• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Zmiany techniczne Signal version 6


Uzytkownicy wersji 6 mogą sciagnąć za darmo.

Data Wersja Zasadnicze informacje
04/2021 6.06 Nowe funkcje
 1. Eksperymenty z dynamicznym clampowaniem można teraz przeprowadzić za pomocą Micro1401-4.
 2. Dodano nową funkcję skryptową HCursorVisible(), która kontroluje poziomą widoczność kursora.
 3. Funkcja System() została rozszerzona o zwracanie informacji o czasie wątku GUI.
 4. Funkcja System$() została rozszerzona, aby zapewnić dostęp do wiersza poleceń Signal.
 5. Funkcja skryptowa FileName$() została rozszerzona, aby umożliwić zwracanie przydatnych sekcji pełnej ścieżki i nazwy pliku, takich jak cała ścieżka i cała nazwa pliku.
 6. Dodano nową funkcję skryptową SampleClampHP(), aby umożliwić podczas próbkowania kontrolę potencjału utrzymania.
Usunięte błędy
 1. Próbkowanie bardzo dużej liczby kanałów może spowodować błędy 1401 spowodowane wygenerowaniem zbyt długiego ciągu znaków. Zostało to naprawione dla list portów od 0 do n.
 2. Funkcja skryptowa CursorVisible() z argumentem -1 dla numeru kursora, oznaczającym wszystkie kursory, działa teraz poprawnie.
 3. Nowy plik CFS jest prawidłowo usuwany, jeśli próbkowanie zostanie przerwane.
 4. Opcje kanałów odczytane ze starej konfiguracji próbkowania są teraz wyświetlane poprawnie.
 5. Funkcja skryptowa SampleSeqWave() nie działała poprawnie z tylko jednym argumentem.
 6. Lista modeli dynamicznego clampowania pokazuje prawidłowy numer DAC dla HH(A/B).
 7. Wartość kroku dla impulsu o zmiennej długości była błędna, jeśli czasy impulsów nie były wyświetlane w sekundach.
 8. Konwersja dnia tygodnia w funkcji skryptowej FileTimeDate() nie udawała się dla soboty i niedzieli.
 9. Bieżący stan próbkowania wyświetlany na pasku stanów jest przywracany po zamknięciu okna dialogowego analizy błony.
 10. Pomiary do widoku XY przy użyciu trybu wyrażeń dla iteracji kursora 0 mogły być przerywane po przetworzeniu jednej klatki.
 11. Przycisk OK w oknie dialogowym ustawień wykresu trendu XY jest prawidłowo włączony.
 12. Wyciek zasobów Windows podczas konfiguracji próbkowania został naprawiony; mogło to powodować awarię Signala.
 13. Okno dialogowe umożliwiające ustawienie poziomu w wyrażeniu kanału wirtualnego WLEV przyjmuje teraz wartości ujemne.
Zmiany
 1. Podczas eksportowania widoku XY do pliku danych MATLAB, zmienna MATLAB jest teraz generowana dla dowolnych kanałów XY bez widocznych danych.
 2. Informacje XML używane wcześniej w modelach dynamicznego clampowania HH(A/B) były niezgodne z pełnym standardem XML; ta informacja jest teraz zapisywana przy użyciu prefiksu T, który jest dozwolony. Te informacje mogą być następnie odczytane przez Signal w wersji 7. Signal w wersji 6 odczyta te informacje poprawnie, gdy zostanie użyty albo nowy T, albo niedozwolone 3 przedrostki.
10/2019 6.05b Nowe funkcje
 1. Obsługiwany jest Micro1401-4.
02/2018 6.05a Nowe funkcje
 1. Importer BIOPAC może teraz importować starsze pliki typu big-endian. Aby zaimportować nowoczesne pliki ACQ, użytkownicy również potrzebują pakietu BIOPAC ACKAPI.
Usunięte błędy
 1. Biblioteka CFS została zmieniona, aby uniknąć możliwych błędów odczytu podczas pracy z bardzo długimi przebiegami danych.
 2. Jeśli w ustawieniach clampowania została wybrana obsługa telegraficzna pomocniczego wzmacniacza, standardowe telegrafy 1401 nie działały poprawnie; to zostało teraz poprawione.
 3. W rzadkich okolicznościach okno dialogowe konfiguracji D360 resetowało ustawioną przez użytkownika wartość filtra górnoprzepustowego do najwyższego dostępnego ustawienia.
10/2017 6.05 Nowe funkcje
 1. Okno dialogowe sterowania wzmacniaczem D440 zawiera teraz standardowy przycisk Reset Calibration.
 2. Ustawienia wzmacniacza sygnału w oknie dialogowym Preferences obejmują teraz pierwszy i ostatni kanał, który będzie testowany pod kątem wzmacniacza sygnału.
 3. Dodano nowe komendy skryptowe i wyrażenia okien dialogowych CursorX() i HCursorX().
 4. Dodano nowe funkcje skryptowe StrToViewX() i StrToChanY(). Są one najczęściej używane do testowania wyrażeń w oknach dialogowych, ale mogą być przydatne w przypadku okien dialogowych tworzonych przez skrypt.
 5. Dodano nową komendę skryptową SampleClamp(), aby umożliwić kontrolę obsługi eksperymentów calmpowania.
Usunięte błędy
 1. Strona Port konfiguracji próbkowania jest teraz poprawnie inicjowana po podłączeniu wzmacniacza sygnału D440.
 2. Okno szybkiej kalibracji na stronie Ports nie uwzględniało zakresu ADC 1401.
 3. Okno dialogowe Protocol używane do konfigurowania sekwencjonowania stanów zastępowało protokoły inne niż pierwsze.
 4. Włączanie modeli synaptycznych lub upływów w systemie dynamicznego clampowania, stan po stanie, jest teraz zapisywane i poprawnie przywracane w konfiguracji próbkowania.
 5. Podczas zmiany rozmiaru czcionki wysokość górnego nagłówka siatki i szerokość nagłówka nie była ponownie obliczana.
 6. FileClose(-1) nie zamykało widoków siatki, teraz zostało to poprawione.
 7. Użycie funkcji halt w funkcji skryptu wywoływanej przez naciśnięcie przycisku na pasku narzędzi nie działało, teraz zostało to poprawione.
 8. Jeśli menu otwierało się, gdy skrypt otwierał okno dialogowe użytkownika, mogło dojść do zawieszenia systemu. Teraz zostało to poprawione.
 9. Analiza błonowa w systemie clampowania jest teraz wykonywana wcześniej podczas obsługi nowego przebiegu, dzięki czemu wykorzystanie wyników analizy w wykresach trendów online działa poprawnie.
 10. Użycie polecenia Save As... z menu plików ustawia teraz początkową nazwę pliku na bieżącą dla widoków tekstowych.
 11. Używanie funkcji skryptowej EditClear() w widoku pamięci nie powoduje już awarii Signala.
 12. Wszelkie błędy w przesyłaniu danych z 1401 do Signal są teraz zgłaszane z poprawnym komunikatem o błędzie.
 13. Dopasowania kolorów w celu zapewnienia widoczności, które są używane dla osi X i Y, teraz odpowiadają tym, które są używane gdzie indziej.
 14. Aktywny kursor w trybie Extreme nie używał poziomu odniesienia, zostało to teraz skorygowane.
 15. Zachowanie okien dialogowych aktywnych kursorów zostało poprawione. Okno dialogowe nadpisywało wartości histerezy / amplitudy, szerokości i minimalnego kroku wartościami z poprzedniego kursora, gdy kursor się zmienił. Efekt był podobny w oknie dialogowym aktywnego kursora horyzontalnego, ale nie powinien być widoczny.
 16. System eksportu tekstu wygeneruje w razie potrzeby informacje Unicode w schowku.
 17. Komendy skryptowe EditCopy() i EditCut() nie zwracały formatu skopiowanego w postaci zgodnej z dokumentacją, zostało to poprawione.
 18. Numery kanałów wirtualnych i pamięci, które są wyświetlane w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy, są teraz poprawne.
 19. Przeciąganie w celu wybrania komórek poza wyświetlaną siatką w oknach z regionami kursorów i oknach z listą zdarzeń wyidealizowanych przebiegów, nie powoduje już awarii Signala.
