• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Najnowsze zmiany techniczne Spike2 version 3 for Windows


Uzytkownicy wersji 3 mogą sciagnąć za darmo.

Data Wersja Zasadnicze informacje
10/2001 3.21 Usunięte błędy
 1. Poprawiono funkcję Strlist.cpp by zapobiec głupim błędom sekwencji bez żadnych etapów.
 2. Poprawiono obliczanie czasu danych kanału - czasem błąd zaokrąglenia nie musiał być duży, co prowadziło do uzyskiwania błędnych współczynników próbkowania przetwornika analogowo-cyfrowego (ADC) w kanałach pamięci, filtrowanych danych i wynikach EventToWaveform.
 3. Polecenie MarkMask ustawiające tryb filtra działało przed ustawieniem filtra markera.
 4. Ta wersja jest zgodna z nowym urządzeniem Micro1401 Mk2.
06/2001 3.20 Usunięte błędy
 1. Usunięto ograniczenie 30000 punktów w odczycie danych z klas bufora pamięci.
 2. Usunięto błędy sekwencera związane ze skopiowaniem poleceń z wersji 3 do wersji 4.
 3. Poprawiono funkcję OnInitMenuPopup by uniknąć wycieku pamięci
 4. Dialog bufora pamięci dotyczący wymazania i dodania pozycji obsługuje właściwie klawisz Enter.
 5. Polecenie skryptu XYDrawMode akceptuje wartość -1 dla wszystkich kanałów.
 6. Poprawiono funkcję zarządzania pamięcią kopiowania w formie tekstu oraz wykrywanie błędów.
 7. Ciągi rozpoczynające się od 0 nie są interpretowane w funkcjach skryptu Read & ReadStr jako wartości w systemie ósemkowym. Obsługiwane są tylko wartości w systemie dziesiętnym i szesnastkowym.
 8. Dialog markera tekstu sprawdza czy zmienione dane są poprawne i anuluje operację jeśli nie ma zmian.
 9. Usunięto błąd powodujący uszkodzenie markera tekstu po dialogu.
 10. Funkcja wysyłania poczty dla plików danych SON działa poprawnie, biblioteka SON otwiera pliki pozwalając na odczyt współdzielony odczyt.
 11. Dzięki sugestiom BoundsChecker wprowadzono wiele zmian porządkowych i drobniejszych korekt.
 12. Nieruchomy kursor HCursor() podczas zmiany zarówno kanału jak i pozycji.
04/2001 3.19a Usunięte błędy
 1. Obsługa sekwencera sygnału obecnie instaluje się poprawnie! Nie wprowadzono żadnych zmian do wykonywanego kodu.
01/2001 3.19 Nowe funkcje
 1. Okna usuwania błędów utrzymują górną linię w momencie przechodzenia.
 2. Sekwencer sygnału wyjściowego CRINC i DRINC rozpoczyna obecnie wyjściowy sygnał kosinusowy jeśli poprzednia częstotliwość wynosiła 0.
 3. Zachodzenie za siebie danych typu WaveMark jest obecnie interpretowane jako dane ciągłe, jeśli są one uznane za sygnał falowy.
 4. Zwiększono liczbę procedur sprawdzania podczas odczytu danych czy plików, które są zniekształcone lub uszkodzone.
Usunięte błędy
 1. Sekwencer sygnału wyjściowego mógł działać zbyt szybko jeśli długość kroku była ustawiona na więcej niż 262 ms.
 2. Jeśli rejestrowano rozpoczęcie próbkowania przy pomocy dowolnych sygnałów falowych w konfiguracji próbkowania, powodowało to wygenerowanie błędnie sformatowanego sygnału wyjściowego, niewłaściwe określenie powiązań pomiędzy sygnałami wyjściowymi i mogło spowodować zawieszenie programu Spike2 w pętli.
 3. Jeśli użytkownik podejmował próbę utworzenia kanałów pamięci sygnału falowego lub typu WaveMark przy bardzo niskim tempie próbkowania, Spike2 mógł nie utworzyć kanału lub ustawiał niewłaściwe tempo próbkowania.
 4. Obecnie można używać Power1401s z aparatami zawierającymi kanały przetwornika analogowo-cyfrowego. Poprzednio występowały problemy jeśli użytkownik próbował używać kanałów powyżej numeru 7 dla danych typu WaveMark.
 5. Zastosowanie funkcji Edit WaveMark w czasie rzeczywistym powoduje obecnie wyświetlanie danych surowych dla numerów kanałów powyżej 8 w przypadku urządzenia micro1401 i 1401plus, a w przypadku urządzenia Power1401 wyświetlane są numery kanałów powyżej 16.
 6. Polecenie skryptowe MarkMask()scr_MarkMask obecnie wymazuje i rysuje ponownie zmienione kanały. Poprzednio zmienione kanały były rysowane bez wymazywania.
 7. Sekwencer sygnału wyjściowego CRATEW 0 i DRATEW 0 już nie powoduje natychmiastowego zatrzymania wyjściowego sygnału kosinusowego. Jednak nie wyeliminowano negatywnych skutków użycia wyjściowego sygnału kosinusowego.
 8. W wersji 3.18 (tylko) średnia sygnału falowego w trybie sumy (nie średniej) nigdy nie dodawała żadnych danych do średniej.
 9. Jeśli był używany przycisk Load... w szablonach dialogów, zmieniano kanał na inny a następnie powracano do pierwotnego kanału, wtedy nie było widać załadowanych oraz oryginalnych szablonów.
 10. Jeśli w urządzeniu 1401-18 stosuje się kartę dyskryminatora zdarzeń, to nie pojawia się już komunikat o błędzie, chyba że występuje rzeczywisty błąd.
 11. Można było spowodować zawieszenie programu Spike2 jeśli został użyty przycisk "Order by code" w dialogach szablonów, jeśli było więcej niż 20 szablonów, a niewidoczny szablon nie działał.
 12. Jeśli było ponad 20 szablonów w dialogu szablonu i jeden z nich został wymazany, to falowy sygnał dwudziestego szablonu jest teraz właściwie rysowany.
 13. Jeśli ustawiana jest ścieżka i nazwa pliku w zakładce Automation konfiguracji próbkowania a ścieżka pliku jest nieważna w ten sposób, że nie działa opcja Save menu File, to program Spike2 pozwala teraz na użycie opcji Save po raz drugi. Poprzednio za każdym razem pojawiał się komunikat o błędzie i jedynym sposobem zapisania pliku był eksport pliku!
09/2000 3.18 Nowe funkcje
 1. Polecenie języka skryptowego EventToWaveform() pozwala na ustawienie dowolnie małych odstępów przebiegu sygnału (poprzednio można było ustawić minimalną wartość 0,001 sekundy). Jednak wartość, która zostanie rzeczywiście użyta, zależy od ustawień pliku danych.
 2. Program Spike2 wyświetla komunikat ostrzegawczy, jeśli urządzenie 1401 nie wykorzystuje najnowszych sterowników. Spike2 zawiera najnowsze sterowniki. Program nie zaprzestaje próbkowania, chyba że sterowniki są zbyt przestarzałe.
Usunięte błędy
 1. Niniejsza wersja jest wyposażona w uaktualniony sterownik dla kart ISA i PCI dla Windows NT 2000. Eliminuje to problem z ładowaniem się sterownika na niektórych komputerach.
 2. Funkcja Show All/HideAll na widoku XY nie uaktualnia odpowiednio obrazu we wszystkich przypadkach.
 3. Odtwarzanie sygnału w trybie offline mogło spowodować awarię programu Spike2 jeśli czas początkowy i końcowy został ustawiony na tą samą wartość.
 4. Podczas edycji tablicy z ponad 1000 elementami, kontrolka obrotu nie wstawia przecinków do indeksu tabeli.
 5. PaletteSet() nie może teraz ustawić kolorów 2-6 (miało to być naprawione).
 6. Podczas uśredniania sygnałów z niezerowym offsetem kanału i wyświetlaniem sumy (a nie średnia), suma była błędna jeśli podczas tego procesu dodawano więcej niż jedne pobranie do sumy. Powodowało to przesunięcie całego wyniku o tą samą wartość. Ponieważ większość sygnałów ma offset zerowy a większość użytkowników wyświetla średnią, jest małe prawdopodobieństwo, że powodowało to duże problemy.
 7. Cyfrowy marker rejestrowany urządzeniem 1401plus mógł być zapisywany z wyprzedzeniem 65535 cykli zegara w porównaniu z prawidłowym czasem. Wystąpienie tego zjawiska było bardzo mało prawdopodobne i nie zgłosił go żaden użytkownik.
 8. Spike2 mógł zawieszać się podczas pracy z podzielonymi oknami tekstowymi, gdy w jednym oknie wymazano linie.
 9. Kompilator sekwencera sygnału wyjściowego ograniczał długość liczb do 10 znaków a także wymuszał, aby wszystkie liczby musiały mieścić się w zakresie liczb całkowitych z trzydziestodwubitową sygnaturą. Oznaczało to, że nie można było ustawić zmiennej na przykład na 1500000000 (zbyt wiele znaków) lub ustawić nieprzypisanych szesnastkowych większych niż 0x7fffffff, jako że zakres od 0x80000000 do 0xffffffff był ustawiony na 0x7fffffff. Można teraz ustawić dowolną liczbą w zakresie liczb całkowitych z trzydziestodwubitową sygnaturą lub bez niej.
 10. Jeśli sekwencer sygnału wyjściowego w urządzeniu 1401plus został ustawiony na pracę przy 0,027 lub 0,045 ms, działał wtedy bardzo powoli. Teraz działa w zadanym tempie.
 11. Polecenie DRATEW sekwencera sygnału wyjściowego w urządzeniu micro1401 i Power1401 nie czekało zawsze na koniec cyklu.
 12. Polecenie WAVEST T sekwencera sygnału wyjściowego dla urządzenia 1401plus nie zawsze uruchamiało sygnał wyjściowy.
 13. Polecenie BRANDV sekwencera sygnału wyjściowego dla urządzenia 1401plus nie działało poprawnie.
 14. Polecenia CRINC, CRINCW, DRINC i DRINCW sekwencera sygnału wyjściowego używane z przyrostem kąta zmieniały współczynnik sinusoidalnego sygnału wyjściowego o połowę kąta. Jeśli stosowano zmienną, ten problem nie występował.
