• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Zmiany techniczne Spike2 version 7


Uzytkownicy wersji 7 mogą sciagnąć za darmo.

Data Wersja Zasadnicze informacje
10/2017 7.20 Nowe funkcje
 1. 1. Kanały pamięci tworzone w oparciu o przetworzenie wczytane z konfiguracji próbkowania teraz zapamiętują dowolny filtr znaczników.
 2. 2. Teraz sprawdzamy numer wersji ważnych zasobów, aby chronić Spike2 w wersji 7 przed niekompatybilnymi zasobami zapisanymi w wersji 9 (która obsługuje znacznie większą liczbę kanałów).
Usunięte błędy
 1. System kompilatora skryptów mógłby się pomylić, gdyby skompilował (i uruchomił) jeden skrypt, skompilował drugi skrypt, który wygenerował błąd kompilatora i w końcu uruchomił pierwszy skrypt.
 2. Okno dialogowe Measurement settings odbudowuje listy rozwijane po zmianie kanału.
 3. Wczytywanie konfiguracji próbkowania może spowodować awarię Spike2, jeśli wystąpił problem z odczytaniem pliku.
 4. Zmiana rozmiaru próbkowania lub ponowne uruchomienie okna zanim zaczęło się ono przewijać mogło wyświetlać nieprawidłowy zakres osi X.
 5. Pomiar nachylenia przy użyciu Cursor Regions i ChanMeasure() obejmował punkt na końcu zakresu czasu, jeśli dokładnie pasował do końca przedziału czasowego, w przeciwieństwie do innych pomiarów, które kończą się na, ale nie obejmują czasu końcowego.
05/2017 7.19 Nowe funkcje
 1. Zapisywanie i przywracanie rozmiarów czcionek będzie usiłowało zachować fizyczny rozmiar czcionki na ekranie zamiast rozmiaru w pikselach, by zmiana ekranu o niskiej rozdzielczości na dużą rozdzielczość nie skutkowała malutkimi czcionkami.
 2. Kilka ulepszeń w konfiguracji kanałów Talker oraz w korektach danych falowych z Talkera biorących pod uwagę dryf oraz obsługę Talkerów po zresetowaniu próbkowania (restarcie).
 3. Importer Heka pozwala na nazwę eksperymentu o długości 80 znaków.
Usunięte błędy
 1. System #include był zagubiony jeżeli pomieszałeś znaki / i \ w ścieżkach.
 2. Linie #include nie mogły mieć pustej przestrzeni przed znakiem #.
 3. Nakładane kanały mogły przemalować tło, jeżeli pierwszy kanał w grupie zmieniał kolor tła.
 4. Możliwe było zawieszenie Spike2 jeżeli procedura idle skryptu tworzyła okno dialogowe użytkownika podczas, gdy użytkownik był w trakcie interakcji z menu Spike2.
 5. Procedury i Funkcje języka skryptowego z wieloma lokalnymi zmiennymi mogły nie ulec kompilacji w skrypcie o bardzo niewielu zmiennych globalnych.
 6. Operacja Channel Process pomijająca NaNy (nie liczby) nie radziła sobie z kanałem, który rozpoczynał się od wartości NaN.
 7. Przeszukiwanie aktywnymi kursorami w trybie Expression teraz działa, gdy nie istnieje kanał 1.
 8. Przycisk Duplicate teraz działa dla Talkerów, jeżeli kolejny dostępny kanał jest wolny i jest tego samego typu.
 9. Możliwe było że Talker zawodził podczas procesu nawiązywania połączenia.
 10. Nowe dane Talkera nie zawsze były wyświetlane przed odświeżeniem ekranu.
 11. Kanały wirtualne oparte na duplikacie kanału nie uaktualniały się gdy zmianie ulegał oryginalny kanał.
 12. Duplikaty kanałów wirtualnych w niektórych przypadkach nie rozszerzały błędnych zakresów czasowych, prowadząc do zacięć rysowania.
 13. Teraz okno dialogowe Set Cursor Position radzi sobie z jednostkami x wyrażanymi, jako czas dnia.
 14. Teraz okno dialogowe X Axis Range radzi sobie z jednostkami wyrażanymi, jako czas dnia.
 15. Import Motion Lab Systems ogranicza długość jednostek kanału, by zapobiec zawieszeniu.
Zmiany
 1. Okno dialogowe konfiguracji kanału Talker jest teraz wyłączane gdy talker wyświetla swoje własne okno dialogowe ustawień.
04/2016 7.18 Nowe funkcje
 1. Możesz teraz pracować na wyświetlaczach o dużej rozdzielczości (4K) a i wszystko na obrazie nie będzie bardzo małe. Jest to osiągane poprzez pozwolenie Windowsom na przeskalowanie wyświetlanej bitmapy, co powoduje, że wynik jest nieco rozmazany. Wersja 8.07 i późniejsze, pracują w pełnej rozdzielczości ekranu.
 2. Interfejs Talker został uaktualniony do wersji 3. Pojawiły się nowe komendy skryptowe: TalkerSendStr() i TalkerReadStr().
 3. Gdy wczytujesz konfigurację próbkowania, w której zapisana jest pozycja umieszczająca pasek tytułu okna poza górną krawędzią ekranu (co czyni je trudnym do pozycjonowania) to zapisana pozycja jest ignorowana.
Usunięte błędy
 1. Oś X nie była na nowo rysowana, jeśli użyłeś FileTimeBase() do zmiany podstawy czasowej wykorzystywanej w podglądzie danych.
 2. Wyszukiwanie z zerową histerezą teraz ustawia bardzo małą wartość histerezy, aby zapobiec utknięciu wyszukiwania.
 3. Powtarzane wyszukiwanie wymusza minimalny krok o wartości 1 takt zegar, by uniknąć niekończących się pętli.
 4. Jeżeli ustawiłeś tryb burst, mogło się zdarzyć, że tempo próbkowania było bardzo słabo zoptymalizowane.
 5. Tło nakładanych kanałów mogło się niepoprawnie uaktualniać, jeżeli kanały były częściowo przykryte innym podglądem.
 6. Jeżeli przeciągnąłeś dokowalny pasek (na przykład panel kontroli sekwencera), gdy był uruchomiony skrypt, który wyświetlił okno dialogowe, nie było ono wyświetlane poprawnie, a Spike2 mógł się zawiesić i ulec awarii.
Zmiany
 1. Zmieniono folder, w którym są zapisywane graficzne sekwencje, z folderu Application data wszystkich użytkowników na folder Application data aktualnego użytkownika. Ma to na celu obejście problemów, które pojawiały się, gdy użytkownicy w sieci korporacyjnej nie mieli uprawnień do zapisu w folderach Application. Skutkowało brakiem sekwencji Graficznej podczas próbkowania.
08/2015 7.17 Nowe funkcje
 1. Jeżeli klucz XY View jest większy na szerokość lub wysokość od podglądu, można go przeciągnąć, tak by cały klucz dało się przeczytać.
 2. Trójskładnikowy operator (a ? b : c) jest teraz redukowany w skrypcie do b lub c, jeżeli a jest wyrażeniem stałym (znanym podczas kompilacji), co zaoszczędza czas wyliczania a i przekierowywania podczas uruchomienia.
 3. Komendy skryptowe System() i System$() wiedzą teraz o Windows 10.
 4. Można teraz użyć DlgValue$(item%, new$) by wybrać tekst rozwijanych list w elementach DlgList() i DlgString().
Usunięte błędy
 1. Zadeklarowanie lokalnej macierzy o wszystkich, poza ostatnim, wymiarach o rozmiarze 0, wywoływało błąd 'Cannot make array'. Teraz w deklaracji jest akceptowana dowolna kombinacja zer.
 2. Jeżeli w oknie dialogowym Channel Settings konfiguracji Samplingu, zostanie zmieniony numer kanału to stary kanał jest ustawiany na Off (poprzednio otrzymywane były obydwa kanały, stary i nowy).
 3. Spike2 mógł się zawieszać, jeżeli otwarto okno dialogowe View Rerun i zduplikowano podgląd czasu.
 4. Jeżeli podgląd wyników miał błędne obszary (wymagające ponownego narysowania), a skrypt dotarł do punktu przerwania lub wyrażenia Yield(), to podgląd nie był uaktualniany.
 5. Operacja SerialRead() mogła zawieść, jeżeli określono znak terminatora, a strumień wejściowy dostarczył więcej niż jeden bufor danych zanim terminator został znaleziony.
 6. Komenda skryptowa FileSaveAs() pozwala używać nieprawidłowych rozszerzeń nazw plików.
 7. Ustawienie próbkowania na tryb burst o niskim tempie próbkowania, gdy wszystkie kanały kończyły, jako "Slow", mogło powodować, że 1401 próbkował w złym tempie.
 8. Jeżeli zadeklarowano zmienną skryptową z var wewnątrz pętli i przypisano jej stałą wartość (znaną w czasie kompilacji), to wartość nie będzie przypisywana podczas każdego przejścia przez pętlę.
 9. W oknach dialogowych łańcuchy określające czas, zawierające 3 dwukropki (na przykład 1:00:00:00, oznaczające 1 dzień) nie były poprawnie konwertowane.
 10. Kod skryptu Message(Error$); był błędnie akceptowany przez kompilator, co powodowało zawieszenie podczas uruchomienia skryptu.
 11. Jeżeli zapisano, a następnie otwarto podgląd XY, jednostki osi Y były ustawiane na puste.
 12. SampleAutoName$() nie było rejestrowane, jeżeli było włączone automatyczne nazywanie plików.
 13. W podglądzie tekstowym, Draw(line%) nie ustawiało line% jako linii górnej.
 14. Graficzny edytor sekwencji nie zapisywał numerów zmiennych wybranych dla wszystkich oczekiwań i rozgałęzień opartych na porównaniu zmiennych.
Zmiany
 1. Teraz komenda skryptowa Modified(), w podglądach tekstowych sprawdza niezapisane zmiany, a nie niewykonywalne zmiany. Poprzednio, jeżeli podgląd tekstu został zmieniony przez skrypt, Modified() mówiło, że podgląd nie został zmieniony.
01/2015 7.16 Nowe funkcje
 1. Język skryptowy pozwala teraz na użycie podkreślnika, jako części nazwy symbolu.
 2. Język skryptowy posiada wstępnie zdefiniowane stałe dla wersji Spike2 i stałych matematycznych π i e.
 3. W edytorze graficznym została zwiększona z 400 do 1000 maksymalna liczba pulsów w szeregu.
Usunięte błędy
 1. Channel searches for a maximum, minimum or absolute maximum over a zero-width time range now fail rather than returning success at time 0.
 2. Teraz wyszukiwanie maksimum, minimum lub absolutnego maksimum w zakresie czasowym o zerowej długości, kończy się niepowodzeniem, zamiast zgłaszać sukces wyszukiwania w punkcie czasowym 0.
 3. Mniej komunikatów błędu kompilatora zawiera ciąg znaków '???' wskazujący problematyczny symbol, przez co naprawienie problemu jest łatwiejsze.
 4. Okno dialogowe Vertical Marker teraz poprawnie rejestruje zmiany czcionki.
 5. Jeżeli skrypt był wczytany przez inny skrypt, skompilowany (tak, że dostęp do Compile zostawał zablokowany) i zmodyfikowany, to komenda Compile nie była ponownie udostępniana.
 6. Wybranie więcej niż 256 obiektów w oknie dialogowym Change colours mogło spowodować zawieszenie Spike2.
 7. Komenda skryptowa IIRInfo() zawsze zwracała 0, zamiast podać typ filtra.
 8. Potrójny operator w skryptach nie pozwalał na wybór pomiędzy dwoma tablicami.
 9. Jeżeli z bufora pamięci wczytano wielościeżkowe dane typu WaveMark, jako dane Waveform, a odczyt rozpoczynał się w trakcie trwania zdarzenia, zwracane były błędne dane (offset do bufora nie pozwalał na kilka ścieżek).
 10. Debugger, podczas kroczenia przez kod skryptu, mógł wyświetlać błędny, podpięty plik.
 11. Jeżeli fala o arbitralnym kształcie była wolna (mniej niż 10kHz), to Micro1401-3 nie generował żadnego wyjścia.
 12. Kod obliczający nieliniowe dopasowania, gdy zakładano, że wszystkie punkty posiadają taką samą wariancję (błąd najmniejszych kwadratów) mógł policzyć wartość r² jako "Not a number".
 13. Jeżeli kanał miał kilka ścieżek, to komenda skryptowa MinMax() nie zwracała poprawnych pozycji minimów i maksimów dla danych WaveMark wykreślanych jako kształt fali. Wartości minimów i maksimów były poprawne.
 14. Komenda skryptowa MarkEdit() nie edytowała poprawnie wielościeżkowych fal WaveMark, gdy wektor (tablica 1D) był przekazywany, jako macierz danych (tablica 2D).
 15. Okno dialogowe Set Marker Codes mogło wyświetlać wiadomość dla nieprawidłowego kanału, gdy otwarto je z menu kontekstowego (prawe kliknięcie) kanału znaczników.
 16. Jeżeli Talker generował więcej niż 1 kanał, to informacja o kanale nie była zapisywana poprawnie w konfiguracji próbkowania Talkera.
Zmiany
 1. Obie komendy skryptowe, FiltAtten() i FiltInfo(), teraz zwracają atenuację, jako wartość ujemną, by pasowała do wartości ustawionej przez FiltAtten().
09/2014 7.15 Usunięte błędy
 1. W podglądzie wyników, podczas konwertowania tekstowego identyfikatora kanału (na przykład „2A”) do numeru kanału, duże litery duplikatu były traktowane tak samo jak małe litery. W ten sposób „2A” było traktowane jako pierwszy duplikat, a nie jako 27 duplikat.
 2. Informacja o aktywnych kursorach nie była poprawnie odzyskiwana z pliku zasobów, jeżeli kursory nie były ustawione w kolejności. Na przykład jeżeli używałeś kursorów 0, 1, 2, 3, 5 i 7 (kursor 4 wyłączony), to kursory 5 i 7 nie były przywracane.
 3. Możliwe było zawieszenie Spike2 przez skrypt kończący się warunkowym wyrażeniem z instrukcją halt, na przykład if test% then DoSomething();halt;endif; jeśli wyrażenie halt ni było uruchomione.
