• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Zmiany techniczne Spike2 version 10


Uzytkownicy wersji 10 mogą sciagnąć za darmo.

Data Wersja Zasadnicze informacje
12/2021 10.13 Nowe funkcje
 1. The File menu, Load configuration command can now select one of up to 10 recently-used configuration files.
 2. Triggered sampling mode can now turn data saving off on a specific marker code. The SampleTrigger() script command is extended to match.
 3. There is a new online Derived channel process to detect waveform activity, peaks and troughs as Marker data. The SampleProcess() script command is extended to match. This allows you to trigger analysis and data saving during sampling and can simplify on-line scripts.
 4. The Rectify real-time process now supports half-wave rectification.
 5. There is a new Median measurement that can be used with Measurements to XY views and to a data channel, the Cursor regions dialog and the ChanMeasure() script command.
 6. There is a new ArrMedian() script command to find the median of a numeric array.
 7. The Sampling configuration, Channels tab now lists the estimated data rate written to the data file.
 8. Commands that format values as text for output (Message(), Print(), Print$() and PrintLog()) will now accept zero length arrays.
 9. You can now use the System$(-2) script command to get the Spike2 version, build date and time as text.
 10. The File menu Import Options dialog has been extended so you can set configuration options. Previously, configurations could only be set from a script.
 11. The WindowTitle$() command has an additional flag to remove [32-bit] from the title of .smr files.
 12. The ViewFind() command is extended with flags to allow more control over the matched name.
 13. Importers that read data as RealWave (e.g. Ponemah) used to scan the data before import to find the data range. This could take a lot of time with large files. We now find the range of the data while transferring it to the output file, which can greatly reduce the time to import huge files. We have also increased the size of the data buffers in an attempt to speed up data import. As an example, the time to import an 80 GB Ponemah 6 file has reduced from 5 hours to under 2.
 14. The Ponemah file importer has been extended to allow data to be filtered by Subject, Channel and time range. For example, you can set it to import all channels that contain ECG in the channel title from 10 hours to 11 hours. With huge files with many channels this can reduce import times from hours to seconds when only sub-sets of the data are required. It may still take a while to locate the wanted data.
 15. There is a new example Talker program, SoundCard.exe, included if you select Talker support. This allows you to source waveform data from a Windows sound source, for example a microphone for comments.
Usunięte błędy
 1. The SampleProcess(chan%, -2, index%, args[]) script command did not return the down-sample process ratio% value.
 2. Import of Ponemah files with multiple sections or with the first section of a channel not at time 0 placed the data at the wrong time.
 3. The online Down-sample process worked for a Derived channel but not for a sampled channel.
 4. The text output sequencer DIGPBR command in the Micro3 did not work.
 5. The text output sequencer DIGPS command in the Micro3 and Micro2 had a potential failure (never observed) when both outputs were generating pulse trains.
 6. Editing a RealWave data channel, for example with the Linear Predict command or the ChanWriteWave() script command, could crash Spike2.
 7. ArrHist() did not allow integer data array.
 8. Using Evaluate when there was an unsaved script caused break points in the unsaved script to be ignored.
 9. The PlayWaveCopy() script command did not work in single channel case with a one dimensional array argument.
 10. When inspecting script values in the script debugger, you could change the value of items marked const.
 11. When inspecting arrays of strings in the script debugger, multi-line strings are now displayed correctly in a resizeable dialog.
 12. The Sampling Configuration, Automation tab does not let you exit with a Name template set and an invalid Directory path. Unfortunately, editing the path did not cause the path to be rechecked, making it difficult to clear any error.
 13. The Active Cursor settings dialog displayed an incorrect field description in Repolarisation and Data points modes.
 14. In Triggered sampling mode, sampling using the keyboard as a trigger with no code set did not work.
10/2021 10.12a Usunięte błędy
 1. When editing a script, the Edit menu Replace command could place the replacement text in the wrong place.
10/2021 10.12 Nowe funkcje
 1. Polecenie Copy Cluster zapisuje dodatkowe miary jakości klastrowania (Lratio i Isolation distance).
 2. Możesz dwukrotnie kliknąć dowolny kanał w widoku czasu, aby go powiększyć (zmaksymalizować). Wcześniej tylko kanały z osią Y mogły się powiększać.
 3. Jeśli output sequence nie zostanie załadowana, to okno komunikatu o błędzie będzie zawierało teraz wiersz źródłowy, który spowodował błąd.
 4. Polecenie Display all w menu Cursor wyświetla teraz trochę danych przed pierwszym i po ostatnim kursorze, aby były lepiej widoczne i aby zrobić miejsce na ewentualną etykietę kursora. Jeśli przytrzymasz klawisz Ctrl, polecenie uwzględnia tylko active cursors podczas obliczania nowego zakresu x.
 5. W oknach dialogowych Measurements to XY i Data channels dostępne są nowe opcje umożliwiające regulację kursora w przypadku niepowodzenia operacji cursor seek lub aktywacji opcji Ignore Cursor 0 step.
 6. Okno dialogowe Cursor adjustment, które może pojawić się w widokach Measurements to XY i Measurements to Data channels, ma nowe opcje przechwytywania kursorów pionowych, które nie wykonały kroku i wyświetlania wszystkich aktywnych kursorów pionowych.
 7. Ulepszenia funkcji Copy as Text i Export as Text dla kanałów time view: kanały Level event wyprowadzają poziom przy każdym przejściu, kanały WaveMark zawierają liczbę przebiegów i wyświetlają wiele przebiegów w kolumnach, sekcja wyjściowa SUMMARY zawiera teraz więcej informacji dla kanałów i używa tego samego formatu dla każdego kanału.
 8. Polecenia Copy for Spreadsheet i Export As Spreadsheet dla kanałów Level event zostały zmienione, aby wyświetlać wysokie poziomy jako 1, a niskie jako 0. Wcześniej wyświetlało liczbę krawędzi w każdym zakresie czasu, co nie było zbyt przydatne.
 9. Dostępna jest nowa opcja Preferences menu Edit na karcie Compatibility, która przywraca zmiany Copy/Export as Text i Copy/Export As Spreadsheet do starego formatu.
 10. Polecenia skryptowe LastTime(), NextTime(), MarkEdit(), MemSetItem() i MemGetItem() pozwalają argumentowi tablicy codes%[] mieć rozmiar 1-4 dla kodów i 5, aby uzyskać dostęp do kodów i dodatkowej 32-bitowej wartości całkowitej powiązana z każdym znacznikiem w 64-bitowym pliku smrx.
 11. Komenda skryptowa MemSetItem() może teraz zgłaszać indeks pierwszego elementu o określonym lub późniejszym czasie.
 12. Komenda skryptowa ArrSort() akceptuje teraz tablice o zerowej długości (co nic nie robi), by zaoszczędzić użytkownikowi konieczności testowania zerowej długości, w celu uniknięcia błędu skryptu.
 13. Komenda skryptowa ChanList() pozwala teraz na tablicę o zerowej długości.
 14. Komenda skryptowa ArrFilt() działa znacznie szybciej (około dwukrotnie w przypadku dużych tablic).
 15. Niezmienione argumenty tablicowe poleceń skryptowych ArrStats(), ArrSum(), EditCopy(), PlayWaveCopy(), SampleWaveMark() są teraz const.
 16. Komenda skryptowa Yield() może zwrócić bieżący stan allow% i zachowuje go, jeśli allow% jest ujemny.
 17. Polecenia skryptowe ArrStats() i ArrSum() mogą ustawić alternatywne (wolniejsze) algorytmy w celu dokładniejszego sumowania.
 18. Polecenie skryptowe Len() może zgłaszać liczbę elementów w wielowymiarowej macierzy.
 19. Komenda skryptowa MarkEdit() może modyfikować kody kanałów Level event przechowywane w 64-bitowych plikach smrx (ponieważ są one przechowywane jako dane Marker).
Usunięte błędy
 1. Kanał Level event próbkowany przez Micro1401-4 odwracał dane wejściowe. Możesz użyć skryptu InvertLev.s2s w folderze Documents/Spike10/Scripts, aby je odwrócić. Utwórz kopię zapasową plików przed uruchomieniem skryptu, ponieważ modyfikuje on dane.
 2. Podczas korzystania z poleceń Measurements to XY i Measurements to Data channels z ustawioną opcją dopasowania krzywej i ustawioną opcją User check positions, wyświetlana linia dopasowania dotyczyła poprzedniego kroku.
 3. Okna dialogowe Cursor Regions i Cursor Values nie rejestrowały zmian pól wyboru, przycisków opcji ani trybu.
 4. Zakładka Automation okna dialogowego Sampling Configuration ostrzegała o przejściu do folderu, w którym nie można zapisać, ale nadal go ustawiała.