 15. Sygnał zegara w urządzeniu micro1401, które powinno działać w tempie kroku sekwencera sygnału wyjściowego podczas używania sekwencera sygnału wyjściowego zatrzymywało się, kiedy sekwencer dochodził do instrukcji HALT.
 16. W dokumentacji polecenia BRANDV sekwencera sygnału wyjściowego przykład obliczenia prawdopodobieństwa był niepoprawny.
 17. Kod próbkowania 1401 dla urządzenia 1401plus, micro1401 i Power1401 zwiększał się gdy całkowity wskaźnik zdarzeń wejściowych przekracza maksymalną możliwą wielkość.
07/2000 3.17 Nowe funkcje
 1. Zawiera najnowsze sterowniki dla Windows 2000 i NT.
 2. Obsługuje przystawkę Power1401 (wymaga aktualizacji firmware’u).
 3. Dozwolone kanały 0-31 przetwornika analogowo-cyfrowego, ale ich liczba ograniczona do 16.
Usunięte błędy
 1. Poprawiony błąd w dialogu regionów Y w różnicy czasu dla widoków wyników, gdzie oś X zaczyna się od wartości niezerowej.
 2. Jeśli skrypt zmniejszył tablicę, a następnie zwiększył ją ale była mniejsza od pierwotnego rozmiaru, to mogło to zawiesić program Spike2.
 3. funkcja SerialWrite działa (ponownie).
 4. Zmiana osi X na widoku XY, poprawienie funkcji ChanValue().
 5. Arbitralna fala wyjściowa o plusie.
 6. Usprawnione proces w czasie rzeczywistym w trybie uruchamiania.
 7. Usunięto błąd wielokrotnego przekroczenia określonego czasu 1902.
 8. Pełny zapis konfiguracji osi Y.
 9. Usunięcie błędu konwertera skryptów z DOSa do Windows a/(b/c) oraz poprawiono procedury w ten sposób, że nie pojawia się błąd "Wrong view type".
 10. W DEMO.PLS występowała tak duża zmiana, że sygnał wyjściowy był zbyt wolny.
05/2000 3.16 Nowe funkcje
 1. Widoki PSTH i korelacji zdarzeń mogą mieć również formę obrazu rastrowego zdarzeń, które utworzyły histogram. Występują także zmiany powiązanego języka poleceń funkcji DrawMode(), SetEvtCrl(), SetPhase() i SetPSTH().
 2. Obecnie można wybrać opcję Big dots w celu uzyskania widoku wyniku.
 3. Korelacja PSTH i Zdarzeń ma obecnie opcję Spikes per second oraz Count dla skali osi y.
 4. Polecenie języka skryptowego Sweeps() powala obecnie na ustawienie serii pobierania danych.
 5. Jeśli zostanie przetrzymany klawisz Control a następnie wybrane polecenie Close z menu File w celu zamknięcia wszystkich otwartych okien widoku, wszelkie towarzyszące widoki wynikowe są obecnie zapisywane w nowym pliku .s2r i są odczytywane z pliku źródłowego kiedy zostaje otwarty widok czasu. Jest to pewien rodzaj doświadczenia - dokumentacja zawsze podaje, że te czynności powinny zostać wykonane, jednak ta funkcja nigdy nie działała do tej pory. Jeśli nikt nie będzie jej używać, to może zostać usunięta (tym razem celowo)!
 6. Można teraz kontrolować czy linia pozioma w trybie event Line draw jest rysowana czy nie.
 7. Wprowadzono kilka nowych skrótów klawiaturowych dla okien umożliwiających przewijania okna, przechodzenie dla danego punktu oraz do uzyskiwania i tworzenia kursorów poziomych.
 8. Wprowadzono nowe skróty klawiaturowe służące do przejścia do następnego lub poprzedniego zdarzenia na następnym wybranym kanale zdarzeń. Funkcja ta ma w pewnym stopniu charakter eksperymentalny, dlatego też prosimy o uwagi o jej wykorzystaniu.
 9. Wprowadzono nową opcję w menu Edit Preferences by wymusić żeby podczas rysowania osi zapis w formie metafile wykorzystywał linie zamiast prostokątów. Stanowi to rozwiązanie problemów związanych z importem do niektórych programów graficznych.
 10. Menu Edit Preferences ma obecnie przycisk Draw, który umożliwia zobaczenie skutków zmian osi i szerokości linii na ekranie.
 11. Dialog dotyczący filtra cyfrowego obecnie ostrzega jeśli zostanie wpisana częstotliwość filtra ale nie zostanie użyty przycisk Set przed naciśnięciem przyciska Apply. Komunikat ten pojawia się ze względu na to, że wyświetlane częstotliwości mogą w tych warunkach nie odpowiadać rzeczywistemu filtrowi.
 12. Polecenie CursorNew() zostało rozszerzone dzięki czemu można dodać kursor pionowy z ustawionym wcześniej numerem. Funkcję tę dodano w celu rejestracji nowych skrótów klawiaturowych Ctrl+1, 2, 3 i 4.
Usunięte błędy
 1. Dokumentacja DrawMode() podaje tryb spline jako 12. Wartość ta powinna wynosić 13.
 2. Błędy skryptu, przykładowo App("some string constant")powodowały błąd końcowy podczas drugiej kompilacji!
 3. Jeśli opcja Manual była ustawiana w dialogu Process, to nie można było ustawić procesu na 100 sekund lub kiedy zatrzymywano próbkowanie.
 4. Jeśli ustawiono offset niezerowy dla początku osi x INTH, offset ten był kwestionowany podczas ponownego odczytu z pliku konfiguracyjnego.
 5. Spike mógł zmieniać dialogi szablonów w ten sposób, że wydawało się, że w niektórych systemach używana jest przypadkowa czcionka; wada ta powinna zniknąć gdyż w systemie zainstalowana jest czcionka MS Sans Serif.
 6. Dialogi szablonów opuszczają dwie linie podczas zmiany wielkości szablonu.
 7. Obecnie nie ma funkcji równoważnej RenumberCursors() wysyłanej do każdego okna kiedy skrypt kończy się lub jeśli polecenie jest wydawane z linii poleceń.
 8. Jeśli używane jest polecenie skryptowe FileSaveAs() w odniesieniu do widoku wynikowego i nie ma nazwy pliku lub nazwa zawiera znaki uniwersalne, to nie zapisuje pliku jako widoku wyniku niezależnie od rzeczywistego wymaganego tryby zapisywania. Przykładowo, polecenie FileSaveAs("",1,1,"Set text file name") zapisywało plik z rozszerzeniem .txt, jednak był to w istocie plik.srf.
 9. Przycisk aktualizacji Online dialogu Edit WaveMark dialog (podczas używania w trybie czasu rzeczywistego) powodował jedynie pobłyskiwanie diody LED urządzenia 1401 jeśli był używany na kanale, który nie został skonfigurowany podczas otwierania pliku danych.
 10. Różne funkcje skryptu zgłaszały, że aktualny widok "not an XY view" [nie był w trybie widoku XY] kiedy oznaczało to, że jest to "Wrong view type" [zły typ widoku].
Zmiany
 1. Dialog kanału Display Mode jest obecnie używany do kontrolowania cech widoków Result oraz widoków czasu.
 2. Kanały analogowe z ujemnym współczynnikiem skali są traktowane w bardziej logiczny sposób podczas ustawiania poziomu importu kanału analogowego jako zdarzeń oraz w celu optymalizacji osi.
 3. Jeśli na osi Y ustawione są rosnące wartości, z góry do dołu, opcja Optimise zachowuje ten układ. Poprzednio funkcja ta powodowała zmianę układu w ten sposób, że rosnące wartości były ustawiane z dołu do góry.
 4. Znaczniki na widoku XY są nieco mniejsze niż poprzednio. Jeśli ustawiana jest wielkości, to ustawiana jest średnica znacznika a nie jego promień. Wynikało to ze skarg użytkowników że kiedy ustawiali najmniejszą wielkość znaczniki, to znacznik na wydruku był dosyć duży.
 5. Dialog Process w czasie rzeczywistym jest teraz ustawiony domyślnie w bardziej racjonalny sposób a opcje są ustawione w następującej kolejności: Automatic, Trigger oraz Manual (jest to kolejności, w jakiej są prawdopodobnie używane).
 6. Jeśli jest otwierany plik danych.s2r z atrybutem „tylko do odczytu" (dla przykładu na płycie CD), to plik .s2r file jest otwierany w trybie „tylko do odczytu" a nie ignorowany.
 7. Osie są rysowane nieco inaczej. Grubość osi ustawiana w Edit Preferences obecnie odnosi się do głównej linii osi oraz głównych punktów odniesieni. grubość drobniejszych punktów odniesienia wynosi połowę tej grubości
03/2000 3.15 Nowe funkcje
 1. Ta wersja jest wyposażona w sterowniki dla Windows NT 2000.
 2. Jeśli w obrębie skryptu zostanie użyte polecenie FileNew(0,1) a dokument próbkowania już istnieje, wtedy pojawia się odrębny kod błędu (-1579). Error$(-1579) zwraca teraz komunikat "A data file for sampling already exists; close it first".[Plik danych dotyczących próbkowania istnieje. Plik ten należy najpierw zamknąć"]
 3. Maksymalna długość ciągu została zwiększona z 65535 do 1000000 znaków, jeśli pozwala na to pamięć. Nie zalecamy stosowania tak długiego ciągu! Taką długość wprowadzono by dany skrypt mógł czytać bardzo długie linijki danych wejściowych z pliku tekstowego. Należy zwrócić uwagę na to, że dopuszczalna wartość dla programu Spike2 wersja 2 i wersji dla komputera Macintosh nadal wynosi 65535 znaków.
 4. Polecenie skryptowe Window() może być teraz stosowane z nieaktywnej procedury Toolbar() lub funkcji powiązanej z przyciskiem, nawet jeśli funkcja maskowania allow% uniemożliwia przesunięcie okna przez użytkownika. Poprzednio ta funkcja nie powodowała żadnych skutków w takiej sytuacji.
 5. We wszystkich oknach kształtu krzywej szczytowej występuje nowe polecenie new Load..., które ładuje szablony z plików .S2R i .S2C.
 6. Ta wersja obsługuje opcję programowalnego wzmocnienia w urządzeniu Power1401, która stanowi nową opcję kondycjonera sygnału. Podczas instalacji należy wybrać Custom installation [Instalacja użytkownika], następnie pojawia się pytanie o kondycjoner sygnału i ustawienie Power1401. Oczywiście urządzenie Power1401 musi mieć również opcję wzmocnienia sygnału analogowo cyfrowego!