 4. Jeżeli użyłeś komendy skryptowej MemSave(), by zapisać do nowego kanału kanał pamięciowy z falą zawierającą luki i zmieniłeś typ kanału z Adc na RealWave lub z RealWave na Adc, to drugi i każdy kolejny blok był zapisywany z nieprawidłowymi danymi.
 5. Jeżeli lokalizacja Twojego komputera była ustawiona tak, że 3/2 było zapisywane w postaci 1,5 zamiast 1.5, wyeksportowanie danych do MATLABa powodowało, że następujące potem odczytanie zasobów XML mogło się nie powieść.
 6. Podczas próbkowania, odczyt danych opartych na zdarzeniach był przerywany jeśli przekroczyły one czas ostatniego wystąpienia. Odczyty, które zakończyły się przed lub rozpoczęły po czasie wystąpienia pozostawały niezmienione.
 7. Jeżeli z poziomu okna dialogowego Script Editor Settings zmieniłeś styl zawijania znaczników, zmiana nie była wprowadzana dopóki nie otworzono ponownie okna tekstowego.
 8. Można było zawiesić Spike2 używając komendy skryptowej FiltCalc(-1,1) zanim został zdefiniowany filtr.
07/2014 7.14 Usunięte błędy
 1. Wyszukiwanie wstecz w danych zawierających kształt fali nie zawsze działało poprawnie.
 2. Odczytywanie danych falowych z kanału WaveMark mogło być wybrakowane o jeden punkt, jeśli obiekty WaveMark nakładały się.
 3. Pomiary kanałów w trybie Trough były błędne.
 4. W sekwenserze Graficznym pulsy zawarte w pierwszej sekcji były generowane z opóźnieniem 1 taktu sekwensera (czasy względne były poprawne).
 5. Podczas wykonywania operacji File Export z poziomu skryptu pojawiał się pasek postępu, ale skrypt nie był informowany jeżeli użytkownik anulował operację. Natomiast podczas interaktywnego uruchomienia nie pojawiał się pasek postępu. Teraz, jak zamierzano, pasek pojawia się podczas interaktywnego eksportowania i nie pojawia się podczas eksportu z poziomu skryptu.
 6. Podczas rejestrowania Twoich działań, kliknięcie na podglądzie opartym na tekście nie zawsze zapisywało na początku skryptu komendę FrontView() lub nie dodawało ViewFind("view title...");
 7. Można było zawiesić Spike2 zmieniając liczbę kanałów w podglądzie wyników przetwarzania kanału, gdy wyświetlane są dane Raster.
 8. Generowanie arbitralnego, powolnie zmieniającego się kształtu krzywej nie produkowało żadnego wyjścia w przypadku Power1401 mk II posiadającego monitor w wersji 9.
 9. Graficzny edytor sekwencji teraz może ustawiać losowe lub posiadające rozkład Poissona opóźnienia, które są bardzo długie w porównaniu z krokiem sekwensera.
 10. Możliwe było otrzymanie, przy następnym otwarciu pliku, nieprawidłowo wyskalowanej osi Y, jeżeli do pliku danych zostały zapisane wyniki pokazywane jako Raster.
02/2014 7.13 Nowe funkcje
 1. Teraz Export to Data (.smr) file ustawia idealne tempo dla wszystkich kanałów, nie tylko dla kanałów z sygnałem falowym i WaveMark.
 2. Teraz możesz tworzyć kanały WaveMark z wieloma przebiegami z kanałów falowych o różnych współczynnikach skalowania, nawet jeśli pierwszy kanał nie posiada największej skali.
 3. Komenda ChanFitShow() może teraz ustawić zakres do dopasowania zanim dopasowanie zostanie wykonane.
 4. System Talker jest uaktualniony tak, by radził sobie z talkerami o specyfikacji w wersji 1, jak jest to użyte w Spike2 wersji 8.01 i późniejszych.
 5. Kolejność kanałów na liście wyboru w oknach dialogowych WaveMark i Virtual channel odpowiada kolejności kanałów w powiązanym podglądzie czasu.
 6. Przycisk ESC już nie zamyka okien dialogowych PCA i Cluster on Measurement.
 7. Importery: importery danych Axon, MC_Rack i Biopac teraz używają najnowszych bibliotek. W importerze NewBehavior (Neurologger) można wybrać sesję rejestracyjną.
Usunięte błędy
 1. Numery kanałów w oknie dialogowym Spike monitor nie były widoczne na ciemnym tle i nie używały poprawnej czcionki.
 2. Użycie DlgChan() bez podglądu czasu mogło zawiesić Spike2.
 3. Dopasowywanie krzywych on-line mogło spowodować zawieszenie programu jeśli dopasowanie próbowało użyć danych, które jeszcze nie zostały pobrane.
 4. Gdy okno dialogowe użytkownika zawierało pole zdefiniowane przy użyciu komendy DlgChan() zawierającej selected channels, a użytkownik zmienił wybór podczas gdy okno było wyświetlane, lista wybranych kanałów nie była uaktualniana w oknie dialogowym.
 5. Odczytywanie, przy pomocy ColourGet(), koloru tła podglądu wyników w rzeczywistości odczytywało kolor tła podglądu czasu.
 6. Uszkodzony plik zasobów mógł powodować, że w podglądzie czasu oś x rozpoczynała się od ujemnego czasu.
 7. Komenda skryptowa DebugHeap() pobierająca wartości wejściowe stosu zamieniała miejscami wiersze i kolumny w otrzymanym wyniku.
 8. Można było przeciągnąć oś y okna dialogowego Spike shape (ale nie okna dialogowego ustawień on-line) poza rozsądne granice, powodując, że wyświetlane wartości osi nie miały nic wspólnego z danymi.
 9. Podczas próbkowania danych z tetrody (Wavemark z 4 przebiegami), podgląd on-line nie wyzwolonych danych w oknie dialogowym Spike shape wyświetlał przebiegi 0,2,2,3. Nie wpływało to na zapisywane dane.
 10. Kompilator skryptu nie oznaczał jako błąd porównania pomiędzy liczbą a łańcuchem. Na przykład: if 3 = "three" then halt endif;
 11. Rejestrowanie MeasureToChan() i MeasureToXY() pomijało argument szerokości w trybie iteracji progu.
 12. Importery: Skalowanie y zostało poprawione w importerach Alpha Omega and Neuralynx. Importerowi ASCI (tekst) mogły się mieszać czasy danych TextMark. Teraz importer CFS poprawnie pobiera czasy z kanałów typu Marker.
Zmiany
 1. Za każdym razem gdy eksportowałeś dane do MATLAB, bibliotekom MATLAB, których używaliśmy wyciekało 1.3 MB pamięci. Zmieniliśmy teraz wersję biblioteki R2013b. Teraz wycieka około 50kB danych przy każdym imporcie danych, co nie jest idealne, ale pozwala większości użytkowników na eksport kilku tysięcy plików zanim napotkają problem z pamięcią.
 2. W Graficznym edytorze sekwencji odwołujemy się teraz do Section A do Section Z, a nie Key A do Key Z.
09/2013 7.12c Usunięte błędy
 1. W wersjach 7.12 do 7.12b, otwarcie okienka About mogło powodować zamknięcie Spike2 i wyświetlenie informacji o błędzie.
 2. Od wersji 7.11, okno dialogowe New WaveMark ustawiało liczbę punktów przed wyzwoleniem, na 0.
 3. Kompilator skryptów błędnie pozwalał na to, by zmienne globalne posiadały te same nazwy, co wbudowane funkcje.
 4. Z Power1401-3, restart arbitrary waveform output, gdy wyjście było już uruchomione, mogło spowodować zatrzymanie próbkowania i wyświetlenie błędu przeładowania.
 5. Display optimize wielu przebiegów krzywych WaveMark, które pokrywały start lub koniec zakresu wyświetlania osi X, mogło ustawić nieprawidłowy zakres osi Y.
 6. Użycie DlgChan() w podglądzie XY, który był celem Measure to XY mogło spowodować, że kanały były wylistowane jako (Off).
07/2013 7.12b Nowe funkcje
 1. Jeżeli twój komputer ma połączenie z siecią, to okno dialogowe About poinformuje Cię, czy jest dostępna do pobrania nowsza wersja Spike2.
Usunięte błędy
 1. Od wersji 7.11, jeżeli zduplikowałeś kanały i usunąłeś niektóre z duplikatów o niższych numerach, utworzenie większej liczby duplikatów mogło przerwać ich numerowanie.
07/2013 7.12a Usunięte błędy
 1. W wersji 7.12 z Power1401-3, odtworzenie poprzez DAC odgórnie ustalonej krzywej, zatrzymywało uaktualnianie DACa przez inne metody.
 2. W wersji 7.12, jeżeli z poziomu skryptu użyłeś importera binarnego, to nie używał on domyślnych plików konfiguracyjnych.
06/2013 7.12 Nowe funkcje
 1. Komenda skryptowa FileOpen() akceptuje teraz wartość 8 dla parametru mode%, aby ustawić folder startowy okna dialogowego File Open.
Usunięte błędy
 1. W wersji 7.11 nie był zapisywany w nowym formacie XML zasobów tryb rysowania kanału pamięciowego, docelowego dla operacji Measurement przeprowadzanej do kanału danych.
 2. W wersji 7.11 nie były zapisywane ostatnie pozycje okien dialogowych Cursor Regions oraz Values.
 3. Czas trwania wyjścia arbitralnie zdefiniowanej fali był ograniczony do 1 s, gdy obszar był rezerwowany argumentem size% komendy PlayWaveAdd().
 4. Nie działała poprawnie komenda FileSaveAs() użyta na podglądzie typu XY, gdy wartość parametru type% był ustawiony na -2.
 5. W graficznym edytorze sekwencji nieprawidłowo było zaimplementowane rozgałęzienie variable+offset and compare with current time.
 6. W sekwencji wyjściowej, wyrażenie VAR deklarujące alias zmiennej zaczynający się na V mogło powodować fałszywe błędy, jeżeli pozostała część aliasu (po literze V) była nazwą stałej lub nazwą etykiety w skrypcie. Na przykład: VAR V1,VBASE, gdy BASE było etykieta lub stałą.
 7. Komenda skryptowa Round() zaokrąglała ujemne cyfry w kierunku zera, a nie w stronę najbliższej wartości całkowitej, jak to było podane w dokumentacji.
 8. W graficznym edytorze sekwencji, stymulacja typu Ramp mogła nie zatrzymać się na końcowej wartości, jeżeli DAC został ustawiony na nową wartość dokładnie na końcu rampy.
 9. W wersji 7.11 możliwe było zawieszenie Spike2 poprzez pomiar do podglądu XY z więcej niż jednym kanałem wykreślania.
 10. W podglądzie wyników, jeżeli minimalna wartość y wynosiła zero lub była ujemna, a ty zmieniłeś oś na skalę logarytmiczną albo użyłeś komendy Optimise w trybie log, to wynik tego często był bezużyteczny.
 11. Nie wszystkie zmiany wprowadzone w oknach dialogowych zakresu osi X i Y mogły zostać cofnięte (na przykład tryb logarytmiczny).
 12. Program avicomp (do kompresji plików .avi) mógł odmówić utworzenia pliku tymczasowego z powodu problemów ze ścieżką.
 13. Rejestrowanie ExportChanList() pomijało przecinek pomiędzy końcem zakresu czasowego, a listą kanałów.
 14. Niektóre źle sformułowane wyrażenia kanałów wirtualnych generowały Unknown error type; teraz podają właściwy błąd.
 15. Komenda ChanValue() dawała błąd, jeżeli parametr mode% był większy niż 12.
 16. Przy włączonym rejestrowaniu skryptu, komenda Analysis menu->Memory Buffer->Create Channel Copy zapisywała jedynie tworzenie pustego kanału pamięciowego.
 17. Mogło zawieść wyszukiwanie aktywnymi kursorami, oparte na przekroczeniu lub zejście poniżej progu, w kanale wykreślanym w trybie średniej częstotliwości.
 18. Jeżeli odstęp pomiędzy samplami lub wyrównanie kanału wirtualnego pochodzące z sygnału falowego nie pasowało do kanału źródłowego, a punkt kanału wirtualnego był dokładnie w tym samych czasie, co ostatni punkt przed przerwą lub końcem źródłowego kanału falowego, to punkt ten był obliczany, jako NaN (nie cyfra) i mógł pokazywać zero.
Zmiany
 1. ChanShow() i ChanHide() nic nie robiły, jeżeli żaden z kanałów z listy argumentów nie istniał; teraz pokazują lub chowają kanały, które istnieją.
 2. Komenda FileList() z argumentem type%=6 listuje teraz zarówno pliki konfiguracyjne *.s2c (stary format), jak i *.s2cx (nowy format).
03/2013 7.11c Nowe funkcje
 1. Lepiej działa próbkowanie, gdy zażądasz wyższego tempa próbkowania danych TextMark.
 2. Moment otwarcia okna dialogowego TextMark jest teraz sensowniejszy, gdy twój plik danych posiada ogromną liczbę obiektów TextMark.
 3. Teraz maksymalna liczba elementów wielowymiarowej macierzy to 100 000 000.
 4. Ponieważ teraz w niektórych miejscach dopuszczamy macierze o zerowej długości, komenda skryptowa Len() również akceptuje takie macierze i nie zgłasza błędu w skrypcie.
Usunięte błędy
 1. Kompilator skryptów teraz we właściwym miejscu podaje błąd "array too large".
 2. W wersji 7.11 pojawiała się fałszywa informacja o błędzie, jeżeli dodałeś kanał do konfiguracji próbkowania i rozpoczynałeś próbkowanie.
02/2013 7.11 Nowe funkcje
 1. Możesz teraz wybrać by zainstalować Spike2 w folderze Program Files, tak jak to preferuje Microsoft, zamiast w folderze Twojego wyboru. Zmienia to również miejsce wyszukiwania ostatniego i domyślnego pliku konfiguracji.
