• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Zmiany techniczne Signal version 3


Uzytkownicy wersji 3 mogą sciagnąć za darmo.

Data Wersja Zasadnicze informacje
05/2010 3.13 Usunięte błędy
 1. DlgValue$ udostępnia okno dialogowe wyboru zarówno numeru element, jak i numeru element plus 1000 – poprzednio nie było dostępu.
 2. Przetwarzanie listy portów w oknie dialogowym próbkowania wykryje użycie zbyt wielu portów.
 3. Poprawiono generowanie wartości błędów gdy tworzono średnie fal poprzez odwołanie do kilku procesów – pojedynczy proces dawał poprawne wyniki.
 4. Obsługa dodatkowych stanów MagStim i CS3304 działa teraz poprawnie z 256 stanami.
 5. Obsługa MagStim unika błędów czasowych, pozwala na używanie jej bez sprzętu, poprawiono zachowanie BiStim.
07/2009 3.12 Usunięte błędy
 1. Argument czasu startowego w Process() nie był wykorzystywany poprawnie.
 2. Podmiana wartości w kanale podglądu XY o stałej długości, który był sortowany, teraz działa (poprzednio powodowało zawieszenie).
 3. Powrócono do wcześniejszej wersji obsługi wzmacniacza, tak, że dostęp do wzmacniacza ponownie działa.
02/2009 3.11 Usunięte błędy
 1. Jeśli, ustawiony w zakładce automation konfiguracji próbkowania, katalog dla pobieranych danych nie istnieje, zostaniesz ostrzeżony zamiast potencjalnie utracić dane.
 2. Funkcje Text export i copy as text używają dla czasu ustawionej liczby miejsc po przecinku.
 3. Listy kanałów określające w postaci ciągu kanały nie występujące kolejno po sobie są teraz poprawnie przetwarzane.
 4. Nie udostępnione pozycje DlgXValue(), w zdefiniowanym przez użytkownika oknie dialogowym, już nie są udostępniane na nowo jeśli zostanie poruszony kursor.
 5. Funkcja Append frame copy teraz skopiuje do nowej ramki, zarówno dane, jak i każdą informację o błędzie.
 6. Wieloramkowe średnie, utworzone zarówno przez rozszerzaną, jak i automatyczną średnią, będą wyświetlały słupki błędów w ramce 2 jak i każdej kolejnej.
 7. Zmiany w ilości punktów przed wyzwoleniem, w próbkowaniu okołowyzwoleniowym, są teraz odzwierciedlane w wartości długości ramki w oknie dialogowym konfiguracji pulsów.
 8. Pozycje łańcucha wejściowego z listą możliwych wyborów w oknie dialogowym użytkownika teraz poprawnie radzą sobie z nowym tekstem z funkcji DlgValue$().
 9. Odznaczenia w opcjach clampowania wykonane podczas startu próbkowania teraz poprawnie odznaczają kanały pozostające w użyciu.
 10. Kontrole są teraz wykonywane gdy uruchamiane jest próbkowanie w trybie fast-triggers, jak również połączenia telegraficzne oparte na 1401, ponieważ nie będą one pracowały.
 11. Dane zawierające stare wyidealizowane przebiegi, wykonane przy pomocy przekroczeń progu, teraz, gdy tylko dane są wczytywane, wartość bazowa jest syntetyzowana w oparciu o poziomy zamknięcia.
 12. Modyfikacja wartości czasu, ustawiona przez DlgXValue() teraz działa poprawnie gdy czas jest wyświetlany w mili- lub mikrosekundach.
 13. Rejestrowanie ProcessFrames() zostało poprawione.
 14. Tekst informujący o stanie, pokazywany w tytule okna, został poprawiony do użytku przez BiStim i dual 200 MagStim.
 15. Wyszukiwanie kursorem maksymalnego odchylenia (maximum excursion) teraz działa poprawnie.
 16. wstawiony ze skryptu do okna dialogowego zdefiniowanego przez użytkownika będzie teraz, podczas auto-formatowania, brał pod uwagę wszystkie znaki tabulacji znajdujące się w ciągu znaków.
 17. Wszystkie operacje zapisu sprawdzają legalność ścieżki użytej do zapisu.
 18. Eksport tekstu z podglądu XY przy pomocy EditCopy() już nie powoduje zawieszenia.
 19. Teraz PulseWaveformGet() uaktualnia tablicę jedynie punktami, które są dostępne.
 20. Komenda XRange() jest teraz zapisywana poprawnie, niezależnie od używanych jednostek czasu.
09/2007 3.10 Nowe funkcje
 1. Programy obsługują również urządzenie Power1401 mk 2.
Usunięte błędy
 1. Okno dialogowe analizy błony wygeneruje pomiary oporności nawet, jeśli przebieg jest zbyt zaszumiony by wykonana została analiza pojemności.