Usunięte błędy
 1. Jeśli kanał zdarzeń narysowany w trybie średniej częstotliwości w systemie Windows 95/98 został znacznie zmniejszony, to istniało ryzyko uzyskania nieprawidłowego obrazu danych wskutek przepełnienia współrzędnych danych graficznych.
 2. Zarówno funkcja ChanValue() jak i MinMax() użyte z danymi o poziomie mogą przedstawiać nieprawidłowe wartości kiedy zażądano tylko jednego brzegu.
 3. Polecenie cyfrowego filtrowania ze skryptu powoduje teraz unieważnienie wymuszenia przerysowania kanału docelowego. Poprzednio podczas przyrostowego filtrowania danych do kanału pamięci nie można było rysować danych (chociaż były filtrowane poprawnie).
 4. Dialogi Sample Bar List i Script Bar List nie uruchamiają przycisków i pól jeśli lista jest pusta.
 5. Polecenie ChanMeasure() używane w oknie wyniku mogło zwracać błędną wartość.
 6. Jeśli poziome kursory były aktywne, mogło dojść do załamania wersji 3.14.
 7. Występowały błędy w rysowaniu kursora polegające na tym, że w tym samym miejscu pojawiało się więcej niż jeden kursor.
 8. W dialogach kształtu krzywej szczytowej, podczas łączenia szablonów, struktura szablonu jest teraz natychmiast uaktualniana.
 9. W dialogach kształtu krzywej szczytowej, podczas zmiany kanału, kursory oznaczające pozycję szablonu mogą pojawiać się w dziwnych miejscach.
 10. Wolno wprowadzać zmiany wzmocnienia dokonywane w panelu sterowania kondycjonera w konfiguracji próbkowania.
 11. Zmiany kondycjonera w czasie rzeczywistym powodują teraz pojawianie się użytecznych komunikatów w kanale TextMark (jeśli jest włączony).
 12. Polecenie skryptu Optimise() użyte przy widoku XY nie pomija wartości początkowej i końcowej 10000.
 13. Ponowne kliknięcie na poziomym pasku przewijania, na widoku czasu lub widoku wyniku nie powoduje już przewijania okna.
 14. Usunięto kilka błędów związanych z głównym widokiem w oknie XY.
 15. Polecenie FileClose(-1) zamyka właściwie otwarte zewnętrze pliki tekstowe i binarne. Poprzednio pliki te były otwarte do momentu zamknięcia aplikacji Spike2.
 16. W wersji 3.11 wprowadzono nową funkcję, która pozwalała funkcji FileOpen() na ustawienie złożonych filtrów plików w trybie 8 i 9 powodując, że polecenie FileOpen("*.txt",8) przestawało pokazywać pliki jedynie z rozszerzeniem .txt. Obecnie działa zarówno stara jak i nowa metoda.
Zmiany
 1. Polecenie optymalizacji osi y uwzględnia teraz 0 na górnej i dolnej części osi y.
 2. Polecenie filtrowania cyfrowego wydane ze skryptu nie powoduje już wyświetlania dialogu postępu filtrowania. W przyszłości możemy dostosować funkcję filtapply() by autorzy skryptów mogli sami zadecydować czy dialog postępu filtrowania ma być wyświetlany.
 3. Dokumentacja polecenia Read() podawała błędnie, że dane są odczytywane w aktualnej pozycji kursora. Dane są odczytywane od początku bieżącej linii.
 4. Podczas próbkowania nie można zapisywać zmian dokonywanych w dialogu konfiguracji próbkowania. Jest to spowodowane tym, że właściwe informacje są zapisywane w pliku last.s2c. Z tej samej przyczyny nie można już ładować konfiguracji z menu File podczas próbkowania. Podczas próbkowania można nadal ładować nową konfigurację ze skryptu.
 5. W dialogu filtrowania cyfrowego minimalna szerokość jakiejkolwiek funkcji (pasma przejścia, pasma zatrzymania lub odstępu między pasmami) została zmniejszona do 0,005 częstotliwości próbkowania. Poprzednio wartość ta wynosiła 0,012. Pozwala to na wygenerowanie filtrów o większej rozdzielczości, ale jednocześnie powoduje większe prawdopodobieństwo, że filtry mogą nie działać.
02/2000 3.14 Nowe funkcje
 1. Włożono dużo pracy w dane WaveMark: Zaawansowani użytkownicy urządzenia 1401 mogą obecnie używać 16 kanałów danych WaveMark. Obecnie dozwolone jest maksymalnie 8 wzorców na kanał on-line (poprzednio było dozwolone tylko 8 dla wszystkich kanałów).
  W dialogach WaveMark obsługiwania sygnałów analogowych można zmienić kanał poprzez pojedyncze kliknięcie lub poprzez dokonanie wyboru z opuszczanej listy opcji.
  Dialogi sterowania WaveMark zawierają wiele usprawnień, w tym zmianę kanału poprzez pojedyncze kliknięcie, zmianę poziomu sygnału wyzwalającego i wzorców w czasie rzeczywistym, wyświetlanie danych surowych w czasie rzeczywistym i bardziej konsekwentne sterowanie.
 2. Obsługiwany jest obecnie sterownik USB.
Usunięte błędy
 1. Wprowadzono kilka poprawek do zastosowania funkcji HCursorNew()i HCursor() z widokiem XY (nowość w wersji 3.13). Uaktualniono dokumentację działającego w czasie rzeczywistym skryptu dotyczącego kursorów poziomów na widoku XY.
 2. W celu zmniejszenia zaśmiecania pamięci podczas próbkowania bufory pamięci używane do przechowywania danych z urządzenia 1401 są obecnie przydzielane podczas pierwszego próbkowania i nie są zwalniane do chwili zakończenia programu Spike2. Eliminuje to niebezpieczeństwo przerwania próbkowania wskutek fragmentacji pamięci i braku dostępnego dużego bufora.
 3. Optymalizacja osi Y kanału zdarzeń w trybie rysowania częstotliwości nie powoduje powstania dziwnego zakresu osi Y jeśli nie ma żadnych zdarzeń, które należy zoptymalizować.
10/1999 3.13 Nowe funkcje
 1. Zidentyfikowaliśmy źródło problemu z wyjątkiem 10H opisanego w dokumentacji towarzyszącemu udostępnieniu wersji 3.12 i dodaliśmy kod zerujący procesor z jednostką zmiennoprzecinkową po użyciu jakiejkolwiek drukarki (sterowniki drukarek HP są jedną z przyczyn tego efektu).
 2. Zmieniliśmy sposób odświeżania ekranu podczas przewijania w czasie rzeczywistym. Ma to pomóc użytkownikom wolniejszych komputerów lub kart graficznych. W takich przypadkach mysza reaguje bardzo powoli i zamknięcie próbkowania może być trudne. Zmiany stanowią pewien rodzaj kompromisu. Jeśli przewijanie jest utrudnione na szybkim komputerze, prosimy o kontakt z nami. Możemy teraz dodać ustawienia użytkownika w preferencjach edycji, co umożliwia optymalizację odświeżania.
 3. Do filtra markerów dodano nowy tryb dzięki któremu użytkownicy mogą nadać danym analogowym (pikom) więcej niż jeden kod identyfikujący, na przykład jeśli dochodzi do kolizji dwóch pików. Rozszerzono polecenie MarkMask().
Usunięte błędy
 1. Polecenie skryptu SampleStart() zawsze zwracało kod błędu (nawet jeśli działało). Jeśli nie było błędu, zwracało komunikat o braku błędu!
 2. Instalator sterownika urządzenia dla Windows 95 i 98 nie kopiował sterownika do foldera systemowego i trzeba go było instalować ręcznie.
 3. W wersji 3.12 (tylko) można było zniszczyć plik danych poprzez wymazanie kanału, a następnie przez ponowne wykorzystanie miejsca danych kanału (na przykład przez użycie polecenia New WaveMark by nadpisać istniejący kanał). Miało to miejsce tylko wtedy, gdy pierwszy blok wymazanego kanału miał więcej niż 65535 bajtów w pliku danych.
 4. Podczas dialogu filtra markerów zmieniliśmy go w ten sposób, że odświeżenie odbywa się w poprawny sposób (maski mogły występować w złej kolejności). Zapewniliśmy również, że zduplikowane kanały i zduplikowane okna są poprawnie odświeżane w większej ilości sytuacji.Zmiany1. Wybieranie kanałów poprzez klikanie numeru kanału przy wciśniętym klawiszu Shift nie powoduje wybrania kanałów pomiędzy tym wyborem a ostatnim, chyba że są one widoczne. Poprzednio były wybierane niewidoczne, znajdujące się po środku kanały, co powodowało nieprzewidziane wyniki, na przykład podczas wymazywania zaznaczonych kanałów.
Zmiany
 1. Selecting channels by shift-clicking on a channel number does not select channels in-between this selection and the last selection unless they are visible. Previously intermediate invisible channels were selected, which could cause unexpected results, for example when deleting selected channels.
09/1999 3.12 Nowe funkcje
 1. Funkcja XRange(-1) ustawia obecnie tryb automatycznego przewijania w widoku czasu próbkowania lub ponownego przebiegu. Poprzednio nie było możliwości uruchomienia funkcji automatycznego przewijania przez skrypt.
 2. Widok XY jest teraz wyposażony w kursory. Menu kursora jest obecnie aktywne w widoku XY ale brak dialogu obszaru kursora lub wartości kursora. Funkcja ta jest używana głównie ze skryptu.
 3. Ramka „About Spike2" w menu Pomocy zawiera obecnie komunikat "WARNING: FP exceptions were unmasked" [Ostrzeżenie: usunięto maskowanie kodów wyjątków FP], jeśli jakikolwiek kod przywołany przez program Spike2 zmienia stan koprocesora matematycznego. Jeśli pojawiają się komunikaty wyjątku 10H podczas załamań systemu, prosimy sprawdzać ten dialog co pewien czas, zwłaszcza po drukowaniu. Wyjątek 10H nie powinien nigdy występować w programie Spike2. Jego pojawienie się jest możliwie tylko wtedy, gdy kod nie należący do programu Spike2 powoduje uszkodzenie rejestru koprocesora matematycznego. Prosimy o powiadomienie nas jeśli kiedykolwiek pojawi się taki komunikat.