 20. Różne okna dialogowe używane do budowania wyrażeń wirtualnego kanału używają obecnie poprawnych identyfikatorów pomocy, aby wyświetlić właściwą stronę pomocy.
 21. Funkcja skryptowa MemImport() teraz poprawnie obsługuje dostarczony kod znacznika.
 22. Funkcja skryptowa SampleAbort() zwraca teraz kod błędu, jeśli użytkownik kliknie "No" w oknie dialogowym pytającym o tą akcję.
 23. Używanie klawiszy skrótów na pasku narzędzi generowanym przez skrypt nie działało, zostało to poprawione.
 24. Przyciski przeglądania używane do wybrania pliku z wartościami zdefiniowanymi przez użytkownika dla trzeciego komponentu w modelu dynamicznego clampowania HH-ABC nie działały (umieszczają nazwę pliku w odpowiednich polach dla składnika inaktywacji).
 25. Signal może teraz odczytywać pliki CFS z typami danych falowych innymi niż 16-bitowe liczby całkowite i 64-bitowe liczby zmiennoprzecinkowe, ale nadal zapisuje tylko te dwa formaty.
 26. Funkcja skryptowa Optimize() działa teraz na ukrytych kanałach zgodnie z dokumentacją.
 27. Okno dialogowe przetwarzania online mogło wcześniej zakrywać Ramki między aktualizacjami z polem odstępu przetwarzania, uniemożliwiając ustawienie ramek między aktualizacjami.
 28. Procesy analizy utworzone w konfiguracji próbkowania nie generują już fałszywych komunikatów „This will clear all bins”.
 29. Instalator Signala wcześniej instalował nieprawidłowe biblioteki wymagane do eksportu do plików formatu MATLAB, co powodowało, że ten format eksportu był niedostępny na niektórych systemach.
 30. Okno dialogowe Pulses poprzednio wyświetlało niepoprawną wartość kroków dla zmieniających się kwadratowych impulsów amplitudowych.
 31. Polecenia skryptowe U1401ToHost() i U1401To1401() zawsze zawodziły, co zostało poprawione.
 32. Jednostki iteracji kanału są teraz poprawnie wyświetlane w oknie dialogowym ustawień Measurements to data channel.
 33. FIRQuick () mógł spowodować awarię lub zawiesić Signal, jeśli określono szczególnie dziwne częstotliwości filtrów.
Zmiany
 1. Rozdzielczość czasowa (osi X) stosowana dla kanałów znaczników pamięci jest teraz ustawiona na 1% minimalnej odległości X widocznej w pliku.
 2. Rysowanie wszystkich kanałów (z wyjątkiem małych kropek) używa ustawień widzialności w mniejszym kontraście.
 3. Mechanizm widoczności przy niższym kontraście został dostosowany tak, aby generalnie uzyskać nieco większy kontrast.
 4. Dopasowanie krzywej, przeprowadzone w ramach analizy błony podczas clampowania, wykorzystuje teraz połowę szerokości impulsu bodźca zamiast ustalonego czasu dla danych, które mają być dopasowane - jest to na ogół lepsze, a także użytkownik uzyskuje o wiele większą kontrolę.
 5. Okno konfiguracji telegrafu 1401 ADC zachowuje się teraz poprawniej, ponieważ nie traktuje pustego tekstu jako błędu.
10/2016 6.04a Nowe funkcje
  Ulepszono program instalacyjny; w samym Signal nie ma żadnych zmian.
08/2016 6.04 Nowe funkcje
 1. Do Signala dodano nowy typ podglądu, wraz z odpowiednią funkcją skryptową GrdXXX, który wyświetla siatkę wartości. W tym momencie podglądy Grid mogą być użytecznie stosowane jedynie z poziomu skryptu, ale w przyszłości będą szerzej stosowane w Signalu.
 2. Teraz, zamiast przeinstalowywać Signal, można z poziomu okna dialogowego Preferences, z menu Edit, wybrać wzmacniacz, dodatkowy stymulator lub system telegraficzny wzmacniacza, który ma być użyty.
 3. Teraz Signa dużo lepiej działa na systemach wyposażonych w wyświetlacze o dużej rozdzielczości (dużej wartości dpi).
 4. Dodano nowe okno dialogowe Window Title (z wbudowanym mechanizmem przywracania), dostępne poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszki na pasku tytułu podglądu lub pozycję Window Title w menu Window.
 5. Dodano nowe okno dialogowe służące do ustawiania tytułów i jednostek kanałów w podglądzie XY. Jest ono dostępne poprzez pozycję Channel information w menu View oraz poprzez podwójne kliknięcie na obszarze tytułu lub jednostek każdej osi.
 6. Do dostępnych trybów sekwencjonowania różnych stanów dodano nowy tryb 'random repeated'.
 7. Wskaźnik myszki zmienia się nad obszarem tytułu i jednostek osi kanału, by wskazać, że możesz tu dwukrotnie kliknąć.
 8. Wskaźnik myszki zmienia się, gdy znajdzie się nad częścią osi Y zawierającą numer kanału (kliknij, by zmienić wybór kanału), lub, jeśli wybrane są jakiekolwiek kanały, nad kwadratem poniżej wszystkich osi Y (kliknij, by wyczyścić wszystkie wybory kanału).
 9. Zakładka Data w oknie dialogowym Preferences menu Edit posiada teraz nową opcję pozwalającą określić maksymalną dokładność cyfr zapisywanych w postaci tekstu.
 10. Postać DrawMode(chan, item, val) tej funkcji może być użyta do ustawienia indywidualnych wartości dla poszczególnych kanałów.
 11. Okno dialogowe Copy pulses (dostępne w głównym oknie dialogowym Pulses configuration) pokazuje odpowiednią wiadomość i blokuje przycisk OK, jeżeli aktualne ustawienia oznaczają, że nic nie zostanie zrobione.
 12. Funkcja skryptowa App(-7) zwraca liczbę wolnych, dostępnych dla użytkownika odwołań do obiektów.
 13. Funkcje skryptowe Read() i ReadStr() teraz radzą sobie z formatem d:h:m:s.
 14. Funkcja skryptowa DlgValue$() może teraz zostać użyta do wybrania elementu listy, który zawiera pasujący ciąg znaków.
 15. Maksymalna liczba przycisków paska skryptu i próbkowania została zwiększona z 20 do 40.
 16. Wyrażenie skryptowe #include teraz lepiej radzi sobie z .. i . w ścieżkach, podczas dopasowywania nazw plików.
 17. Rozmiary czcionek w podglądach są teraz zachowywane, gdy ulegnie zmianie rozdzielczość ekranu (na przykład gdy pliki zostaną przeniesione do innego systemu).
 18. Dodano skróty klawiaturowe kontrolujące próbkowanie.
Usunięte błędy
 1. Okno dialogowe pomiarów XY pokazywało błędne jednostki dla kanału iteracji kursora 0.
 2. Teraz funkcje skryptowe System() i System$() poprawnie obsługują Windows 10.
 3. Gdy wzmacniacz D440 nie był dostępny, obsługa wzmacniacza D440 mogła poprzednio spowodować zawieszenie Signala (jeżeli użyto helpa), ponieważ kod D440 COM nie był poprawnie zatrzymywany.
 4. Funkcja skryptowa Draw(line) poprzednio nie działała poprawnie, gdy została użyta w podglądzie tekstu.
 5. Poprzednio zbyt duża liczba podglądów mogła zawiesić Signala z powodu przekroczenia limitu uchwytów GDI. Teraz używane uchwyty GDI oraz USER są sprawdzane przed otwarciem jakiegokolwiek podglądu.
 6. Funkcja skryptowa XRange() użyta na podglądzie siatki wymagała 2 argumentów, a teraz działa poprawnie z 1.
 7. Poprawiono obsługę kursora myszki i teraz nie miga on podczas przesuwania się nad osiami.
 8. Wyszukiwanie przekroczenia progu zostało znacznie ulepszone dzięki nałożeniu (bardzo małej) histerezy.
 9. Definiowany przez użytkownika model upływu w dynamicznym clampowaniu prosi o podanie wartości skali w porwanych jednostkach pA, zamiast w nS.