 2. Usunięto błąd edytora tekstu, który sporadycznie powodował uszkodzenie plików tekstowych.
 3. Okno dialogowe trybu rysowania znowu działa właściwie dla kanałów zawierających informację o błędzie.
Zmiany
 1. Wartości używane przez funkcję skryptową SetTrend stosowaną do typów pomiarów zostały zmienione w celu ich przyszłej rozbudowy; będzie to wymagało niewielkiej korekty istniejących skryptów.
02/2007 3.09 Nowe funkcje
 1. Została dodana metoda SCAN generowania wyidealizowanych przebiegów czasów otwarcia i zamknięcia dla danych z kanałów jonowych.
 2. Komenda SetOpClScan() została dodana w celu przeprowadzenia powyższej analizy z poziomu skryptu.
 3. Okno dialogowe edycji wyidealizowanych przebiegów zostało rozszerzone tak by umożliwić rozdwojenie zdarzenia i scalenie z tylko jednym sąsiadem. Pojawiły się również przyciski Scroll do gładkiego przewijania danych i przycisk Fit Visible umożliwiający dopasowanie przebiegu poddanego konwolucji do surowych danych poprzez dostosowanie przebiegu tak by pasował.
 4. Okno informacyjne Channel dla wyidealizowanego przebiegu zostało rozszerzone tak by umożliwić zmianę częstotliwości odcięcia na filtrze. Jest to używane podczas kreślenia i dopasowywania przebiegu poddanego konwolucji.
 5. Jest teraz więcej trybów kreślenia wyidealizowanego przebiegu aby umożliwić konwolucję wyidealizowanego przebiegu z narysowaną odpowiedzią na każdy krok filtra.
 6. Stany zamknięte wyidealizowanego przebiegu są teraz rysowane w innym kolorze.
 7. Została dodana analiza czasu trwania burstu.
 8. Została dodana komenda SetOpClBurst().
 9. Została dodana komenda OpClFitRange(), która z poziomu skryptu dopasowuje do surowych danych, poddane konwolucji, wyidealizowane przebiegi.
 10. Dodano komendy OpClEventChop() i OpClEventMerge() by umożliwić lepszą edycję wyidealizowanych przebiegów z poziomu skryptu.
 11. Komenda DrawMode() została rozszerzona tak by radziła sobie z nowymi trybami wykreślania wyidealizowanych przebiegów.
 12. Naciskając CTRL-Break można teraz przerwać rysowanie bardzo długiego wyidealizowanego przebiegu.
 13. Komenda DlgCreate() posiada teraz dodatkowe parametry umożliwiające umieszczenie okna dialogowego na konkretnym wyświetlaczu gdy używane jest kilka monitorów.
 14. Teraz System$() wie o wydaniu XP x64 i Vista.
 15. Dostępny jest nowy plik przykładowy "SCANexam.cfs" do wypróbowywania metody SCAN. Posiada on filtr o odcięcia na poziomie 4kHz.
 16. Obecny jest teraz importer plików w formacie CONSAM.
Usunięte błędy
 1. Histogramy rysowane na wielu kanałach z zablokowaną osią x i przesunięciem są teraz rysowane poprawnie przy wszystkich powiększeniach.
 2. Signal już nie zawiesza się gdy uruchomione zostanie dopasowanie o większej liczbie parametrów niż punktów.
 3. Komenda SetTrendChan() teraz poprawnie testuje numery kanałów w pliku źródłowym a nie w docelowym podglądzie XY.
 4. Teraz SetTrendChan() działa gdy 0 jest podane jako numer kanału podczas rysowania i ostatni kanał podglądu nie ma dopasowania.
 5. Teraz, optymalizacja nałożonych na siebie kanałów z dzieloną, zablokowaną osią, działa poprawnie.
 6. Przesunięcie dopasowania jest teraz rysowane poprawnie na przesuniętych kanałach z zablokowaną osią.
 7. Komenda DlgChan()scr_DlgChan teraz ustawia numer kanału na 0 jeśli w polu nie ma kanału. Poprzednio mogła ustawić to na 1, co mogło być mylące.
 8. Window() i WindowVisible() teraz działają prawidłowo na oknie dialogowym kontroli próbkowania.
 9. Krzywe dopasowania o śmiesznych wartościach nie zawieszają systemu podczas próby wykreślenia tego dopasowania.
 10. Parametr szerokości aktywnych kursorów jest teraz używany w poprawnych jednostkach. Poprzednio zawsze przyjmowane były sekundy.