 4. Funkcja SonFix ma większe możliwości wykrywania (i naprawiania) uszkodzeń plików danych.
 5. Funkcja PlayWaveSpeed() została wyposażona w dodatkowy argument dzięki czemu zmiana prędkości zachodzi po zakończeniu aktualnego cyklu.
 6. Funkcja ChanMeasure() ma teraz dodatkowy argument, który pozwala na wymuszenie by kanał WaveMark był traktowany jako sygnał analogowy albo zdarzenia.
Usunięte błędy
 1. W sterowniku urządzenia 1401 dla Windows NT została wprowadzona poprawka, która chroni przed ewentualnym załamaniem systemu jeśli używany jest dowolnie wybrany analogowy sygnał wyjściowy. Program Spike2 wyświetla komunikat ostrzegawczy, jeśli użytkownik próbuje użyć starego sterownika.
 2. Usunięto błąd, który powodował znikanie numerów kanałów w niektórych komputerach.
 3. Zakładka „Stop sampling" działa obecnie znacznie lepiej kiedy wielkość pliku dochodzi do rozmiaru określonego w opcjach dialogu automatyzacji konfiguracji próbkowania. Funkcja ta nie przestała działać poprawnie od wersji 3.05, kiedy to użyte zostały znacznie większe bufory pamięci ponieważ Spike2 nie pozwalał na przechowywanie danych w tych buforach pamięci.
 4. Edycja kodu znacznika w kanale, który był właśnie próbkowany lub został utworzony, mogła spowodować, że system nie wiedział, jaki kod znacznika ma być wyświetlony. Plik na dysku był poprawnie edytowany - natomiast nie kopia w pamięci.
 5. Kanał utworzony poprzez zapisanie kanału pamięci mógł być wyświetlany w złym kolorze do czasu zapisania pliku. Obecnie obraz jest prawidłowy.
 6. Otworzenie pliku tylko do odczytu (na przykład na dysku CD) oraz jego zamknięcie nie powoduje już nie zwolnienia obszaru pamięci. Plik może być otwierany i zamykany tyle razy, ile to potrzebne. Poprzednio jeśli plik został otworzony raz, można go było otworzyć ponownie dopiero po zamknięciu programu Spike2.
 7. Tryb rysowania widoku XY nie może być teraz zamknięty jeśli występują nielegalne wartości. Jeśli ustawiona wartość jest błędna i użytkownik próbuje zamknąć dialog, wtedy program wyświetla komunikat z prośbą o podanie właściwej wartości.
 8. Od wersji 3.10 jeśli w urządzeniu 1401 plus użyto instrukcji DELAY sekwensera sygnału wyjściowego i jeśli przerwało się instrukcję DELAY poprzez przekierowanie sekwensera znakiem z klawiatury, to następna instrukcja DELAY w sekwencji sygnału wyjściowego mogła mieć niespodziewaną długość. Błąd ten został usunięty.
 9. Jeśli polecenie FileSaveAs() zostało użyte po próbkowaniu i podano nielegalną nazwę pliku lub ścieżkę, to mogło to spowodować załamanie systemu (chociaż plik był bezpieczny w folderze podanym w preferencjach funkcji Edit). Obecnie pojawia się komunikat z prośbą o zapisanie pliku o legalnej nazwie.
 10. Urządzenie 1401 z kartą dyskryminatora mogło powodować, że w próbkowaniu występował kod błędu 3. Problem ten został usunięty.
 11. Jeśli próbkowanie zostało przerwane zanim jakikolwiek kanał wypełnił bufor i dane nie zostały wyświetlone, to mogła wystąpić sytuacja, że plik danych został uznany za pusty i został zamknięty.
 12. Regiony kursora i okna wartości kursora znikały, kiedy zostaje naciśnięty klawisz Esc lub Enter ale okna były nadal uaktualniane, co mogło powodować spowolnioną reakcję, zwłaszcza jeśli chodzi o region kursora.
 13. Można teraz powielić kanał w pliku tylko do odczytu.
 14. Obszary kursorów i okna wartości są teraz uaktualniane (ponownie) kiedy wymazuje się lub dodaje kanał. W wersji 3.08 obszary ginęły kiedy ustawiano je jako pływające okna.
 15. Okno obszaru kursora oblicza teraz zmiany tylko raz na zmianę kursora lub kanału. 16. Rysowanie średniej częstotliwości w czasie rzeczywistym jest uporządkowane po przewinięciu do końca pliku.
Zmiany
 1. Zmieniono sposób przechowywania trybu cyfrowego sygnału wyjściowego dla dopasowania kształtu krzywej w czasie rzeczywistym. Zostało to spowodowane przez fakt, że tryb ten był przechowywany odrębnie dla każdego kanału, co powodowało problemy z określeniem, który tryb powinien być używany. Jeśli funkcja ta jest używana, prosimy sprawdzić czy tryb ten jest ustawiony poprawnie, a następnie zapisać konfigurację.
 2. Spike2 wyświetla komunikat jeśli sterownik urządzenia 1401 jest starszy niż wersja 1.17 dla NT lub 1.84 dla Windows 95/98. Proszę zainstalować sterownik dostarczony wraz z programem Spike2.
 3. Menu kontekstowe (kliknięcie prawym przyciskiem myszy) pojawi się tylko wtedy, gdy podczas kliknięcia kursor znajduje się na oknach i tle aplikacji. Poprzednio menu pojawiało się również wtedy, gdy podczas kliknięcia mysz znajdowała się poza oknem aplikacji „nie będącej klientem".
 4. Dokumentacja funkcji View() stwierdzała, że funkcja ta zwraca -1 jeśli została podjęta próba zmiany nieistniejącego widoku. W istocie jest i zawsze był to błąd krytyczny, który powodował zatrzymanie skryptu.
 5. Okno regionu kursora obecnie uznaje kanały WaveMark za sygnały analogowe jeśli są one rysowane jako WaveMark, ma kształt fali lub krzywej przestrzennej. Prosimy o kontakt z nami, jeśli stanowi to problem.
08/1999 3.11 Nowe funkcje
 1. Jest nowy pasek narzędzi skryptowych. Można powiązać przycisk ze skryptem przy użyciu menu polecenia Script List... oraz z poleceniem skryptu ScriptBar(). Jeśli pierwsza linijka skryptu rozpoczyna się od: ’$label|comment textetykieta i komentarz są ładowane automatycznie kiedy skrypt jest dodawany do listy z dialogu. Można również automatycznie ustawiać etykiety i komentarze. Etykieta jest używana dla przycisku, komentarz jest używany dla pomocy kontekstowej kiedy mysz znajduje się nad przyciskiem.
 2. Nowy pasek próbkowania. Można skojarzyć pasek z plikiem konfiguracji próbkowania z menu poleceniem Sample Bar List... menu Sample iż poleceniem skryptu SampleBar().
 3. Są dwa nowe przyciski na głównym pasku narzędzi, które służą do otwierania konfiguracji próbkowania i natychmiastowego pobierania próbek.
 4. Dialog konfiguracji próbkowania Mode page ma nowe pola dla etykiety i komentarza i może być używany do ustawiania etykiety i komentarza paska narzędzi kiedy plik konfiguracyjny jest ładowany z dialogu Sample Bar List.
 5. Panel sterowania próbkowaniem ma teraz dający się zintegrować pasek narzędzi. Oznacza to, że zajmuje mniej miejsca na pulpicie kiedy jest zintegrowany. Kiedy próbkowanie jest zatrzymane, wtedy ukrywa się, jeśli jest widoczny to nie jest zintegrowany. Jeśli zostanie wyłączona funkcja zapisu przy pomocy tej funkcji sterującej, tekst Write przesuwa się z jednej strony na drugą by zwrócić uwagę na fakt, że dane nie są zapisywane.
 6. W opcji Change colours... w menu View jest opcja o nowym kolorze Not saving to disk. Wszystkie dane za wyjątkiem danych WaveMark (kształty krzywych) używają tego koloru by rysować kiedy wyłączona jest funkcja próbkowania i zapisu na dysk. Kolor jest używany tylko wtedy gdy okno czasu pokazuje ostatnio przechwycone dane przy prawym brzegu okna. Jeśli kolor ten zostanie ustawiony na ten sam kolor co tło widoku czasu, dane będą rysowane w oryginalnych kolorach.
 7. Panel sterowania sekwenserem stanowi teraz pasek, który można zaczepić i można zmieniać jego wielkość gdy się swobodnie unosi. Zajmuje znacznie mniej miejsca gdy jest zaczepiony i można go również wyłączyć, gdy nie można go używać.. . Kiedy próbkowanie jest zatrzymane, wtedy ukrywa się, jeśli unosił się. Za każdym razem, kiedy jest ładowana sekwencja, wielkość unoszącego się okna jest wystarczająco duża, by widać było wszystkie klawisze (maksymalnie 40).
 8. Główny pasek narzędzi, pasek edycji i pasek usuwania błędów wyglądają teraz płasko. Są również dopasowane do wielkością do innych doczepianych pasków. Jeśli ustawione są duże czcionki ekranowe, wtedy wyglądają śmiesznie. Można również zmieniać wielkość tych pasków, kiedy się unoszą.
 9. Dialogi zmiennych lokalnych i globalnych edycji skryptu w trybie usuwania błędów zostały uporządkowane i są łatwiejsze w użyciu. Okno edycji wartości tablic zostało znacznie poprawione.
 10. Polecenie kursora CursorDelete(-1) wymazuje teraz wszystkie pionowe kursory pasujące do polecenia HcursorDelete(-1).
 11. Można teraz zapisywać kanały pamięci do nieużywanych kanałów, które nie biorą udziału w próbkowaniu w trakcie pobierania danych, zarówno z menu Analysis jak i poleceniem skryptowym MemSave(). Polecenie EventToWaveform() może być także używane w czasie rzeczywistym tak długo, jak kanał przeznaczenia nie jest kanałem próbkowania.
 12. Polecenie skryptowe FileOpen() pozwala teraz na określenie filtra dla zewnętrznych plików tekstowych (typ 8) i binarnych (typ 9). Poprzednio zawsze stosowano *.* dla plików binarnych i listę plików tekstowych znanych programowi Spike2 w przypadku plików tekstowych. Jeśli funkcja ta zostanie użyta w starszej kopii programu Spike2, to zachowa się w poprzedni sposób, tak więc nie ma żadnych problemów z kompatybilnością wstecz.
