracana przez FilePath$(-3) została poprawiona – poprzednio zwracała katalog Spike2.
Zmiany
 1. System MagStim loguje zapisy błędów i informacji, by pomóc w debuggowaniu.
 2. Znacznie więcej pracy nad rejestratorem skryptów umożliwiło zapis zmiennych dla kanałów tak, by zapisywane skrypty nie używały (niepoprawnie) stałych numerów kanałów.
 3. Sprawdzanie wersji drivera i monitora 1401 zostało ulepszone i dodano sprawdzanie wersji FPGA.
 4. Informacja o kolorze i początkowa pozycja okna aplikacji są zapisywane w rejestrze.
 5. Użycie FrameFlag(), FrameState(), FrameTag() lub FrameUserVar() do zmiany pliku tylko do odczytu lub FrameSave() do zapisania zmienionych danych do pliku tylko do odczytu spowoduje zatrzymanie skryptu i wyświetlenie błędu uruchomieniowego.
 6. Obszar powiadomień Eval Bar będzie teraz zawijał wiersze.
 7. Okna dialogowe wzmacniaczy będą, on-line, ograniczały się do kanałów, na których zachodzi próbkowanie.
 8. Zostały dodane sprawdzenia poprawności pozycji okna, by uniknąć generowania okien, które są nieosiągalne ponieważ znalazły się poza dostępnym obszarem ekranu.
 9. Okna dialogowe utworzone przez skrypt traktują Esc jako przycisk anuluj, jeżeli nie ustawiono przycisku anulowania.
 10. Funkcje skryptowe Colour(), ViewColour(), ChanColour() i XYColour() wciąż działają z nowym reżimem kolorów, ale mają dostęp jedynie do kolorów w paletach i niekoniecznie wczytują poprawnie używane kolory. Funkcje PaletteSet() i PaletteGet() operują na paletach kolorów, jak poprzednio, ale ponieważ ta paleta jest jedynie wygodnym zestawem kolorów mającym ułatwić ich wybór, jakiekolwiek zmiany w palecie nie spowodują żadnych zmian w kolorach aktualnie używanych do rysowania.
 11. Funkcje OpClEventMerge(), OpClEventChop(), OpClEventSplit() i OpClEventDelete() udawały zachowanie okna dialogowego edycji zdarzeń, nie operując na zdarzeniach (lub obszarach zdarzeń) będących poza wyświetlanym w podglądzie przedziałem czasu. Teraz, domyślnie operują niezależnie od tego, jaki przedział jest wyświetlany; opcjonalny argument może zostać użyty, jeśli to konieczne, by uzyskać poprzednie zachowanie.
 12. Próbkowanie automatycznie zatrzymuje się, gdy nowy pik danych osiągnie rozmiar 2,000,000,000 bajtów, aby uniknąć problemów z biblioteką CFS przy nieco większych rozmiarach plików (2,147,483,647 bajtów).
 13. Okno dialogowe informacji o kanale jest teraz niezależne od trybu, co pozwala na zmianę bieżącego podglądu danych ramki podczas, gdy okno dialogowe jest na wierzchu, a w ten sposób dużo łatwiej widzieć ustawienia dla różnych ramek.
 14. Nie udokumentowana cecha języka skryptowego traktowała znak poziomej kreski jako alternatywę logicznego operatora lub. Teraz jest to niedozwolony znak.
02/2011 5.01 Nowe funkcje
 1. Synapsa Destexhe’a została dodana do dostępnych modeli dynamicznego clampowania.
 2. Funkcja Alpha, pojedyncza eksponenta i różnica eksponencjalna zostały dodane do listy dostępnych modeli dynamicznego clampowania.
 3. W dynamicznym clampowania został dodany model synapsy, wykorzystujący definiowaną przez użytkownika krzywą do generowania przebiegu prądu postsynaptycznego.
 4. Teraz możliwe jest ustawienie odwróconej (lewa strona większa niż prawa) osi x w podglądzie XY.
 5. Jeśli to możliwe, to okno dialogowe usuwania kanałów oferuje opcję usunięcia wszystkich kanałów.
 6. Została dodana dodatkowa, możliwa wartość do znaczników funkcji skryptowych ChanList() i DlgChan(), wyłączająca z wyboru kanały dyskowe, pozwalając na zaznaczenie jedynie kanałów wirtualnych.
Usunięte błędy
 1. W wersji 5.00 mogło często zawodzić użycie urządzeń MagStim z wielostanowym próbkowaniem.
 2. Teraz, podczas pomiarów wykorzystujących klawisz Alt i przesunięcie, wskaźnik myszki zmienia się na prawidłowy.
 3. Użycie pulsów wyjściowych z nakładającymi się lub podmienianymi (podczas próbkowania) falami, mogło powodować błędy próbkowania.
 4. Duże kropki są teraz poprawnie rysowane, nawet jeśli dla danych ustawiono najcieńszą grubość kreski.
 5. Okna dialogowe, generowane przez skrypt, mogą teraz z powodzeniem ustawiać zawartość pomocy kontekstowej.
 6. Uruchomienie skryptu, podczas debuggowania, może zostać zatrzymane po osiągnięciu kursora w dołączonym pliku.
 7. Został naprawiony błąd logiczny utrzymujący, że jest obecny bardzo stary driver, gdy wyłączano 1401.
 8. Teraz, gdy okno zostało zduplikowane, informacja o kanale wirtualnym jest zapisywana poprawnie w pliku zasobów i konfiguracjach próbkowania.