 11. Wsteczne wyszukiwanie przekroczenia poziomu przy pomocy aktywnych kursorów teraz działa poprawnie.
Zmiany
 1. Teraz, okno dialogowe postępu pokazuje procenty jako tekst oraz słupek postępu.
 2. Ustawienie przy pomocy XUnits$() jednoski "s" w pliku lub podglądzie pamięci teraz pozwala preferencjom na zamianę tego na "ms" albo "us" jeśli są one preferowanymi jednostkami czasu.
 3. Okna dialogowe rysowania kanału dla fal i znaczników zostały połączone w jedno oraz zostały dodane tryby rysowania dla wyidealizowanych przebiegów.
 4. Podczas trybu szybkich przebiegów opcje przetwarzania on-line i clampingu nie są dostępne. Poprzednio, one po prostu nie działały.
 5. SetTrend() i SetTrendChan() teraz zaakceptują czas jako połączenie cyfr i liter zamiast wymagać jednego lub drugiego.
11/2006 3.08 Nowe funkcje
 1. Dodane zostały operatory trójkowe.
 2. Obecnie nowy 1902 mk 4 jest w pełni obsługiwany, wraz z filtracją cyfrową i właściwościami cyfrowymi. Funkcje języka skryptowego przeznaczone do kontroli ustawień wzmacniacza zostały rozszerzone by obsłużyć nowe właściwości.
 3. Okno dialogowe konfiguracji pulsów posiada teraz przycisk Copy, który może być użyty do kopiowania wybranej informacji wyjściowej pomiędzy stanami.
 4. Opcjonalne etykiety stanów mogą być obecnie ustawiane w oknie dialogowym pulsów. Używane są one na przyciskach paska kontroli stanów, zamiast nazw domyślnych i tak używane będą wszędzie indziej w przyszłości. Dodano funkcję języka skryptowego SampleStateLabel$() by dać dostęp do etykiet stanów.
 5. Została dodana obsługa dodatkowych (zewnętrznych) urządzeń generujących stany. Na początek zostało to zaimplementowane dla stymulatorów MagStim i CED 3304. Dodano funkcje języka skryptowego SampleAuxStateParam() i SampleAuxStateValue() by dać dostęp do dodatkowych urządzeń generujących stany.
 6. Dodano funkcje Floor() i Ceil() dla wartości i macierzy.
 7. Teraz, obie funkcje skryptowe MaxTime() i MinTime(), będą brały numer kanału zero by uśrednić całkowity limit zakresu.
 8. Obecnie funkcja skryptowa Sweeps() posiada opcjonalny argument do ustawienia licznika przebiegów.
Usunięte błędy
 1. SampleStatesOrder() może teraz przyjąć 3 jako argument.
 2. Funkcje GammaP i GammaQ nie zwracają już nieprawidłowych wartości gdy drugi parametr jest mniej niż o jeden większy od pierwszego.
 3. Rysowanie dowolnych krzywych w oknie konfiguracyjnym pulsów nie jest kwantowane do całkowitej rozdzielczości czasowej.
 4. Okno konfiguracyjne pulsów obecnie poprawnie informuje o przekroczeniu limitu czasowego.
 5. Sekwencjonowanie stanów w trybie nie protokołowym nie zatrzymywało się poprawnie.
 6. FileClose(1) teraz poprawnie zamyka skojarzone podglądy pamięci i XY.
 7. Obecnie wskaźniki myszy zawsze prawidłowo wskazują możliwą operację, w szczególności gdy są nad kursorem lub jego etykietą.
 8. Funkcje przycisków okien dialogowych i pasków narzędzi zachowują teraz numer przycisku podczas tworzenia innego okna (paska) a potem zwracają zero.
 9. Wykresy trendu pomiarów czasu są teraz w milisekundach lub mikrosekundach zgodnie z preferencjami wyświetlania czasu.
 10. Obsługa macierzy w skryptach została poprawiona by zapobiec bezsensownym błędom z macierzami o zerowej długości.
 11. Teraz funkcja XYJoin() zawsze zwraca poprawny wynik.
 12. System telegraficzny wzmacniacza nie używał odznaczenia, które ustalało 10-cio woltowy 1401. System działa teraz poprawnie na 10-cio woltowych jednostkach.
 13. Obecnie SetCopy() poprawnie ustawia etykietę i jednostki osi X.
 14. Funkcja Window() poprawnie obsługuje teraz kilka monitorów.
 15. Wybieranie stanów w pasku kontrolnym stanów działa teraz poprawnie.
Zmiany
 1. Obecnie maksymalna liczba przycisków na pasku narzędzi to 40.
 2. Numery odwołań do widoków (tych, które nie zostały zamknięte) są teraz znacznie rzadziej używane ponownie.
 3. Wszystkie funkcje skryptowe SampleOutLength(), SampleOutTrig(), SampleFixedInt() i SampleFixedVar() operują na trwającym próbkowaniu jeśli zostaną użyte podczas próbkowania.