 5. W edytorze tekstowym Output sequencer instrukcje sekwencera DIGPS, DIGPC i DIGPBR nie były podświetlane.
 6. W Output sequencer etykieta bez spacji po dwukropku była traktowana jako błąd, na przykład "Label:DAC 0,1".
 7. Kompilator skryptu nie oflagowywał błędu, jeśli użyłeś zmiany rozmiaru w tablicy const.
 8. Kompilator skryptu zgłaszał błąd, jeśli instrukcja resize nie była zakończona średnikiem, więc var y[2]; if 1 then resize y[3] endif nie była dozwolona.
 9. Polecenia skryptowe ArrConv(), ArrCWT(), ArrDot(), ArrFilt(), ArrHist(), ArrSpline() i SerialWrite() nie akceptowały stałych tablic.
 10. Dokumentacja następujących poleceń skryptowych nie zawierała niezmodyfikowanych argumentów tablicowych jako const: ArrRange(), ChanWriteWave(), FileTimeDateSet(), FIRResponse(), GrdSet(), MarkSet(), MatLabPut(), PolyEval(), PolyRoot(), SSTempSet(), ToolbarEnable().
 11. Polecenie Multimedia files w menu View nie mogło otworzyć plików .mp4, jeśli zawierały tylko dźwięk (brak wideo).
 12. W oknach dialogowych Spike shape efekt powiększenia po kliknięciu obszaru danych w celu rozpoczęcia przeciągania bieżącego spajka do szablonu był zbyt szybki, aby był widoczny.
 13. Użycie polecenia skryptowego HCursor() do ustawienia wartości kursora w oknie dialogowym Spike shape poza zakresem osi y mogło ustawiać odwróconą wartość pozycji.
 14. Importer tekstu nie zapisywał poszczególnych konfiguracji kanałów w poprawnym formacie.
 15. Krok wstecz o punkt danych w kanale wirtualnym (na przykład za pomocą polecenia skryptowego LastTime() lub wyszukiwania active cursor w trybie Data points) przeskakiwał o dwa punkty danych.
 16. Domyślne tytuły kolumn widoku siatki były pomijane w serii AA-AZ, gdy ustawiono więcej niż 26 kolumn. Sekwencja była A-Z, BA-BZ, CA-CZ itd., a powinna być A-Z, AA-AZ, BA-BZ...
 17. Copy as Text kanałów WaveMark zawierał dodatkowy separator pomiędzy Units a Rate.
 18. Jeśli zapisałeś dane do kanału nie będącego sygnałem falowym (na przykład za pomocą polecenia skryptowego ChanSave()), a następnie nadpisałeś je (dozwolone w przypadku kanałów opartych na fali, ale nie opartych na zdarzeniach), Spike2 próbował zapisać dane, co w wyniku dawało uszkodzony kanał danych.
Zmiany
 1. W Time view format wyjściowy Copy as Text nie był zgodny z dokumentacją. Zmieniliśmy go, aby wynik był bardziej standardowy (i użyteczny) i napisaliśmy na nowo dokumentację. Jeśli wyeksportowałeś dane jako tekst, być może będziesz musiał zmienić metodę importu lub użyć nowej opcji Preferences->Compatibility menu Edit, aby wygenerować stary format.
08/2021 10.11a Usunięte błędy
  Zdarzenie danych WaveMark utworzone przez okno dialogowe New WaveMark może mieć nawet połowę kształtu fali zastąpioną zerami.
07/2021 10.11 Nowe funkcje
 1. Komenda skryptowa SerialOpen() może teraz pobrać listę dostępnych portów COM.
 2. Wprowadzono nowe funkcje skryptowe PolyEval() do oceny wielomianów i PolyRoot() do rozkładania na czynniki (znajdowania pierwiastków) wielomianów.
 3. Okna dialogowe filtrów FIR i IIR używają teraz m1, v1 jako numeru dla kanałów pamięciowych i kanałów wirtualnych, a nie 2001, 4001.
 4. Polecenia skryptowe Process() i ProcessAll() akceptują teraz ujemny czas rozpoczęcia, co umożliwia poleceniom pomiaru znalezienie pierwszego elementu niezależnie od minimalnej wielkości kroku.
 5. Nowe polecenie skryptowe EditImageLoad() ładuje plik obrazu do schowka.
 6. Możesz dodać tod do czasu w dialog expression, aby ustawić Time of Day w trybie osi (patrz Poprawki 8 poniżej).
 7. Komenda skryptowa RasterSet() akceptuje teraz tablicę danych o zerowym rozmiarze, aby ustawić linię rastrową bez danych.
 8. Domyślne ustawienie (co się dzieje po naciśnięciu klawisza Enter) przy pytaniu, czy OK, aby usunąć nowo próbkowany plik lub utracić kanały pamięci po zamknięciu pliku, zostało zmienione z Yes na No, aby zapobiec przypadkowej utracie danych.
Usunięte błędy
 1. Element menu kontekstowego (kliknięcie prawym przyciskiem myszy) do ustawienia pionowej pozycji kursora nie wyzwalał wyszukiwania active cursor.
 2. Lokalne etykiety graphical sequencer mogły powodować błędy generowania kodu, gdy operacje przypadały na kolejne instrukcje.
 3. Polecenie skryptowe BinomialC(n%, k%) nie pozwalało, aby n% lub k% miało wartość 0.
 4. Komenda skryptowa ChanKey(chan%, get%) generowała błąd, jeśli get% nie było zerem.
 5. W oknach dialogowych innych niż PCA Clustering (na przykład Cluster on Measurements) polecenie ustawienia czasu Z axis mogło usunąć wszystkie kody filtrów (w związku z tym kolorowe kropki stawały się czarne).
 6. Komenda skryptowa ChanSave() zmieniła wskaźnik myszy na kursor oczekiwania (klepsydra). Powodowało to nieprzyjemne miganie kursora, jeśli polecenie zostało użyte w pętli. Spike2 już tego nie robi. Możesz użyć argumentu flags%, aby wyświetlić okno dialogowe postępu dla powolnych operacji.
 7. Jeśli funkcja skryptowa EditImageSave() nie powiodła się, zatrzymywała skrypt; powinien zwrócić kod błędu.
 8. W trybie osi Time of Day okno dialogowe Cursor Position zawsze traktowało wprowadzoną wartość jako porę dnia, więc wyrażenia takie jak MaxTime() generowały bezsensowne wyniki. Możesz teraz użyć sufiksu tod, aby wymusić interpretację godziny jako pory dnia.
 9. W skrypcie przekazanie podtablicy o zerowej długości do funkcji jako array[1:0] było dozwolone, ale użycie array[0:0] nie było.
Zmiany
 1. Flaga Cursor fixed (F po numerze kursora) jest wyświetlana tylko wtedy, gdy kursor jest stały. Inne flagi ustawione przez CursorFlags() w celu wyłączenia opcji menu kontekstowego nie pokazują F.
05/2021 10.10a Usunięte błędy
 1. Pojawiało się niepotrzebne zapytanie 'Are you sure?' podczas zamykania nowo pobranego pliku dłuższego niż 5 sekund, który został już zapisany.
05/2021 10.10 Nowe funkcje
 1. Edytor tekstu może teraz podświetlić linię zawierającą kursor tekstowy i 'słowa', które pasują do bieżącego zaznaczenia.
 2. Komenda skryptowa ChanKey() ma nową opcję flags% do pozycjonowania klucza tak, aby wystawał poza widoczny obszar podglądu.
 3. Sampling obsługuje specyfikację Talker w wersji 5, która ma potencjalnie bardziej wydajne przesyłanie danych.
 4. Menu kontekstowe (kliknięcie prawym przyciskiem myszy) dla nadpisanego kanału można uzyskać, klikając prawym przyciskiem myszy numer kanału.
 5. S2Video ma nową opcję Configuration, która zawiera filtr ffdshow Raw Video, który umożliwia podłączenie niektórych kamer.
 6. Można zapobiec interaktywnemu pozycjonowaniu kursorów pionowych przy pomocy polecenia Fix position, w menu kontekstowym pojawiającym się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na kursorze.
 7. Nowe polecenie skryptowe CursorFlags() daje większą kontrolę nad interaktywnym użyciem kursorów pionowych.
 8. Dostępny jest nowy importer plików dla plików xdf (LabRecorder, LabStreamingLayer).
 9. Okna dialogowe filtrów IIR i FIR lepiej radzą sobie z wartościami NaN w kanałach RealWave.
 10. Polecenie Measure to Channel w trybie online może wysłać dane wyjściowe do kanału Keyboard marker, który może wyzwolić zapis na dysk, output sequencer i arbitrary waveform output. Polecenia skryptowe MeasureToChan() i MeasureX() zostały zmodyfikowane, aby to umożliwić.