 10. Komenda Close menu File, użyta na podglądzie pokazującym Print Preview, poprzednio traciła pamięć.
 11. Funkcje języka skryptowego przywoływane przez paski narzędzi i okna dialogowe (funkcja idle i te, odpowiadające na działania użytkownika) mogły poprzednio nie zmieniać ramki, jeżeli ustawianie Toolbar() lub DlgAllow() uniemożliwiały to użytkownikowi.
 12. Zapisanie pliku ze spacją lub znakiem # w nazwie nie było możliwe.
 13. Tytuły podglądów wczytane z konfiguracji próbkowania przeważały nad tytułami ustanawianymi przez automatyczne generowanie nazw plików.
 14. Okna dialogowe pokazujące postęp podczas przeciągających się operacji nie były uaktualniane wystarczająco często, by działać poprawnie.
 15. Teraz sprawdzanie błędów w oknach dialogowych dotyczących pomiarów jest lepsze, w szczególności gdy dotyczy to HCursors.
 16. Okno dialogowe pulsów zabezpiecza przed użyciem strzałki w górę/dół na elemencie wyzwalającym ścieżki kontrolnej.
 17. Okno dialogowe z ustawieniami modelu Hodgkin\’a-Huxley\’a (Alpha/Beta) dynamicznego clampowania nie używa już złego kanału wejściowego dla jednostek testujących.
 18. Kompilacja Signala, wykorzysująca Unicode, nie odczytywała poprawnie informacji o czcionkach, zawartej w plikach zasobów starego typu (.sgr, .sgc).
 19. Wiadomości o błędach próbkowania już nie mieszają ASCII i Unicode, co dawało wcześniej pogmatwaną informację.
 20. Teraz Signal poprawnie skopiuje lub zapisze podglądy jako obrazy, nawet jeśli podgląd jest ukryty.
 21. Obsługa MagStim została poprawiona, by pozbyć się błędów E83, pojawiających się od czasu do czasu ze strony MagStim, oraz osobnego błędu pojawiającego się podczas przełączania do stanu z zerowym interwałem BiStim, gdy bieżący interwał już wynosił zero, jak również błędu wyskakującego gdy włączano lub wyłączano tryb taktowania Hi-Res przy bieżącym interwale pulsów równym zero. Wszystkie te błędy pojawiały się jedynie podczas użycia BiStim, ale błąd E83 mógł się pojawić się również na innych urządzeniach.
 22. Urządzenia MagStim automatycznie się rozbroją jeżeli oczekiwanie na wyzwolenie przebiegu przekroczy 60 sekund. Signal automatycznie ponownie uzbroi urządzenia.
 23. Funkcje skryptowe YAxisStyle() i YAxisAttrib() są teraz poprawnie rejestrowane przez okno dialogowe osi Y.
 24. Podgląd sygnału ze wzmacniaczy D360, D440 i Power1401 teraz jest rysowany poprawnie.
 25. Kompilator skryptów jest teraz bardziej restrykcyjny w stosunku do przekazywania deklaracji do funkcji. Poprzednio nazwa funkcji mogła zostać zaakceptowana w nieodpowiednich okolicznościach.
 26. Rozmiar czcionki dla wydruku jest teraz poprawnie obliczany.
 27. Poprawiono zachowanie trybu semi-random, ustawiającego kolejność stanów. Poprzednio robił on to co teraz robi tryb random repeated.
 28. Pomieszanie znaków / i \ w ścieżce użytej wraz z #include, już nie powoduje zamieszania podczas sprawdzania czy plik został zmodyfikowany.
 29. Dane znaczników są teraz poprawnie importowane z obcych formatów plików.
 30. Gdy funkcja skryptowa FilePathSet$() została użyta do utworzenia okna dialogowego, w którym użytkownik mógł wybrać katalog, jakikolwiek początkowy katalog określony przez path$ był ignorowany.
 31. Jeżeli użyto funkcji skryptowej FileExportAs() z pustą nazwą, by zapisać konfigurację próbkowania o nazwie określonej przy pomocy okna dialogowego, zazwyczaj kończyło to się niepowodzeniem utworzenia okna dialogowego zapisu i zamiast tego konfiguracja próbkowania była zapisywana jako ".sgcx". Teraz zostało to poprawione.
 32. Poprawiono rejestrację funkcji skryptowej XRange() przez okno dialogowe osi X.
 33. Standard Display ustawiał limity osi y przed zmianą stylu osi Y. Jeśli więc styl został zmieniony z liniowego na nie liniowy, to nowe limity mogły być mocno błędne.
Zmiany
 1. Teraz dodanie pojedynczej pary wartości przy pomocy funkcji SampleTel() zamieni istniejący wpis pary wartości, jeżeli poziom napięcia pasuje do tego w istniejącym wpisie – jest to dopasowanie do interaktywnego zachowania okna dialogowego.
 2. Sprawdzanie czy jest dostępna najnowsza, możliwa do pobrania, wersja Signala odbywa się teraz wewnątrz aplikacji Signal zamiast w oknie dialogowym About Signal. Poprzednio, gdy nie było dostępu do internetu, otwarcie okna dialogowego About Signal mogło uniemożliwić używanie Signala nawet przez minutę. Teraz jest to zrobione tak, że, jeśli nie ma dostępu do internetu, to okienko programu będzie się zamykało nawet przez minutę, jeżeli takie polecenie zostanie wydane w przeciągu minuty od uruchomienia programu.
 3. Teraz w każdym przypadku cichego rozruchu nie będzie wyświetlany ekran powitalny – wersji okienka About Signal, która normalnie pojawia się podczas rozruchu Signala.
 4. Teraz nie jest wymuszane użycie dużych liter w tytule podglądu nowych, pobieranych danych.
 5. Okna dialogowe protokołów stanów, odrzucania artefaktów i wstawiania krzywych teraz lepiej radzą sobie ze złymi wprowadzonymi wartościami, pokazując informacje o błędzie w kolorze czerwonym u dołu okienka.
11/2015 6.03c Usunięte błędy
 1. Signal już nie korzysta z nieprawidłowego kanału wejściowego przy testowania jednostek kanału w modelu alpha/beta dynamicznego clampowania.
 2. Teraz dopuszczalne jest zapisywanie nazw plików zawierających znaki spacji i #.
 3. Podczas rysowania licznika iteracji w podglądzie XY, wartość zero jest teraz wpisywana jeżeli podczas analizy ramki danych nie odnaleziono żadnego punktu iteracji.
 4. Żadne zmiany w opcjach kroku rampy teraz już nie zostaną utracone, gdy przycisk podglądu kliknie na oknie dialogowym konfiguracji pulsów.
 5. Czas pre-trigger w trybie pre-trigger próbkowania już nie zmieni się, gdy nastąpi zmiana tempa próbkowania.
 6. Znaczniki cyfrowe są teraz logowane we właściwym czasie podczas próbkowania w trybie peri-trigger.
 7. Poprawiono wiadomości informujące o błędach próbkowania; poprzednio wiadomości były pogmatwane z powodu pomieszania kodów ASCI i Unicode.
08/2015 6.03b Usunięte błędy
 1. Nazwy dokumentu pliku tekstowego i tytuły okien były zmieniane, gdy zmodyfikowany dokument był automatycznie zapisywany, by umożliwić automatyczne odzyskiwanie w przypadku zawieszenia się Signala. Teraz zostało to poprawione.
08/2015 6.03a Usunięte błędy
 1. Specjalny tryb nakładania 'Sampled frames' mógł powodować problemy, gdy zakończono próbkowanie lub, gdy plik danych próbkowany przy użyciu tego trybu był ponownie otwierany. Powodem była nieprawidłowa obsługa offline tego trybu. Teraz, jeżeli nie trwa próbkowanie, Signal konwertuje ten tryb nakładania na 'All frames'.
 2. Ustawienia nakładania o tak krótkim limicie czasowym, że nie była opuszczana żadna klatka, mogło zawieszać Signala; teraz wykreślana jest jedynie aktualna klatka.
 3. Zmiany zakresu osi Y zawsze wymazują kanały nałożone przy użyciu specjalnego trybu nakładania 'Sampled frames', tak by wszystkie pokazane dane były wykreślone poprawnie.