Usunięte błędy
 1. Dane dla każdego kanału w pliku .smr są przechowywane w liście bloków. Każdy blok zawiera odsyłacz do następnego bloku i poprzedniego bloku na dysku. Ponieważ w wersji 3.05, jeśli stosowano funkcję auto commit lub jeśli korzystano z panelu sterowania do zatrzymania zapisu na dysk a następnie wycofywano pauzę., można było poprzedni odsyłacza w bloku ustawić na ten blok a nie na poprzedni. Mogło to spowodować zawieszenie programu Spike2 podczas wyszukiwania do tyłu poprzez kanał znacznika z zestawem filtra znacznika. Jeśli macie taki plik, SonFix naprawi go teraz. Jest także zainstalowany nowy skrypt, FixBack.s2s w katalogu Scripts, który skanuje i naprawi wszystkie pliki w folderze.
 2. Jeśli jest używany cyfrowy filtra na kanale w pliku, gdzie odbywa się próbkowanie, program Spike2 nie ulega załamaniu.
 3. Poprawiono błędy w dokumentacji DlgList()i MarkMask().
 4. Jeden z użytkowników w zgłaszał częste załamanie programu po wykorzystaniu funkcji widoków wyników po drukowaniu. Zlokalizowaliśmy wadliwy kod i zmieniliśmy go.
 5. Obraz zmiennej Global podaje teraz poprawną zmienną kiedy dwa razy kliknie się na oknie myszą. Poprzednio była to wartość błędna.
 6. Zakładka rozdzielczości najdłuszczego (minuty) próbkowania w dialogu Konfiguracji Próbkowania nie podawała poprawnych wartości za pierwszym razem.
 7. Dialog regionów kursora zwraca teraz poprawny moduł i obszar (skalowany) kiedy obszar regionu jest ustawiony na zero.
 8. Usunięto ukryty błąd, który mógł spowodować, że polecenie ChanValue() i dialogi kursora podawały pierwszą wartość kanału danych przesuniętą bardziej do tyłu niż w rzeczywistości.
 9. Polecenie FrontView() ustawia teraz centralny punkt (ramka która przyjmować będzie dane z klawiatury i myszy). Oznacza to, że jeśli używane jest polecenie Toolbar() w trakcie próbkowania, można zastosować polecenie FrontView() w procedurze związanej z przyciskiem by ponownie ustawić centralny punkt na próbkowanym dokumencie tak aby naciśnięcia klawiszy były rejestrowane w kanale klawiatury. Poprzednio, po kliknięciu przycisku wszystkie naciśnięcia klawiszy szły do paska narzędzi, nie próbkowanego dokumentu, dlatego też nie były zapisywane.
 10. W trakcie próbkowania nie można już wymazać kanału, który aktywnie rejestruje dane Można wymazać utworzone kanały poprzez zapisanie kanału pamięci.
 11. Można teraz ładować informacje z chronionych przed zapisem plików .S2R i .S2C (np. plików na CD-ROM). Poprzednio były pomijane.
 12. Jeśli dodano n punktów danych na widoku XY, to tylko końcowe n MOD 1000 punkty były wykorzystywane do ustawiania automatycznego skalowania osi x i y. Teraz używane są wszystkie punkty.
 13. Konwerter skryptów DOS dopuszcza teraz by funkcja FilePrintScreen() miała dodatkowy argument w wersji 3.
 14. Dialog Show/Hide menu View pokazuje i ukrywa kanały w widoku XY. Był uszkodzony w wersji 3.10.
 15. Menu kontekstowe widoku wyniku (kliknięcie prawą myszą) ma teraz opcje Process i Process Settings.
 16. Tryb rysowania linii sześcianu jest wymagany dla kanału waveform lub WaveMark a obraz jest zapisywany jako metaplik a tryb rysowania jest zmieniony na analogowy tak by był widoczny obraz. Poprzednio nie był wykonywany żaden rysunek linii sześcianu może być zapisany tylko w formie rozszerzonego metapliku.
Zmiany
 1. Jeśli nazwa pliku konfiguracyjnego (*.s2c) zostanie teraz zmieniona, można go teraz załadować interaktywnie lub poprzez polecenie skryptu FileOpen(). Poprzednio po zmianie nazwy program Spike2 odmawiał przyjęcia takiego pliku. Jednak program odmawia załadowania plików zasobów (*.s2r.) związanych z plikami danych, jeśli ich nazwy zostaną zmienione.
 2. Dialog Export z menu File w przypadku plików danych uruchamia i wyłącza opcję kasowania i eksportu.
 3. Maksymalna liczba kopii okna ze skryptu zwiększyła się z 10 do 20.
 4. Kiedy rozpoczynane jest interaktywne próbkowanie (nie ze skryptu), wtedy panel sterujący próbkowania i sekwensera są widoczne. Jeśli konfiguracja próbkowania została zachowana przy wtedy, gdy te okna się unoszą a bieżące okno jest niewidoczne lub unosi się, wtedy są one przywracane jako okna unoszące się. W innym przypadku pozostają na swoim miejscu. Poprzednio zawsze była przywracana zachowywana pozycja. Wprowadziliśmy tę zmianę ponieważ przesunięcie zaczepionego okna do innego zaczepionego miejsca może spowodować nieoczekiwane skutki ze względu na pozycję innych zaczepionych okien.
 5. Do okna trybu WaveMark Overdraw window są teraz dołączane dane za każdym razem, kiedy przesuwane jest okno czasu. Poprzednio było uaktualniane podczas przesuwania w trakcie próbkowania. Podobnie jak wcześniej nie usunęliśmy danych dla odcinków już przesuniętych na ekranie ze względu na czas, jaki byłby potrzebny kiedy na ekranie jest dużo danych.
 6. Funkcja ChanValue() dla kanału analogowego teraz podaje wartość najbliższego punktu analogowego w połowie czasu próbki pozycji.
 7. Funkcja App() może być teraz wykorzystana do zobaczenia większej ilości znaczników [handle] okien. Jeśli trzeba ukryć (lub przywrócić po skrypcie) wszystkie unoszące się okna, można użyć App(-2) d9i zliczenia okien a następnie napisać pętlę do uzyskania znaczników okien, ukrycia okien a następnie ich przywrócenia.
 8. Włożyliśmy wiele pracy by czas zwracany przez funkcje NextTime() i LastTime() zgadzał się dokładnie z czasem zwracanym przez ChanData(). Poprzednio te czasy mogły się różnić o około 1 część na 10 przy mocy 16 ze względu na skutki zaokrąglenia punku zmiennoprzecinkowego.
06/1999 3.10a Usunięte błędy
 1. The WAVEGO output sequencer command did not work in 3.10 and has been fixed in 3.10a.
06/1999 3.10 Nowe funkcje
 1. Dowolne sygnały analogowe mogą być teraz odtwarzane podczas próbkowania na urządzeniu Power1401, micro1401 lub 1401plus. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumentacji panelu sterowania próbkowaniem. Patrz polecenie PlayWaveAdd() w tym skrypcie. Patrz polecenie WAVEGO w sekwenserze sygnału wyjściowego. Jest nowy panel sterujący "Play waveform".
 2. Rejestracja próbkowania początkowego ("start sampling") została usprawniona poprzez usunięcie niepotrzebnego uaktualniania okien w generowanym skrypcie i dodanie obsługi rejestracji do automatycznego nazywania i przydzielania plików.
 3. Przy każdym uruchomieniu programu wyświetlana jest Wskazówka dnia [Tip of the Day]. Funkcję tę można wyłączyć poprzez usunięcie zaznaczenia w oknie. Wiele wskazówek ma łącza prowadzące do Pomocy, gdzie można znaleźć więcej informacji. W celu uzyskania dalszych informacji należy kliknąć przycisk Details...
 4. W oknach czasu dostępnych jest więcej opcji kontekstowych (prawy przycisk myszy). Można teraz aktywować filtr markera i filtr cyfrowy.
Usunięte błędy
 1. Usunięto błąd powodujący zmniejszenie wolnej pamięci systemowej przy każdym próbkowaniu danych czasu. Wielokrotne próbkowanie bez zamykania programu Spike2 mogło spowalniać system. W przypadkach lub na komputerach z małą pamięcią mogło to spowodować awarię systemu.
 2. Użycie w polecenia About Spike2 w menu Pomocy nie powoduje już zawieszenia programu.
 3. Zamknięcie widoku czasu przy otwartym dialogu rysowania mogło spowodować awarię programu Spike2.
Zmiany
 1. Usunięto ograniczenie, że ciągi języka skryptowego nie mogą być dłuższe niż 65535 znaków. Jeśli wykorzystana jest ta funkcja, skrypty nie pracują w programie Spike2 wersja 2 lub wersjach Spike2 dla komputerów Macintosh.
05/1999 3.09 Nowe funkcje
 1. Sprawdzana jest wersja ROM urządzenia 1401 podczas uruchamiania programu i jeśli ta wersja jest zbyt stara by zapewnić wygodną pracę generowany jest komunikat.
 2. Funkcja numerowania osi obsługuje bardzo duże liczby.
 3. Funkcja FilePath$ z opt% 2 uzyskuje informacje o ścieżce aplikacji, 3 jest teraz używane do uzyskiwania ścieżki do automatycznego zachowywania plików. W podobny sposób 3 jest używane do ustawiania ścieżki automatycznego zachowywania w funkcji FilePathSet - poprzednio było 2.
 4. Ustawienia sekwensera w dialogu preferencji są zacienione jeśli nie jest zainstalowany sekwenser.
 5. Wprowadzono dalsze usprawnienia menu kontekstowych, włączając w to nową pozycję ’New Cursor’, która służy do dodania pionowego kursora w punkcie kliknięcia.
Usunięte błędy
 1. Nie pojawia się fałszywy komunikat o minięciu ustalonego czasu ’1401 is not responding’ kiedy próbkowanie nie rozpoczyna się.
 2. Nie dochodzi do nielegalnego dostępu do pamięci kiedy rozpoczynany jest dialog dotyczący kształtu krzywej szczytowej.
 3. Niektóre punkty danych analogowych nie pojawiały się w oknie wartości kursora. Problem ten został rozwiązany.
 4. Wymazanie kursora zawsze powoduje usunięcie odpowiedniej kolumny wartości kursora.
 5. Usunięto niepotrzebne pole wyboru ’open as read-only’ [otworzenie tylko do odczytu].
05/1999 3.08 Nowe funkcje
 1. Automatyzacja konfiguracji próbkowania pozwala teraz na przyrostowe określanie nazw plików. Można także wybrać opcję dodawania komentarza za każdym razem, gdy próbkowanie danych dobiega końca. Polecenia języka skryptowego FilePath$() oraz FilePathSet() zostały rozszerzone w ten sposób, że obsługują ścieżkę podczas tych nowych operacji. Dodaliśmy funkcje SampleAutoName$() i SampleAutoFile().