 11. Nagrywanie poleceń teraz próbuje rejestrować procesy online po otwarciu pliku do próbkowania.
 12. Spike2 nie wysyła już zapytań o próby przerwania próbkowania lub zamknięcia nowo pobranego pliku danych bez zapisania go, jeśli plik jest krótszy niż 5 sekund.
 13. Zmiana między tekstowymi oknami dialogowymi Find i Replace zachowuje wyszukiwany tekst. Pole Find what w tych oknach dialogowych aktualizuje się w mniej zaskakujący sposób, gdy okno dialogowe zostanie aktywowane.
 14. Nie zezwalamy już na stosowanie znaków separatora ścieżki (na przykład "/" i "\") w polu File name template w oknie dialogowym Automation, ponieważ powodują one nieoczekiwane nazwy plików i dodatkowe foldery plików.
 15. Graphical sequence editor został zaktualizowany w celu płynniejszego przeciągania impulsów i zmniejszonego migotania.
Usunięte błędy
 1. Możliwe było, że etykiety kursorów zdefiniowane przez użytkownika, które wyświetlały różnice w pozycjach kursora, wyświetlały nieprawidłową wartość, gdy kursor się poruszał.
 2. W widoku Time z kanałem WaveMark narysowanym w trybie Overdraw WM i dużą ilością danych, tak że aktualizacja wyświetlacza zajęła więcej niż 2 sekundy, przerysowanie ekranu mogło powtórzyć się wiele razy przed zakończeniem.
 3. Rejestrowanie w skrypcie importu pliku generowało polecenie skryptowe FileConvert$(...) z brakującym przecinkiem.
 4. Kilka wbudowanych poleceń skryptowych nie miało ustawionego tekstu podpowiedzi.
 5. Nagrywanie polecenia skryptowego IIRApply() zawsze ustawia argument eTime na 0 lub 1.
 6. W Graphical sequence editor elementy Arbitrary waveform mogły zniknąć z ekranu po dwukrotnym kliknięciu lub wybraniu ich na ścieżce sterowania.
 7. Eksport danych XY do MATLAB eksportował wiele kopii pierwszego punktu danych XY.
Zmiany
 1. Wartości NaN i Infinity w kanale RealWave (z pliku Talker lub Importowanego) powodowały problemy w całym Spike2, objawiające się rysowaniem zakłóceń, dziwnymi zakresami osi w oknach dialogowych filtrowania i osobliwymi wynikami filtracji cyfrowych. Aby tego uniknąć, Spike2 skanuje teraz wszystkie dane odczytywane z kanałów RealWave i zamienia wartości NaN na 0.0, a nieskończoności na połowę maksymalnej dozwolonej wartości (aby zostawić zapas zapasu dla arytmetyki). Możesz usunąć te wartości (pozostawiając luki w danych), dodając przetworzenie kanału Skip NaN. Możesz wypełnić powstałe luki za pomocą przetworzenia kanału Fill Gaps.
 2. Poprzednio podczas rejestrowania skryptu otwierającego plik danych do próbkowania tworzony był kod, który zapewniał przetworzenia związane z próbkowaniem w opierciu o bieżącą konfigurację próbkowania. Teraz wyłączamy korzystanie z bieżącej konfiguracji i zamiast tego próbujemy generować te same przetworzenia za pomocą poleceń skryptowych. Jeśli wolisz poprzedni stan, zmień drugi argument zarejestrowanego polecenia FileNew(0,1) z 1 na 3 i usuń polecenia, które, w dalszej części skryptu, konfigurują przetwarzanie.
04/2021 10.09c Usunięte błędy
 1. Jeśli instalacja Spike2 nie miała pliku konfiguracyjnego LAST.s2cx lub DEFAULT.s2cx, a Tip of the Day był wyłączony, Spike2 uruchamiał się z ukrytym głównym oknem.
03/2021 10.09b Nowe funkcje
 1. Okno dialogowe Channel Image podglądu czasu ostrzega, jeśli ustawisz tryb Fill background podczas próbkowania lub Rerun, że mapa bitowa nie będzie wyświetlana.
 2. Okna debugowania Script (Local, Global, Watch i Call stack) są, po aktywacji, przenoszone do widocznych pozycji; poprzednio, jeśli usunąłeś je z ekranu, trudno było je znaleźć.
 3. Możesz zmienić kolory tła i pierwszego planu w edytorze Graphical sequencer.
Usunięte błędy
 1. Jeśli podczas eksportowania do pliku MatLab wybrano opcję All Channels, eksport nie udawał się.
 2. Wyszukiwanie w kanałach Event (tak jak w Active cursors, Measurements to XY albo w Measurements to a data channel) w trybie innym niż Data points lub Expression mogło zawieszać się.
 3. Przetwarzanie Measurements to a data channel z więcej niż jednym pomiarem na iterację generowało fałszywy błąd podczas odczytu z pliku konfiguracyjnego .s2cx.
 4. Podczas przywracania z pliku zasobów trybu rysowania Rate i Mean frequency, szerokość Time mogła zostać zwiększona o 1 takt zegara, a bardzo małe (bezsensowne) wartości nie były odrzucane.
 5. Opcja Fill cursor labels w Preferences menu Edit, nie była zapamiętywana pomiędzy sesjami Spike2.
 6. Niektóre okna dialogowe Font nie ustawiały pola Font Style, tak by odpowiadało domyślnemu stylowi czcionki (Bold, Italic, Regular...).
02/2021 10.09a Nowe funkcje
 1. Dostępna jest nowa funkcja kanału wirtualnego TEvt() do generowania czasu od ostatniego zdarzenia na kanale.
 2. Okno dialogowe Copy waveform or Level event kanału Virtual ma dodatkowe pole umożliwiające wybór trace w przypadku kanałów multi-trace WaveMark.
 3. Polecenie FileName$() ma nową opcję używania łańcucha tekstowego jako źródła nazwy pliku.
 4. Podczas rysowania Result view rasters, rysowane symbole są skalowane według ustawienia dot size (były one bardzo małe na wyświetlaczach o wysokiej rozdzielczości).
Usunięte błędy
 1. Polecenie skryptowe SampleCalibrate() zwracało dwukrotność współczynnika skali, który ustawiło, gdy 1401 zostawał ustawiony na zakres wejściowy 10 woltów.
 2. Wyszukiwanie Active cursor Peak search z Amplitude ustawioną na 0 mogło wykryć dwa kolejne punkty o tej samej wartości danych co wartość szczytowa.
 3. Rysowanie mocno powiększonego kanału Waveform mogło powodować, że dane z dołu ekranu pojawią się na ekranie.
 4. Dodawanie i usuwanie pozycji Level event kanału Memory nie powodowało odświeżenia wykresy na końcu podglądu.
 5. Jeśli polecenie Close All z menu Windows wygenerowało okno dialogowe z ostrzeżeniem, że zamknięcie spowoduje utratę danych, opcja Cancel powodowała ponowne wyświetlenie okna dialogowego. Teraz anuluje operację.
 6. W wersji 10.09 z tryb Expression kursora w Active cursors nie wykonywał iteracji w poleceniach Measure to XY i Measure to Channel.
 7. W widoku Result view ustawienia Sweeps, Sort i Symbols trybu Raster Draw nie były zapisywane i przywracane, gdy podgląd był zapisywany do pliku.
02/2021 10.09 Nowe funkcje
 1. W Sampling Configuration można ustawić operację Process kanału w czasie rzeczywistym (na przykład filtrowanie lub prostowanie) do kanału Waveform lub RealWave opartego na Talker.
 2. W Sampling Configuration można utworzyć kanał wykorzystując Derive kanału Waveform lub RealWave opartego na Talker.
 3. Okno dialogowe Channel w Sampling Configuration kanałów opartych na 1401 sprawdza teraz zmiany w polach numerycznych podczas wpisywania.
 4. Możesz użyć znaczników miejsca (na przykład %c jako numer kanału) w polach Title i Comment kanału w oknie dialogowym konfiguracji próbkowania i w poleceniach skryptowych.
 5. Próbkowane kanały TextMark, które używają portu COM, mogą korzystać z dowolnego portu w komputerze, nie tylko z zakresu od COM1 do COM19.
 6. Sampling Configuration ma nową zakładkę Script, która umożliwia ustawienie skryptu, który jest uruchamiany w określonych czasach podczas próbkowania. Pojawiło się też nowe polecenie skryptowe SampleScript().
 7. Na karcie Mode w Sampling Configuration można teraz ustawić skrypty, które są uruchamiane, gdy wystąpi zdarzenie wyzwalające lub na początku i na końcu każdego cyklu próbkowania w trybie Timed.
 8. Komendy skryptowe SampleTrigger() i SampleMode() zostały rozszerzone o obsługę skryptów uruchamianych w odpowiedzi na zdarzenia związane z próbkowaniem.