07/2015 6.03 Nowe funkcje
 1. Signal jest teraz zbudowany w trybie Unicode, w którym każdy tekst używa zestawu znaków Unicode. Jeżeli rozszerzone (nie ASCII) znaki zostały użyte w skryptach i plikach zasobów, to starsza wersja Signala będzie w stanie wczytać skrypty i zasoby, ale nie zinterpretuje poprawnie rozszerzonych znaków. Jeżeli w dalszym ciągu będą używane jedynie znaki ze standardowego zestawu ASCII to starsze wersje Signala bez żadnych problemów będą w stanie wczytywać i używać nowe pliki.
 2. Teraz Signal okresowo zapisuje pliki tekstowe, dokumenty pamięciowe i XY, by w przypadku zawieszenia programu móc w trakcie restartu podjąć próbę odzyskania ostatnio zapisanego stanu.
 3. Rozszerzono język skryptowy tak, by umożliwić inicjalizację, a nawet deklarację macierzy, jako stałych, na przykład: const colour$[]:={"Red","Green","Blue"};
 4. Można zadeklarować jako stałą, macierz przekazywaną do definiowanej przez użytkownika funkcji lub procedury. Wbudowane funkcje skryptowe, które przyjmują argumenty będące macierzami, ale ich nie zmieniają, również deklarują te argumenty jako stałe.
 5. Wzmacniacz Digitimer D440 został dodany do listy dostępnych, obsługiwanych urządzeń wzmacniających sygnał.
 6. Przezczaszkowy stymulator magnetyczny MagVenture MagPro został dodany do listy obsługiwanych urządzeń zewnętrznych.
 7. Teraz analiza Auto-averaging zawiera opcję limitującą maksymalną liczbę fragmentów w podglądzie pamięciowym zawierającym uśrednione dane (gdy zostanie osiągnięty limit fragmentów analiza 'zatacza koło' i zaczyna dodawać do średnich ponownie zaczynając do fragmentu 1). Dodano również opcję wybierającą docelowy fragment danych w oparciu o numer stanu źródłowego wycinka danych. Funkcja skryptowa SetAutoAv() została rozszerzona by obsłużyć nową funkcjonalność.
 8. Teraz język skryptowy pozwala na użycie znaku podkreślnika (_) jako części nazwy symbolu.
 9. Język skryptowy teraz posiada zdefiniowane stałe dla wersji Signala i stałe matematyczne π i e.
 10. Teraz operator trójargumentowy (?) optymalizuje gałąź wychodzącą, jeżeli wynikiem jest wyrażenie stałe, na przykład: const v := _Version >= 603 ? 1 : 0; Jest to cenniejsze niż się początkowo wydaje; oznacza to, że jedno z możliwych wyrażeń mogących generować wynik zniknie w procesie kompilacji, zanim w rzeczywistości będzie kompilowane. To z kolei oznacza, że jeśli zostanie zrobione coś takiego: const v := _Version >= 603 ? InStrRE(...) : 0; bit InStrRE() zostanie zignorowany jeżeli wersja Signala jest zbyt niska, co oznacza, że wciąż możesz wpisać do skryptu funkcje w taki sposób, że skrypt będzie poprawnie kompilowany w wersjach Signala, które nie obsługują nowych funkcji. Wyrażenie if, jeśli zostanie użyte, będzie się zachowywało podobnie zatem: if (_Version >= 603) then.....
 11. Teraz Signal pozwala na umieszczenie nawet pięciu linijek komentarza w pliku danych, każdej o długości 72 znaków. Odpowiednio zostały zmienione: okno dialogowe komentarza pliku, okno dialogowe informacji o pliku oraz funkcja skryptowa FileComment$().
 12. Funkcje skryptowe MemSetItem(), MemGetItem(), MemImport(), MemDeleteItem() i MemDeleteTime() będą działały na szeregowych kanałach znaczników, jeżeli będą one w ramkach pamięciowych – to jest, ramkach dodanych do okna podglądu pliku lub w ramkach w oknie podglądu pamięci.
 13. Rozszerzono funkcję skryptową FrameUserVar(), tak by pozwoliła na wczytywanie lub zmianę nazwy i jednostki zdefiniowanej przez użytkownika zmiennej ramki danych.
 14. Komenda skryptowa ChanPixel() została rozszerzona tak, by zwracała w pikselach koordynaty różnych kwadratów na ekranie.
 15. Do menu Edit dodano opcję Reload frame, by bezpośrednio porzucić zmienione dane lub zmienne zawierające fragmenty danych.
 16. Okno dialogowe informacji o pliku i wszystkie z tym związane funkcje skryptowe mają teraz, dla okien z podglądem pamięci, dostęp do informacji o zdefiniowanej przez użytkownika zmiennej z fragmentem danych.
 17. Komenda skryptowa DebugList() w trybie mierzenia czasu posiada nowy znacznik powodujący wylistowanie komend, które zostały użyte w czasie sesji (a tym samym mają informacje czasowe) lub do wylistowania tylko tych komend, które nie zostały użyte.
 18. Komenda skryptowa ArrFFT() może teraz określić jakie okienko ma być zastosowane.
 19. Nowa opcja ustawień preferencji wyświetlania pozwala użyć Direct2D do wygenerowania okienka podglądu tekstowego.
 20. Teraz możesz w skrypcie zmienić rozmiar macierzy do 0 (poprzednio wyłapywaliśmy to jako błąd).
 21. Nowa komenda skryptowa ArrConv() wykonuje dyskretne konwolucje.
 22. Nowa funkcja skryptowa Spline2D() wykonuje interpolację 2D i może generować "heat mapy".
 23. Nowa funkcja skryptowa InStrRE() wyszukuje w łańcuchach tekstowych regularnych wyrażeń.
 24. Edytor skryptów może identyfikować lokalne i globalne zmienne; możesz kliknąć prawym przyciskiem myszki na zmiennej by przejść do jej definicji (nawet jeśli znajduje się w powiązanym pliku).
 25. Teraz wyłapujemy nadmierne użycie odwołań do stosu skryptu. Zwykle jest to powodowane rekursywnie odwołująca się do siebie funkcją skryptową.
 26. Możesz teraz kliknąć prawym przyciskiem myszki na dopasowanie i wybrać "Copy fit for VC", by skopiować do notatnika równoważne wyrażenie kanału wirtualnego.
 27. Funkcje skryptowe CursorLabel() i HCursorLabel() uzyskały nowy wariant (&form$, num%) pozwalający na odczytanie łańcucha formatującego.
 28. Funkcja skryptowa ToolbarEnable() pozwala na to, by pierwszym argumentem była macierz, co pozwala na włączenie lub wyłączenie całej listy przycisków przy użyciu jednego odwołania do funkcji.
 29. Jako eksperyment dodano do języka skryptowego nową funkcję DlgImage(). Pozwala ona dodać bitmapę do zdefiniowanego przez użytkownika okna dialogowego.
 30. Teraz gdy Signal wchodzi w stan debuggowania skryptu, następuje ponowne otwarcie wszystkich poprzednio otwartych okienek debuggowania; początkowe paski przewijania są poprawnie pokazywane we wszystkich okienkach debuggowania.
 31. Teraz okno dialogowe Windows zwraca uwagę na wybrane właściwości okna/okienek, gdy włącza lub wyłącza przyciski i opcjonalnie może pokazać wszystkie okna.
 32. Okno dialogowe z ustawieniami kopiowania tekstu teraz zawiera opcję, by podać jednostki kanału, a funkcja skryptowa ExportTextFormat() posiada bit parametru flags, który robi to samo.
 33. Dane w zmienionym okienku podglądu zostaną na nowo wykreślone podczas Yield() i w trakcie przerwy debuggowania.
 34. Nowa funkcja skryptowa MarkInfo() zwraca liczbę wartości powiązanych z każdym elementem kanału znaczników rzeczywistych.
 35. SampleAuxStateParam(6), użyte podczas procesu próbkowania, zwróci stan urządzenia MagStim (oczywiście jeśli tylko jest zainstalowana i używana obsługa MagStim).