 2. Okna pomiaru kursora pozostają na wierzchu wszystkich innych widoków. Polecenia kursora Print i Copy są teraz aktywowane przez menu kontekstowe. W celu wydrukowania okna, skopiowania do schowka lub skopiowania do okna rejestru należy je kliknąć prawym przyciskiem myszy. Pozycje wszystkich okien kursora są teraz zapamiętywane w pliku źródłowym.s2r, ale okna nie otwierają się automatycznie kiedy jest ładowany plik danych. Obecnie dokonywane jest wiele nowych pomiarów okien regionów kursora, które są obsługiwane przez nową komendę skryptu ChanMeasure().
 3. Kursory poziome mogą być teraz aktywowane z menu kursorów a ich pozycje są zapamiętywane w pliku źródłowym.s2r.
 4. Wysokość obszaru przeznaczonego do wyboru kanału została zwiększona do wysokości osi y (poprzednio była to jedynie wysokość numeru). Można teraz wybrać kanał poprzez kliknięcie dowolnego miejsca na obszarze osi kanału jak i na numerze kanału. Wybrane kanały są oznaczone przez szare tło numeru kanału oraz regionu osi Y. Można anulować wybór wszystkich kanałów poprzez kliknięcie prostokąta poniżej osi y oraz na lewo (prawo jeśli osi y są po prawej) osi x. Prosimy o opinię Państwa na temat nowego sposobu pokazywaniu wyboru.
 5. Program SONFIX umożliwia usunięcie wielu poważnych problemów i rozwiązuje wiele najczęściej spotykanych błędów (spowodowanych wskutek przerw w zasilania w trakcie pobierania danych) w bardziej niezawodny sposób.
 6. Przycisk menu Undo umożliwia teraz wielopoziomowe operacje dotyczące zmiany sposobu wyświetlania danych. Operacje dotyczące dialogów i przycisków dotyczących osi X i Y oraz operacje przeciągania są teraz zapisywane.
 7. Przerwanie operacji w trakcie próbkowania nie powoduje wygenerowania pytania jeśli dane nie zostały zapisane na dysk. ZAWSZE zostaje zadane pytanie jeśli dane zostały zapisane. Zatrzymanie w trakcie próbkowania powoduje wymazanie pliku danych jeśli nie zostały zapisane żadne dane (jak opisano poprzednio).
 8. Obecnie można dwa razy kliknąć na kanale z osią Y w celu ukrycia wszystkich innych kanałów i wyświetlenia tej osi przy wykorzystaniu całej przestrzeni dostępnej w pionie. Kolejne podwójne kliknięcie powoduje powrót do poprzedniego stanu. Jeśli plik danych w tym stanie jest zamknięty, informacje o zmianie nie są zapisywane.
 9. Funkcja duplikowania kanału nie wymaga by najpierw został wybrany kanał. Zostaje otwarty dialog, w którym można wybrać kanał, który ma być zduplikowany. Oczywiście wszystkie wybrane kanały są na górze listy.
 10. Jeśli tworzony jest nowy kanał z dialogu New WaveMark, wtedy jest on natychmiast widoczny. Wszystkie dialogi kształtu wartości szczytowej dokonują dokładniejszego sprawdzenia konfliktu ustawień.
 11. Kiedy bufor pamięci jest zapisywany do nowego kanału dysku, wtedy nowy kanał jest widoczny i w razie potrzeby można przekopiować ustawienia obrazu kanału z kanału pamięci.
 12. Widoki danych zawierają teraz menu kontekstowe. Oznacza to, że kliknięcie prawym przyciskiem myszy w dowolnym powoduje pojawienie się kontekstowego menu okna wynikowego lub XY, które zawiera powszechnie stosowane opcje.
 13. Dialog, który pozwala na dostosowanie obrazu (pokaż/ukryj kanały, osie x i y oraz siatka) został rozszerzony w ten sposób, że oś y może być po lewej stronie oraz można pokazywać i ukrywać tytuły kanałów, jednostki i numery kanałów. Do obsługi tych nowych cech służą nowe funkcje skryptowe YAxisMode()i ChanNumbers().
Usunięte błędy
 1. Usunęliśmy dziwny problem, który powodował, że dialogi ustawiania kształtu wartości szczytowej ulegały zawieszeniu (chociaż problem ten nie został zgłoszony przez żadnego użytkownika). Rozwiązany został również problem, który mógł spowodować załamanie programu podczas otwierania dialogu ustawień, prawdopodobnie związany z błędną konfiguracją.
 2. Zmiany próbkowania wprowadzone w wersji 3.05 mogły spowodować minięcie zadanego czasu pracy urządzenia 1401plus z uruchomionym próbkowaniem. Problem ten został rozwiązany i zadany czas pracy urządzenia 1401 jest ponownie wykrywany (w 3.05 czas ten nie był odnajdowany). Wydaje się, że to samo rozwiązanie spowodowało usunięcie problemu zgłoszonego przez kilku użytkowników urządzenia 1401plus, który dotyczył zamrażania zawartości ekranu, następnie jego ponownego uruchamiania, bez żadnej utraty danych.
 3. Czas, kiedy po raz pierwszy sygnał WaveMark wynosił 0, jeśli był on ujemny. Można było uzyskać ujemny czas jeśli sygnał WaveMark jest rejestrowany z długim czasem przed uruchomieniem rejestrowania, przy wolnym tempie próbkowania sygnałów analogowych.
 4. Do kilku dialogów dodano własną Pomoc (na przykład tryb rysowania XY i opcje dialogu XY).
 5. Wszystkie mechanizmy optymalizacji osi obsługują teraz sytuację, w której dane nie ulegają zmianie stąd też widoczne są dane stałe. Poprzednio w obrazie nie było widocznych żadnych zmian.
 6. Pliki widoku wynikowego (.srf) są teraz otwierane jeśli nie ma żadnego powiązanego pliku.s2r. Błąd ten został spowodowany przez błąd zbyt gorliwego sprawdzania w wersji 3.05.
 7. W razie próby otwarcia uszkodzonego pliku widoku wynikowego pojawia się komunikat informujący o problemie. Poprzednio nie działo się nic.
 8. Teraz wykrywane jest więcej warunków błędów próbkowania w urządzeniu 1401 i próbkowanie jest zatrzymywane natychmiast po ich wykryciu. Zwłaszcza w sytuacji gdy urządzenie 1401plus pracuje ze starym blokiem 80 kHz ADC przy częstotliwości większej niż 80 kHz, pojawia się natychmiastowe ostrzeżenie a nie bardzo dziwne dane. Zadany czas pracy urządzenia 1401 jest ponownie wykrywany (w 3.05 czas ten nie był odnajdowany).
 9. Od wersji 3.05 uaktualnienia ekranu w czasie rzeczywistym nie odbywały się szybciej niż tempo najwolniejszego kanału analogowego. Przeważająca część użytkowników dokonuje próbkowania dosyć szybko, ale przepraszamy przede wszystkim osoby dokonujące próbkowania w tempie 1 Hz! Problem ten został rozwiązany.
 10. Oczekiwany argument tempa zdarzenia języka skryptowego SampleWaveMark() działa obecnie zgodnie z dokumentacją.
 11. Jeśli zakres wyniku cyfrowego filtra nie obejmował 0 i nie polecono zeskalowania, dane wynikowe były obcinane. Zjawisko to się już nie występuje.
 12. Polecenie SET sekwensera sygnału wyjściowego, jeśli przetwornikowi cyfrowo-analogowemu (DAC) zadano przesunięcie różne od zera, wtedy przesunięcie było wykorzystywane w obliczaniu wartości polecenia ADDACn, kiedy takie polecenie nie powinno być wykonywane.
 13. W niektórych warunkach można było spowodować załamanie programu Spike2 poprzez zapis danych do kanału, wymazanie kanału, a następnie zapisanie danych innego typu do tego samego kanału. Część tego rozwiązania stanowi rejestracja [commit] świeżo zapisanych danych dlatego też jeśli po zapisie tych danych dojdzie do zaniku zasilania, plik będzie kompletny.
 14. Pojawiał się błąd w chwili komunikacji urządzenia 1401 w czasie rozpoczęcia próbkowania. Możliwe było wystąpienie stanu, kiedy Spike2 uniemożliwiał komunikację z urządzeniem 1401 chyba że Spike2 został zamknięty i ponownie uruchomiony.
 15. Można było spowodować załamanie programu Spike2 poprzez zastosowanie języka skryptowego, jeśli niektóre funkcje skryptu były używane w momencie, gdy Spike2 kończył próbkowanie.
 16. Procedury korelacji PSTH i Event mogły spowodować załamanie programu jeśli doszło do uszkodzenia czasów zdarzeń w pliku danych lub zwrócona czas z urządzenia 1401.
Zmiany
 1. Od tej wersji w górę, za każdym razem gdy zostanie uruchomiona wersja Spike2 inna od ostatnio uruchamianej wersji, paski narzędzi nie będą przywracane do poprzedniego stanu.
 2. Wynika to z tego, że w następnej wersji dodamy więcej pasków narzędzi i stanowi obejście błędu w naszym oprogramowaniu systemowym, które spowodowałoby załamanie programu gdyby po załadowaniu nowej wersji z dodatkowymi paskami narzędzi została uruchomiona starsza wersja z mniejszą liczbą pasków.
02/1999 3.07 Fixes
 1. Rysowanie poziomego kursora w oknie przesuwania zostało naprawione. Poprzednio okno ulegało wymazaniu i ginęło.
 2. Niechciane próbkowane dane są odrzucane w niezawodny sposób, dzięki czemu zapisywane są poprawne dane.
 3. Powiązania bufora próbkowania zostały uporządkowane, co zapewnia poprawne rysowanie i analizowanie danych podczas próbkowania.
 4. Poprawiono rysowanie danych jako punktów, dzięki czemu program pracuje bardziej niezawodnie.
 5. Użytkownik nie jest pytany czy chce zapisać nowy plik danych nie zawierający żadnych danych.
02/1999 3.06 Nowe funkcje
 1. Ułatwiono stosowanie dialogu filtrowania cyfrowego dzięki zlikwidowaniu konieczności zapisywania filtru przed jego użyciem. W razie zmiany filtra można go natychmiast zastosować. Po zamknięciu dialogu filtra można zapisać wszystkie prowadzone zmiany. Dialog filtra zajmuje teraz znacznie mniej pamięci. Jest powiązany z pomocą w trybie on-line.
