• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

尖峰分析功能

尖峰數據的內嵌分析功能包括:

 • PSTHs
 • 交叉相關
 • 間隔直方圖
 • 速率顯示
 • 平均頻率和瞬時頻率
 • 尖峰觸發求平均值
 • 相位直方圖

你可以在綫;或脫機執行這些分析功能、用脚;本語言執行進一步的分析、或將數據導入其他軟件,如Matlab。

當前聚類尖峰的間期直方圖,聚類圖中顯示了所識別的短間期

Cambridge Electronic Design Limited

在英國註冊: 00972132

註冊辦事處:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

生產者註冊號: WEE/BD0050TZ

銷售條款和條件

對於我們的美國客戶,我們可以提供W-8BEN稅表,該表將我們標識為英國公司.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
商品編號
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

通过电子邮件:

info@ced.co.uk

通過郵遞:
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
通過電話:

(Int.+44) (0)1223 420186

來自北美:

1 800 345 7794

×