 4. Panel kontrolny próbkowania teraz pokazuje “Waiting (TR)” jeśli czeka na wyzwolenie na wejściu BNC panelu czołowego 1401.
 5. Macierz wykorzystywana do transferu próbkowanych danych z 1401 do Signala jest teraz alokowana i ustawiana do użycia znacznie wcześniej, co daje Signalowi większą szansę udanego próbkowania mimo niskiego poziomu dostępnej pamięci.
04/2006 3.07 Nowe funkcje
 1. Dodatkowe opcje do obsługi patch-clamp. Ustawienia patch-clamp można definiować w konfiguracji próbkowania i wykorzystywać je podczas próbkowania by dokonywać pomiarów oporności, w prosty sposób kontrolować potencjał utrzymania, a ponadto korzystać on-line z okna dialogowego analizy parametrów błony.
 2. Zostały rozszerzone protokoły stanów. Jest teraz możliwe ustawienie w szereg zarówno różnych protokołów jak i tego samego protokółu z licznikiem powtórzeń.
 3. Rozszerzono pasek kontroli stanów tak by ułatwić uruchamianie protokołów oraz umożliwić zatrzymanie wykonywanego protokołu lub wykonywanej sekwencji stanów.
 4. Maksymalna liczba wymiarów jaką może teraz posiadać tablica to 5.
 5. Nowe komendy skryptowe: ProtocolRepeats(), ProtocolEnd() i SampleStatesPause() zostały dodane.
 6. Dodano dodatkową opcję wykresu trendu umożliwiającą obliczanie różnicy pomiędzy wartością pojedynczego punktu a średnią odniesienia.
Usunięte błędy
 1. Drukowanie krzywych z logarytmiczną osią x teraz działa poprawnie.
 2. ChanFit() teraz zapisuje poprawnie i kompiluje bez błędu.
 3. ExportTextFormat() teraz zapisuje poprawnie. Odstęp (tabulacja) jest teraz zapisywana jako "/t".
 4. ExportChanFormat() teraz zapisuje z ; na końcu linii.
 5. AppendFrame() teraz zapisuje z "Frame(FrameCount());" na końcu aby pasować do interaktywnego wykonywania programu.
 6. Wykresy trendów posiadają teraz odwołanie do komendy XYJoin() zapisywanej przez rejestrator skryptów by pasować do domyślnego sposobu wykonywania w wersji 3.03.
 7. Wprowadzane przez użytkownika wartości do wykresu XY nie są już z założenia wartościami czasu podanymi w preferowanych jednostkach.
 8. Poprawiono dokumentację dla maksymalnych rzędów funkcji jakie można dopasować przy pomocy ChanFit().
 9. Dane są teraz prawidłowo przycinane podczas wykonywania Print Screen.
 10. Generowany Metafile jest teraz prawidłowo przycinany.
 11. Ustawienie grubszych osi teraz już nie powoduje pozostawiania znaczników klawiaturowych podczas przeciągania do podglądu XY.
 12. Usunięto błąd powodujący że interpolacja sześcienna czasem nie była kreślona gdy wykorzystywano osie logarytmiczne.
 13. Nieprawidłowe użycie Process() podczas próbkowania już nie powoduje zawieszenia Signala.
 14. Kursor przeciągania już nie pojawia się na osi X po osiągnięciu pełnego pomniejszenia.
 15. Cyfrowe impulsy wyjściowe (wyświetlanie i wyjście) o wysokim stanie początkowym teraz działają poprawnie.
 16. Okno dialogowe impulsów teraz radzi sobie z krzywymi sinusoidalnymi przerwanymi przez inne impulsy.
 17. ProcessOnline() teraz posiada dodatkowy argument czyszczący słupki.
 18. Komenda Help() teraz może być użyta do ustawienia nowego pliku pomocy.
 19. Teraz zmiany ilości punktów w kanale XY mogą zostać wprowadzane nawet jeśli kanał już istnieje.
 20. Poprawione próbkowanie interwałowe już nie przedłuża interwału o jedno tiknięcie zegara za dużo.
 21. Chan$() teraz indeksuje właściwy kanał podglądu XY.
 22. Wykreślanie zachodzi teraz poprawnie podczas zapytania o zapisanie zmian na dysku.
 23. Kopiowanie jako tekst teraz zapisuje prawidłowy kod znaków.
 24. Opcje "Value product" i "Value ratio" zostały dodane do dokumentacji komendy SetTrend().
 25. Przetwarzanie on-line wyidealizowanych przebiegów teraz znowu działa. To naprawia błąd wprowadzony do wersji 3.03.
 26. Zmiany w konfiguracji próbkowania, które ukrywają lub pokazują strony okna dialogowego, teraz juz nie powodują utraty zmian wprowadzonych na poprzednich stronach okna dialogowego.