 36. Zachowanie Modified() zostało uporządkowane i poprawione, a dokumentacja jest jaśniejsza. Teraz FrameSave() zapisuje zmienione zmienne klatki danych, jak i samą klatkę zawierającą dane.
 37. Okna dialogowe edycji zmiennych dostępne w debuggerze skryptu teraz lepiej sobie radzą z długimi łańcuchami.
 38. Rozszerzono funkcje skryptowe BinToX() i XToBin(), tak by operowały na wszystkich typach kanałów.
 39. Teraz obie funkcje skryptowe FileSaveAs() i FileExportAs() kopiują wszystkie dostępne zmienne klatek do pliku docelowego; tam gdzie to możliwe wartości zmiennych pliku są również kopiowane.
 40. Dodano nową funkcję skryptową SampleTriggerInv() do kontroli w konfiguracji próbkowania opcji narastającego zbocza wyzwolenia.
Usunięte błędy
 1. Jeżeli skrypt kończył się w "if ... then ... halt endif", to powstały po kompilacji skrypt mógł podczas użycia zawieszać Signala.
 2. Funkcja Read() teraz poprawnie wczytuje pełną linijkę tekstu, a nie tylko pierwszy znak.
 3. Wprowadzono zmiany w oknach z podglądem tekstu, zapobiegające możliwości utraty kontrolek zawijania tekstu.
 4. Proces eksportu tekstu został poprawiony, by zapobiec możliwej utracie poprzednich ustawień lokalnych.
 5. Dostrojono użycie zewnętrznych eksporterów i funkcje skryptowe dostępu do MATLAB, by uchronić się przed fałszywymi zmianami ustawień lokalnych.
 6. Teraz kod obsługi wzmacniacza D360 zwraca poprawną listę możliwych źródeł.
 7. Bit 0 operatorów funkcji skryptowej FileConvert$() jest teraz poprawnie interpretowany.
 8. Teraz w oknie dialogowym wartości kursorów lub obszarów kursorów ostatnia linia nie jest powtarzana podczas przewijania do góry.
 9. Poprzednio funkcja skryptowa FiltCalc() nie zadziałałaby, gdyby odpowiedni filtr nie został zainicjalizowany.
 10. Teraz funkcja skryptowa CursorLabel(style, 0) określa styl kursora 0 (zgodnie z dokumentacją), a nie wszystkich kursorów.
 11. Poprzednio komentarz pliku ustawiony podczas próbkowania mógł być niedostępny dopóki plik nie został zamknięty i otwarty ponownie.
 12. W definiowanym przez użytkownika oknie dialogowym nie działało wybranie elementu w rozwijalnej liście DlgReal() lub DlgInteger(). Wpisanie wartości działało poprawnie.
 13. Zmieniono kompilator skryptu w celu uniknięcia możliwych awarii, gdy uzyskiwano dostęp do podglądanych danych, jako macierzy.
 14. Zmiana rozmiaru okna z wartościami kursorów lub obszarami kursorów nie wymusza wyświetlania kolumny i wiersza 0.
 15. Teraz wynikiem funkcji skryptowej IIRInfo(), zgodnie z dokumentacją, jest typ filtra.
 16. Kompilator skryptów już nie pozostawia otwartych powiązanych plików po zakończeniu kompilacji. Poprzednio mogło to uniemożliwić zapis zmian w tych plikach.
 17. Teraz system dopasowywania krzywych poprawnie radzi sobie z czasem w milisekundach.
 18. Jeżeli skrypt był powiązany z wieloma plikami to debugger mógł się gubić i pokazywać znacznik kroku w niewłaściwym pliku.
 19. Poprzednio zapisywanie pustego kanału XY-view mogło zawiesić Signala.
 20. Teraz operator trójargumentowy (?) nalega na wprowadzenie wyrażenia liczbowego przed ?; poprzednio mógł zezwolić na inne wyrażenia i doprowadzić do nieprawidłowego działania.
 21. Teraz okno dialogowe kontroli wzmacniacza D360 inicjalizuje się poprawnie.
 22. Zdefiniowany przez użytkownika model synapsy, podczas dynamicznego clampowania, używający tabeli o rozmiarze większym niż 31488 punktów mógł przekraczać dostępną pamięć i czasem doprowadzać do awarii Signala. Teraz może być użyty dowolny rozmiar tablicy nie przekraczający dozwolonego maximum (4 096 000) wynikającego z dostępnej pamięci 1401.
 23. Teraz funkcja skryptowa ColourSet() działa z argumentami rozmiaru 0 i -1 zgodnie z dokumentacją.
 24. Komenda skryptowa Help() poprzednio zawieszała się, jeżeli wyszukiwanie tematu wymagało wyboru docelowych obiektów.
 25. Strona dotycząca różnych stanów w oknie dialogowym konfiguracji próbkowania mogła spowodować awarię Signala, jeśli liczba stanów została zwiększona dla statycznego wyjścia lub zewnętrznych trybów cyfrowych.
 26. Teraz wszystkie funkcje skryptowe FrameGetIntVar(), FrameGetRealVar(), FrameGetStrVar$(), FileGetIntVar(), FileGetRealVar() i FileGetStrVar$(), poprawnie zwracają w drugim argumencie numer zmiennej.
 27. Funkcja skryptowa SerialRead() została zmieniona by poprawnie radzić sobie z sytuacjami, w których urządzenie zewnętrzne dostarcza dużych ilości tekstu pomiędzy każdym znakiem końca linii.
 28. Wyszukiwanie cech kanału często kończyło się o jeden punkt zbyt wcześnie lub rozpoczynało się o jeden punkt za wcześnie podczas wyszukiwania wstecz.
 29. Pomiary do kanału danych mogły myśleć, że utknęły i zatrzymać się, podczas gdy wszystko było OK; teraz są bardziej tolerancyjne.
 30. Tryb Points iteracji kursora 0 mógł pomijać pierwszy punkt w klatce danych; teraz tego nie robi.
 31. Dostrojono mechanizm Power in Band wirtualnych kanałów, by poprawnie tworzył wykres podczas próbkowania.
 32. Uszkodzone było okno dialogowe ustawień analizy Measurements to XY w ten sposób, że wszystkie pomiary były średnią punktów w klatce danych, nawet jeśli ta opcja nie była wybrana.
 33. Teraz dopasowane krzywe w oknach podglądu XY są poprawnie drukowane i pokazywane w bitmapach oraz metaplikach. Poprzednio nie cała dopasowana krzywa była pokazywana.
 34. Zmienne klatki danych zawierające wyniki analizy parametrów błonowych, wykonywane w trakcie eksperymentów clamp, były poprzednio ignorowane; teraz są pokazywane w oknie dialogowym File information i są dostępne dla pomiarów wykresów trendu.
 35. Zmienne skryptu, które były deklarowane i inicjalizowane jako stałe wartości wewnątrz pętli nie były reinicjalizowane przy każdym przebiegu pętli. Teraz jest to obsługiwane poprawnie.
 36. Zapis tekstu do zewnętrznego pliku tekstowego, bez udziału podglądu, nie działał od wersji 6.01; teraz jest to wykonywane poprawnie.
 37. Poprzednio komenda Standard display menu View lub funkcja skryptowa ViewStandard() mogła zawieszać Signala lub nie działała poprawnie.
 38. Ustawienie minimalnego interwału na zero, podczas importu z krzywej fali do znacznika pamięciowego, teraz działa poprawnie; poprzednio mechanizm importu mógł odnajdować jedynie pierwszą cechę.
 39. Jeżeli próbowano użyć okna dialogowego Find menu Edit na podglądzie, który był zminimalizowany do ikony, to okno dialogowe mogło być przeniesione poza ekran i nie było można go odzyskać.
 40. W wielu miejscach, w szczególności podczas eksportu danych do MATLABa i w oknie dialogowym Add item kanałów pamięciowych, kanały znaczników rzeczywistych, posiadające więcej niż jedną wartość rzeczywistą na element, mogły być traktowane tak, jakby posiadały tylko jeden element.
Zmiany
 1. Dodano Wklej do menu kontekstowego pojawiającego się po kliknięciu prawym przyciskiem myszki w okienkach z podglądem pliku i pamięci.