 2. Pojawiły się nowe opcje resetowania DACów i wartości wyjść cyfrowych do znanych poziomów, przed i po próbkowaniu danych. 2. Te opcje mogą być ustawiane globalnie, w Preferences menu Edit, lub mogą być ustawiane osobno dla każdej konfiguracji próbkowania. Funkcję tą obsługuje nowa komenda skryptowa OutputReset().
 3. Kombinacja przycisków Ctrl+Shift+A, użyta w podglądzie danych, przechwytuje wszystkie pionowe kursory.
 4. Wirtualny obszar może teraz został wyłączony w ustawienia Edytora.
 5. Rozmiar symboli w podglądzie XY jest teraz przeliczany podczas zmiany czcionki.
 6. Komenda skryptowa FilePath$() została rozszerzona tak, by zwracała katalog Spike7 aktualnego użytkownika (wewnątrz My Documents), jak również współdzielony katalog Spike7 (wewnątrz folderu Documents) dla wszystkich użytkowników.
 7. Pojawił się nowy importer dla plików Neurologger .hex od NewBehavior GMBH.
 8. Na stronie General preferencji Spike2 dodano opcję ustawień formatowania cyfr w systemie operacyjnym podczas eksportu tekstu.
 9. Ponieważ teraz zapisujemy dane zasobów do plików XML, możemy zwiększyć wyrażenia opisujące aktywne kursory (teraz do 240 znaków), a definiowane przez użytkownika etykiety są zapisywane i przywracane bez przycinania ich.
Usunięte błędy
 1. Kompilator skryptów wykrywa zmienne, które jeszcze przed ich zdefiniowaniem są użyte w funkcji lub procedurze użytkownika.
 2. Kompilator skryptu już nie akceptuje błędnie halt(), jako poprawnego kodu. Poprawny kod to halt bez lewego i prawego nawiasu.
 3. Podczas eksportowania danych sygnału falowego do MATLAB, jeżeli zwierały one przerwę, możliwe było przeoczenie przerwy, co powodowało, że dane po przerwie były dołączane do danych przed przerwą, tak jakby jej w ogóle nie było.
 4. Komenda skryptowa FileOpen() w podglądach czasu i wyników, zawsze wczytywała zasoby (bez względu na 2 dodaną do mode%).
 5. Jeżeli otwarłeś pole Auto units w oknie dialogowym Y Range, było ono zawsze resetowane do Off. Teraz zachowuje ono aktualne ustawienia.
 6. Dokumenty XY, powstałe na drodze przetwarzania, są teraz, podczas pierwszego zapisu, dodawane do listy ostatnio używanych plików.
 7. Zastosowano limit 52 duplikatów kanału w podglądzie wyników, a etykiety kanałów dla duplikatów powyżej 26 używają dużych liter (1A, 1B …), zgodnie z dokumentacją.
 8. Dopasowywanie krzywej do kanału rzeczywistych znaczników wykreślonych jako histogramy tempa, średnia lub chwilowa częstotliwość, opiera się na danych zgodnie z tym jak zostały one narysowane.
 9. Okna dialogowe utworzone przy użyciu języka skryptowego są zawsze usuwane po zakończeniu wykonywania skryptu. Poprzednio mogły być pozostawione.
 10. Nowo utworzone lub ponownie otwarte dokumenty, powstałe z przetworzonych podglądów czasu, zawsze są zaznaczone jako niezmodyfikowane.
 11. Zmiana kolejności kanałów teraz powoduje również dopasowanie wartości w oknach dialogowych obszarów i wartości kursorów.
 12. FitValue() teraz działa! Posiada również dodatkowy argument zgłaszający powodzenie lub niepowodzenie dopasowania.
 13. Komendy Fetch i Position z menu Cursor teraz uaktualniają regiony i wartości kursorów podczas wprowadzania zmian.
 14. Możliwe było zawieszenie Spike2 w oknie dialogowym filtrów FIR poprzez powtarzane przeciąganie krawędzi filtrów wielopasmowych w dziwne pozycje lub poprzez manipulowanie filtrami z wieloma zatrzymywanymi lub przechodzącymi pasmami.
Zmiany
 1. Kompilator skryptów został napisany na nowo by umożliwić nam rozszerzenie języka programowania. To naprawiło niektóre anomalie, które powodowały, że niektóre skrypty poprzednio błędnie akceptowane teraz będą (poprawnie) zgłaszały błędy. Ta zmiana spowodowała również, że skrypty w mniejszym stopniu nalegają na to by wszystkie frazy były oddzielone średnikiem. Możliwe stało się również deklarowanie globalnych macierzy, których rozmiar jest ustawiany przez zmienną
 2. Całkowicie od nowa napisano system obsługujący pliki zasobów, tak by używał XML zamiast opatentowanego formatu binarnego. Zamiarem jest, aby ta zmiana była niewidoczna poza tym, że pliki zawierające zasoby i konfiguracje mają x na końcu rozszerzenia pliku. Czyli .s2r stało się .s2rx, a .s2c stało się .s2cx. FileSaveAs(name$,6,...) może teraz nie zadziałać, jeżeli wczytałeś stare zasoby i nie utworzyłeś pliku do próbkowania (co wyzwala konwersję do nowego formatu).
 3. Odtwarzające do przodu i do tyłu, przyciski skrótów w oknie dialogowym kształtu spajka uległy zmianie z n i N do P i Q. Ma to zapobiec przypadkowemu użyciu przycisków, gdy b i m są używane do przesuwania się w tył i w przód o jeden spajk.
 4. Domyślny przycisk w oknie dialogowym Reclassify WaveMarks został zmieniony na Cancel. Ma to na celu utrudnienie przypadkowej, destrukcyjnej reklasyfikacji danych.
 5. Domyślny tryb wyświetlania Rastrów tworzonych, jako część podglądu wyników, został zmieniony z kropek na linie (dzięki temu są łatwiejsze do zobaczenia)
 6. Rozmiar kropki używany, gdy wybierze się szerokość danych hairline, jest teraz skalowany w pikselach dla ekranu i w jednostkach 0.25 punktu dla drukarki; poprzednio rozmiar dla drukarki był zbyt mały, aby był widoczny.
 7. Podczas drukowania i kopiowania kształtów spajków, zakres osi y pasuje do tego wyświetlanego w oknie dialogowym kształtu spajków. Poprzednio próbowaliśmy skalować wynik tak, by granice matrycy rozciągały się na obszar wyświetlania.
09/2012 7.10c Nowe funkcje
 1. Dołączona obsługa Power3.
07/2012 7.10b Usunięte błędy
 1. Poprawia błąd wprowadzony w wersji 7.08, który umożliwiał zawieszanie się Spike2, gdy używane było okno Spike Monitor.
06/2012 7.10a Usunięte błędy
 1. Wersja 7.10a naprawia błąd wprowadzony w 7.09, który uniemożliwiał usunięcie kanału danych n, jeżeli kanał n+1 posiadał duplikaty.
 2. Jeżeli utworzyłeś okno z kształtami spajków przy pomocy SSOpen() z opcją mode% ustawioną na zero lub pominiętą, to okno pojawiało się, po czym zostawało ukryte, co powodowało denerwujące błyśnięcie.
05/2012 7.10 Nowe funkcje
 1. Dla kanałów opartych na znacznikach komenda MemSetItem() przyjmie wartość całkowitą, jako argument code%.
 2. Teraz użycie Ctrl+Alt z kliknięciem i przesunięciem myszki na kanale danych WaveMark, w celu zaznaczenia obiektów do zmiany kodów znaczników, działa również w trybie wyzwalanego wyświetlania.
 3. Jeżeli eksportujesz do pliku danych Spike2, a oryginał zawiera godzinę i datę rozpoczęcia próbkowania, są one kopiowane do eksportowanego pliku. Jeżeli jest użyta opcja przesunięcia czasowego to bierze się ją również pod uwagę.
 4. Teraz komendy FileTime$() i FileDate$() przyjmą opcjonalne przesunięcie czasowe podane w sekundach, tak by ułatwić wydruk godziny i daty, o której coś się wydarzyło w pliku danych.
 5. Okno dialogowe Resolution konfiguracji próbkowania teraz pozwala wszystkim wartościom Microseconds per time unit posiadać rozdzielczość 0.1 µs. Poprzednio wartości 20 µs lub większe były ograniczone do rozdzielczości 1 µs.
Usunięte błędy
 1. W podglądzie XY kanałów wykreślanych, jako histogramy, nie były wyświetlane dopasowane krzywe.
 2. W podglądzie XY dopasowane krzywe nie były przesuwane zgodnie z przesunięciem kanału.
 3. Po użyciu ChanOrder(n,0,m) do nałożenia kanałów n i m, ChanOrder(n,1,m) nie odseparowywała ich.
 4. Zapisujemy pliki (danych) .smr w najstarszym formacie, który jest kompatybilny z danymi tak, że starsze wersje Spike2 mogą je odczytywać. Nieumyślna zmiana w Spike2 wersji 7 uniemożliwiła Spike2 wersji 3 odczytywać dane, które pod innymi względami były kompatybilne.
 5. Teraz możesz użyć prefiksu View(-n). w oknie dialogowym Memory buffer Import, by ustanowić zduplikowane podglądy czasu podczas specyfikowania wyzwalania poziomem.
 6. Poprawiono wszystkie importery, by pod Windows 7 uniknąć błędu "Error -100: Cannot open file".
 7. Podczas próbkowania wzmacniacz D360 jest powstrzymywany przed wejściem w okno dialogowe Impedance test.
 8. Od wersji 7.07, ustawienie trybu wyświetlania Black and White nie zmieniało kolorów danych typu WaveMark.
Zmiany
 1. Teraz podczas próby wydobycia konfiguracji próbkowania z pliku danych ustawiamy utworzoną konfigurację tak, by zakładała, że typem 1401 był przynajmniej Power1401 mk II. Poprzednio przyjmowano 1401, będące najniższym wspólnym mianownikiem, co powodowało problemy, jeżeli plik danych posiadał podstawowe jednostki czasowe niebędące całkowitą liczbą mikrosekund.
 2. Teraz, podczas przetwarzania widma mocy do podglądu wyników, nakładamy na siebie przeanalizowane bloki danych połową rozmiaru FFT. Poprzednio bloki nie były nakładane. Nowy sposób nawiązuje do metody Welch’a, stary sposób był metodą Bartlett’a. W menu Edit w Preferences można wybrać opcję użycia starej metody. Nakładanie bloków minimalizuje straty sygnału wynikające z użycia funkcji okienkowej zwiększającej czas potrzebny do obliczenia widma.
 3. Poprzednio, podczas zapisywania matryc kształtu spajków do pliku zasobów związanego z plikiem danych, Spike2 mógł nie wprowadzić żadnej zmiany, jeżeli nie było wzorców do zapisania. To znaczy, że jeżeli usunąłeś wszystkie wzorce, to następnym razem poprzednie wzorce pojawiały się ponownie, gdy użyłeś tego pliku zasobów. Od wersji 7.10, jeżeli usuniesz wszystkie wzorce na danym kanale, to plik zasobów jest uaktualniany i gdy użyjesz go następnym razem nie pojawią się żadne wzorce.
04/12 7.09a Usunięte błędy
 1. Wersja 7.09 dopuszczała w wyrażeniach kanały wirtualne o niższych numerach, co umożliwiało również mn i 1a. Wymusiliśmy przejście na duże znaki tak, że 1a stało się 1A i przestało działać.
 2. Przycisk Move Away w oknie Set Position okna dialogowego SS nie działał dla wszystkich kursorów.
 3. Możliwe było zawieszenie Spike2 przez analizę głównych składowych w systemie sortowania spajków, jeżeli zabrakło jej pamięci.
 4. Plik do pobrania 7.09a z 19/04 posiada zmiany w importerach plików ASCII, Binary, Heka, DSI, MindWave i Alpha-Omega mające na celu uniknięcie problemów z ścieżką do pliku zasobów, jakie pojawiały się pod Windows 7.
 5. Importery ASCII i Binary lepiej radzą sobie z tempem próbkowania.
 6. Importer Alpha-Omega, zamiast prostego znacznika, generuje znacznik tekstowy zawierający wartości do odczytu.
Zmiany
 1. Dane TextMark wejścia szeregowego pozwalają na ustawianie wszystkich kodów (wystarczy ustawić większy numer)
 2. Zduplikowane kanały są teraz ustawiane obok swojego kanału bazowego.
01/2012 7.09 Nowe funkcje
 1. Okno dialogowe kształtu spajków, podczas przesuwania poziomych i pionowych kursorów, wyświetla pozycję kursora i informacje o rozmiarze matrycy. Pozycje poziomych kursorów teraz można ustawiać poprzez wpisanie wartości lub skopiowanie położenia kursorów z powiązanego podglądu czasu. Możliwe jest również powiązanie położenia kursorów horyzontalnych z kursorami w podglądzie czasu.
 2. Możliwe jest tworzenie histogramów w podglądzie XY.
 3. W podglądzie XY możliwe jest przesunięcie pozycji kanału przy użyciu nowej komendy skryptowej XYOffset(). Pozwala to na utworzenie siatki histogramów lub poprzesuwanie stosu kanałów w celach porównawczych.
 4. Komendy zbierające informacje o filtrach z rodziny IIR podają również miarę stabilności filtra. Komendy generujące filtry IIR zwracają wartość 1, jeśli jest duże prawdopodobieństwo pojawienia się niestabilności filtra.
 5. Program s2video posiada nowe opcje konfiguracyjne, które mogą polepszyć synchronizację obrazu.
 6. Interaktywne komendy zapisujące podglądy czasu, wyników i XY w postaci obrazów bitowych mogą teraz zapisać je, poza formatem BMP, w formatach JPEG, PNG i TIFF. Komenda skryptowa FileSaveAs() została odpowiednio rozszerzona.
 7. Komenda Channel Image teraz pozwala na otwarcie, poza formatem BMP, również plików JPEG, PNG i TIFF. Również obrazu ze schowka można użyć, jako tła.
 8. Komenda FileSaveAs() może teraz zapisać na dysk, w postaci bitmapy, klatkę z podglądu multimediów.
 9. Nowa komenda MMFrame() daje dostęp do listy czasów klatek w oknie multimediów.
 10. Nowa komenda MMOffset() pozwala odczytać i ustawić przesunięcie pomiędzy plikiem AVI w pliku multimediów, a plikiem danych Spike2.