Zmiany
 1. Koncept specyfikatora kanałów został dodany do dokumentacji.
 2. Komenda Chan$() już nie zatrzymuje skryptu jeśli zostanie użyta dla nieistniejącego kanału.
 3. Otwieranie plików przy pomocy menu teraz daje lepsze komunikaty błędów.
 4. Więcej opcji jest teraz dostępne w menu po naciśnięciu prawego przycisku myszy na podglądzie XY.
 5. Przycisk "Apply" w oknie dialogowym impulsów jest teraz dostępny gdy zostanie dokonana jakaś zmiana ustawień.
 6. Ciągi liter w skryptach już nie są ograniczone do 255 znaków.
01/2006 3.061 Nowe funkcje
 1. Obsługa 1902 w 3.06 została udoskonalona i zaktualizowana. Nie ma innych zmian w tej wersji.
01/2006 3.06 Nowe funkcje
 1. Dodano osie logarytmiczne.
 2. Osie linii ustawiono w ten sposób, że korygują jednostki przy wysokim powiększeniu tak, by wyświetlane dane liczbowe były w możliwym do przyjęcia zakresie.
 3. Dodano polecenia XAxisAttrib() i YAxisAttrib().
 4. W dialogach użytkownika możliwa jest zmiana tekstu przycisków przy pomocy funkcji DlgValue$.
Usunięte błędy
 1. XAxisStyle() jest obecnie właściwie rejestrowana przez dialog osi x.
 2. Próba uruchomienia programu Signal mająca na celu zwiększenie zakresu danych roboczych bez wystarczających uprawnień użytkownika nie powoduje już załamania programu.
 3. Dopasowanie wstępnych wyników odbywało się niewłaściwie, jeśli obszar dopasowywania był znacząco oddalony od pierwszego dopasowania wartości X.
 4. Dialog dopasowywania nie ulega już resetowaniu przy każdym przeniesieniu kursorów.
 5. Dialog doboru kolorów pozwala na ustawienie koloru dopasowania.
 6. Poziom sygnału wyzwalanego właściwie współpracuje ze współczynnikiem skalowania kanału -ve.
 7. Obecnie nie ma problemów z poprawną kompilacją bardzo dużych skryptów (ponad 18000 linii).
 8. Zmiany w celu dopasowania współczynnika 4 wprowadzone w dialogu dopasowania są obecnie odzwierciedlane na widoku danych.
 9. Histogramy amplitudy są obecnie właściwie generowane, jeśli przetwarzany jest ograniczony zakres danych.
 10. Funkcja MATTrans() mogła czasami powodować powstanie niewłaściwych wyników.
 11. Przesłanie macierzy do funkcji DlgShow() mogło czasami spowodować nietypowe wyniki.
Zmiany
 1. Osie wyświetlają obecnie bardzo małe lub bardzo duże wartości w bardziej uzasadniony sposób.
 2. Zrezygnowano z programów narzędziowych działających w systemie DOS gdyż ich funkcje są uwzględnione w głównym programie.