 2. Teraz do tytułu okienka z podglądem danych jest dodawany znak gwiazdki (*) jeżeli dane kanału lu8b zmienne klatki danych zostały zmienione.
 3. Aktywny kursor poziomy zachowuje się jak statyczny, gdy umieści się go na kanale nie posiadającym osi Y.
 4. Jeżeli ułożono skrypty razem w łańcuch przy pomocy ScriptRun(), a następnie przerwano i przeniesiono się do debuggera naciskając przycisk Esc w punkcie, w którym podłączony skrypt był kompilowany, kompilacja był przerywana, a skrypt zatrzymywany (nie o to zapewne chodziło). Teraz naciśnięcie Esc podczas kompilowania powoduje przerwanie jedynie w przypadku, gdy kompilator działał przez kilka sekund.
 5. Nagłówek klatki generowany podczas kopiowania lub eksportowania jako tekst zawiera teraz numer stanu klatki i etykietę stanu (jeśli nie jest pusta).
 6. Teraz pasek interakcji i pasek narzędziowy skryptu używa standardowej czcionki Signala do wyświetlania tekstu wiadomości.
 7. Funkcja skryptowa FiltAtten() zwraca teraz wartość ujemną ponieważ jest to atenuacja. Wynik funkcji FiltInfo(x, -1) został odpowiednio zmieniony.
 8. Domyślna czcionka w definiowanych przez użytkownika oknach dialogowych jest równoważna DlgFont(1) zamiast DlgFont(0). Nowa opcja kompatybilności w menu Preferences wymusza poprzedni sposób działania.
 9. Informacje o błędach wzmacniacza są teraz zapisywane (jeśli zostały włączone) do okna logu zamiast do pliku CEDCOND.LOG.
 10. Teraz funkcja skryptowa SampleClear() zeruje ustawienia kalibracji i wzmocnienia kanału.
 11. Teraz wszystkie funkcje skryptowe SampleLimitFrames(), SampleLimitSize() i SampleLimitTime() ustawiają istotny limit na 0 i wyłączają go jeśli zostaną przywołane z argumentem zero.
 12. Wyszukiwanie progów używa interpolacji liniowej, by otrzymać dokładny poziom startu i użyć tego, by osiągnąć natychmiastowe (na pierwszym punkcie) powodzenia wyszukiwania.
 13. Teraz, podczas tworzenia nowego okna podglądu, funkcja skryptowa SetCopy() ignoruje kanały wirtualne i kanały z wyidealizowanymi przebiegami.
 14. Więcej miejsca przeznaczono w oknie dialogowym z ustawieniami Leak subtraction na informacje o błędach, więc nie są one już obcinane.
 15. Kompilator języka skryptowego miał zwykł dopuszczać do przekazania zmiennych zmiennoprzecinkowych do funkcji, które oczekiwały zmiennej całkowitej. Zostało to uniemożliwione; w sekcji ustawień ogólnych dot. kompatybilności znajduje się opcja, której można użyć, by powrócić do starego zachowania.
 16. Komenda "Info..." w menu kontekstowym pojawiającym się po kliknięciu prawym przyciskiem myszki, została zmieniona na "File information...", by pasować do równoważnej komendy manu View.
 17. Zmieniono wyświetlanie okna dialogowego File information, tak by pokazywane były tylko te zmienne, których wartości nie są już pokazywane w obszarze z informacjami ogólnymi.
 18. Komendy Find Again i Find Last dla okien z podglądem tekstu są teraz nazwane Find Next i Find Previous, ponieważ ta forma jest pospoliciej używana.
08/2014 6.02 Nowe funkcje
 1. Teraz jest możliwe ustawienie kursorów poziomych jako aktywne, zazwyczaj w oparciu o pomiary wykonane na kanale, na którym kursor poziomy jest umieszczony. Dostępne tryby aktywne poziomych kursorów obejmują wartość kanału w określonym punkcie, średnią wartość kanału w przedziale czasowym oraz wyrażenia, takie jak "HCursor(1) + 1.5", które są obliczane, by wygenerować pomiar.
 2. Dostarczono nową funkcję skryptową HCursorActive() do ustawiania i odczytywania parametrów aktywnych, poziomych kursorów. Nowa funkcja skryptowa HCursorValid() testuje poprawność położenia kursora poziomego.
 3. Do danych zapisywanych z plikami Signal został dodany notatnik eksperymentatora. Notatnik automatycznie zapisuje ustawienia użyte do próbkowania danych, działania podjęte podczas próbkowania, w tym zmiany w wyjściu pulsów i modelach dynamicznego clampowania, zmiany offline w danych CFS oraz notatki wykonane przez użytkownika.
 4. Dodano nowy mechanizm przetwarzania, który generuje histogramy interwałów z danych zawierających znaczniki. Wprowadzono również odpowiednią funkcję skryptową SetINTH().
 5. Do okienka wyskakującego po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na pionowym lub poziomym kursorze dodano nową pozycję "Lock to cursor".
 6. Została udostępniona nowa i bardziej elegancka funkcja skryptowa CursorActive(), zastępująca bardziej zaśmiecone (i teraz niepolecane) funkcje CursorMode(), CursorActiveSet() i CursorActiveGet().
 7. Podczas próbkowania danych bez zapisu na dysk, tekst przy opcji Write to disk at sweep end znajdującej się na panelu kontroli próbkowania, będzie wyświetlany na czerwono by przypominać o tym, że dane mogą być utracone.
 8. Każda klatka z danymi dopisana do pliku lub podglądu czasu będzie miała ustawiony rozsądny bezwzględny czas startu.
 9. Podczas debuggowania skryptu kursor tekstowy przesuwa się na początek każdego wyrażenia zamiast na początek linii zawierającej wyrażenie; jest to pomocne, gdy skrypt posiada kilka wyrażeń w jednej linijce.
 10. W trybie gap-free modele dynamicznego clampowania synaps nie są resetowane na końcu przebiegu.
 11. Różne okienka dialogowe, mające na celu określenie szczegółów modyfikacji kanału (na przykład określenie współczynnika skalowania), pokazują kanały, które mają zostać zmienione.
 12. Okna dialogowe użycia wielu przebiegów i stosowania filtrów pokazują przebiegi i kanały, które zostaną zmienione i nie aktywują przycisku OK, jeżeli aktualne ustawienia oznaczają brak zmian.
 13. Do okna dialogowego z ustawieniami pomiarów do kanału znaczników rzeczywistych, została dodana opcja nadpisania Y w źródłowym kanale. Opcja ta jest również dostępna poprzez bit nr 3 (wartość 8) parametru flg% funkcji skryptowej MeasureToChan().
 14. Nowa funkcja FrameGapFree() daje dostęp do znacznika wskazującego czy plik danych był próbkowany w trybie gap-free i może ustawiać znacznik gap-free w podglądach czasu Signala.
 15. Kliknięcie prawym przyciskiem myszki na pasku tytułu okna z danymi wyświetla menu, w którym można skopiować do notatnika systemowego ścieżkę dostępu do pliku związanego z oknem.
 16. Wartości Błędu Standardowego Średniej (SEM) i RMS zostały dodane do: pomiarów z obszarów pomiędzy kursorami, funkcji skryptowej ChanMeasure(), pomiarów do podglądów XY oraz kanałów danych.
 17. Okna dialogowe z ustawieniami histogramów amplitud oraz histogramów amplitud otwarcia i zamknięcia przeliczają szerokość binów, jeśli jest to konieczne, gdy ulega zmianie zakres os Y odpowiedniego kanału.
 18. Do okna dialogowego tworzenia nowego kanału pamięciowego dodano przycisk Import.
 19. Teraz okno dialogowe wykorzystywane do wyboru kanałów, klatek i zakresów czasowych do eksportu do pliku CFS, dynamicznie sprawdza wszystkie pola, gdy są one zmieniane.
Usunięte błędy
 1. Poprzednio komenda skryptowa FrontView() próbowałaby przywołać na wierzch zewnętrzne pliki tekstowe i binarne bez powiązanych z nimi okien. Teraz komenda FrontView() nie robi nic jeśli jest użyta do tych plików.