 9. Komenda skryptowa SampleHandle() może teraz raportować ostatni próbkowany (i jeszcze niezamknięty) plik.
 10. Komenda skryptowa SampleRepeats() może teraz raportować ukończenie powtórzeń i aktualny numer pliku.
 11. Okno dialogowe File Export dla plików danych zostało zmodyfikowane tak, że pole wyboru As Set dotyczy również listy zakresów.
 12. Polecenie skryptowe WindowTitle$() ma teraz argument flags%.
Usunięte błędy
 1. Okno dialogowe Create New Buffer umożliwiało utworzenie kanału WaveMark z mniejszą liczbą punktów danych niż minimum (6).
 2. Komenda skryptowa MinMax() użyta do przeszukiwania kanału WaveMark z liczbą n przebiegów, mogła rozpocząć wyszukiwanie (n-1) razy czas trwania spajka zbyt wcześnie.
 3. Komenda skryptowa SampleWaveMark() nie pozwalała na ustawienie wieloprzebiegowych kanałów z nieparzystą liczbą punktów danych.
 4. Jeśli wystąpił problem z dyskiem podczas aktualizacji informacji o licencji Talker, Spike2 mógł się zawieszać.
 5. Zakładka Sampling Configuration Mode w trybie Triggered umożliwiała wybranie przebiegów Talker jako kanału wyzwalającego.
 6. Wskaźnik postępu w oknie dialogowym File Eksport nie działał, gdy ustawiono wiele zakresów wyjściowych.
 7. Polecenie skryptowe FileOpen(name$, 6) służące do załadowania pliku konfiguracyjnego mogło zwrócić 0 zamiast kodu błędu, jeśli wystąpił problem z plikiem lub zawartością pliku.
 8. Podczas edycji tekstu w komórce podglądu grid, klawisz Del nie usuwał znaków po prawej stronie kursora tekstowego.
 9. Polecenie Linear Predict... z menu Analysis w podglądzie Time nie dawało żadnego efektu.
 10. Generowanie Arbitrary waveform output przez Micro1401-4 wyposażone w opcję 4 DAC nie mogło obsłużyć więcej niż 2 DAC w tym samym czasie.
 11. Wyszukiwanie Active cursor Peak search z Amplitude ustawioną na 0 mogło wykryć dwa kolejne punkty o tej samej wartości danych co wartość szczytowa.
 12. Rysowanie mocno powiększonego kanału Waveform mogło powodować, że dane z dołu ekranu pojawią się na ekranie.
 13. Dodawanie i usuwanie pozycji Level event kanału Memory nie powodowało odświeżenia wykresy na końcu podglądu.
11/2020 10.08 Nowe funkcje
 1. Nowe polecenie Linear Predict... z menu Analysis zastąpi krótkie artefakty w kanałach danych falowych widoku Time i kanałach widoku Result z szacunkami opartymi na poprzednich i kolejnych danych. Odpowiednikiem w języku skryptowym jest ChanLinPred().
 2. Kursory pionowe i poziome w widokach Time, Result i XY mają nową opcję wyświetlania pozycji jako różnicy w stosunku do innego kursora.
 3. Okno dialogowe About Spike2 wyświetla Sync po wersji monitora 1401, jeśli podłączony 1401 jest zsynchronizowany czasowo z innym 1401.
 4. W edytorze skryptów pole listy Functions wyświetla nazwę zdefiniowanej przez użytkownika Func lub Proc, która zawiera kursor tekstowy.
 5. Dostępna jest nowa komenda skryptowa ChanZoom() do kontrolowania i raportowania stanu powiększenia widoku Time lub Result.
 6. Komenda skryptowa SampleSeqStep() ma teraz dostęp do klawiszy, komentarzy i wyświetlanych łańcuchów powiązanych z tekstowymi i graficznymi krokami sekwencera wyjściowego.
 7. W Sampling Configuration, oprócz kanału Waveform, można zastosować Process do kanału źródłowego RealWave.
Usunięte błędy
 1. Pasek narzędzi Edit nie był dodawany do listy okien sterowanych skryptami w Spike2 w wersji 10; App(4) zawsze zwracała 0.
 2. Jeśli uruchomiłeś skrypt za pomocą przycisku Run edytora skryptów, a skrypt utworzył widoki, ale nigdy nie ustawił widoku czołowego, możliwe, że trzeba było dwukrotnie kliknąć przycisk Run, aby ponownie uruchomić skrypt.
 3. Użycie poleceń skryptowych BReadSize(8,...) lub BWriteSize(8,...) z argumentem tablicy liczb całkowitych mogło powodować awarię Spike2.
 4. Użycie wariantu komendy skryptowej SampleTrigger() (dodanego w wersji 10.06) do ustawienia kodu wyzwalacza jako łańcucha powodowało zatrzymanie skryptu z błędem.
 5. W przypadku użycia z Micro3, Micro4, Power2 lub Power3, argument pos% polecenia skryptowego PlayWaveStatus$() podawał pozycję w bajtach, a nie w punktach. Ten błąd został wprowadzony w Spike2 w wersji 7. Nie dotyczyło to Micro2 i Power1.
 6. Rejestrowanie ProcessGate() w trybie fixed duration z poziomu okna dialogowego Gate Settings odwracało argumenty pre i len.
 7. W skrypcie -1 >> 64 oceniane było na 0; powinien wynosić -1.
 8. Próbkowanie lub odtwarzanie z widocznym kanałem zdarzeń Level w trybie rysowania Line mogło powodować migotanie wskaźnika myszy.
 9. Podczas próbkowania lub odtwarzania Spike2 mógł się zawiesić na przetwarzaniu Measure to Chan w trybie Automatic z Update window every ustawionym na 0,0 podczas wyszukiwania kanału Waveform o niskiej częstotliwości próbkowania.
 10. W wersji 10.07, gdy Interact() był używany w pętli skryptu, która nie zmieniała aktywnego widoku, co drugie kliknięcie przycisku na pasku interakcji było ignorowane.
 11. Jeśli masz zarówno CED1902, jak i Micro1401-4, po skonfigurowaniu 1902 konfigurator Conditioner zgłaszał fałszywy błąd "illegal arguments".
 12. Importer EDF obsługuje teraz asymetrycznie skalowane dane całkowite; wcześniej takie kanały miały nieprawidłowe przesunięcia.
09/2020 10.07 Nowe funkcje
 1. Program S2Video ma nową opcję, ustawiającą znaczniki czasu klatek.
 2. Teraz można dokładnie przeglądać pliki wideo MP4, klatka po klatce.
 3. Możesz teraz dołączyć kanały bez osi y do grupy (ale nie mogą one być nagłówkiem grupy). Pozwala to na użycie kanału narysowanego w trybie State do pokolorowania tła innych kanałów.
 4. Pojawiło się nowe polecenie skryptowe ArrRev(), które odwraca elementy tablicy.
 5. Okno dialogowe XY Draw mode pozwala teraz na zmiany w trybie sortowania kanałów.
 6. Możesz wyświetlać osie w obszarze danych w podglądach Time, Result i XY views. Oczekuje się, że będzie to używane w XY views głównie do celów publikacji.
 7. Możesz zmienić etykiety ścieżek w Graphical Sequence Editor.
 8. Zakładka Channels, okna dialogowego Sampling Configuration, obsługuje Ctrl+Copy As Text w celu skopiowania kolumn danych rozdzielonych tabulatorami.
 9. Tytuł okna dialogowego Sampling Configuration nie jest już czyszczony przez próbkowanie (aby zachować nazwę pliku konfiguracyjnego).
 10. Okno dialogowe Memory buffer Import channel poprawiło raportowanie błędów.
 11. Klikalny obszar, który czyści wybrane kanały w widokach Time i Result, ma teraz podpowiedź.
 12. Okno dialogowe konfiguracji Cluster on Measurements może kopiować i rejestrować konfigurację pomiarów jako tekst.
 13. Sampling Configuration śledzi teraz ostatni plik .s2cx inny niż LAST.s2cx lub DEFAULT.s2cx. Polecenie skryptowe SampleConfig$() ma nową opcję dostępu do niego.
 14. W skrypcie można użyć funkcji DlgValue$(), aby ustawić pola X Value jako tekst, na przykład "Cursor(1)". Wcześniej wyświetlało to pozycję kursora 1 jako liczbę.
 15. Okno dialogowe Export As dla plików danych aktualizuje teraz pola dialogowe po kliknięciu zdefiniowanego zakresu i wykrywa błędy na liście kanałów i zakresie czasu.
 16. Help zawiera informacje dotyczące konfiguracji Xvid video codec.
Usunięte błędy
 1. Tytuł osi y w XY view nie był przywracany po otwarciu pliku XY.
 2. Komenda skryptowa SampleConfig$(3) umieszczała komentarz kanału TextMark w niewłaściwej kolumnie.
 3. Pole Special channels w oknie dialogowym Sampling Configuration->Set maximum channels było zawsze ustawiane na 0, gdy okno było otwierane.