 3. Panel sterowania próbkowaniem ma obecnie formę dokowanego paska narzędzi.
10/2005 3.05 Nowe funkcje
 1. Rysunki trendów mają wspólny selektor X, więc wiele kanałów może mieć te same wartości x.
Usunięte błędy
 1. Ramka 1 była usuwana poprzez przetwarzanie w trybie on-line tylko w wersji 3.04.
 2. Pola wyboru w dialogu osi y nie są obecnie zaznaczone na szaro na widoku XY.
 3. Okna kursorów z większymi oknami mają obecnie właściwy rozmiar wstępny.
09/2005 3.04 Nowe funkcje
 1. Obecnie można ustalać indywidualnie kolory dla poszczególnych kanałów.
 2. Podczas rysowania nie występuje migotanie obrazu.
 3. Do możliwych preferencji dodano zaplanowaną optymalizację skryptów w trybie on-line.
 4. Obecnie można cofnąć zmiany kolorów.
 5. Wprowadzono możliwość ustawienia koloru widoku przyporządkowanego danemu widokowi.
 6. Dodano polecenie ViewColour().
 7. Dodano polecenie YieldSystem().
 8. Polecenie DlgEnable() może obecnie ustawić fokus na dialogu.
 9. Rozszerzono system połączenia w trybie telegrafu, które obecnie obsługuje system Axon Multiclamp.
 10. Dodano funkcje dopasowania sigmoidy.
 11. Dodano polecenie FitData().
 12. Dodano polecenie Chan$().
 13. Polecenie ChanList() rozszerzono w taki sposób, że możliwe jest zastosowanie specyfikatora ciągu.
 14. Wprowadzono rejestrację cyfrowych markerów.
 15. Dodano nowe polecenia przetwornika: MARK i REPORT.
 16. Podczas próbkowania można obecnie dodać przesunięcie do pozycji zerowej na osi x i przesunięcie to jest wyświetlane.
 17. Dodano polecenie skryptowe SampleZeroOffset().
 18. Dodano funkcję skryptu SampleDigMark().
 19. Polecenie zastosowania cyfrowego filtrowania ma obecnie podzbiór ramkowy.
 20. Wprowadzono możliwość tworzenia widoków pamięci [Memory views] w oparciu o inne widoki pamięci w trybie offline.
 21. Do konfiguracji próbkowania dodano teraz przycisk resetowania.
Usunięte błędy
 1. Dialogi nie znikają przy ich przesunięciu na brzeg ekranu.
 2. Polecenie Interact() obejmuje obecnie, zgodnie z dokumentacją, 17 przycisków.
 3. Kompilator skryptów znaczy obecnie błąd, jeśli jest definiowana funkcja lub proces z argumentem tabeli i jeśli wielkość tabeli, np: func fred(myArr[23]) jest niedopuszczalna.
 4. Przy poleceniu XYDelete() mogło dojść do zakłóceń podczas indeksowanie sortowanych danych.
 5. W czasie przetwarzania widoków pamięci w trybie online zawsze jest sprawdzany podzbiór ramki.
 6. Polecenie widoków pamięci w trybie on-line resetuje w sposób poprawny następną ramkę, która ma być poddana przetwarzaniu, jeśli próbkowanie zaczyna się ponownie.
 7. Funkcja filtrowania cyfrowego stan kodu nie jest obecnie wykorzystywany, jeśli są podane ramki dla określonego stanu.
 8. Przy dopasowaniu w oparciu o dialog dopasowywania nie wykorzystuje już stanu kodu ramki jeśli są podane ramki dla określonego stanu.
 9. Polecenie ToolbarEnable() nie zwraca już zera 0 dla dowolnego przycisku z procedury przycisku paska narzędzi. Wprowadzono tą zmianę, gdyż wszystkie przyciski paska narzędzie były nieaktywne podczas wykonywania takiej procedury. Obecnie przyjmuje/ustawia stan przycisku paska narzędzi, który będzie przywracany przy powrocie z procedury.
 10. Na rysunku histogramu główny kolor kanału jest obecnie używany poprawnie.
 11. Odległość pomiędzy poszczególnymi przedziałkami osi jest odświeżana w przypadku wyświetlania siatki.
 12. Dokumentacja polecenia XYSetChan() niewłaściwie opisuje wartość zwrotną.
 13. Próbkowanie nie jest zatrzymywane w sytuacji, gdy impulsy są aktywne, natomiast nie ma aktywacji sygnałów wyjściowych.
 14. Działa obecnie dialog kanału informacyjnego dla idealnego przebiegu na widoku pamięci.
 15. Dialogi Process i Process Settings uzyskane poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy idealny przebieg na widoku pamięci i wybranie pozycji menu niższego rzędu z odpowiedniej pozycji menu z odpowiedniego menu stanowią obecnie właściwe widoki dla procesu kanału, a nie widoku pamięci.
 16. Dialog Export As dialog obecnie wykorzystuje właściwie dane specyfikacyjne listy ramek w przypadku plików z wieloma stanami.
 17. Początkowe jednostki podawane w dialogu ustawień przebiegu idealnego odnoszą się obecnie do właściwego kanału.
 18. Polecenie FileSave() obecnie proponuje XY jako typ pliku kiedy dialog odwołuje się do widoku XY.
 19. Klucz XY jest obecnie aktualizowany za każdym razem, kiedy tytułu kanału są zmieniane poprzez skrypt.
 20. Drugi idealny przebieg na danym kanale nie jest podawany po raz drugi w tytule kanału.
 21. Kursory poziome utworzone po kliknięciu prawym przyciskiem myszy są obecnie umiejscawiane dokładniej.
 22. Przetwarzanie podczas rysowania trendów nie powoduje już zatrzymania ramki, jeśli nie można uzyskać wartości.
 23. Obecnie, kiedy jest wybrany widok danych, działa wskazówka dnia "Tip of the day".
Zmiany
 1. Nie można obecnie ustawić koloru, który powoduje, że kursor, oś lub dane są niewidoczne. W razie próby ustawiania takiego koloru, program sam ustawia widoczny kolor.