 2. Funkcja skryptowa FileCopy() mogła zawieść w 64-bitową wersję Signala z powodu wciąż trwającej poprzedniej operacji na pliku. By tego uniknąć, próba wykonania operacji kopiowania jest teraz powtarzana.
 3. Pomiary wykorzystujące wartości zmiennych w klatkach danych teraz zawsze używają poprawnych numerów klatek, by znaleźć wartość zmiennej.
 4. Teraz w analizie SCAN dopasowywanie zdarzeń, które stały się zbyt krótkie dla rozdzielczości czasowej, poprawnie usuwane są zdarzenia z wyidealizowanych przebiegów. Poprzednio proces usuwania mógł uszkodzić wyidealizowany przebieg.
 5. Cofanie zmian wprowadzonych w przebiegu przez edytor wyidealizowanych przebiegów mogło zakończyć się niepowodzeniem; uszkadzając przetwarzany przebieg.
 6. Poprawiono zakres wartości bitów wyzwalających dopuszczalnych dla MagStim przez funkcję skryptową SampleAuxStateParam().
 7. Selekcja klatek w oknach dialogowych teraz reaguje poprawnie, gdy użytkownik wprowadza arbitralną listę numerów klatek.
 8. Błędy skryptu w funkcji związanej z paskiem narzędzi, oknem dialogowym lub przyciskiem okna dialogowego nie wskazywały linii skryptu, która je powodowała.
 9. Przesunięcie kursora tekstowego do jakiejś linijki w podglądzie opartym na tekście nie zawsze przewijało podgląd, tak by ta linia była widoczna.
 10. Poprawiono zachowanie przycisku Del użytego do ukrycia wybranych kanałów.
 11. Błędy skryptu, które nie były związane ze specyficznym argumentem, na przykład przywołanie DlgShow() ze zbyt małą liczbą argumentów, zgłaszały numer błędu zamiast użyteczniejszego komunikatu.
 12. Podczas rejestrowania Twoich działań, kliknięcie na podglądzie opartym na tekście nie zawsze zapisywało na początku skryptu komendę FrontView() lub nie dodawało ViewFind("view title...");
 13. Wszystkie okna dialogowe ustawień histogramów amplitudy, czasów otwarć i zamknięć, amplitud otwarć i zamknięć oraz histogramów czasów trwania burstów przeliczają szerokość binu, liczbę binów i szerokość histogramów, gdy jest to niezbędne z powodu wprowadzania innych istotnych zmian.
 14. Signal teraz radzi sobie poprawnie z wprowadzoną przez Ciebie, w oknie dialogowym ustawień pomiarów do kanału, zmianą typu kanału docelowego i ponownym przetworzeniem.
Zmiany
 1. Znaczniki osi Y kanału danych mogą stać się bardziej zwarte zanim jeszcze nastąpi zaprzestanie pokazywania poziomo wyświetlanych jednostek osi.
 2. Jeżeli funkcja skryptowa CursorMode() zostanie użyta do ustawienia dla cursor 0 trybu, który nie jest dla niego dozwolony, to wymuszany jest tryb zerowy.
 3. Teraz okno dialogowe protokołu wielu stanów zapobiega wprowadzaniu numerów stanów wyższych niż te, które są używane.
 4. Filtrowanie cyfrowe i analiza wieloklatkowa zapewniają, że ostatnia zmodyfikowana klatka jest zrzucana na dysk zamiast pozwalać, by zmienione dane pozostawały w niezapisanym lub niewyrzucone.
 5. Został rozszerzony, do numerów 1 do 19, zakres portów COM dopuszczalny przez funkcję skryptową SampleAuxStateParam() dla MagStim i CED3304.
03/2014 6.01a Usunięte błędy
 1. W pewnych sytuacjach używając MatLabPut() do skopiowania macierzy danych całkowitych do MATLAB, mogło dojść do skopiowania zbyt dużej liczby danych do docelowej macierzy MATLAB; zostało to poprawione.
03/2014 6.01 Nowe funkcje
 1. Rozszerzony został model Hodgkin’a-Huxley’a dynamicznego clampowania tak, że teraz posiada trzy komponenty (trzeci identyczny z dwoma oryginalnymi), a wynik jest produktem wszystkich trzech komponent.
 2. Wszystkie, ogólnego zastosowania modele synaps dynamicznego clampowania (Alpha, Destexhe, Exponential, Exponential difference i User defined) zostały rozszerzone by zawierały typ receptorów będący dowolnym z Linear, GHK, Boltzmann lub User defined.
 3. Modele szumu w dynamicznym clampowaniu zostały rozszerzone by udostępnić skalowanie GHK i Boltzmann’a obok już dostępnych formuł nieskalowanych i skalowanych w oparciu o definicję użytkownika.
 4. Model Hodgkin-Huxley (Tau) dynamicznego clampowania został rozszerzony by dopuścić do użytku generowane przez użytkownika tabele zamiast zestaw standardowych funkcji.
 5. W głównym oknie dialogowym dynamicznego clampowania została dodana opcja wyłączenia wszystkich modeli DC wraz ze startem próbkowania.
 6. Do okna dialogowego dotyczącego wykreślania modeli dodano nową opcję, która powoduje, że wartości kodów znaczników zawsze są wykreślane jako dwie heksadecymalne cyfry; odpowiednio zmieniona została również funkcja skryptowa DrawMode().
 7. Do okna dialogowego trybu wykreślania dodano nową opcję wyłączającą rysowanie linii środkowej znaczników rysowanych jako Lines; odpowiednio rozszerzona została również funkcja skryptowa DrawMode().
 8. Znaczniki rysowane jako Dots lub Lines mogą być teraz rysowane w kolorze wybranym przez wartość kodu znacznika, w taki sam sposób, jak znaczniki rzeczywiste rysowane jako Waveform.
 9. Dodano nową komendę skryptową ArrStats() pozwalającą na szybkie obliczenia statystyczne w oparciu o macierz danych.
 10. Dodano nową komendę skryptową ArrHist() generującą histogram binaryzujący macierz danych.
 11. Dodano nową komendę skryptową MATTrace() obliczającą ślad (sumę diagonalnej) kwadratowej macierzy.
 12. Teraz komenda skryptowa FitLine() działa na kanałach znaczników rzeczywistych, podglądach XY oraz na kanałach z sygnałem falowym.
 13. Sample Bar i Script Bar posiadają teraz opcję przycisku Remove w menu wyskakującym po kliknięciu prawym przyciskiem myszki.
 14. Oprogramowanie używane do kontroli stymulatorów TMS MagStim Rapid zostało rozszerzone poprzez dodanie mechanizmów sprawdzających nadmierne rozproszenie mocy w urządzeniu; sprawdzają one w trakcie ustawiania próbkowania czy obecne są problemy i jeśli to konieczne wstrzymują kolejny przebieg w celu ochronienia sprzętu poprzez wydłużenie interwału pomiędzy stymulacjami.
 15. Oprogramowanie używane do kontroli stymulatorów TMS MagStim zawsze odczytują z powrotem aktualne parametry po tym jak zostały one ustawione, by mieć pewność, że są one poprawne.
 16. Oprogramowanie używane do kontroli stymulatorów TMS MagStim będzie teraz sczytywało i wyświetlało wszystkie kody błędów generowane przez system MagStim. Ponadto system kontrolny MagStim teraz odnotowuje znacznie więcej informacji w oknie logu, by pomóc w diagnozowaniu błędów.
 17. Podglądy skryptów i sekwencji są teraz w stanie wyświetlić podpowiedzi, gdy wskaźnik myszki unosi się nad nazwą znanej funkcji.
 18. Reset wyjść w konfiguracji próbkowania jest stosowany (jeżeli wybrana jest opcja Apply when sampling configuration is loaded), gdy konfiguracja próbkowania jest wczytywana w każdy sposób, w tym również poprzez pasek konfiguracji próbkowania.
 19. Funkcja skryptowa Error$() jest teraz w stanie wygenerować wynik dla wszystkich kodów błędu związanych z plikami zasobów.
 20. Absolutna wartość czasu startu przebiegu jest teraz jest teraz ustawiana w danych pobranych przy zastosowaniu trybu Fast fixed interval.