 9. Teraz funkcja skryptowa SetCopy() ignoruje w kopiowanym podglądzie kanały z wyidealizowanymi przebiegami.
 10. Można było otrzymać wiadomość Could not open Clipboard, gdy pętla skryptu powtarzała zapisy do schowka. Mogło to wynikać z tego, że, w oddzielnej sesji wykonywania, poprzednia operacja na schowku wciąż była uruchomiona. Teraz, jeżeli schowek nie może zostać otwarty, zawieszamy sesję wykonawczą na kilka milisekund, a następnie ponownie próbujemy wykonać operację. I tak 10 razy, zanim zostanie wyświetlona informacja o błędzie.
 11. ChanTitle$() i ChanUnits$() mogły, w niektórych przypadkach, nie być w stanie ustawić informacji, gdy zostały użyte online z kanałami wirtualnymi.
 12. ChanValue() nie zawodzi z powodu rzekomego błędu, gdy zostanie użyta na krzywej falowej wykreślanej jako interpolacja.
 13. Siatki osi są poprawnie rysowane gdy jest używane nadrysowywanie 3D.
 14. Wyszukiwanie przekroczenia progu przez zbocze krzywej, użyte do iteracji kursora 0 podczas tworzenia podglądu XY, teraz poprawnie wykorzystuje poziom progu.
 15. Wszystkie wyszukiwania szczytów lub minimów zbocza krzywej, teraz poprawnie skalują wartość minimalnej amplitudy piku lub minimum; wpływa to na aktywne kursory, zarówno ustawione skryptem jak i interaktywnie, iteracje kursora 0 oparte na wyszukiwaniu podczas wykonywani pomiarów do podglądu XY i funkcję skryptową ChanSearch(). Poprzednio dostarczana wartość amplitudy była dzielona przez częstotliwość, w Hz, próbkowania fali. Ta zmiana oznacza, że ustawienia aktywnych kursorów i skrypty używające wyszukiwania pików i minimów będą musiały mieć amplitudy pików i minimów podzielone przez częstotliwość próbkowania fali, aby znowu uzyskać poprawne działanie.
Zmiany
 1. Wprowadziliśmy dodatkowe informacje w wynikach dopasowania sigmoidy i sinusa.
 2. Podczas zapisywania konfiguracje próbkowania uaktualniają nazwę związanego z sobą pliku.
 3. Dokumentacja MeasureToXY() została zmieniona tak, by pokazać poprawne użycie parametrów lv i hy.
10/2010 5.00 Nowe funkcje
 1. Rozszerzono system clampowania, tak by udostępnić 8 zestawów clampowania - zestaw stanowi parę kanałów rejestracyjnych i kontrolujące wyjście DAC.
 2. Dodano obsługę dynamicznego clampowania. Może zostać wykorzystane do 15 modeli dynamicznego clampowania - te modele matematycznie emulują zachowanie kanałów jonowych i wstrzykują lub odejmują odpowiednie prądy, aby efektywnie dodać lub usunąć z błony kanały jonowe.
 3. Przeprogramowano okno dialogowe konfiguracji pulsów, tak by było łatwiejsze w użyciu, dostarczało dokładniejszych informacji o czasie i zawierało obiekt znacznika cyfrowego.
 4. W wyjściach pulsów i w sekwencerze, dla każdego stanu, są dostępne wielokrotne fale arbitralne.
 5. Oś Y kanału może się sama przeskalowywać by podawać wygodniejsze jednostki, używając przedrostków SI.
 6. Można określić szerokość pióra używanego do wykreślania danych w kanale.
 7. Edytory skryptów i sekwencera wskazują sparowane i nie sparowane nawiasy.
 8. Nowa funkcja języka skryptowego CursorOpen()może otwierać i konfigurować okna wartości i regionów kursorów.
 9. Zostały dodane do języka skryptowego nowe funkcje Trim(), TrimRight() i TrimLeft() używane do usuwania pustych miejsc na końcu łańcuchów.
 10. Debugger skryptów zawiera okno Watch, które może być użyte do śledzenia wartości określonych zmiennych.
 11. Aby łatwiej określić który jest który, nałożóne kanały, posiadające wspólną oś Y będą opisywały swój numer kanału przy użyciu koloru kanału, jeżeli taki został ustawiony.
 12. Gdy rozpoczyna się próbkowanie, wybór wejść wzmacniacza 1902 jest sprawdzany i użytkownik jest informowany, jeśli używane jest uziemione wejście.
 13. Dodano nowe strony pomocy, które dają użytkownikowi dodatkowe informacje o problemach mogących się pojawić podczas rozpoczynania próbkowania oraz o raportach błędów, które są generowane podczas zakończania próbkowania.
Zmiany
 1. Menu kontekstowe, pojawiające się po kliknięciu prawym przyciskiem myszki, zawiera pozycję Clear buffer, jeżeli wyświetlany jest bufor ramki.
 2. Znacznie mocniej można powiększyć dane w podglądzie XY.
 3. Utracone wyzwolenia w trybach próbkowania Fast fixed interval i Fast triggers są teraz wykrywane i raportowane po zakończeniu próbkowania.
 4. Optymalizacja kanałów wykreślanych przy pomocy interpolacji sześciennej daje lepsze zakresy wyświetlania.
Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85235190
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×