 2. Program Signal jest obecnie bardziej przyjazny podczas próbkowania oraz w trybie pracy jałowej, podczas wykonywania skryptu. Jeśli użytkownik ma skrypt pracujący w czasie rzeczywistym, który jest uzależniony od wcześniejszego działania programu, to może wystąpić potrzeba zmiany ustawień w harmonogramie Edit Preferences Scheduler. W celu emulowania (bez zachowania całkowitej dokładności) poprzednich ustawień należy nastawić wszystkie pola na ich wartości minimalne (1, 0, 0). Nie zalecamy tego.
 3. Przyciski na paskach narzędzi utworzonych przez skrypty zajmują obecnie mniej miejsca.
 4. W skryptach przyciski zmiany dialogu i funkcji są nieaktywne w trybie pracy jałowej.
 5. Obecnie, przy tworzeniu wykresu idealnego dozwolone są dwie równe wartości progowe.
04/2005 3.03 Nowe funkcje
 1. Dialog procesu wykorzystuje podzbiór ramek w taki sam sposób jak dialog nadpisywania ramek.
 2. Dialog dotyczący wielu ramek ma obecnie podzbiór ramek pozwalający na dokładniejsze wyszczególnienie listy ramek.
Usunięte błędy
 1. W skrypcie można obecnie zastosować drugi wariant ChanFitCoef().
 2. Wybrane zdarzenie na optymalnej drodze jest obecnie prawidłowo odświeżane jeśli zostanie częściowo odświeżone i jeśli użyte są grube linie.
 3. Dialog procesu obecnie nie pamięta kodu stanu ramek jeśli nie używa stanu Ramek = xxx.
 4. Ramki ze znacznikami są obecnie rysowane na białym tle kiedy używana jest opcja rysunku czarno-białego.
 5. Polecenie XYGetData() można obecnie użyć do odczytu pojedynczych punktów danych.
 6. Polecenia Cursor() można obecnie użyć do ustawienia kursora w czasie, dla którego nie dokonywano jeszcze próbkowania w trybie on-line.
 7. Obecnie można przeprowadzać operacje typu kopiuj i wklej z jednego widoku XY na inny.
Zmiany
 1. Dane kanału są obecnie zmieniane poprzez podanie czasu odniesienia i nowego a nie liczby punktów.
 2. Nie pojawia się wskaźnik ogniska (fokus) dla pól wyboru opcji na zakładce automatyzacji dialogu konfiguracji próbki. Poprzednio był zbyt mały, by można go było właściwie zobaczyć.
 3. Dialog Trend Plot obecnie wyświetla jednostki czasu i godziny odniesienia.
 4. Dialog protokołu jest obecnie bardziej intuicyjny i łatwiejszy w użyciu.
02/2005 3.02 Nowe funkcje
 1. Obecnie można określić dostęp do zewnętrznych plików binarnych zarówno w formacie big endian lub little endian, korzystając z polecenia BRWEndian().
 2. Polecenie wyłączenie i włączenia wygaszacza ekranu są obecnie przechwytywane i odrzucane jeśli realizowany jest skrypt lub też prowadzone jest próbkowanie.
Usunięte błędy
 1. Polecenie OverdrawFrames() obecnie poprawnie dodaje i usuwa ramki z listy odświeżania.
 2. Usunięto problem powstawania małego artefaktu w czasie odświeżania w trybie on-line.
 3. Poprawiono różne zakłócenia brzegów powstające podczas rysowania przy zastosowaniu grubych linii.
 4. Jeśli w systemie Windows 98 dochodziło do próby otwarcia pliku, który już był otwarty w programie Signal, to już nie pojawia komunikat z pytaniem o otwarcie innego pliku.
Zmiany
 1. Polecenie BWriteSize() zwraca obecnie lepszy kod błędu, jeśli plik jest otwierany w trybie tylko do odczytu.
 2. Polecenie DlgXValue() już nie wykorzystuje "0.0" jako domyślnej wartości zamiast "0".
12/2004 3.01 Nowe funkcje
 1. Dla potrzeb związanych z sortowaniem tablic dodano polecenie ArrSort().
 2. Do dialogów kursora dodano skróty klawiaturę przyspieszające pracę.
 3. Dodano nowy dialog ekranu druku, który umożliwia łatwiejsze ustawienie orientacji i ułożenia kaskadowego.
 4. Rozszerzone polecenie [ ChanOrder() ma opcję 2 dwuwariantową, służącą głównie do odczytywania informacji na temat grupowania kanałów.
 5. Kliknięcie prawym klawiszem myszy w czasie, gdy znajduje się on na kursorze poziomym pozwala na zmierzenie różnicy poziomów pomiędzy tym kursorem i innymi kursami poziomymi.