 4. Konfiguracja próbkowania z brakującym plikiem sekwencera wyjściowego generowała 3 okna komunikatów, teraz generuje jedno.
 5. Pomiary Mean in X i SD in X w widoku Result dawała wyniki w pikselach, a nie w jednostkach osi x.
 6. Dokumentacja nieprawidłowo wylistowywała wyrażenia okna dialogowego CXn jako CnX (n = 0-9).
 7. Rejestracja okien dialogowych z pozycjami osi X nie przekładały CXn na CursorX(n).
 8. Rejestracja Ctrl+A (lub kliknięcie poniżej numerów kanałów) w widokach Time i Result generowało kod, który nie działał.
 9. W podglądzie XY okno dialogowe Y Axis Range traktuje teraz All channels jako wszystkie widoczne kanały w celu dopasowania do widoków Time i Result.
 10. Polecenie skryptowe FileList() nie działało dla type% ustawionego na 12 (pliki XY) i 17 (pliki Grid).
 11. W skrypcie funkcja zdefiniowana przez użytkownika z argumentem innym niż tablica mogła w pewnych okolicznościach zaakceptować tablicę.
 12. Jeśli Line thickness osi została ustawiona na 1 piksel w zakładce Preferences Display menu Edit, przewijanie osi mogło pozostawiać piksele śmieciowe.
 13. Nałożone kanały zbyt często rysowały tło, co skutkowało uszkodzeniem wyświetlania podczas przewijania w bok, gdy włączona była siatka lub górny nałożony kanał miał kolor tła ustawiony, aby zastąpić kolor widoku.
 14. Użycie FiltApply(-1,...) przed utworzeniem tymczasowego filtru mogło powodować awarię Spike2.
 15. Zmiana opcji w S2Video Configuration mogła powodować zanik obrazu wideo.
07/2020 10.06 Nowe funkcje
 1. Print screen obsługuje okna dialogowe Cursor Regions i Cursor Values oraz wykorzystuje proporcjonalną czcionkę do tytułów okien.
 2. Zakładka Mode okna dialogowego Sampling configuration ma nową opcję Slow frame rate sterowania aplikacją s2video, gdy nie następuje zapis danych na dysk. Odpowiednikiem w języku skryptowym jest nowe polecenie SampleFPS().
 3. Sekwencer wyjściowy może teraz odtwarzać ciągi cyfrowych impulsów w tym samym czasie, co inne operacje sekwencera.
 4. W oknie dialogowym Sampling configuration, w zakładce Mode, tryb Triggered umożliwia określenie pełnego filtra znaczników. Wcześniej można było wybrać pojedynczy kod. Polecenie skryptowe SampleTrigger() zostało adekwatnie rozszerzone.
 5. Zakładka Mode okna dialogowego Sampling configuration sprawdza teraz zawartość pól podczas wpisywania i wyświetla listę problemów na dole strony.
 6. Okno dialogowe Marker Filter obsługuje teraz określanie filtru znaczników jako tekstu, co może być dużo szybsze niż zaznaczanie pól wyboru, gdy wymagany jest zakres wartości. Możesz także wykonać, za pomocą schowka, operację Copy i Paste na specyfikacji filtra.
 7. Polecenie skryptowe MarkMask() zostało rozszerzone w celu ustawiania i pobierania filtrów znaczników w postaci tekstu.
 8. Okno dialogowe Draw Mode raportuje teraz błędy w edytowalnych polach i wyłącza przyciski OK i Draw gdy wartości są nieprawidłowe.
 9. Widok Grid ma dodatkowe opcje menu kontekstowego: Grid size, Fit to Grid, Cut, Copy i Paste.
 10. Okna dialogowe Cursor Regions i Cursor Values rejestrują operacje ustawiania, wyboru, edycji i kopiowania.
 11. Okna dialogowe Cursor Regions i Cursor Values mają ulepszone interaktywne wybieranie komórek i obsługują polecenia skryptu: Selection(), Selection$(), MoveTo(), MoveBy().
 12. Okna dialogowe otwierane z menu kontekstowego prawego przycisku myszy, na przykład okno dialogowe Draw Mode, są teraz otwierane obok wskaźnika myszy.
 13. Polecenie skryptowe GrdColourGet() teraz raportuje kolor wyświetlanej komórki, nawet jeśli nie jest nadpisany.
 14. W skrypcie paski Toolbar() i Interact() nie przechwytują już fokusa wprowadzania danych po kliknięciu jednego z przycisków paska. Jest to przydatne podczas samplowania, gdy chcesz, aby dane wejściowe z klawiatury były kierowane do kanału Marker.
 15. Zwiększyliśmy maksymalną długość zmiennej łańcuchowej języka skryptowego z 1 000 000 do 100 000 000 znaków.
 16. W oknach dialogowych Clustering, okno INTH zapamiętuje teraz swoją pozycję.
 17. Jeśli Spike2 ładuje plik konfiguracyjny próbkowania podczas uruchamiania (...\DEFAULT.s2cx or ...\LAST.s2cx), zapisuje nazwę w widoku Log.
 18. W Display Preferences, w menu Edit, znajdują się nowe ustawienia High DPI.
 19. Importer EDF rozpoznaje teraz więcej typów plików BDF. Wcześniej niektóre specyfikacje nie były rozpoznawane i importer wracał do importowania danych tak, jakby miały długość 16 bitów, a nie 24, co skutkowało bezsensownymi danymi.
 20. Polecenie skryptowe MMFrame() jest teraz obsługiwane dla plików MP4 z dodatkowymi opcjami klatki Key.
Usunięte błędy
 1. Instrukcja DELAY 0, w Output sequencer użytym z Micro4, powodowała bardzo duże opóźnienie (ponad 4 miliardy kroków); nie powinno to mieć miejsca.
 2. Rejestrowanie akcji, które pociągają za sobą zmiany w bieżącym widoku, nie zawsze wybierało nowy widok (na przykład podczas otwierania okien dialogowych Cursor).
 3. Otwarty i zmodyfikowany widok Grid mógł przechwytywać fokus wejściowy raz na 5 minut.
 4. Nazwane widoki Grid były zawsze zapisywane po zamknięciu, nawet jeśli użytkownik poprosił, aby ich nie zapisywać.
 5. Gdy Grid został załadowany z pliku .s2gx, bieżące kolory View i Application nie były zastosowywane, a czcionka używana do edycji komórek siatki nie była aktualizowana.
 6. Gdy bieżący widok był oknem Grid lub Info, w oknie Global Debug był wyświetlany typ okna "Unknown".
 7. Użycie polecenia Fit to Grid podglądu Grid, na zmaksymalizowanym widoku Grid zmieniało rozmiar widoku, ale pozostawił go zmaksymalizowanym.
 8. W Graphical output sequencer, jednoczesne wyjścia cyfrowe i wejścia znaczników cyfrowych nie były prawidłowo sekwencjonowane.
 9. W Graphical output sequencer, w ustawieniach Section, zmiana komentarza sekcji nie odblokowywała przycisku OK, aby zastosować zmianę.
 10. W oknach dialogowych Cursor Values i Cursor Regions pierwszy przycisk opcji (dla C0 i C0-C1) nie działał.
 11. Dokumentacja polecenia skryptowego ToolbarMouse() była niepoprawna dla argumentów vh% i ch% wywołania zwrotnego Move%().
 12. Przycisk Add... okna dialogowego Sample Bar nie odczytywał etykiety i komentarza zapisanego w dodanym pliku i akceptował pliki .s2c w starym formacie, których nie można używać w nowoczesnych wersjach Spike2.
 13. W Spike2 w wersji 10.05, w oknie dialogowym zdefiniowanym przez użytkownika, domyślnym przyciskiem (aktywowanym klawiszem Enter) było Cancel, a nie OK.
 14. W widoku Grid klawisz F1 nie otwierał Helpa on-line.
 15. W wersji 10.05 programu Spike2, pole Data Index okna dialogowego DrawMode dla danych RealMark nie miało żadnego efektu.
 16. Podgląd Time kończył się o jeden piksel przed czasem ostatniego elementu.
 17. Arbitrary waveform output nie działał na Power3A, z wyjątkiem bardzo małych szybkości.
05/2020 10.05 Nowe funkcje
 1. Dostępny jest nowy tryb rysowania Time view, Interval, który wyświetla interwały między zdarzeniami.
 2. Możesz ustawić aby etykiety kursora były rysowane na nieprzezroczystym tle, co ułatwia ich odczyt na 'gęstym' tle wykresów z sygnałem falowym.
 3. Podglądy siatki mają teraz kolory, które można ustawiać według widoku lub komórki. Istnieją nowe polecenia skryptowe: GrdColourSet() i GrdColourGet() oraz rozszerzenia dla ViewColourSet() i ViewColourGet().