 11. Komenda MMPosition() pozwala na przejście do czasu następnej lub poprzedniej klatki.
 12. Możliwe jest ustawianie numerów portów COM w zakresie 1 do 19 we wzmacniaczu i oknach dialogowych TextMark i w zakresie 1 do 256 w komendach z rodziny SerialXxxx().
 13. Wyrażenia kanałów wirtualnych mogą teraz odwoływać się do kanału wirtualnego o niższym numerze niż kanał tworzony przez wyrażenie.
 14. Jeżeli kursor posiada zdefiniowany przez użytkownika ciąg formatujący, jest on wyświetlany w oknie dialogowym Active Cursors, by pomóc zidentyfikować ten kursor. Można również otworzyć okno dialogowe Cursor Label bez wychodzenia z okna dialogowego Active Cursors.
 15. Jeżeli kursor posiada zdefiniowaną przez użytkownika etykietę, aby pomóc zidentyfikować kursor, będzie ona pokazywana, jako dymek podpowiedzi w oknach dialogowych zawierających listę kursorów do wyboru.
 16. System eksportujący do MATLAB posiada okno z paskiem postępu, zawierające przycisk Cancel, które pojawia się, gdy proces trwa więcej niż kilka sekund.
 17. System eksportujący do SON (dane Spike2) posiada okno z paskiem postępu, zawierające przycisk Cancel, które pojawia się, gdy proces trwa więcej niż kilka sekund.
 18. Możemy teraz importować pliki danych TDT w formacie .tev i .teqw.
Usunięte błędy
 1. W oknie dialogowym View Trigger, ustawienie Cursor zero action na Move and iterate nie powodowało iteracji aktywnych kursorów.
 2. Komenda Run to cursor nie działała podczas debuggowania skryptu.
 3. Gdy było otwarte okno z podglądem wyników, użycie komendy Close All w menu File mogło powodować zawieszenie. Podobnie działo się podczas każdej kolejnej próby otwarcia tego samego pliku danych, dopóki nie usunięto powiązanego pliku .s2r.
 4. Gdy matryca była blokowana, obraz przycisku Lock template w oknie dialogowym Spike shape nie ulegał zmianie.
 5. Podczas próbkowania do dużego pliku danych (kilka gigabajtów), przewinięcie w tył w celu obejrzenia wcześniejszych danych mogło powodować duże spowolnienie dostępu do dysku, co z kolei mogło być powodem zaniechania próbkowania.
 6. Dodatkowa etykieta podziałki mogła się pojawiać na lewym krańcu osi, jeżeli podgląd czasu, wyników lub XY był zapisywany, jako obraz bitowy.
 7. Jeżeli częstotliwość próbkowania sygnału wyjściowego wynosiła mniej niż rozdzielczość częstotliwości, wynik Power in Band kanałów wirtualnych mógł być opóźniony o jedną próbkę wyjścia i podczas przewijania mógł się wydawać nieciągły.
 8. Filtr medianowy Channel Process mógł czasami niepoprawnie sortować dane, powodując zgłaszanie nieprawidłowej wartości mediany.
Zmiany
 1. Gdy trwa próbkowanie lub odtwarzanie, aktywne kursory będące w trybie wyrażenia teraz mogą być pozycjonowane poza aktualnym końcem pliku.
 2. Gdy brak matryc, nie są generowane puste linie, gdy informacje o matrycach były kopiowane, jako tekst przy pomocy Edit Copy w oknach dialogowych sortowania Spajków.
 3. Filtr IIR może ustawiać cechy częstotliwości nawet do milionowej części częstotliwości próbkowania (100 razy węziej niż poprzednio). Ustawianie tak wąskich cech prawdopodobnie spowoduje niestabilność filtra, w szczególności przy filtrach wyższego rzędu. MUSZĄ zostać sprawdzone szczegóły filtra, szczególnie stabilność, zanim ustawione zostaną wąskie właściwości.
 4. Obsługa wzmacniaczy unika używania pliku CEDCOND.INI i wykorzystuje rejestry do przechowywania stałych informacji. Zamiana jest tak pomyślana, by była kompatybilna wstecz; ustawienia z pliku .INI ulegają migracji.
 5. Ta wersja Spike2 wymaga Windows 2000 lub nowszego i nie będzie działała na starszych wersjach.
10/2011 7.08 Nowe funkcje
 1. Dodano obsługę wzmacniacza Digitimer D360.
 2. Interaktywne okna dialogowe dopasowywania krzywych zawierają teraz wartość R-kwadrat. Funkcja skryptowa ChanFit() również może zwracać tą wartość
 3. MemChan(4,1) może zostać użyte do utworzenia kanału zdarzeń typu Level, zaczynającego się od stanu wysokiego. Można to zrobić również tworząc kanał zdarzeń typu Level z poziomu okna dialogowego.
 4. Jeżeli wczytujesz konfigurację próbkowania w starym formacie, który nie zawiera informacji o zakresie ADC i DAC, zostaniesz ostrzeżony, by sprawdzić skalowanie kanałów. Jeżeli stara konfiguracja była użyta z 1401 posiadającym ±10 woltowy ADC i DAC, a obecnie używasz systemu ±5 woltowego, to skalowanie będzie wymagało ręcznego ustawienia.
 5. Skrypty uruchamiane z Paska Skryptów już nie są dodawane do listy ostatnio użytych plików.
 6. Rejestracja okna dialogowego Draw Mode teraz radzi sobie z Sonogramami i dodaje komentarz opisujący tryb rysowania.
 7. Podczas debuggowania skryptu można przekroczyć zdefiniowane przez użytkownika Proc lub Func zawierające komendę Yield(). Poprzednio skrypt zatrzymywał się na wyrażeniu znajdującym się za Yield().
 8. Rodzina komend IIRxxx() teraz pozwala zapisać stan filtra. Pozwala to na inkrementacyjne użycie tego samego filtra na kilku strumieniach danych.
 9. Teraz ChanList() zwraca -1 jeżeli łańcuch specyfikacji kanału zawiera błąd składniowy.
 10. Komenda CHAN sekwencera wyjścia teraz daje dostęp do 8 DACów (poprzednio była ograniczona do 4).
 11. Okno dialogowe pomiarów pozwala na dostęp do współczynników dopasowania poprzez ich nazwy, a nie numery i współczynnikom nadaje jednostki wyników.
Usunięte błędy
 1. Okno dialogowe kolorów jest uruchamiane na stronie zawierającej pierwszorzędowe kolory kanałów; zostało to nieumyślnie zmienione w wersji 7.07.
 2. Jeżeli użyto komend skryptowych MeasureToXY() lub MeasureToChan(), umożliwiając użytkownikowi sprawdzanie pozycji kursorów, mogło to zablokować następujące później zmiany w okienku.
 3. Funkcje spektralne kanałów wirtualnych, dodane w wersji 7.07, nie pozwalały na rozmiar FFT podczas unieważniania podglądu. Jeżeli użyto tej funkcji podczas próbkowania, gdy nadchodziły nowe dane podgląd nie był poprawnie uaktualniany.
 4. Komenda skryptowa ProgRun() mogła zawieszać Spike2, gdy użyto jej wielokrotnie, a poprzednio uruchomiony program został już zakończony.
 5. Ustawienie opt% na -2 w ChanFitShow() by zwróciła pozycję końcową zakresu, nie działało.
 6. Podczas debuggowania skryptu, gdy naciśnięto przycisk uruchomienia na pasku Debug, strzałka zaznaczająca następne wyrażenie w skrypcie nie była ukrywana.
 7. Gdy sortowano w oparciu o wartości zmiennych posiłkowych, możliwe było zawieszenie Spike2 przetwarzaniem podglądu Result zawierającego dane typu raster.
Zmiany
 1. Jeśli użyjesz ArrFilt() z parzystą liczbą współczynników (na przykład dla pełnej dyferencjacji), wynik będzie przesunięty o połowę sampla, co jest w zgodzie z tym, co dzieje się po użyciu filtrów FIR na kanale danych.
 2. Eksporter MarLab już nie pomija kanałów bez danych. Teraz są one eksportowane, jako kanały o zerowej długości.
 3. Przyciski Spike2 zawierające obrazki teraz lepiej pasują do aktualnego motywu pulpitu; jest to w szczególności wyraźne w oknach dialogowych WaveMark.
06/2011 7.07 Nowe funkcje
 1. Teraz można ustawić kolory wszystkich elementów podglądu danych jako kolory RGB, niezależnie od palety kolorów. Paleta jest wciąż dostępna jako wygodny zestaw kolorów, ale nie jest się do niej ograniczonym.
 2. Odseparowaliśmy kolory kodów znaczników (często używane dla kształtów spajków) od tabeli kolorów i można teraz zwiększyć ich liczbę.
 3. Nowe komendy skryptowe służące do kontroli kolorów RGB to: ColourGet(), ColourSet(), ChanColourGet(), ChanColourSet(), ViewColourGet() i ViewColourSet().
 4. Pojawiły się nowe funkcje kanałów wirtualnych służące do obliczania widma mocy, krawędzi widma, średniej częstotliwości i dominującej częstotliwości. Są one szczególnie użyteczne w analizach EEG i EMG.
 5. Tytuły osi Y są wykreślane poziomo gdy, z powodu braku przestrzeni pionowej, oś przechodzi w tryb kompaktowy.
 6. Można ustawić poziome tytuły i jednostki osi Y. Komenda YAxisMode() obsługuje tą właściwość.
 7. Pojawiły się nowe sposoby przetwarzania kanałów: Fill gaps i Skip NaN.
 8. Funkcja Ch(n) kanału wirtualnego może teraz konwertować pierwszy przebieg kanału WaveMark do krzywej falowej.
 9. Teraz można otwierać zdefiniowane przez użytkownika okna dialogowe wewnątrz funkcji zmieniających w oknie dialogowym zdefiniowanym przez użytkownika. Poprzednio nie było nic, co mogło temu zapobiec, ale efekt nie był zdefiniowany.
 10. Komenda skryptowa DlgSlider() dodaje poziomy lub pionowy suwak w zdefiniowanym przez użytkownika oknie dialogowym.
 11. W definiowanych przez użytkownika oknach dialogowych, używając jednostek do pozycjonowania obiektów, możliwe jest pozycjonowanie względem prawej strony okna przy pomocy ujemnej pozycji x.
 12. Tryb wykreślania sonogramu został przekodowany tak, by był zarówno szybszy, jak i dokładniejszy.
 13. Rejestrowanie w skrypcie otwarcia nowego dokumentu do próbkowania zachowuje teraz odnośniki dodatkowych podglądów, które otwierają się w związku z konfiguracją próbkowania.
 14. Poprawiliśmy rejestrację do skryptu nowych kanałów pamięciowych, wirtualnych i zduplikowanych, gdy generowany numer kanału nie jest ustalony.
 15. Rejestracja w skrypcie komendy Add Items to Memory Buffer teraz zapisuje każdą dodaną wartość danych i ciągi tekstowe.
 16. Poprzednio, gdy był generowany Windows Metafile zawierający nieokrągłe kropki, prawdopodobne było, że podczas manipulowania Metaplikiem w zewnętrznym programie, kropki te znikną z powodu ’funkcji optymalizacji’ zawartej w poprawce zabezpieczeń Windows. Teraz kropki są wykreślane przy pomocy innej metody.
 17. Rysowanie siatki w tle trybu 3D jest staranniejsze.
 18. Można cofnąć interaktywną zmianę w czcionce podglądu czasu, wyników i XY.
 19. Komenda skryptowa BetaI() implementuje niekompletną funkcję beta. Pozwala to na łatwe obliczenie testu-t Studenta, testu-F i rozkładu dwumianowego.
 20. Komenda skryptowa ViewLink() może podać procesy dołączone do bieżącego podglądu czasu.
 21. Okna dialogowe Measure to Channel i Measure to XY teraz dopuszczają dłuższe ciągi znaków wprowadzane jako wyrażenia.
 22. Jeżeli próbkowanie zostanie przerwane, albo zapisany lub wyeksportowany plik danych w miejsce starego pliku z tą samą nazwą, staramy się umieścić usunięty plik w koszu. To powinno ułatwić odzyskanie plików przypadkowo utraconych. Jest to wciąż funkcja eksperymentalna; prosimy dać nam znać, jeśli będzie to powodowało jakiekolwiek problemy.
 23. System zabezpieczeń interfejsu Talker został poprawiony aby ułatwić zewnętrznym systemom podłączenie się.
 24. Okno dialogowe Result view Info... teraz zawiera więcej informacji.
 25. Okna debuggowania dla zmiennych lokalnych, globalnych, śledzonych i stosu odwołań może być umieszczone poza oknem aplikacji Spike2 i zawsze znajduje się na wierzchu innych okien.
 26. W podglądach tekstowych można użyć Alt+Up i Alt+Down by przesunąć zaznaczone linie tekstu w górę lub w dół.
Usunięte błędy
 1. Nie można było cofnąć działania Standard Display na Channel Image i nie wszystkie zmiany w oknie dialogowym Show/Hide Channel cofały się.
 2. Jeżeli okno dialogowe użytkownika posiadało funkcję zawierającą zdefiniowany przycisk, który otwierał inną funkcję, a następnie zwracał 0, by zamknąć oryginalne okno dialogowe i uaktualnić argumenty DlgShow(), okno dialogowe było zamykane ale argumenty nie ulegały uaktualnieniu.
 3. W zdefiniowanym przez użytkownika oknie dialogowym przycisk Cancel nie był aktywowany przez klawisz Esc.
 4. SampleAbort() nie było rejestrowane jako działanie skryptu.
 5. Wczytywanie konfiguracji próbkowania z pliku danych, ignorowało tytuły kanałów z zapisem fal i komentarze.
 6. W oknach dialogowych osi X lub Y ustawienie ilości podziałek na maksymalną wartość (25) było ignorowane.
 7. W wersjach 7.05 i 7.06, jeżeli ustawiono zdefiniowaną przez użytkownika etykietę kursora poziomego, zawierającą %n dla numeru kursora, wyświtlany numer był o 1 za wysoki.