 6. Po naciśnięciu klawisza Alt nad wybranym obszarem można kopiować wybrany obszar do okna rejestru lub klawiatury podczas zwolnienie klawisza i naciśnięcie klawisza L lub C.
 7. Okna lokalnych i globalnych zmiennych w debuggerze skrypty zapamiętują obecnie swoją pozycję podczas ich przechodzenia z jednego programu do drugiego.
 8. Opcja Copy As Text pozwala na interpolację próbkowanych danych nie będących w trybie nonburst można skorygować poprzez umieszczenie ich w kolumnach w taki sposób, że wartości są w każdej rzędzie wyrównane odpowiednio do wspólnego momentu.
 9. Rozszerzono zakres polecenia ExportTextFormat(), dzięki czemu można określić specyfikację.
 10. Zakres polecenia FileExportAs() został rozszerzony w taki sposób, że możliwe jest eksportowanie w formie bitmapy.
 11. Dodano funkcję filtrowania IIR iltering poprzez wprowadzenie nowych poleceń IIRBp, IIRBs, IIRHp, IIRLp, IIRNotch and IIRReson.
 12. Dialogi opracowane na podstawie skryptów mogą zawierać podpowiedzi dotyczące poszczególnych elementów.
 13. Możliwe jest odświeżenie ostatnio próbkowanych ramek N.
 14. Istnieją funkcje cofania zmian w trybie rysowania, na widoku danych.
 15. Można przechowywać zdefiniowane ciągi etykiet po zamknięciu pliku I jego ponownym wczytaniu.
Usunięte błędy
 1. Przed rozpoczęciem ustalania i odczytu można obecnie ustawiać zmienne sekwencera.
 2. Aktywne kursory nie są powielane w przypadku, gdy zostanie wybrane zdarzenie na optymalnym torze, ale nie zostało ono zmodyfikowane.
 3. Polecenie skryptowe ChanOrder() będzie zwracać niewłaściy błąd tylko wtedy, gdy zostaną dostarczone 2 argumenty.
 4. Udokumentowano polecenie DlgString() jako mające maksymalną szerokość wynoszącą 20. W istocie wynosi ona 60.
 5. Podczas drukowania na widokach tekstu przy zastosowaniu małych czcionek nie występuje duży margines z prawej strony.
 6. Drukowanie na widoku tekstu zostało zmodyfikowane w taki sposób, że podawany jest odpowiedni format daty w opcjach regionalnych nagłówka.
 7. Cofnięcie zmian w trybie rysowanie widoków XY powoduje odpowiednie odświeżenie danych.
 8. Rozdzielone okna skryptu nie są wyświetlane dwa razy w menu Windows.
 9. Zwiększono możliwość wklejenia formatu metapliku do innej aplikacji z zachowaniem odpowiedniej wielkości.
 10. Polecenie FileExportAs() pozwala obecnie na bezpośredni eksport widoków XY bezpośrednio w formie typu XY.
 11. Wartości osi X wprowadzane w dialogach są teraz pobierane w jednostkach osi x.
 12. W niektórych dialogach występuje interpretacja wartości w sekundach, niezależnie od ich ustawienia w preferencjach.
 13. Dialog sterowania sekwencerem jest obecnie aktywnych w dowolnych okresie aktywności sekwencera.
 14. Plik importu pliku obsługuje obecnie czterobitowe dane z liczbami całkowitymi.
 15. Wyszukiwanie wartości maksymalnej i minimalnej działa obecnie poprawnie jeśli został odpowiednio określony punkt maksymalny lub minimalnych.
 16. Użycie kółka myszy w czasie wyboru obszaru nie powoduje obecnie zostawiania bitów prostokąta wywyboru z tyłu.
 17. Funkcja edycji zmiennych skryptów działa obecnie poprawnie.
 18. Zmiana numerów kursorów nie powoduje utracenia informacji o przebiegu kursora.
Zmiany
 1. Widoki tekstu są o wiele lepiej renderowane jeśli jest używana funkcja wydruku ekranu.
 2. Jeśli konfiguracja próbkowania jest pobierana ze skryptu w czasie, gdy parametr allow% uniemożliwia zmiany pozycji okna, to program Signal obecni "pozwala" na ustawienie pozycji okien próbkowania.
 3. Listy ramek są obecnie przechowywane jako "specyfikacje", a nie zwykłe listy.
 4. Oznacza to przykładowo, że określi "Tagged frames" a następnie przeciągnie ramkę, zostanie ona dodana do listy używanej przez program Signal. Wcześniej spis był obliczony podczas zamykania dialogu i dialog nie był uaktualniany.
08/2004 3.00 Nowe funkcje
 1. Pierwsza wersja.
Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85235190
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×