 4. Rejestrowanie zmian kolorów obejmuje teraz nazwę zmienionego elementu.
 5. Widoki siatki i nagłówki kolumn siatki można, odpowiednio, zmieniać i ustawiać interaktywnie.
 6. Uruchomienie okna dialogowego Principal Component Analysis z pamięci z ogromną liczbą spajków daje teraz konkretny powód, a nie ogólny błąd.
 7. W menu Help w oknie dialogowym About Spike2 polecenie Copy zawiera teraz folder instalacyjny Spike2 w informacjach skopiowanych do schowka.
 8. W języku skryptowym, gdziekolwiek można użyć specyfikatora kanału, możesz teraz użyć -6, co oznacza unselected channels.
 9. Okna dialogowe active cursor mode kursora poziomego i kursora pionowego mają teraz przyciski do przełączania się na inne okno dialogowe active cursor mode.
 10. Przy pierwszym użyciu okna dialogowego Set Marker Codes przypomina Ci ono o wykonaniu operacji Ctrl+Alt+Drag, aby wybrać spajki.
 11. Możesz teraz zapisywać dane w plikach Matlab o nazwach zawierających znaki spoza ASCII.
 12. Komenda skryptowa PlayWavePoints() może teraz zgłaszać maksymalną liczbę punktów w obszarze.
 13. Nowe polecenie skryptowe FileStatus() może zgłaszać ukryte właściwości obiektu systemu plików, takie jak tylko do odczytu, katalog, ukryty.
 14. Nowe polecenie skryptowe DrawModeCopy() stosuje tryb rysowania jednego kanału w widoku czasu lub wyników do listy innych kanałów.
 15. Nowa komenda skryptowa Replace$() generuje ciąg zastępujący wszystkie wystąpienia podciągu.
 16. Importer TDT zgłasza teraz brakujące pliki .sev i, jak najlepiej potrafi, stara się poradzić sobie, z tymi, które znajdzie; poprzednio dawał za wygraną, jeśli brakowało plików.
 17. Możesz użyć polecenia skryptowego ToolbarEnable(), aby wykryć, czy dla paska narzędzi ustawiona jest funkcja Idle i policzyć liczbę włączonych przycisków.
 18. Zdefiniowane przez użytkownika suwaki okna dialogowego zachowują się lepiej, gdy są ustawione na tryb liczby całkowitej i gdy używane są klawisze strzałek.
 19. Polecenie skryptowe DlgValue() może teraz zmienić dozwolony zakres pól liczb rzeczywistych i liczb całkowitych w oknie
 20. Okna Locals i Objects debugowania skryptu mają nową opcję menu View, która pokazuje tylko nazwy zmiennych, pomijając nazwy Proc/Func lub Object, aby zmniejszyć bałagan na ekranie.
Usunięte błędy
 1. Można było zawiesić Spike2 za pomocą skryptu, który używał nazwy Object type, w której oczekiwano nazwy Object variable.
 2. Okno dialogowe Channel Colours mogło się mylić, gdy zostały użyte nowe opcje wyświetlania tylko kanałów Visible lub Selected.
 3. Rejestrowanie akcji, które obejmowały tekst zdefiniowany przez użytkownika, nie we wszystkich przypadkach wykrywało osadzone znaki " i \.
 4. Ustawienie jednostek w podglądzie czasu dla fali narysowanej jako Sonogram lub kanał RealMark narysowany jako częstotliwość, nie zmienia już wyświetlanych jednostek z 'Hz'.
 5. Sampling i Rerun kanału Event narysowanego w trybie Mean Frequency wypełniały 'jeszcze nieosiągnięty' obszar czasu linią zerową. Aby pasować do wszystkich innych trybów rysowania, ten obszar jest teraz pusty.
 6. Gdy kursory miały szerokość większą niż 1 piksel, możliwe było pozostawienie 'pikselowego pyłu' podczas przeciągania elementów, takich jak klucz sonogramu.
 7. Przy każdym uruchomieniu Spike2 wyświetlał stronę Help dotyczącą aktualizacji programu.
 8. Liczba zgrupowanych kanałów jest rysowana w podstawowym kolorze kanału; zmiana podstawowego koloru kanału nie przerysowywała numeru kanału.
 9. Za pomocą przycisku New Horizontal cursor dodawano kursor do najniższego wyświetlanego kanału z osią y, nawet gdy był on członkiem grupy (kiedy kursor powinien być ukryty), co powodowało niespójny stan wyświetlania. Teraz dodajemy kursor do głównego kanału grupy.
 10. Nie można było otworzyć okna dialogowego Active Horizontal cursor mode, jeśli kursor poziomy 1 nie istniał.
 11. Okno dialogowe Calibration i okna dialogowe Set Marker Codes nie wyświetlały komunikatów o błędach.
 12. Okno dialogowe Sampling configuration nie wyświetlało wartości Scale i Offset dla kanałów RealWave i Derived.
 13. Kanały Derived mogły wyświetlać niewłaściwą częstotliwość próbkowania w oknie dialogowym Sampling configuration. Teraz wyświetlają współczynnik downsamplowania.
 14. Okno dialogowe konfiguracji Derived channels nie zapisało zmian w polach Units, Scale lub Offset kanału.
 15. Komenda skryptowa SampleProcess(chan%,-1) zgłaszała błąd 'Bad argument count'.
 16. Ustawienie WaveMark z wieloma śladami i danymi wejściowymi, które nie istniały w Sampling configuration, powodowało wyświetlenie niezbyt pomocnej informacji '1401 command error'.
 17. Rejestracja próbkowania przy użyciu kanałów pochodnych lub kanałów falowych z przetwarzaniem online nie działała.
 18. Rejestrowanie próbkowania do nowego 32-bitowego pliku .smr było rejestrowane jako próbkowanie do 64-bitowego pliku .smrx, chyba że ustawiono więcej niż 32 kanały.
 19. Rejestrowanie próbkowania do nowego pliku danych nie rejestrowało ujemnych okresów de-bounce.
 20. Rejestrowanie próbkowania wielośladowego kanału WaveMark z niesekwencyjnymi portami rejestrowało próbkowanie z sekwencyjnymi portami.
 21. Rejestrowanie próbkowania przy ustawieniu Triggering na Not triggered nie było rejestrowane; Używany był tryb Use previous trigger.
 22. Podczas rejestrowania okna dialogowego Marker filter polecenie skryptowe MarkTrace() ustawiało niewłaściwy kanał i pojawiało się dla kanałów innych niż WaveMark.
 23. Polecenie skryptowe MousePointer() nie zwracało 0, gdy zostało użyte do załadowania pliku obrazu kursora .cur lub .ani, który nie istniał.
 24. InfoRun(2) resetowało licznik okna Info, ale pozostawiało go uruchomionego, podczas gdy powinien zostać zatrzymany.
 25. Gdy komendy skryptowe LastTime() i NextTime() były używane z wielośladowymi danymi WaveMark, a czwartym argumentem był wektor, zwracane dane zawsze pochodziły z pierwszego śladu, a nie śladu ustawionego przez MarkTrace().
 26. Zwracana wartość polecenia skryptowego ToolbarEnable(n%), gdy przycisk n% nie istniał, wynosiła 0, a nie -1, jak było w dokumentacji.
 27. W widoku siatki polecenie skryptowe XHigh() zwracało 0, jeśli po prawej stronie widoku siatki była nueużywana przestrzeń, teraz zwraca liczbę kolumn.
 28. Rejestracja tworzenia widoku siatki nie ustawiała rozmiaru siatki.
 29. Komendy skryptowe ViewColourSet() i ViewColourGet() generowały błędy 'View is wrong type', gdy okno Info było bieżącym widokiem.
 30. Polecenia skryptowe DrawMode(), MinMax() i ChanValue()ignorowały argument edge% w trybach 11 i 12 rysowania widoku czasu (tryby BPM).
 31. Spike2 mógł zawieszać się podczas próby aktualizacji uszkodzonego pliku zasobów.
 32. Spike2 długo szukał plików zasobów zawierających bardzo duże (wiele MB) obszary pamięci PlayWave.
 33. Podczas debugowania skryptu, który używał Objects, występowało kilka problemów z wyświetlaniem obiektów i ich elementów.
 34. Jeśli przewinąłeś widok Time zawierający kanał WaveMark narysowany w trybie OverdrawWM i Sonogram z Key, Key był przewijany, a następnie przerysowywany, co powodowało bałagan.
Zmiany
 1. W trybie przetwarzania Gated, z ustawionymi User check positions, przyciski Yes to All i Cancel mają teraz zastosowanie do całego żądania przetworzenia, a nie do każdego warunku bramki
03/2020 10.04 Nowe funkcje
 1. Dodano Binsize() jako Dialog expression.
 2. Okno dialogowe Process śledzi zmiany w polach czasu start i end oraz zgłasza błędy.
 3. Nowa komenda skryptowa Reverse$() służąca do odwrócenia łańcucha znaków.
Usunięte błędy
 1. Rejestrowanie Measurements to a data channel było nieprawidłowe, jeśli wróciłeś do okna dialogowego Process Settings... i ponownie przetworzyłeś dane.