 8. Użycie Maxtime() na kanale wirtualnym, powstałym z kanału RealMark, mogło powodować zawieszenie.
 9. Jeżeli użyto LastTime() na kanale wirtualnym wykorzystującym wyrażenia RM, RMC, IF lub IFC, zakładano, że dane RealMark lub częstotliwość chwilowa nie zawierają przerw.
 10. Podczas przewijania na boki danych Level Event, wykreślanych w dużym powiększeniu, pojawiały się błędy rysowania.
 11. Rampy tworzone przy pomocy graficznego sekwencera nie generowały figur dobrze oddających przyrosty przypadające na każdą podziałkę.
 12. Jeżeli użyto komend skryptowych ChanShow() i ChanHide() z wieloma argumentami, niektóre typy specyfikacji (na przykład lista kanałów jako ciąg znaków) resetowały listę kanałów przez dodaniem swojego kanału.
 13. Jeżeli użyto komend skryptowych ChanShow() i ChanHide() z wieloma argumentami, niektóre typy specyfikacji (na przykład lista kanałów jako ciąg znaków) czyściły listę kanałów przez dodaniem swojego kanału.
 14. Dokumentacja (zarówno on-line, jak i drukowana) nie zawierała funkcji skryptowej FitSigmoid().
 15. Wyświetlanie dużego obrazu tła kanału nie zawsze było poprawne.
 16. Znaki niedozwolone w skrypcie (na przykład i% != 1) były wykrywane przez kompilator, ale rażący znak (! w tym przypadku) był niepoprawnie identyfikowany.
 17. Kompilator skryptu nie oznaczał poziomej kreski jako nielegalny znak w wyrażeniu.
 18. Jeżeli w oknie dialogowym Process Settings zmieniono jedynie liczbę kanałów w podglądzie wyników, pierwszy kanał podglądu wyników był pozostawiany z poprzednią zawartością.
Zmiany
 1. W wersji 7.06 menu New Result View wyświetlało komendy w odwróconym porządku (w porównaniu z wszystkimi poprzednimi wersjami). Oryginalny porządek został teraz przywrócony.
 2. Teraz importer plików przełącza się do formatu dużych plików, gdy szacunkowy rozmiar nowego pliku wynosi 1GB lub więcej. Poprzedni limit wynosił 2GB, co powodowało problemy jeśli rozmiar został niedoszacowany.
 3. Zmianie uległ model kolorów Spike2, z bazującego na palecie (wszystkie kolory określone indeksem do palety) na model kolorów RGB (wszystkie kolory określone jako kombinacja kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego). Komendy skryptowe: Colour(), ChanColour(), ViewColour(), XYColour(), PaletteGet() i PaletteSet() wykorzystują stary model i ich używanie jest odradzane, ale nie ma planów usunięcia ich.
 4. Maksymalna długość linijki wprowadzanej do sekwencera wyjścia została zwiększona ze 100 do 256 znaków. Jeżeli tworzysz wiersz z długim komentarzem, to starsze wersje Spike2 mogą nie zaakceptować go.
 5. Okna debuggowania skryptu są teraz niezależne od okna aplikacji i nie obsługują już drukowania z głównego okna. Aby wydrukować okno debuggowania, zaznacz wszystko i skopiuj do schowka, a następnie wklej do okna logu i wydrukuj.
02/2011 7.06 Nowe funkcje
 1. Kanały Time, Result i XY mogą teraz posiadać bitmapę w tle. Jest to przeznaczone głównie do użycia z podglądami XY (na przykład podczas eksperymentów ze śledzeniem). Obrazy mogą być interaktywnie kontrolowane przez komendę Channel Image menu View lub poprzez nową komendę skryptową ChanImage().
 2. Wyszukiwanie wyrażeń w plikach tekstowych pozwala aby ? oznaczał 0 lub 1 poprzedniego znaku.
 3. Gdy okno analizy skupisk identyfikuje błyskaniem aktualne zdarzenie, błyska okrągłą kropką jeżeli taki sposób wyświetlania został wybrany. Poprzednio zawsze używana była kwadratowa kropka.
 4. Teraz można skopiować pozycję kursora poziomego, bez jednostek, przy pomocy menu kontekstowego pojawiającego się po kliknięciu prawym przyciskiem myszki. Kopiowanie z jednostkami teraz bierze pod uwagę opcję skalowanie ustawioną dla osi y.
 5. Możesz teraz uruchamiać oś x podglądu XY od prawej do lewej. Może to zostać zablokowane dla przesuwania osi poprzez ustawienie Preferences w menu Edit.
 6. Dodatkowe dane są wyświetlane na stronie wyników okna dialogowego dopasowywania dla sigmoidy (pola Range i Slope50) oraz sinusoidy (pola częstotliwości). Podane jest oszacowanie sigmy dla nowych pól zakresu i częstotliwości.
 7. SampleSeqVar() teraz dopuszcza numery zmienych do 256 (1401plus jest ograniczony do 64).
 8. Wirtualne kanały dopuszczają Ch(n), gdzie n jest kanałem poziomów zdarzeń. Generowana krzywa przyjmuje wartość 1, gdy zdarzenie osiąga poziom wysoki i 0, gdy osiąga poziom niski.
 9. Kompilator skryptów i system wykonawczy zostały skorygowane i operacje skryptowe są wykonywane nawet dwukrotnie szybciej niż poprzednio. Nie skraca to o połowę czasu wykonywania skryptu, ponieważ jest on zdominowany przez czas konieczny do wykonania wbudowanych komend.
 10. Podczas interaktywnego tworzenia poziomych kursorów są one rozmieszczane obok siebie, w poprzek pierwszego widocznego kanału posiadającego oś y. Poprzednio były one wszystkie rozmieszczane w połowie osi y.
 11. Do przechwyceniu lub utworzenia n-tego kursora horyzontalnego można użyć skrótów klawiaturowych Alt+1 to Alt+9.
 12. Komenda ScriptRun() posiada znacznik nowej opcji, która powoduje, że załadowane skrypty są przechowywane w pamięci.
 13. Importer plików Heka został rozszerzony tak, by obsługiwał stary format plików danych z komputerów Apple Macintosh. Importer Heka teraz transferuje również czas utworzenia pliku; to obsługuje tryb wyświetlania time of day w Spike2.
 14. Importer plików DSI obsługuje teraz pliki danych z 4 literowym rozszerzeniem.
 15. Importer Alpha Omega teraz importuje dane typu WaveMark z plików w starym formacie.
Usunięte błędy
 1. Jeżeli ustawiono, by okno analizy skupisk wykorzystywało stopniowe zanikanie kolorów i pokazywało zmienne rozmiary kropek, a dane źródłowe nie posiadały wymiaru z, to żadne kropki nie były widoczne.
 2. W zależności od poprzedniego użycia okna dialogowego PCA, kolejne otwarcie online okna dialogowego PCA mogło zawiesić Spike2.
 3. Teraz już działa zmiana tytułu kanału z poziomu okna dialogowego Talker.
 4. W niektórych oknach dialogowych Process, zablokowane pola były sprawdzane; mogło to powodować, że podczas wykonywania pomiarów do kanału lub podglądu XY, poprawne ustawienia były odrzucane.
 5. Gdy sT i eT były ustawione na tą samą wartość, komenda skryptowa ChanSearch() wyszukiwała wstecz. Teraz, gdy te wartości są takie same, nie robi nic.
 6. Możliwe było zawieszenie Spike2, gdy używało się kanału wirtualnego do konwersji danych RealMark do fali, przy pomocy komend Rm lub Rmc.
 7. Jeżeli podgląd czasu wyświetlał jedynie kanały w trybie Overdraw WM, dane nie były prawidłowo uaktualniane podczas przewijania.
 8. Komendy skryptowe ChanProcessClear() i ChanProcessClear(-1), użyte do usunięcia przetwarzania z wszystkich kanałów, nie usuwały wskaźników modyfikacji z numerów kanałów.
 9. Można było otrzymać wiadomość Could not open Clipboard, gdy pętla skryptu powtarzała zapisy do schowka. Mogło to wynikać z tego, że, w oddzielnej sesji wykonywania, poprzednia operacja na schowku wciąż była uruchomiona. Teraz, jeżeli schowek nie może zostać otwarty, zawieszamy sesję wykonawczą na kilka milisekund, a następnie ponownie próbujemy wykonać operację. I tak 10 razy, zanim zostanie wyświetlona informacja o błędzie.
 10. Jeśli dopiero co przełączyłeś się na tryb graficzny, to oknie dialogowym sekwencera graficznego, przycisk Write as text sequence nic nie robił.
 11. Podczas debuggowania skryptu zawierającego #include file, jeżeli próbowałeś uruchomić skrypt do następnego kursora tekstowego w zawartym pliku, skrypt był uruchamiany do następnego kursora tekstowego w oryginalnym pliku.
 12. Importer EDF teraz poprawnie obsługuje dane, tak aby umożliwić wyświetlania w trybie time of day.
Zmiany
 1. Teraz opcja Clear Graphical Editor czyści klucze związane z wszystkimi sekcjami.
 2. Komenda Fetch menu Cursor dla kursora horyzontalnego teraz zawsze umieszcza kursor w pierwszym widocznym kanale danych posiadającym oś y, tak aby pasować do nowej komendy klawiaturowej Alt+n. Poprzednio kursor poziomy był przesuwany na środek kanału, do którego był przypisany, no chyba, że ten kanał był ukryty, to wtedy był przesuwany do pierwszego widocznego kanału z osią y.
10/2010 7.05 Nowe funkcje
 1. Możliwe jest teraz generowanie na wyjściu DAC Power1401 mk I nawet 8 sinusoid i ramp (podobnie jak w Power1401 mk II).
 2. Wartość zwrotna komendy skryptowej FileNew() posiada nowy kod błędu "1401 not capable of sampling this configuration".
 3. Przewijacze w oknach dialogowych użytkownika lepiej zlewają się ze skojarzonym polem.
 4. Graficzny edytor sekwencji wyjściowych generuje kod sekcji, nawet jeśli został ustawiony jedynie klucz; poprzednio konieczne było również ustawienie jakiegoś wyjścia.
 5. Podczas nadrysowywania kanałów, numer kanału jest wyświetlany przy użyciu głównego koloru tego kanału, jeżeli taki ustawiono. To może pomóc w identyfikacji nałożonych na siebie kanałów.
 6. Nowa funkcja skryptowa ZeroFind() znajduje zero zdefiniowanej przez użytkownika funkcji.
 7. Importer plików Alpha Omega może teraz odczytywać dane typu event w starym formacie.
 8. Teraz mogą być wczytywane pliki Biopac w wersji 4.
 9. Importer Delsys może wczytywać pliki EMG w wersji 4.
 10. Importer Heka wczytuje ciągłe, pozbawione przerw dane.
Usunięte błędy
 1. Znaczniki Timing Fault w graficznym edytorze sekwencji nie zawsze były ponownie rysowane gdy uległ zmianie tekst w oknie dialogowym.
 2. Jeśli podczas tworzenia podglądu wyników, ustawiono listę kanałów źródłowych na 2, 801, 802, gdzie 801 i 802 były kanałami 3a i 3b, było to wewnętrznie tłumaczone na 3..3b, co potem było rozwijane do wszystkich kanałów pomiędzy 3 a 802. To generowało niespodziewaną listę kanałów w podglądzie wyników.
 3. Opcja auto-units osi Y jest teraz zapamiętywana, gdy zamykany jest plik danych.
 4. W trybie graficznym Aero (Vista i Windows 7), kursory horyzontalne używane podczas próbkowania, podczas ich przesuwania pozostawiały za sobą piksele.
 5. Próby użycia komendy Position Horizontal Cursor w odniesieniu do kursora 4 i 5 otwierały nieprawidłowe okno dialogowe.
 6. Wartość zwrotna komendy skryptowej FileNew() wynosiła tyle samo dla "user cancelled sampling" co dla "no 1401 available".
 7. Okna dialogowe użytkownika, zawierające jedynie przyciski, nie osiągały wystarczającej wysokości.
 8. Nielegalna wartość debounce dla kanału non-event mogła wywoływać permanentne wartości "out of range" w oknie dialogowym konfiguracji próbkowania.
 9. Komenda skryptowa MinMax() mogła się zawieszać, gdy była użyta na kanale zdarzeń do znalezienia minimalnego i maksymalnego interwału, a wybrany zakres obejmował 8000 lub więcej czasów zdarzeń.
 10. Wariant komendy MemChan(), z dwoma argumentami, mający utworzyć kanał bazujący na innym kanale, nie kopiowała jednostek dla kanałów waveform, RealWave lub WaveMark.
 11. Gdy lista kanałów, w postaci macierzy, była przekazywana do SetAverage(), SetPower() lub SetWaveCrl(), nie było sprawdzane, czy wszystkie kanały mają tą samą częstotliwość próbkowania.
 12. W trybie nadrysowywania 3D, gdy obszar osi X dla efektu 3D nie wynosił 0, obszar na prawo od osi x nie był wypełniany.
 13. Jeżeli ustawiłeś próbkowanie dla Power1401 lub Micro1401 mk II lub -3, w taki sposób, że próbkowanie wymagało optymizacji ślepego kanału, a potem próbkowałeś z oryginalnym micro1401, tempo próbkowania sygnału falowego mogło być nieprawidłowe. Teraz jesteś proszony o poprawienie konfiguracji próbkowania.
 14. W wersji 7.04, niezamierzenie, zmieniliśmy okno dialogowe Edit WaveMark tak, że zawsze otwierało się z włączoną opcją Track Cursor 0.
 15. Operacja Copy As Text mogła zawiesić Spike2, jeżeli współczynnik skalowania kanału był ustawiony na bardzo dużą wartość (np. 1e37).
 16. Okno dialogowe File Information protestowało jeśli komentarz był dłuższy niż 71 znaków; limit powinien wynosić 79 znaków.