Usunięte błędy
 1. Dostrojono funkcję DebugHeap() by uniknąć możliwych problemów z wielowątkowym kodem.
 2. Rysowanie dopasowywanych krzywych do danych w podglądzie XY zostało ulepszone tak, że teraz oś X na której jest wykreślane dopasowanie uwzględnia offset kanału XY.
 3. Poprawiono dokumentację funkcji skryptowej FileConvert$() tak, by zawierała (już dostępny) parametr cmd$, a dokumentacja różnych importerów została uaktualniona o informacje na temat tego, jak cmd$ może zostać ustawiony.
 4. Opcja ręcznej kontroli została usunięta z okna dialogowego MagStim Rapid, ponieważ jest nieużyteczna – UI używany do ręcznej kontroli stymulatora musi zostać odłączony, by móc kontrolować urządzenie przy pomocy Signala.
 5. Teraz, w oknie dialogowym resetu wyjść, przycisk pomocy (klawisz F1) działa poprawnie.
 6. W oknie dialogowym pulsów zostało poprawione testowanie pod kątem błędów czasowych tak, że pokazywane są wszystkie problemy z wyzwoleniem próbkowania przebiegu.
 7. Funkcja skryptowa Error$() teraz generuje poprawny wynik dla wszystkich kodów błędów związanych z plikami danych CFS.
 8. Podczas użycia okna dialogowego kanałów wirtualnych, gdy aktualnym przebiegiem jest przebieg 0, dane kanału wirtualnego są zerowane jeżeli wyrażenie kanału jest błędne.
 9. Okno dialogowe konfiguracji próbkowania mogło niepoprawnie zwiększyć długość wyjść (dla trybów Extended i Fixed interval), gdy tempo próbkowania fali było redukowane; teraz zostało to poprawione.
 10. W 64-bitowej wersji Signal 6.00 niepoprawnie było pokazywane pole z numerem stanu przebiegu danych w oknie dialogowym filtra cyfrowego, oknie dialogowym wyświetlania wielu przebiegów, oraz w oknie dialogowym dopasowywania krzywej; wszystko to zostało poprawione.
 11. Okno dialogowe używane do wyboru kanału, którego wartość miała być mierzona na potrzeby definiowanej przez użytkownika etykiety pionowego kursora, poprzednio zawierało niedziałająca pozycję ’Selected’.
 12. Tam gdzie zdefiniowana przez użytkownika etykieta pionowego kursora zawiera pomiar z kanału, etykieta jest uaktualniana, gdy oś Y odpowiedniego kanału jest zmieniana w ten sposób, że zmienia się format numerów osi Y.
 13. Etykieta pionowego kursora, wykorzystująca wartość kanału danych w pozycji kursora, zawsze będzie odświeżana jeżeli ulegną zmianie dane kanału w pozycji kursora; poprzednio mogło to nie następować.
 14. Funkcja zmiany była przywoływana gdy uwaga wprowadzającego została przeniesiona z pola numerycznego, nawet gdy pole nie uległo zmianie; zostało to poprawione.
Zmiany
 1. Opcja rektyfikacji w trybie OU Noise dynamicznego clampowania może teraz być różnie ustawiona dla różnych stanów próbkowania i może ulec w trakcie próbkowania.
 2. Teraz, w trakcie próbkowania, może być otwartych kilka okien dialogowych z modelami dynamicznego clampowania i parametry modelu mogą być wydajnie zmieniane, a otwarcie okna dialogowego modelu nie minimalizuje głównego okna dynamicznego clampowania.
 3. Komenda optymalizacji osi Y użyje zakresu wszystkich zgrupowanych kanałów, jeżeli oś Y jest zablokowana.
 4. Funkcja skryptowa ChanList() teraz zwraca -1 gdy pojawi się niepoprawny łańcuch znaków parametru.
 5. Wyrażenie wirtualnych kanałów IFc() teraz zachowuje się jak IF() jeśli obecne są tylko dwa znaczniki i interpolacja sześcienna nie będzie możliwa.
 6. Minimalna preferowana wersja monitor ROM w Power1401-3 została uaktualniona do 4, ponieważ to wydanie naprawia błędy mechanizmów transferu danych, które mogły spowodować czasowe uszkodzenie modeli dynamicznego clampowania podczas ich uaktualniania. Użytkownicy starszych monitor ROM Power1401-3 są ostrzegani podczas uruchamiania Signal, że jest konieczny upgrade, ale nie jest uniemożliwiane próbkowanie.
 7. Informacja przetrzymywana w pliku zasobów XML nie jest całkowicie usuwana przed dodaniem nowych informacji; nie czyni to użytkownikowi żadnej różnicy ale zapewni że dowolne dodatkowe informacje w późniejszych wersjach Signal nie zostaną przypadkowo usunięte gdy plik będzie przeglądany w poprzedniej wersji.
 8. Kolejność pokazywania kanałów w miejscach selekcji kanałów w ustawieniach różnych procesów i w oknach dialogowych wirtualnych kanałów odpowiada kolejności kanałów w powiązanych podglądzie czasu.
 9. Teraz okno dialogowe pulsów wyświetla zakres czasowy wyjść używając wystarczającej precyzji opartej o rozdzielczość czasową wyjść.
12/2013 6.00 Nowe funkcje
 1. Do repertuaru został dodany nowy typ kanału znaczników rzeczywistych.
 2. Różne komendy skryptowe, zależne od znaczników, zostały rozszerzone by to obsługiwać – na przykład MarcCode() może odczytywać wartości rzeczywiste.
 3. Dodano nowe okna dialogowe New Memory by umożliwić interaktywne tworzenie, importowanie, dodawanie i usuwanie elementów z kanałów pamięciowych. Te okna dialogowe są dopasowywane przez nowe funkcje skryptowe MemChanXXX.
 4. Dodano nowe okna dialogowe New Memory by umożliwić interaktywne tworzenie, importowanie i usuwanie elementów ze znacznikowych kanałów pamięciowych (dane z wyidealizowanych przebiegów są obsługiwane przez bardziej wyspecjalizowane mechanizmy). Te okna dialogowe są dopasowywane przez nowe funkcje skryptowe MemChanXXX.
 5. Dodano nowe mechanizmy przetwarzania, które generują dane znaczników lub znaczników rzeczywistych w kanałach pamięciowych. Podobnie jak inne przetworzenia, działają one on- i off-line oraz mogą być częścią konfiguracji próbkowania (i oczywiście mogą być zapisane w skrypcie).
 6. Standardowe telegrafy 1401 (bazujące na poziomie napięcia) teraz mogą być użyte wraz z innymi, dodatkowo zainstalowanymi systemami telegraficznymi, a nie jedynie wtedy, gdy nie zainstalowano dodatkowej obsługi telegraficznej. Pozwala to na większą elastyczność podczas bardziej złożonych eksperymentów z clampowaniem.
 7. Zostało przeprojektowane okno dialogowe analizy błony tak, by było ono łatwiejsze w użyciu i aby analiza była wydajniejsza.
 8. Opcje rysowania danych znacznikowych zostały rozszerzone by umożliwić wybór widocznego bajtu kodu znacznika i użytej wartości znacznika rzeczywistego.
 9. Do okna dialogowego listy paska próbkowania została dodana opcja natychmiastowego rozpoczęcia próbkowania i wymuszająca zapis na dysk. Zarówno pasek próbkowania jak i pasek skryptów, po kliknięciu prawym przyciskiem myszki, dostarczają użytecznego menu kontekstowego.
 10. Dodano przycisk duplikowania do modeli dynamicznego clampowania i dodano opcję rektyfikacji w modelu szumu.
 11. Zostały wprowadzone liczne rozszerzenia do funkcji skryptowej FileExportAs() mające na celu zwiększenie jej elastyczności.
 12. Zarówno 64- jak i 32-bitowa wersja oprogramowania zostanie dostarczona i użytkownik, jeśli to możliwe, będzie mógł wybrać, którą zainstalować. 64-bitowa wersja wymaga 64-bitowego systemu Windows; jest około 10 procent szybsza i będzie się kontaktowała z 64-bitową wersją MATLABa.
 13. System kanałów wirtualnych został rozszerzony by dostarczyć mechanizmów do generowania sygnału falowego z danych w kanale znaczników rzeczywistych.
Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85235190
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×