 2. Rejestrowanie okna dialogowego Process Gate odwracało dwa argumenty w trybie variable gate.
 3. W oknie dialogowym Process Gate i komendzie skryptowej ProcessGate() brakowało łączy do pomocy.
 4. Plik sampling configuration lub plik Resource z Process, które używa bramkowania o zmiennej długości, nie był wczytywany. Istnieje skrypt (Fixs2cs.s2s), pozwalający naprawić plik.
 5. Wariant polecenia skryptowego ChanFit() użyty z jednym argumentem wygenerował błąd "Wrong number of arguments".
 6. Zapisanie sampling configuration nie powodowało usunięcia istniejących Processes przed zapisaniem bieżących Processes. Mogło to powodować podwojenie liczby Processes próbkowania przy każdym zapisie.
 7. Większość importerów plików ustawiała rozdzielczość czasową importowanego pliku na wartość najbliższą 1 mikrosekundzie, która jest zgodna z importowanymi danymi. Importer danych ADInstruments ustawiał rozdzielczość czasową pliku na maksymalną wartość pasującą do danych, która często była niewygodnie duża.
03/2020 10.03 Nowe funkcje
 1. Pomiary dla kanału RealMark mogą teraz obejmować więcej niż jeden element na kanał, zarówno interaktywnie, jak i przy użyciu języka skryptowego.
 2. Odtwarzanie wyjściowe fali po naciśnięciu klawiatury i przy pomocy paska narzędzi playwave można wyłączyć w zakładce Play waveform w Sampling configuration i za pomocą nowego polecenia skryptowego PlayWaveCtrl().
 3. Komenda skryptowa SampleKey() ma nowy opcjonalny argument, pozwalający zapobiec wyzwalaniu sekwencera wyjściowego i systemu odtwarzania wyjścia falowego.
 4. Błędy użytkownika podczas interakcji z oknem dialogowym X Axis Range są teraz opatrzone komunikatem wyjaśniającym, oprócz wyłączenia przycisku Draw. Wykrywane są błędy we wszystkich polach.
 5. Okno dialogowe Change Colours dla kanałów danych umożliwia pracę z All, Visible lub Selected channels.
 6. Komenda skryptowa FiltApply() może teraz zażądać wyświetlenia paska postępu dla procesu filtrowania, który zajmuje więcej niż sekundę. Operacje filtrowania wyświetlają teraz kursor ‘wait’, co oznacza, że operacja może chwilę potrwać.
 7. Polecenie skryptowe ChanSave() może teraz wyświetlać pasek postępu, jeśli operacja trwa dłużej niż sekundę.
 8. Nowe polecenie skryptowe Listener() zlicza liczbę uruchomionych urządzeń listener (kopii s2video).
Usunięte błędy
 1. Nie można było przekazać nazwy funkcji lub procedury, jako argumentu do funkcji składowej obiektu.
 2. ChanTitle$() nie wykorzystywała argumentu index% podczas odczytywania tytułów z kanału RealMark.
 3. Ustawienie pola Data okna dialogowego Add Items bufora pamięci na - (znak minus) generowało nieprzydatne okno komunikatu i kod znacznika nie był sprawdzany. Elementy w tym oknie dialogowym są teraz sprawdzane podczas pisania; wprowadzenie niepoprawnych informacji wyłącza przycisk Add.
 4. Rozwijana lista nazw plików menu Window usuwała znaki ‘&’ z listy nazw plików.
 5. Rejestrowanie przycisku kursora 0 w oknie podglądu multimediów umieszczało znacznik komentarza w niewłaściwej pozycji.
 6. Measurement to XY i Measurement to channel nie mógły użyć trybu User entered value, ponieważ zawsze generowało to błąd "X/Y Time is invalid".
 7. Okna dialogowe Progress wyświetlane dla czasochłonnych operacji czasami wymagały więcej niż jednego kliknięcia przycisku Cancel, aby je przerwać.
01/2020 10.02 Nowe funkcje
 1. Początek próbkowania jest bardziej niezawodny, szczególnie gdy używa się skryptu, który nie uwalniał czasu 'idle' po SampleStart().
 2. Podczas uruchamiania Spike2 próbuje utworzyć brakujące foldery specjalne. Może to pomóc uniknąć błędów związanych z uprawnieniami w systemach używanych z wieloma kontami. Jeśli nie można utworzyć brakujących folderów to w dzienniku zapisywane są ostrzeżenia.
 3. Dodano FilePath$(-6), aby zgłaszała ścieżkę Program Data.
 4. Przycisk About Spike2 dialog Copy w menu Help kopiuje, do celów diagnostycznych, informacje o ścieżce pliku.
 5. Zostaniesz ostrzeżony, jeśli wyjście sekwencera graficznego nie może zostać zapisane na potrzeby próbkowania jako plik S2PSEQ$.PLS.
 6. Okna dialogowe Vertical Cursor Label i Horizontal Cursor Label teraz posiadają przycisk Apply, by zastosować zmiany i pozostawić okno dialogowe otwarte.
 7. ExportChanList() ma nowy znacznik flag% o wartości (4), który wyświetla pasek postępu podczas eksportu pliku.
 8. Najechanie kursorem myszy na numer kanału powoduje wyświetlenie podpowiedzi o kanale, która jest przydatna w przypadku nałożonych kanałów.
 9. Importer BIOPAC został zmodyfikowany w celu obsługi plików w starym formacie z brakującymi danymi na końcu pliku.
 10. Program s2video upraszcza korzystanie z kodeka xvid poprzez wstępne ustawienie odpowiedniego Rejestru.
 11. U1401Open() może teraz raportować, który 1401 został otwarty, gdy zażądano jednostki 0 (pierwsza dostępna).
 12. FileList(), dla podglądów siatki, obsługuje wartość type% wynoszącą 17.
 13. FileName$() może teraz zgłaszać nazwy plików okien multimedialnych.
 14. Komend skryptowych PlayWaveCopy() i PlayWaveLink$() można teraz używać, gdy 1401 czeka na sygnał wyzwalający, aby rozpocząć próbkowanie.
 15. Dokumentacja ChanProcessAdd() zawiera teraz Debounce (PType% = 12), a także opisuje domyślne wartości argumentów dla wszystkich przetworzeń.
 16. Komenda skryptowa ChanColourSet() może teraz ustawiać wiele kanałów za pomocą jednego wywołania.
 17. MMPosition() jest rozszerzona, aby zgłosić stan łącza kursora 0 oraz czy zakończone zostało polecenie wyszukiwania lub uruchomienia do określonego punktu czasowego.
Usunięte błędy
 1. Jeśli kanały próbkowania używane dla danych wejściowych 1401 nie były ustawione w kolejności od 1, okna dialogowe edycji kształtu spajka WaveMark online nie dostosowywały żadnych wartości ani nie wyświetlały nie wyzwalanych danych.
 2. Wyświetlanie danych tła w oknach dialogowych kształtu spajka w trybie online mogło znikać, jeśli zmieniono kanał.
 3. W sekwencerze wyjściowym polecenie Format przekonwertowywało znak "-" w "WAVEGO code,-,OptLab" na spację, która nie była kompilowana.
 4. W oknie dialogowym Draw mode, rejestracja rysowania danych RealMark, jako kształt fali w trybie Dots, nieprawidłowo zapisywała rozmiar kropki.
 5. Jeśli użyłeś poleceń skryptowych PlayWaveCopy(), PlayWaveKey2$() lub PlayWavePoints(), gdy 1401 o żadnym numerze nie był otwarty do próbkowania, skrypt zatrzymywał się z błędem "Interpreter error (call CED): -581". Teraz jest generowany poprawny komunikat o błędzie.
 6. Gdy dwa lub więcej okien sortowania Spike były otwarte i zmieniono ich rozmiar w różny sposób, zmiana kanałów mogła prowadzić do niewyraźnego wyświetlania.
 7. Gdy wiele kanałów falowych było zgrupowane z zablokowanymi osiami i przesunięciami, utrzymywanie odstępów pomiędzy kanałami mogły stać się niedokładne.
 8. W widoku XY komenda skryptowa ChanColourGet() nie otrzymała poprawnie zastąpienia tła (item% = 0).
 9. Wyłączyliśmy kombinacje Alt+klawisze numeryczne, które przesuwały bieżący wybór w górę i w dół o jedną linię; przesuwały wybrane linie, ale po zwolnieniu klawisza Alt przesunięte linie mogły zostać zastąpione dowolnym znakiem, z kompozycji Alt+klawiatura. Teraz używajcie klawiszy Alt+Góra/Dół (spoza klawiatury numerycznej), aby przesunąć wybrane linie.