 17. Nieudana komunikacja z Talkerem teraz generuje w logu użyteczniejszą wiadomość, jeżeli Talker jest już podpięty.
 18. Nie pozwala się zapomnieć o Tolkerze, który jest aktualnie podłączony.
 19. Teraz już działa użycie do zmiany tytułu kanału okna dialogowego Talker w Sampling configuration.
 20. Menu kontekstowe kursorów horyzontalnych posiada teraz opcję skopiowania pozycji kursora bez jednostek.
 21. Kopiowanie pozycji kursora horyzontalnego bierze teraz pod uwagę każde przeskalowanie jednostek SI osi Y.
Zmiany
 1. W podglądach XY usnęliśmy kod, który limitował koordynaty linii do maksimum akceptowanego przez Windows 9x (Spike2 już nie obsługuje tego systemu operacyjnego). To pozwala na mocniejsze powiększenie, zanim linie przestaną być wykreślane; nie sądzimy aby to powodowało jakieś problemy, ale proszę dać nam znać jeśli będzie inaczej.
 2. Importery plików ASCI i Binary zmieniły nazwy plików, które są przez nie wykorzystywane do przechowywania ustawień importu.
07/2010 7.04 Nowe funkcje
 1. Spike2 może teraz próbkować dane z urządzeń nazwanych Talker’ami. Talker to moduł programowy który łączy Spike2 z zewnętrznym urządzeniem rejestrującym.
 2. Jeżeli próbkujesz dane typu WaveMark przy pomocy Power1401, Power1401 mkII lub Micro1401-3, możesz odrzucać spajki przekraczające limit amplitudy. Została dodana opcjonalna para poziomych kursorów, która ustanawia ten limit.
 3. Teraz opcja debounce, dla kanałów typu Marker, bierze pod uwagę kod znacznika. Można również ustawić ujemną wartość debounce dla kanału Event i kanału ze znacznikami, aby uniknąć jednoczesnych zdarzeń poprzez nadanie im czasu różniącego się o jeden tik zegara.
 4. Pojawiły się nowe komendy skryptowe PlayWavePoints() i PlayWaveKey2$(), mające uczynić łatwiejszym używanie obszaru arbitralnych fal dla różnych fal o różnych długościach.
 5. Pojawiły się nowe specyfikatory czasu (%T) i daty (%D) w zakładce Automation okna dialogowego Sampling.
 6. Komenda skryptowa ChanOrder() może teraz zwrócić listę kanałów w porządku w jakim są one pokazywane na ekranie.
 7. Nowa komenda skryptowa CursorOpen() otwiera okna dialogowe Cursor Regions i Cursor Values.
 8. Oś Y mniej mruga podczas zmieniania rozmiaru podglądów czasu, wyników lub XY.
 9. Okno dialogowe Clustering jest łatwiejsze w użyciu. Pojawiło się więcej przycisków na pasku narzędzi oraz zdarzenia wyświetlane w histogramie interwałów mogą zostać ograniczone do tych znajdujących się w elipsie lub kształcie wykreślonym przez użytkownika.
 10. Skróty Ctrl+A (Autoskalowanie), Ctrl+Q (Równe skale) i Ctrl+R (Przeskalowanie) w oknie dialogowym Clustering posiadają teraz alternatywę w postaci A, Q i R.
 11. Okno dialogowe Clustering pozwala na użycie czasów zdarzeń jako osi Z we wszystkich trybach analizy.
 12. Podgląd Clustering pozwala teraz na 0 rozmiar kropek, co oznacza tak mały, jak to tylko możliwe (1 piksel).
 13. W oknie dialogowym Clustering, jeżeli wyświetlane są krótkie interwały, kliknięcie blisko strzałki zlokalizuje zdarzenie, które rozpoczyna interwał.
 14. Teraz, gdy odznaczona jest opcja Track class and time range changes, kanały w histogramie interwałów związanym z oknem dialogowym Clustering chowają się jeżeli odpowiadający im kod jest ukrywany w oknie dialogowym analizy klastrów.
 15. Teraz komenda Copy As Text okna dialogowego Clustering może zawierać podsumowanie informacji o klastrze.
 16. Podczas próbkowania ostrzeżenia i informacje o błędach z interfejsu 1401 lub Talkerów są zapisywane w logu, aby ułatwić zdiagnozowanie problemu.
 17. Nowe komendy skryptowe Trim(), TrimLeft() i TrimRight() usuwają białe miejsca i określone przez użytkownika znaki z przodu i z tyłu łańcuchów znaków.
 18. Komendy skryptowe SSButton(), SSTempInfo() teraz obsługują analizę kolizji spajków.
 19. Nowe komendy skryptowe SSColArea(), SSColApply() i SSColInfo() obsługują analizę kolizji.
 20. Zarówno edytor skryptów, jak i sekwencji wyjściowych podświetlają odpowiadające sobie nawiasy i zaznaczają nawiasy bez pary, gdy kursor tekstowy znajdzie się obok nich.
 21. Podczas debuggowania, podgląd globalnych i lokalnych zmiennych oraz wywoływanie stosu są szybsze i obsługują przeszukiwanie poprzez przewijanie tekstu.
 22. Podczas debuggowania pojawia się nowe okno Watch, które pokazuje wartości zmiennych wybranych w oknach Globals i Locals.
 23. Możesz teraz kopiować do schowka podglądy czasu, wyników i XY w postaci bitmap, nawet jeśli znajdują się poza ekranem lub są zminimalizowane. Poprzednio obszary, które nie były na ekranie pozostawały czarne na bitmapie.
 24. Pojawiły się skróty klawiszowe dla Sample Start/Stop (Ctrl+Alt+S), Sample Reset (Ctrl+Alt+R), Sample Abort (Ctrl+Alt+A) i Toggle Writing to disk (Shift+Ctrl+W). To pozwala kontrolować próbkowanie przy pomocy przenośnej klawiatury, co zasugerował nam jeden z użytkowników. Kombinacje klawiszy są w sposób zamierzony dziwne, aby uniknąć przypadkowej aktywacji.
 25. Nowa opcja w Preferences menu Edit zapobiega automatycznemu pojawianiu się paska narzędzi Sampling gdy zostanie otwarty plik do próbkowania.
 26. Importer plików Neuralynx teraz zawiera kody dla danych w kanałach WaveMark.
 27. Importer plików Binary zapisuje ostatnią użytą konfigurację jako BinLast.bib w folderze import. Jeżeli obecny jest plik Bin_Def.bib to jest on zawsze używany, jeżeli go nie ma to używany jest BinLast.bib.
 28. Teraz FilePath$() może zostać użyte do uzyskania dostępu do niektórych plików systemowych użytkownika.
 29. Teraz plik z ostatnią użytą konfiguracją last.s2c jest zapisywany gdy skończy się próbkowanie, zanim podgląd zostanie przeskalowany tak, by pokazać dostępne dane. To zachowuje pokazywaną szerokość w przypadku gdy próbkowanie nie osiągnęło końca wyświetlanego podglądu.
 30. Teraz MaxTime(chan%), gdy chan% to kanał wirtualny, zwraca czas ostatniego punktu krzywej falowej w kanale wirtualnym; poprzednio zawsze zwracał 0.
Usunięte błędy
 1. Podczas działania skryptu, bez względu na aktualny zestaw dozwolonych działań, użytkownik mógł używać komend menu Edit WaveMark, New WaveMark, New NTrode, Spike monitor, Cursor Regions, Cursor Values i Multimedia. Teraz poszczególne menu i możliwość zmiany aktualnego okna muszą być dozwolone.
 2. Okna dialogowe (na przykład okno dialogowe X Axis Range), w których czasy były akceptowane w formacie hh:mm:ss nie akceptowały eksponencjalnego formatu liczb, na przykład 1e2 oznaczającego 100 sekund.
 3. Okna dialogowe X Axis Range pozwalało na ustawienie skali logarytmicznej, gdy cały wyświetlany zakres był ujemny. Podobnie, ustawienie osi logarytmicznej z poziomu skryptu, z ujemnym zakresem osi, powodowało problemy z wyświetlaniem. Teraz, jeżeli oś x jest całkowicie ujemna, żądanie skali logarytmicznej jest ignorowane. Jeżeli aktualny zakres jest ulemny, zmiana do trybu logarytmicznego zmienia zakres osi x tak, aby podgląd osi był sensowny.
 4. Podczas używania sekwencera wyjściowego we wszystkich interfejsach 1401, poza 1401plus, wyjście zegarowe na panelu czołowym generowało jeden cykl o nieprawidłowym okresie (zwykle zbyt krótkim), za każdym razem gdy sekwencja była zmuszana do przeskoczenia do nowej pozycji.
 5. Komenda skryptowa Time$() nie używała prawidłowo ustawień systemowych dla wyświetlania czasu w formacie 12/24.
 6. Jeżeli w Preferences menu Edit została zmieniona grubość wykreślania linii, to po otwarciu podglądu czasu, wyników lub XY, który był ostatnio użyty z inną grubością kreski, pierwsze wyświetlenie jakiegokolwiek kursora mogło użyć nieprawidłowej grubości linii, co, jeżeli kursor został ruszony, powodowało powstanie na ekranie kursora ’widma’.
 7. Kolory wypełnienia histogramu INTH, utworzonego w oknie Clustering nie odpowiadały kolorom klastrów.
 8. Gdy kanał wirtualny był konwertowany do kanału typu Waveform, dane rzeczywiste były przycinane do najbliżej położonej, mniejszej wartości całkowitej. Teraz jest to zaokrąglane do najbliższej wartości całkowitej, co jest dokładniejsze.
 9. Jeżeli podgląd klastrowania ustawiono na zmienne rozmiary kropek, ustawienie to nie było odtwarzane podczas kolejnego użycia okna dialogowego.
 10. Teraz, w oknie klastrów, liczba zdarzeń w wyznaczonej elipsie lub kształcie wyznaczonym przez użytkownika zmienia się wraz ze zmianą zakresu czasu.
 11. Jeżeli konfiguracja próbkowania powodowała, że okno wyników było tworzone poza obszarem ekranu, aplikacja mogła się bardzo dziwnie zachowywać ponieważ cały czas bezczynności był przeznaczany na ciągle powtarzane nierysowanie okna będącego poza ekranem.
 12. Podczas eksportowania kanału wirtualnego do pliku MatLaba, na początku pliku lub po każdej przerwie w jakimś kanale użytym do utworzenia kanału wirtualnego, mógł zostać zapisany jeden punkt mniej niże tego żądano.
 13. Jeżeli użyto maksymalnej przerwy z komendą kanałów wirtualnych RM, RMC, IF lub IFC, punkty po przerwie nie zawsze były wyświetlane.
 14. Możliwe było zawieszenie Spike2 próbując otworzyć plik z podglądem wyników, który nie zawierał wyników lub był uszkodzony.
 15. W przypadku dużych plików z danymi, analizy Event correlations, PSTH analysis i Phase analysis mogły zabrać dużo czasu jeśli zdarzenia występowały rzadko w porównaniu z wyzwoleniami, w szczególności jeżeli zdarzenia używały Marker Filter i duża część zdarzeń została odfiltrowana.
 16. Dokumentacja DrawMode() nie wspominała o ustawieniu mode% na -16 w celu zwrócenia wartości as%; zostało to dodane w wersji 7.01.
 17. Jeżeli utworzyłeś zduplikowaną etykietę w pliku sekwencera wyjścia, pojawiała się niezbyt pomocna informacja o błędzie. Teraz kolidująca linia jest podświetlona i pojawia się użyteczna informacja o błędzie.
 18. W wersji 7.03 możliwe było, że kanał WaveMark (kształty spajków) pokazywany w trybie WaveMark był wykreślany w nieskończoność, jeżeli była pokazana wystarczająca ilość danych, aby kanał był długo rysowany.
 19. Uruchomienie analizy Principal Component na odcinku czasu zawierającym jeden spajk mogło zawiesić Spike2.
Zmiany
 1. Podglądy wyników pokazujące rastry teraz są optymalizowane tak, by pokazywały wszystkie rastry, nawet jeżeli nie zawierają danych. Poprzednio optymalizacja osi Y brała pod uwagę rastry z widocznymi zdarzeniami. Komendy skryptowe zwracające maksymalne i minimalne wartości y dla kanału w trybie raster, również biorą pod uwagę wszystkie rastry.
 2. Podczas rysowania bierzemy pod uwagę więcej miejsc, w których obiekty są widoczne na jakimś tle. Zamienne kolory używane w przypadku niskiego kontrastu są dobierane tak, by były bliższe oryginału; poprzednio był to zawsze odcień szarości.
03/2010 7.03 Nowe funkcje
 1. Maksymalna liczba kursorów horyzontalnych w podglądzie została zwiększona z 4 do 9.
 2. Teraz można generować sinusoidy i rampy nawet na 8 wyjściach DAC Power1401 mk II.
 3. Z Power1401 lub Power1401 mk II można używać do 8 wyjść DAC, aby generować wyjścia fal arbitralnych lub wyjścia falowe offline, maksymalnie 4 jednocześnie.
 4. Nowa komenda skryptowa Modified() do odczytywania i ustawiania zmodyfikowanych i tylko do odczytu stanów podglądu.
 5. Pozycjonując aplikację lub okno dialogowe staramy się unikać kolizji z systemowym paskiem zadań.
 6. Okno dialogowe obszarów kursorów otwiera się teraz z trybem pomiaru, który został ostatnio ustawiony w trakcie aktualnej sesji.
 7. Uaktualnienia ekranu pokazującego region o zaokrąglonych krawędziach są szybsze i jest mniejsze prawdopodobieństwo, że wykreślanie dużych ilości danych spowoduje odznaczenie programu jako "Not responding".
 8. EditPaste() może teraz pobrać tekst ze schowka do zmiennej.
 9. Teraz można ominąć domyślną grubość kreski używaną do wykreślania danych w kanałach podglądu czasu i wyników, zarówno z poziomu interaktywnego okna dialogowego, jak i z poziomu języka skryptowego.
 10. Osie X, we wszystkich podglądach posiadających jednostki w sekundach ("s" lub "seconds"), mogą być wyświetlane w milisekundach. Jest to tylko kwestia wyświetlania, bo wszystkie wewnętrzne wartości wciąż wykorzystują oryginalne jednostki (sekundy). Komenda skryptowa XAxisStyle() została odpowiednio zmieniona.
 11. Osie X i Y mogą mieć automatycznie skalowane jednostki tak, aby ułatwić ich odczyt.
 12. Okno dialogowe Y Axis Range akceptuje listy kanałów i może dokonać zmian w zakresie kanału opierając się na jednostkach tego kanału.