Usunięte błędy
 1. Poprawiono początkowe wyświetlanie opcji podczas importu do analogowego kanału pamięci.
 2. Usunięto problem, który pojawił się w wersji 3.05 podczas zapisu danych pod już używaną nazwą pliku.
 3. Rozwiązano problem który pojawił się w wersji 3.05, związany z Edycją (zmiana klasyfikacji) w nowo utworzony, kanale analogowym (pojawianie się błędu ogólnej ochrony).
 4. Znaczniki tekstowe można zapisywać w ustalonym czasie. Otrzymywaliśmy informacje o sporadycznych błędach w sekwenserze sygnału 1902 podczas zamykania dialogu sekwensera. Dokonaliśmy optymalizacji kodu i prawdopodobnie usunęliśmy błąd (nie jesteśmy jednak tego pewni, ponieważ nigdy nie udało się nam go powtórzyć). Jeśli napotkacie ten problem, prosimy o przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną oraz o dokładne podanie komunikatu błędu.
 5. Sądzimy, że użytkownicy mający dużą ilość miejsca na dysku (ponad 2 Gb) mogli napotkać problem polegający na tym, że próbkowanie kończyło się komunikatem o braku miejsca. Zmieniliśmy kod obliczania wolnego miejsca.
 6. W wersji 3.05, biblioteka SON używała maksymalnie 7,5 Mb pamięci na przechowywanie danych dla maksymalnej liczby kanałów oraz plików które można jednocześnie otworzyć. Obecnie zajmuje pamięć tylko na te kanały i pliki, które są rzeczywiście wykorzystywane.
Zmiany
 1. Dialog filtrowania cyfrowego został uproszczony i ma mniej przycisków.
01/1999 3.05 Nowe funkcje
 1. Do menu analizy dodano cyfrowe filtrowanie a do skryptu dołączono funkcję cyfrowego filtrowania. Autorzy skryptów mogą korzystać ze skryptów definiowanych w kategoriach częstotliwości przy pomocy rodziny poleceń Filtxxx() lub ułamka wskaźnika próbkowania przy zastosowaniu poleceń FIRxxx(). Sygnał wyjściowy z filtrów cyfrowych może być kierowany do nowego lub istniejącego kanału pamięci lub do kanału na dysku.
 2. Urządzenie Power1401 obsługuje teraz przechwytywanie danych. W tej wersji można ustawić wskaźnik ADC na 250 kHz (jest bardzo prawdopodobne, że wielkość ta zwiększy się w przyszłych wersjach). Dla urządzeń micro1401 i 1401plus wartością graniczną pozostaje 166 kHz. Planujemy dalszą rozbudowę Power1401 - maksymalnie 16 kanałów kształtu wartości szczytowej, wiele wzorców w czasie rzeczywistym oraz większe prędkości próbkowania analogowego.
 3. Kod przesyłu danych z urządzenia 1401 do urządzenia macierzystego został znacznie usprawniony w modelu 1401plus, micro1401 i Power1401. W celu uzyskania lepszych wyników zalecamy użycie karty interfejsu PCI. System ten szybko reaguje podczas przechwytywania danych, zwłaszcza w przypadku wielu kanałów danych. Jeśli komputer zapisuje wolno dane na dysku, program Spike2 anuluje odświeżanie ekranu (wypełnia brakujące obszary szarym kolorem) oraz długie obliczenia służące do uaktualniania okien kursora.
 4. Użytkownicy standardowego urządzenia 1401 mogą odczuwać nieco mniejszą wydajność. Również użytkownicy, którzy wyłączyli kanały DMA w kartach interfejsu urządzenia 1401 mogą stwierdzić, że system reaguje wolniej (sądzimy jednak, że będzie lepiej). Usilnie zachęcamy do używania DMA do przesyłu danych, jeśli to tylko możliwe. Jeśli macie uwagi dotyczące wydajności próbkowania przez tę wersję programu w porównaniu z wersją poprzednią, prosimy o przesłanie ich nam.
 5. W przypadku wykrycia przepełnienia bufora danych przez 1401plus, micro1401 lub Power1401 (urządzenie macierzyste zbyt wolno zapisuje dane na dysk i dane giną). Wtedy próbkowanie jest natychmiast zatrzymywane. Poprzednio komunikat ostrzegawczy pojawiał się po zakończeniu próbkowania. Czasami komunikat pojawiał się kilka godzin później, wskutek czego komunikat ten nie był szczególnie użyteczny.
 6. Jeśli w urządzeniu 1401plus, micro1401 lub Power1401 podczas próbkowania utracie ulegają dane o zdarzeniu lub krzywe szczytowe wskutek zbyt wysokiej prędkości danych, wtedy do kanału klawiatury jest dodawany kod znacznikowy FF. Próbkowanie trwa dalej, gdyż jest to prawdopodobnie zjawisko lokalne i nie spowoduje utraty całości danych oprócz utraty zdarzeń lub wartości szczytowych. Po zakończeniu próbkowania wyświetlane jest ostrzeżenie. Jeśli pojawia się ten problem, należy w konfiguracji próbkowania spróbować ustawić bardziej realistyczne średnie tempo zdarzeń.
 7. Konfiguracja próbkowania ma teraz formę dialogu, co zapewnia więcej miejsca dla funkcji, które zostaną wprowadzone w przyszłości oraz ułatwia jego użytkowanie. Występują także nowe funkcje, na przykład przycisk Suggest na stronie Resolution, który służy do proponowania odpowiedniego czasu dla wartości konwersji ADC. Można również zobaczyć kilka pierwszych linijek dowolnego pliku sekwensera.
 8. Z menu Edit preferences można teraz regulować grubość linii osi i danych. Ma to na celu poprawę jakości wydruku, który poprzednio wyglądał na bardzo cienki kiedy drukowano na nowoczesnych drukarkach o wysokiej rozdzielczości.
 9. Można przerwać długie operacje rysowania przy pomocy kombinacji klawiszy Ctrl+Break. Klawisz Break to zwykle ten sam klawisz co Pause i zwykle jest umiejscowiony w prawym górnym rogu klawiatury. Ta sama kombinacja umożliwia przerwanie długich operacji związanych z dialogami kursora, które następnie wskazują niepoprawne wyniki. Jeśli włączona jest funkcja dźwiękowych sygnałów dźwiękowych, wtedy słychać dźwięk potwierdzający rezygnację z rysowania. Obszary ekranu, które miały być przerysowane są szare.
 10. Wzrosła prędkość wykonywania skryptu (ponownie).
 11. Podczas działania skryptu z aktywną procedurą pracy jałowej, będzie uruchamiana procedura pracy jałowej (nawet przy maksymalnym wskaźniku 18 razy na sekundę) kiedy zostanie kliknięty pasek menu. Poprzednio w takich warunkach procedura pracy jałowej nie działała.
 12. Kiedy pojawia się pasek usuwania problemów z powodu punktu przerwania a komputer jest wyposażony w kartę dźwiękową, wtedy jest odtwarzany sygnał dźwiękowy. Jeśli jest ustawiony dźwięk "Menu Popup", to jest on odgrywany wtedy, gdy pojawia się pasek usuwania błędów, który przejmuje sterowanie.
 13. Poprzednio próbkowania danych i przewijania wyświetlanych danych u góry wyświetlanych danych pojawiało się jeszcze jedno okno (na przykład dialog sterowania próbkowaniem), wtedy ekran był wolno odświeżany. Obecnie w takiej sytuacji ekran jest odświeżany znacznie szybciej.
 14. Poprawiono dialogi bufora pamięci w menu Analizy:
  1. Opcja domyślnego formatu podczas zapisywania kanału jest bardziej racjonalna.
  2. Można teraz zapisywać kanał pamięci w każdym kompatybilnym formacie
  3. Podczas rejestracji skryptu pokazywane jest poprawne tempo próbkowania do utworzenia nowego analogowego kanału pamięci.
 15. Informacja o programie Spike2 wyświetla teraz zmianę sterownika urządzenia 1401 a po uruchomieniu programu Spike2 pojawia się ostrzeżenie, że sterownik urządzenia 1401 jest nieaktualny.
 16. Jeśli podjęta jest próba próbkowania przy pomocy starego polecenia SP2DIG, wtedy pojawia się o komunikat a próbkowanie jest przerywane.
 17. Dialog zakresu YAxis ma teraz przycisk Show button. Funkcja YRange(chan) może teraz ustawiać standardowy zakres wyświetlania dla bieżącego trybu rysowania (jeśli to możliwe).
 18. W przypadku urządzenia Power1401 można uruchomić sekwenser sygnału wyjściowego z krokiem co 10 mikrosekund w jednostkach wielkości 1 mikrosekundy. Można również ustawić znacznie szybsze tempo dla urządzenia micro1401 i 1401plus, jednak zdecydowanie odradzamy stosowanie kroku mniejszego od 50 mikrosekund. Rozdzielczość kroku dla urządzenia micro1401 i 1401plus nie jest tak dobra jak dla Power1401. Czas kroku, który jest wielokrotnością 4, 6, 9, 10 lub 15 mikrosekund jest ustawiany dokładnie. Jeśli wielkość kroku nie stanowi wielokrotności tych wartości, wtedy stosowana jest najbliższa możliwa wartość. W przypadku ustawienia czasu kroku sekwensera sygnału wyjściowego dla urządzenia 1401na mniej niż jedną milisekundę, wtedy nie gwarantujemy wyniku.
 19. Na stronie automatyzacji konfiguracji próbkowania znajduje się nowa opcja, która podczas próbkowania w regularnych odstępach czasu kieruje próbkowane dane na dysk. Chociaż użycie tej opcji powoduje to spadek prędkości to dzięki niej znacznie bardziej prawdopodobne, że w razie zaniku zasilania lub innej katastrofy systemu dane zostaną zachowane. W celu uporządkowania takiego pliku trzeba nadal uruchomić program SonFix.
Usunięte błędy
 1. Jeśli jest wiele kanałów danych analogowych z różnymi liczbami punktów danych lub wstępnie ustawionymi czasami zmiana kanału w sekcji ustawień próbkowania nie powoduje już zaburzeń obrazu. Ponadto nie można zmieniać wielkości obrazu jeśli są ustawione nieważne punkty uruchamiania a program nie chce wyświetlać danych.