 10. Okno dialogowe przeglądu multimediów było zamykane, gdy było głównym okienkiem wejściowy i naciśnięto klawisz Enter.
 11. Usunięcie kanału w konfiguracji próbkowania, który był źródłem dla kanału pochodnego, nie powodowało usunięcia kanału pochodnego; generowało to niepoprawną konfigurację próbkowania.
Zmiany
 1. Odczytywanie stanu polecenia skryptowego ChanDecorate() zostało zmienione w niezgodny sposób; poprzednio nie można było odczytać trybu bez jego ustawienia.
 2. Jeśli utworzyłeś konfigurację próbkowania ze skryptu, który zawierał dane WaveMark (kształty spajków) i nie korzystałeś z okien dialogowych konfiguracji kształtu spajka do generowania szablonów i ustawiania poziomów wyzwalania, poziomy wyzwalania wykrywania spajka były ustawiane na 0. To mogło powodować nieoczekiwane wychwytywanie bardzo małych spajków, wyzwalanych przez szum. W takiej sytuacji poziomy wyzwalania są teraz ustawiane na połowę pełnej skali.
 3. Skrót klawiaturowy służący do formatowania sekwencji wyjściowej zmienił się z Ctrl+F4 na Shift+F4. To pozostawia Ctrl+F4 wolne dla standardowej funkcji Windows zamykania okna.
 4. Gdy wiele kanałów jest zgrupowanych z zablokowanymi osiami i przesunięciami, funkcja Optimise dla wyświetlania nie dodaje już 5% dodatkowego miejsca na górze i na dole podglądu, ponieważ wygląda to źle, gdy jest wiele zgrupowanych kanałów.
12/2019 10.01a Nowe funkcje
 1. Fala offline sterująca kursorem 0 teraz anuluje inne sterowniki kursora 0.
Usunięte błędy
 1. Konfiguracje próbkowania z przerwami w numeracji kanałów próbkowanych przez 1401 nie działały i mogły powodować awarie. Na przykład próbkowanie sygnału na kanałach 1,2,3 było OK, ale próbkowania na kanałach 2,3,4 (pomijając kanał 1) już nie.
12/2019 10.01 Nowe funkcje
 1. Możesz zastosować jedno lub więcej przetworzeń sygnału próbkowanego przez 1401, podczas pobierania danych, w celu wygenerowania nowych kanałów lub zastąpienia próbkowanych danych. Inicjacyjne przetworzenia to: filtry IIR, rektyfikacja, odejmowanie oraz redukcja częstotliwości próbkowania. Możesz wprowadzić te przetworzenia do konfiguracji próbkowania interaktywnie lub z poziomu skryptu.
 2. Istnieją nowe polecenia skryptowe SampleDerived() i SampleProcess() do obsługi kanałów pochodnych i przetwarzania kanałów w czasie rzeczywistym.
 3. W sekcji sortowania kształtu Spajków, okno dialogowe Load and Save templates przeskalowuje szablony (jeśli to możliwe), gdy skala szablonu nie pasuje do skali kanału docelowego. Możesz wyłączyć ta zmianę w zakładce Compatibility Tab, w Preferences manu Edit.
 4. Pojawił się nowy importer danych dla plików ADInstrument Labchart.
 5. Okno dialogowe Template settings sortowania kształtów Spajków ma nową opcję, wyłączającą niezależne wyzwalanie podczas korzystania z okna dialogowego New WaveMark z wieloma śladami. Argument flg% polecenia skryptowego SSParam() został rozszerzony, aby to obsługiwać.
 6. Możesz teraz ponownie uruchomić okno Multimedia po połączeniu z kursorem 0 powiązanego widoku czasu, powodując przesunięcie zarówno kursora 0, tak aby wskazać bieżącą pozycję odtwarzania, jak i widoku, tak by kursor był widoczny. Komenda skryptowa MMPosition() ma nowe opcje kontrolowania odtwarzania i łączenia z kursorem 0.
 7. Kursorem 0 można sterować za pomocą okien dialogowych Spike shape, Measurement processing i Multimedia replay. Wcześniej wszystkie sterowniki mogły być aktywne jednocześnie, co było mylące. Teraz każdy nowy sterownik anuluje dowolny aktywny sterownik.
 8. Teraz, w widoku czasu możesz usuwać kanały danych po zakończeniu próbkowania. Wcześniej, aby to zrobić, trzeba było zamknąć plik i otworzyć go ponownie.
Usunięte błędy
 1. Krótkie odczyty danych WaveMark (kształtów spajków) jako Waveform mogły nie działać, gdy spajk był ostatnim elementem w buforze wewnętrznym; zazwyczaj raz na kilkaset przypadków.
 2. Konfiguracja próbkowania kształtów spajków w wersji 10.00 korzystała z polecenia ze Spike2 w wersji 9, więc nie działała, jeśli to polecenie nie było dostępne.
 3. Polecenia skryptowe ColourSet(0, -1) i ColourSet(0, -2), resetujące paletę kolorów do trybów jasnych i ciemnych, nie powodowały unieważnienia widoków, których to dotyczyło.
Zmiany
 1. Szablony kształtów spajków wczytywane z zasobów są teraz skalowane w celu dopasowania do kanału docelowego. Ta zmiana powinna być korzystna, ale daj nam znać, jeśli spowoduje to jakiekolwiek problemy.
 2. Komenda skryptowa MMPosition() używa teraz wartości sPlay% wynoszącej 4 do poruszania się po ramce po ramce (w wersjach wcześniejszych niż 8.19a, 9.09a i 10.01, wartość ta wynosiła 3).
 3. Gdy, przy aktywnym oknie dialogowym kształtu Spajka, przeciągniesz kursor 0 powodując, że okno dialogowe wyszuka nowy spajk, kursor 0 nie zostanie przesunięty do znalezionej pozycji, dopóki nie zwolnisz przycisku myszy.
11/2019 10.00 Nowe funkcje
 1. Nowe okna informacyjne wyświetlają zdefiniowane przez użytkownika informacje o podglądzie danych (zegary, pora dnia, wartości danych, wyniki pomiarów) z opcjonalnym użyciem mowy. Są one konfigurowane interaktywnie lub przez skrypt.
 2. Obsługiwany jest Micro1401-4.
 3. Język skryptowy obsługuje teraz obiekty definiowane przez użytkownika.
 4. Instrukcja const języka skryptowego, oprócz stałych wyrażeń, teraz akceptuje również inicjalizację w oparciu o wartości obliczone podczas uruchamiania.
 5. Automatyczne przetwarzanie danych może teraz wykorzystywać bramki o zmiennej długości (np. przetwarzanie, gdy sygnał bramkujący jest otwary). Zmodyfikowaliśmy okna dialogowe Process, aby to obsługiwać, i pojawiło się nowe polecenie skryptowe ProcessGate().
 6. Pliki zasobów i konfiguracji zapisują się i ładują szybciej niż w poprzednich wersjach Spike2 oraz zużywają mniej pamięci systemowej.
 7. Polecenia Clear menu Edit można teraz używać w widoku XY do usuwania punktów danych. Teraz jest to rejestrowane jako EditClear() zarówno w widokach wyników, jak i XY.
 8. Rejestrowanie okna dialogowego Rerun teraz działa, gdy docelowy podgląd czasu nie jest widokiem bieżącym.
 9. Komenda sekwencera WAVEGO obsługuje teraz opcję bez znaczników ('-'), aby umożliwić użycie opcjonalnej etykiety bez ustawionych znaczników.
 10. Okno dialogowe Set colours zostało rozszerzone o obsługę tekstu okna informacyjnego i kolorów tła. Posiada również wsparcie dla podpowiedzi i przycisk Help.
 11. Polecenie skryptowe DlgGetPos() może zwrócić szerokość i wysokość okna dialogowego.
 12. Komenda skryptowa FileList() pozwala teraz użytkownikom wybierać pliki interaktywnie.
 13. Komenda skryptowa FileConvert$() pozwala użytkownikom ustawić listę używanych filtrów plików lub początkowy szablon nazwy pliku.
 14. Polecenia skryptowe Time$(), FileTime$(), TimeDate(), FileTimeDate() i FileTimeDateSet() zostały rozszerzone o obsługę czasów w milisekundach.
 15. Wyjście fali arbitralnej wykorzystuje zegar Power3A i Micro4 200 MHz, aby osiągnąć lepszą rozdzielczość częstotliwości.
 16. Komenda skryptowa Str$(x,-1) generuje minimalną liczbę znaczących cyfr, która pozwoliłaby na odczyt x bez utraty dokładności.
Zmiany
 1. Podczas wyszukiwania w edytorze tekstu, znaleziony cel wyszukiwania, który znajduje się poza ekranem, jest teraz wyśrodkowany w pionie, a nie na górze lub na dole ekranu.
Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×