 13. Okna dialogowe Process setup pozwalają na podawanie wartości szerokości i przesunięć w milisekundach poprzez dopisanie ms do cyfry, na przykład 100ms. Okno dialogowe teraz sprawdza zawartość pola podczas pisania i blokuje przyciski New lub Change jeżeli pole jest nieprawidłowe.
Usunięte błędy
 1. Podglądy wyników typu raster nie optymalizowały poprawnie osi Y dopóki cała oś X nie została wyświetlona.
 2. Podglądy wyników typu raster nie były wyświetlane poprawnie jeżeli oś X, zawierająca wartości ujemne, została zmieniona na skalę logarytmiczną.
 3. Zostały poprawione komunikaty błędów czasowych, w Graphical Sequencer Editor, dla pulsów położonych bardzo blisko początku segmentu.
 4. W pewnych sytuacjach możliwy był zapis poza maksymalny dozwolony rozmiar pliku, co powodowało, że niemożliwe było otwarcie takich plików przez Spike2.
 5. Komenda skryptowa Error$() podaje użyteczniejsze wyniki z kodami błędów systemu plików SON.
 6. ChanSave() i MemSave() zwracają ujemne kody błędów (zgodnie z dokumentacją) dla problemów z systemem plików.
 7. Wartość procentowa obciążenia 1401 na pasku Sample Status była niepoprawna, szczególnie gdy wykorzystywany był kanał WaveMark z powolnym tempem próbkowania.
 8. Po komendzie Print Screen zawartość podglądów Time, Result i XY traciła informacje gdzie się znajdowała, dopóki podglądy nie zostały przeskalowane.
 9. Wydrukowane kanały, będące w trybie Overdraw WM, mogły pokazywać zdarzenia różniące się od wyświetlanych na ekranie, w szczególności gdy został użyty Print Screen.
 10. W drukowanych podglądach danych, kolor tła nie wypełniał całego obszaru tła.
 11. W trybie wyzwalanego wyświetlania, z zaznaczoną opcją Zero x axis at trigger, wyświetlające pozycję kursory pionowe teraz pasują do osi X.
 12. Debugger skryptów wyświetlał globalne macierze, o zmienionych wymiarach, z ich oryginalnymi wymiarami.
 13. Cyfrowe filtry FIR i IIR nie zgłaszały błędu, jeśli system wyczerpał pamięć podczas filtrowania kanału pamięciowego.
 14. Jeżeli nacisnąłeś znajdujący się w prawym górnym rogu aplikacji przycisk [X], gdy był otwarty zmodyfikowany dokument, to kliknięcie Cancel, gdy istniała możliwość zapisu dokumentu, powodowało, że Spike2 zamykał niektóre funkcje, ale kontynuował pracę co dawało dziwne efekty, takie jak niedostępność paska Evaluate.
 15. Binarny importer teraz pobiera prawidłową skalę dla zmiennoprzecinkowych danych o zwiększonej precyzji (double precision).
 16. Importer ASCII (tekst) może teraz importować pliki zawierające przerwy.
 17. Importer DSI może teraz importować pliki z 4 literowymi rozszerzeniami.
 18. Importer plików Codas wykrywa pliki zawierające spakowane dane.
 19. Rozszerzono importer Igor tak, by importował spakowane pliki, przechowywane jako deble.
 20. Importer Alpha-Omego teraz poprawnie wykrywa koniec pliku podczas odczytu zdarzeń (znaczników) bez dołączonych danych.
 21. Rozszerzono importer Heka tak, by akceptował pliki danych starego typu.
Zmiany
 1. Okno dialogowe z informacjami o kanale już nie ma domyślnie wybranego przycisku Close, ponieważ po wpisaniu wartości i przyciśnięciu klawisza Enter możliwe było zamknięcie okna bez zapisania zmian. Teraz domyślny jest przycisk OK.
 2. Jeżeli pionowe znaczniki są rysowane poniżej danych, są one umieszczane na wierzchu siatek lub kolorów tła kanału.
 3. Szary pasek oddzielający dane Overdraw WM od innych kanałów został zastąpiony zakreskowanym paskiem. Wysokość tego paska jest skalowana wraz z rozmiarem czcionki, jak również jest on teraz poprawnie drukowany. Pasek już nie przecina obszaru zawierającego tytuł kanału.
11/2009 7.02 Nowe funkcje
 1. Zmiana rozmiaru podglądu Time lub Result, zawierającego wiele kanałów, jest teraz znacząco szybsza.
 2. Przyspieszyliśmy skrypty, które manipulują podglądami Time lub Result zawierającymi dużą liczbę kanałów. Jeżeli pracujesz z dużą liczbą kanałów, to przyspieszenie może być znaczne.
 3. Oprócz wyboru istniejących folderów, w oknach dialogowych Preferences w menu Edit oraz Sampling Configuration możliwe jest teraz tworzenie nowych folderów.
 4. Komenda skryptowa FilePathSet() pozwala na interaktywne tworzenie nowych folderów.
 5. Edytor tekstu pozwala teraz na przemieszczenie kursora w wirtualne miejsca (puste miejsce, poza ostatnim znakiem w linii). Nie ma to żadnego efektu do momentu, gdy zaczniesz pisać (wypełnienie spacjami). Edytor pozwala również na wielokrotne zaznaczenia przy pomocy myszki (przytrzymaj Ctrl, kliknij i przesuń).
 6. Komenda skryptowa DebugList() zawiera opcje, pomocne podczas debuggowania i optymalizowania skryptów, raportujące statystyki użycia wbudowanych w skrypcie komend.
 7. Rozdzielczość czasowa komendy skryptowej Seconds(), na większości systemów, wynosi teraz 1 ms (poprzednio, w najlepszym przypadku, było to 10ms). Istnieje opcjonalny tryb wysokiej rozdzielczości, który, z pewnymi ograniczeniami, może dać rozdzielczość lepszą niż 1 mikrosekunda.
 8. W graficznym edytorze sekwencji zwiększono maksymalną liczbę pulsów w ciągu impulsowym, ze 100 do 400.
 9. Użycie kombinacji Ctrl+Alt+Mouse, wykorzystywanej do wybierania obiektów WaveMark w trybie Overdraw WM, zostało rozszerzone na tryby WaveMark, Waveform i Cubic Spline.
 10. Teraz, w pasku tytułowym okna pojawia się ostrzeżenie "Slow update" (przypominające o użyciu Ctrl+Break w celu przerwania wykreślania), gdy uaktualnienie obrazu zabiera więcej niż 1 sekundę.
 11. Analiza Power Spectrum i komenda skryptowa SetPower() pozwalają teraz na bloki FFT o rozmiarze do 262144 punktów.
 12. Pojawiły się cztery nowe pomiary w oknie dialogowym Cluster on Measurements.
 13. Teraz można niezależnie kontrolować wyświetlanie linii siatki dla osi x i y, przy pomocy okna dialogowego Show Hide Channel lub komendy Grid().
 14. Arbitralne generowanie fali, poprzez Power1401 mk II i Micro1401-3, teraz wykorzystuje uaktualnienie firmware’u DAC Silo (jeśli jest obecny). Zmniejsza to obciążenie 1401 podczas generowania fali arbitralnej, zwłaszcza jeżeli jest uruchomiona sekwencja wyjściowa, pozwalając wyjściu DAC na pracę z częstotliwościami wyższymi niż poprzednio.
 15. Teraz kanały podglądu Result obsługują komentarze. Gdy, przy pomocy funkcji New Result, tworzony jest nowy podgląd wyników, komentarze do kanałów są ustawiane tak by wskazywać na kanał źródłowy w podglądzie czasu.
 16. Podgląd Result posiada teraz nowe okno dialogowe Channel Information, pozwalające na interaktywną edycję tytułu, jednostek i komentarza kanału.
 17. Najwyższy numer kanału ADC, jaki można ustawić w konfiguracji próbkowania, zwiększono do 127 (aby umożliwić pracę Micro1401-3 z dwoma, 64 kanałowymi rozszerzeniami). Wciąż obecny jest limit 64 kanałów.
 18. Okno dialogowe konfiguracji próbkowania kanału danych typu Event i Digital Marker posiada teraz pole Debounce, które może zostać użyte do odfiltrowywania niechcianych zdarzeń powstających w wyniku odbić w mechanicznych przełącznikach. Nowa komenda skryptowa SampleDebounce() obsługuje tą nową właściwość.
 19. W podglądzie czasu, wyświetlanym w trybie overdrawn, można ściemnić kolor danych do drugiego koloru.
 20. Jeżeli okno dialogowe Edit WaveMark jest otwarte, a próbkowanie nie jest uruchomione, nieprzechwycone w podglądzie czasu wciśnięcia klawiszy są wysyłane do okna dialogowego i aktywują je.
 21. Teraz w sekwencerze wyjściowym, w większej liczbie miejsc można używać wyrażeń stałych, w szczególności można użyć stałej jako kanału w komendzie CHAN.
 22. Komenda ArrSpline() może teraz wygenerować dane o stałych interwałach ze źródła o nierównych interwałach.
 23. Można użyć HCursor() w podglądzie Edit WaveMark, w celu odczytania ostatniego zestawu wartości kursorów użytych z komendą New WaveMark. Ulepszono importery plików z danymi Bionic, NeuroScan, Plexon, MED64 i Mc_Rack.
Usunięte błędy
 1. Lista kanałów, która zaakceptowała by v1 aby uśrednić pierwszy kanał wirtualny, nie zaakceptowała by V1.
 2. W wyskakujących menu kanałów typu Virtual, komenda Min() wyświetlała tekst dla komendy Max().
 3. Podczas kopiowania, jako tekst, konfiguracji próbkowania, kanały TextMark już nie wyświetlają informacji o wejściu szeregowym, gdy jest ustawiony trym Manual.
 4. Potrójny operator expr ? expr1 : expr2; powodował błąd skryptu jeśli expr było wyrażeniem stałym.
 5. Komenda języka skryptowego DlgValue$() ma teraz dostęp do okienek z odznaczanymi wyborami.
 6. Użycie w skrypcie proc lub func do opisania argumentu funkcji, powodowało nieprawidłowe wcięcie jeśli wykorzystywano opcję automatycznego formatowania.
 7. Etykiety dużych znaczników, które wystawały poza koniec osi Y, nie zawsze było odświeżane, gdy jakiś obiekt został nad nimi przesunięty.
 8. Jeżeli uruchomiono SetPower() z blokiem o rozmiarze nie będącym potęgą 2, wynik był tworzony w oparciu o ten numer i Power spectrum było niepoprawne. Teraz rozmiar bloku jest redukowany do najbliższej potęgi liczby 2 (zgodnie z dokumentacją).
 9. PlayWaveRate() ograniczała maksymalne dopuszczalne tempo do 200kHz, a poprawną wielkością dla Power1401 jest 250kHz.
 10. Komendy skryptowe MeasureToChan() i MeasureToXY() nie dopuszczały trybów 19 i 20. Te dwa tryby nie były również poprawnie rejestrowane.
 11. Okno dialogowe Cursor Regions i dopasowywanie krzywych zawsze używało indeksu 0 kanału RealMark, jeżeli był on wykreślany w trybie waveform. Teraz używają indeksu ustawionego w trybie wykreślania.
 12. Argument as% funkcji DrawMode() nie było poprawnie rejestrowany.
 13. Wyszukiwanie kursorami wstecz kanału falowego utworzonego w pamięci, który posiadał przerwy, mogło spowodować brak odpowiedzi ze strony Spike2.
 14. Brakowało miejsca na pole tekstowe "Mean error:" w oknie dialogowym Edit Wavemark jeżeli był wybrany tryb Spike collision.
 15. Pionowe i poziome kursory generowały zbyt dużo kodu podczas rejestrowania.
 16. Jeżeli kliknąłeś na obszarze danych w podglądzie time, result albo XY, który był częściowo zakryty przez inny podgląd, to linie zoomu nie były wykreślane prawidłowo.
 17. W podglądzie XY, linie, które się pojawiały gdy kliknąłeś myszką na obszarze wykreślania, mogły zostać narysowane na kluczu XY, a nie powinny.
 18. Jeżeli użyłeś komendy skryptowej SetResult(), a następnie w podglądzie wyników Alt + kliknięcie myszką, w celu dokonania pomiarów, wyświetlana była niepoprawna czcionka.
 19. Jeżeli użyłeś komend DlgMouse() lub ToolbarMouse() i nie podałeś wszystkich 3 funkcji, myszka w dół, w górę i ruch, okno dialogowe lub pasek narzędzi mogły się niespodziewanie zamykać.
 20. Importer plików Igor działa teraz poprawnie, gdy dwa wejściowe kanały różnych typów, mają tą samą nazwę.
 21. Klikanie i przeciąganie osi y w celu wyskalowania podglądu, podczas gdy dane przesuwają się w bok podczas próbkowania, już nie powoduje, że kursory są rysowane kilka razy.
Zmiany
 1. Zmieniony edytor tekstu, tak aby dopuszczał wielokrotne zaznaczenia i przestrzeń wirtualną, może zachowywać się odmiennie.
 2. Teraz FilePathSet() otwiera okno dialogowe do interakcji z użytkownikiem, jeśli pojawił się prompt, nawet jeśli argument path$ nie jest pustym łańcuchem.
 3. W wyjściu falowym Offline, dane brakujące przed startem bloku, są ustawiane na pierwszą wartość, zamiast na zero (mogło to powodować nieciągłości, jeśli blok był zapętlony).
07/2009 7.01 Nowe funkcje
 1. Komenda skryptowa MMRate() została zmodyfikowana tak, aby mogła policzyć ilość podłączonych s2video lub innych urządzeń nasłuchu, bez zmieniania tempa rejestracji klatek obrazu.
 2. Aplikacja s2video posiada nową opcję w Settings->Configuration, która może dać dostęp do większej ilości ustawień kamery w menu Video Device Properties.
 3. Nowa aplikacja avicomp kompresuje pliki .avi utworzone przy pomocy s2video.
 4. Okno dialogowe Offline waveform output ma dodatkowe opcje dające większą kontrolę nad cursor 0. Komenda skryptowa PlayOffline() została odpowiednio rozszerzona.
 5. Okienko multimediów może śledzić pozycję kursora 0, zamiast śledzić okno podglądu. Komenda skryptowa MMPosition() została rozszerzona tak, aby to obsłużyć.
 6. Okno dialogowe Marker Filter posiada teraz opcję wyświetlania kodów w postaci numerów dziesiętnych.
 7. Okno dialogowe Channel Draw Mode pozwala teraz interaktywnie ustalać rozmiar kropek. Poprzednio można było wybrać małe kropki (1 piksel) albo duże kropki (2x2 piksele).
 8. Można teraz wybrać wykreślanie chwilowej częstotliwości jako kropek, linii i skyline. Komendy DrawMode(), MinMax() i ChanValue() zostały rozszerzone w celu dopasowania ich do nowej funkcji.
 9. Dane typu RealMark teraz mogą być wykreślane jako sygnał falowy w postaci kropek dla każdego punktu danych.
 10. Kropki wykreślane w podglądzie czasu i wyników teraz mogą być rysowane jako kółka. Rysowanie kółek jest wolniejsze, a jest uruchamiane poprzez nową opcję w Preferences menu Edit, w zakładce Display.
 11. Okno dialogowe Clustering zostało dopracowane w celu poprawienia szybkości rysowania i wprowadzenia nowych efektów graficznych, w tym: zanikania kolorów, okrągłych kropek, zmiennych rozmiarów kropek, oraz szybsza metodę lokalizowania zdarzeń, które są bliższe siebie niż zadany interwał minimalny. Zostało również ulepszone wykreślanie osi w trybie Z Buffer.
 12. Nowa komenda skryptowa ToolbarMouse() tworzy odwołania pomiędzy ruchami myszki wykonywanymi nad danymi w kanałach Time, Result i XY views, a funkcjami skryptu, jeśli toolbar jest aktywny.
 13. Teraz, komenda skryptowa ToolbarSet() może zostać użyta do uzyskania numeru ostatnio użytego przycisku w pasku narzędzi.
 14. Komenda skryptowa DlgMouse() tworzy odwołania pomiędzy ruchami myszki wykonywanymi nad danymi w kanałach Time, Result i XY views, a funkcjami skryptu, jeśli okno dialogowe użytkownika jest aktywne.
 15. Komenda skryptowa DlgButton() zwraca numer ostatnio użytego przycisku w oknie dialogowym.
 16. Nowa komenda skryptowa MousePointer() definiuje wskaźniki myszy, które zostaną użyte w paskach narzędzi i oknach dialogowych użytkownika.
 17. Tooltip pojawiający się po najechaniu myszką na oś y, w podglądzie czasu, teraz zawiera numer kanału.
 18. Nowa komenda skryptowa XYInChan() wykrywa, które punkty, w podglądzie XY, znajdują się w obrębie wielokąta zdefiniowanego przez inny kanał.
 19. Komendy XYInCircle() i XYInRect() zostały rozszerzone tak, aby zwracały indeksy punktów danych, które leżą wewnątrz okręgu lub prostokąta.
 20. Nowa funkcja skryptowa ChanPixel() zwraca równowartość, w skali osi x i y, zmiany pozycji o 1 piksel.
 21. Teraz pozycja wskaźnika myszy, wyświetlana na pasku Status, dla kanału będącego w trybie wyświetlania WaveMark OD, podaje przesunięcie względem startu WaveMark, a nie bezwzględną pozycję na osi x.
 22. Okna dialogowe zostały tak ustawione by używały fontów, które powinny generować gładkie obrysy w systemach, które to obsługują i mają aktywowane wygładzanie i ClearType.
Usunięte błędy
 1. Okno dialogowe Offline waveform output przesuwało kursor 0 bez względu na to, czy opcja Cursor 0 tracks the waveform output była odznaczona, czy nie.
 2. Jeżeli zapisywano konfigurację próbkowania, zawierającą nakładanie podglądów, lista elementów wyzwalających nie była czyszczona przed rozpoczęciem próbkowania, co doprowadzało do niespodziewanych nałożeń.
 3. Program s2video jest bardziej tolerancyjny dla urządzeń wejściowych, które w niespodziewany sposób implementują interfejs DirectShow.
 4. Niektóre z zapisywanych parametrów okna dialogowego Clustering (na przykład minimalny interwał) były, podczas zapisu, przycinane do liczb całkowitych.
 5. Jeżeli w ExportTextFormat()nie zostanie podany argumentu sep$ , jako odstęp jest ustawiany znak Tab.
 6. Komenda skryptowa SampleText() nie działała w przypadku, gdy w pliku próbkowania znajdował się kanał TextMark, a z konfiguracji próbkowania usunięto kanał TextMark.
 7. Jeżeli zapisujesz konfigurację próbkowania jako tekst, przy pomocy Copy As Text or Log, pole Units pozostaje puste dla typów kanałów, które nie posiadają jednostek.
 8. Okno dialogowe osi x nie pozwalało na wprowadzenie negatywnej lub zerowej wartości dla prawego końca osi (na przykład w podglądzie XY).
 9. W oknie dialogowym osi x, jeśli zmieniłeś oś na logarytmiczną, a potem z powrotem na nie logarytmiczną, niemożliwe stawało się ustawienie na osi ujemnego czasu początkowego.
 10. Podglądy XY nie były wykreślane poprawnie jeśli os y posiadała większą wartość na dole niż na górze.
 11. Okno dialogowe X Axis będzie akceptowało, jako wartości czasu, 1E-015 i podobne wartości zmiennoprzecinkowe.
 12. Jeżeli na 1401plus lub micro1401 została użyta, konfiguracja próbkowania, ustawiona dla Micro1401 lub Power1401 i dodatkowo użyto optymalizacji kopiowania kanałów, tempa próbkowania fali były nieprawidłowe. Teraz jest to wykrywane i próbkowanie jest niemożliwe, dopóki konfiguracja nie zostanie poprawiona.
 13. Wykonywane online pomiary do kanału, posiadającego włączoną w oknie dialogowym Process opcję Y axis optimise, przerysowywało wszystkie dane, dla wszystkich zmierzonych punktów, nawet jeśli zakres osi y nie uległ zmianie.
 14. Wskaźnik OVR, znajdujący się na pasku Status, nie był związany ze stanem Insert/Overtype edytora tekstów.
 15. Nie działała komenda Copy Cursor Value w menu kontekstowym kursora horyzontalnego.
 16. Skrypt, uruchamiany przez komendę ScriptRun(), jeżeli nie był wcześniej otwarty, był na końcu zamykany. Jednak te skrypty były zamykane również w przypadku wystąpienia błędu. Teraz skrypt pozostanie otwarty, a linia zawierająca błąd zostanie podświetlona. Jeżeli w ScriptRun() został ustawiony znacznik wymuszający kontynuowanie pomimo wystąpienia błędu, następny skrypt zostanie uruchomiony, jak poprzednio.
 17. Niezerowy argument edge%, w komendzie skryptowej DrawMode(), został zastosowany do kanałów typu non-level event.
 18. W oknach dialogowych Measurements to an XY view lub Measurements to a channel, jeśli wybrano typ pomiaru User entered value, pole Prompt było oznaczane jako zawierające błąd, jeśli zawierało coś, co nie mogło zostać zinterpretowane jako cyfra.
 19. Jeżeli skompilowałeś skrypt, zamknąłeś go, a następnie otwarłeś, Spike2 zakładał, że odpowiada on wersji skompilowanej i nie rekompilował go podczas uruchomienia. Teraz, no chyba, że skrypt jest uruchomiony podczas ponownego otwarcia, poprzednio skompilowana wersja jest usuwana, wymuszając rekompilację. Nie dotyczy to dołączonych plików, które, zakłada się, że są niezmienione podczas ponownego otwierania.
 20. Możliwe było zawieszenie Spike2 w oknie dialogowym Sampling Configuration, poprzez ustawienie więcej niż 53 kanałów falowych.
Zmiany
 1. Okno dialogowe FIR digital filter początkowo ustawia trzeci filtr do wyboru (zazwyczaj Low Pass), co wydaje się lepsze niż filtr na pozycji pierwszej (zazwyczaj All Stop).
 2. Otwarcie pliku .s2c, podczas gdy Spike2 jest uruchomiony, poprzez podwójne kliknięcie lub przeciągnięcie i upuszczenie do okna Spike2, powoduje otwarcie okna dialogowego Sampling Configuration tak, jakby została użyta komenda Load Configuration z File menu.
06/2009 7.00 Nowe funkcje
 1. Maksymalny rozmiar pliku danych został zwiększony z 2 GB do 1 TB, jeśli zostanie użyty format plików Big.Takie pliki mogą być odczytywane (ale nie modyfikowane) przez Spike2 w wersji 6.11 lub wyższej i nie mogą być odczytywane przez starsze wersje Spike2. W oknach dialogowych Sampling Configuration i File Export znajdują się opcje uaktywniające duże pliki oraz rozszerzenia języka skryptowego obsługujące pliki typu Big. Aplikacja SonFix zostało rozszerzona tak by obsługiwać nowy format plików.
 2. Gdy, z powodu dużej ilości danych, wykreślanie staje się powolne, tytuł uaktualnianego okna zmienia się, aby przypomnieć o możliwości przerwania rysowania przy pomocy komendy klawiaturowej Ctrl+Break.
 3. Teraz możesz stosować Vertical Markers w podglądach czasu. Mogą one być traktowane jak dodatkowe kursory pionowe o stałej pozycji, ustalonej przez punkty w kanale zdarzeń lub znaczników. Jeżeli kanałem źródłowym jest TextMark to tekst również może być wyświetlany. Obsługuje to nowa komenda skryptowa VerticalMark().
 4. Teraz okno dialogowe Sampling Configuration ma zmieniany rozmiar, wyświetla licznik kanałów Waveform i Event i posiada opcję zapisywania konfiguracji próbkowania jako tekst albo przedstawienie jej w oknie Log (w formacie odpowiednim dla laboratoryjnego notatnika).
 5. Komenda skryptowa SampleConfig$() teraz podaje konfigurację próbkowania jako tekst.
 6. Zakładka Play waveform okna dialogowego Sampling Configuration już nie wymaga potwierdzania uaktualnień; zmiany są wdrażane od razu.
 7. Teraz komenda skryptowa EditCopy() może zostać użyta z argumentem w postaci ciągu znaków, w celu umieszczenia go w systemowym notatniku podręcznym.
 8. Nowa komenda skryptowa FileSize() podaje rozmiar pliku danych.
 9. Można otworzyć sekwencję tekstową, w zakładce Sequencer okna dialogowego Sampling Configuration, poprzez podwójne kliknięcie wyświetlanej sekwencji.
 10. Pasek Sample Status teraz pokazuje ile pozostało procent czasu próbkowania i miejsca na dysku.
 11. Komenda skryptowa SampleClear() teraz, opcjonalnie, może wyczyścić pojedynczy kanał.
 12. Okno dialogowe New File w menu File jest teraz łatwiejsze w użyciu.
 13. Nowa komenda skryptowa ViewZoom() może być użyta do uzyskania i ustawienia, w podglądach tekstowych, współczynnika powiększenia w punktach.
 14. Nowa komenda skryptowa LinPred() może być użyta do przewidywania danych i generowania widma mocy przy użyciu metody Maximum Entropy.
 15. Output Sequencer teraz posiada nowe wyrażenia DRange(), ASz() i VSz().
 16. Możesz wczytać Output Sequence podczas próbkowania. Komenda skryptowa SampleSequencer() została rozszerzona tak, aby to obsłużyć.
 17. Teraz Output Sequencer może ustawić minimalną liczbę instrukcji i minimalny rozmiar tabeli, aby umożliwić załadowanie sekwencji podczas próbkowania. Komenda skryptowa SampleSeqCtrl() została rozszerzona tak, aby to obsłużyć.
 18. Maksymalna liczba instrukcji w Output Sequence została zwiększona z 1023 do 8191, dla wszystkich typów 1401, poza 1401plus i oryginalnym micro1401.
 19. Liczba zmiennych dopuszczalna przez Output Sequencer została zwiększona z 64 do 256, dla wszystkich typów 1401, poza 1401plus.
 20. Output Sequencer posiada nowe instrukcje TABADD, TABSUB, ABS, AND, ANDI, OR, ORI, XOR, XORI. Instrukcja JUMP może teraz dokonywać przeskoków używając zmiennej, co ułatwia programowanie urządzeń kontrolowanych stanami.
 21. Output Sequencer posiada teraz nową dyrektywę = definiującą stałe numeryczne; można teraz używać etykiet w wyrażeniach stałych.
 22. Output Sequencer teraz może używać >" by wyświetlić to samo wyjście co poprzednia linia i >= by nie zmieniać wyświetlanej zawartości.
 23. Output Sequencer obsługuje użycie #include.
 24. Virtual channels teraz obsługują operatory porównań i nowe funkcje Min() i Max().
 25. Język skryptowy teraz pozwala zmieniać rozmiar macierzy zarówno na poziomie globalnym, jak i wewnątrz procedur zdefiniowanych przez użytkownika.
 26. Język skryptowy obsługuje wyrażenia break i continue by wyskoczyć z pętli.
 27. Język skryptowy teraz pozwala na przypisywanie niestałych wartości zmiennym w wyrażeniu var.
 28. Przy pomocy komendy Show Line Numbers w menu View można teraz wyświetlać numery linii w podglądach opierających się na tekście. Pojawiła się nowa funkcja ViewLineNumbers().
 29. Można teraz ustawić Show i Hide dla odstępów w podglądzie tekstowym przy pomocy komendy Show Gutter w menu View.
 30. Teraz, przy pomocy nowej opcji Preferences w menu Edit, można ustawić limit liczby wersów wyświetlanych w oknie Log. Przy pomocy komendy skryptowej ViewMaxLines() można ograniczyć liczbę wersów wyświetlanych w każdym podglądzie bazującym na tekście.
 31. Nowa komenda skryptowa ViewZoom() może być użyta do uzyskania i ustawienia, w podglądach tekstowych, współczynnika powiększenia w punktach.
 32. Komenda Standard Display w menu View i polecenie skryptowe ViewStandard() mogą zostać użyte do podglądów tekstowych, aby przywrócić im stan standardowy.
Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85235190
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×