 2. Działa teraz funkcja ChanValue() kanału RealMark w postaci analogowej.
 3. Podgląd XY View Print obecnie wyświetla widok ekranu.
 4. Funkcja Print Screen na widoku wynikowym w trybie liniowym rysuje poprawnie obraz (poprzednio dane były zniekształcane jeśli obraz był przenoszony z lewego górnego rogu ekranu).
 5. Kiedy funkcja SetEvtCrlShift() ustawiała zmianę w autokorelacji, dane były dane były odejmowane od ustawienia w czasie 0 a nie od ustawienia we właściwym czasie zmiany.
 6. Funkcja Print("\ttext") zostawiała znak końca linii w złym miejscu.
 7. Funkcja FrontView() zwraca-1 (zgodnie z dokumentacją) jeśli numer widoku jest nieważny. Poprzednio skrypt zatrzymywał się z błędem.
 8. Skompilowana dwa razy funkcja View(-1000) nie powoduje już utworzenia błędnego skryptu.
 9. Jeśli dane są próbkowane, następnie próbkowanie jest zerowane a następnie wielkość okna ulega zmianie, to już nie jest rysowany obraz starych danych!
 10. Tempa próbek ADC są teraz poprawnie wyświetlane w dialogu konfiguracji próbkowania po dokonaniu odczytu z pliku danych (zwykle jest odczytywany z pliku konfiguracji).
 11. Naciśnięcia klawiszy dialogu sterowania sekwensera sygnału wyjściowego są teraz rejestrowane.
 12. Program SonFix (służący do naprawy uszkodzonych danych) został rozbudowany tak, by zwiększyć możliwość odzyskania danych uszkodzonych wskutek zaniku zasilania podczas próbkowania. Poprzednio był w stanie odzyskać małe pliki uszkodzone wskutek wad dysku, ale nie radził sobie z bardzo dużymi plikami. Obecnie szansa odzyskania danych przy wykorzystaniu funkcji Commit w konfiguracji próbkowania.
09/1998 3.04 Nowe funkcje
 1. Odtwarzanie danych w trybie off-line. Można odtwarzać dane analogowe i sygnałowe (Wavemark) przy użyciu przetwornika analogowo-cyfrowego 1401 oraz dowolnej karty dźwiękowej zamontowanej w komputerze. W tym celu należy otworzyć plik danych a następnie użyć opcji Output Waveform... z menu Sampling. W celu skierowania danych na kartę dźwiękową należy wybrać opcję Sound w kontekstowej liście pierwszego kanału wyjścia. Do tej pory nie opracowano skryptu dla tej funkcji.
 2. Przy pomocy polecenia skryptu Sound() można teraz odtwarzać plik *.WAV za pośrednictwem karty dźwiękowej.
 3. Dopasowywanie wzorców:
  • Można teraz zwiększać rozmiar dialogu, dzięki czemu wzorce mogą być znacznie większe.
  • Użytkownicy programuSpike2, którzy mają komputery wyposażone w kartę dźwiękową, mogą teraz odtwarzać dźwięk w celu dopasowania wartości szczytowych.
  • Obecnie można zmienić kanał w trakcie dialogu.
  • Można czasowo wyłączyć ograniczenia wzorca podczas pobierania danych i dokonywać dopasowania jedynie w przypadku błędu, co powinno usprawnić dopasowywanie wartości szczytowych w niektórych przypadkach.
  • Większość opcji sterujących, które poprzednio występowały tylko w sekcji Edit WaveMark obecnie znajduje się we wszystkich dialogach dotyczących wzorców.
  • Umieszczono nowy przycisk sterujący, który powoduje, że „specjalny" kursor wzorca znajduje się w środku odpowiedniego okna czasu.
  • Obecnie można użyć pozycji "Fetch" i "Move" w menu Cursor w odniesieniu do specjalnego kursora.
  • Możliwe jest wykorzystanie opcji Edit WaveMark w menu Analysis w celu śledzenia i uzyskiwania sygnału dźwiękowego.
  • Zmiany wzorców dokonywane w czasie rzeczywistym są zapisywane w konfiguracji próbkowania. Oznacza to możliwość tworzenia wzorców podczas pracy sekwensera sygnału wyjściowego, a po ponownym uruchomieniu można przesłać te wzorce do urządzenia 1401 w celu dopasowania w trybie czasu.
  • W dialogach dotyczących wzorców zapamiętywana jest ostatnia pozycja, podobnie jak w przypadku menu parametrów.
  • Zmieniono menu parametrów w celu zwiększenia przejrzystości.
  • Połączenie z dialogiem filtra Marker jest obecnie lepsze i zmiany w filtrze markera są natychmiast realizowane.
 4. Wprowadzono nowy tryb rysowania sześciennej bryły wykorzystywany dla danych analogowych i danych typu WaveMark. Zapewnia to łączenie danych analogowych z krzywą, dzięki czemu można uzyskać lepsze danych pomiędzy punktami niż w przypadku linii prostej dopóki dane nie zawierają elementów częstotliwości powyżej połowy tempa próbkowania.
 5. Preferencje edycji umożliwiają zastosowanie formatu Enhanced Metafile do przechowywania danych w schowku. Należy stosować ten format w przypadku eksportu danych zawierających sześcienne bryły wielościany lub sonogramy. Wiele starszych pakietów oprogramowania NIE obsługuje tego formatu. Sześcienne bryły i sonogramy nie są widoczne w obrazie wyjściowych jeśli nie zastosowano tego formatu.
 6. Obecnie oprócz formatu Windows Metafile (*.WMF)można eksportować obrazy w formacie Enhanced Metafile (*.EMF). W celu wybrania tego formatu należy nadać plikowi rozszerzenie .EMF gdyż w przeciwnym razie obraz zostanie zapisany w formacie Windows Metafile. Stwierdziliśmy, że w niektórych programach graficznych, które mają być wyposażone w filtry dla plików *.EMF podczas importu plików EMF z programu Spike2 powstają śmieci. Sprawdziliśmy jednak import plików EMF przy pomocy programu Word 97 i funkcja ta działa poprawnie.
 7. Funkcja ViewKind() pozwala teraz na użycie argumentu, który obsługuje obraz, dzięki czemu można go sprawdzić przed przełączeniem się na ten obraz.
 8. Pasek narzędzi Evaluate ma nowy przycisk Eval(...) służący do druku wyniku ostatniej wpisanej informacji. Jest to skrót wpisania Eval() obok wyrażenia, przed zastosowaniem przycisku Execute.
Usunięte błędy
 1. Zakres osi Y widoku XY jest teraz przywracany przy załadowaniu pliku *.sxy.
 2. Poprzednio istniała możliwość, że kanały znacznika bufora pamięci stworzone przez skrypt nie były wyświetlane do chwili zmiany wielkości okna. Obecnie ten problem został usunięty.
 3. Użycie przycisku Conditioner w menu konfiguracji próbkowania nie powoduje już powstania dziwacznego błędu "Unknown 1401 error 2".
 4. W obrazie skryptu już nie pojawia się koniec linii jeśli użytkownik kliknie dwa razy na lewym marginesie.
 5. Jeśli użytkownik używa płyty CD z plikiem programu Spike2 i odpowiadającym plikiem .S2R, wtedy program nie zawiesza się podczas zamykania pliku.
 6. W przypadku wejścia w pasek Evaluate podczas wykonywania wpisanego skryptu nie dochodzi już do załamania programu Spike2 poprzez próbę wejścia lub przejścia do kursora. Można tylko oglądać zmienne, wezwać stos i przerwać operację.Użytkownicy wersji 3 mogą ściągnąć za darmo.
07/1998 3.03 Nowe funkcje
 1. Można teraz otwierać pliki tylko do odczytu (na przykład pliki zapisane na płycie CD). Pasek nazwy tych plików zawiera napis [Read only], który ma na celu przypomnienie, że nie można zapisać zmian na dysku. Przykładowo, można zmienić skalę kanału lub komentarze, nie można ich jednak zachować w pliku. Nie można wymazywać kanałów lub zapisywać kanałów pamięci w takich plikach.
 2. Sterowniki urządzenia 1401 dołączone do tej wersji oraz sam program Spike2 zostały zmienione w ten sposób by zmniejszyć do minimum zerowanie karty 1401. Ma to na celu uniknięcie by użytkownicy sekwensera sygnału wyjściowego urządzenia 1401plus nie uzyskiwali błędnych impulsów wyjściowych tuż przed próbkowaniem. Nie możemy jednak usunąć wszystkich przypadków zerowania sprzętu. Zerowanie sprzętu występuje w przypadku pierwszego uruchomienia karty 1401 lub jeśli jest próbkowanie zostało przerwane lub wyzerowane. PROSZĘ UAKTUALNIĆ STEROWNIK KARTY 1401.
 3. Dialog Preferences ma nową opcję by użytkownicy Micro1401 mogli kierować zdarzenia 0 i 1do łącza cyfrowego na tylnej płycie (w celu zachowania kompatybilności ze standardem 1401 i 1401plus).
 4. Jeśli wybrany został jeden lub więcej kanałów, to większa ilość dialogów będzie teraz oferować pierwszy wybrany odpowiedni kanał zamiast kanału na liście (zwykle znacznika klawiatury). Ponadto podczas wybierania kanału do nadpisania listy będą teraz domyślnie wybierać pierwszy nieużywany kanał.
 5. Można teraz ustawić nazwę dialogu na komendy skryptu Message(), Input(), Input$() i Query().
 6. Szybkość pracy skryptów jest większa do 20%.
 7. Można teraz sprawdzić i edytować pięć linii komentarza pliku, które są przechowywane w pliku SON. Komentarze te zawsze można było otworzyć ze skryptu. Teraz można je oglądać i edytować przy pomocy komendy File Comment w menu View.
 8. Można teraz w sposób wyświetlać częstotliwość chwilową oraz częstotliwość średnią, zarówno na minutę jak i na sekundę. Zostały zmienione jednostki, z "Hz" na "bpm". W dialogu wyświetlania kanału pojawia się nowe pole "Per minute". Polecenia DrawMode() i ChanValue() przyjmują teraz tryb 11 i 12 dla widoku czasu w celu uwzględnienia tej nowe cechy.
 9. W dialogu konfiguracji próbkowania rzeczywista prędkość próbkowania analogowego jest w kolorze czerwonym jeśli różni się o ponad 20% o idealnej prędkości dla tego kanału.
Usunięte błędy
 1. Jeśli drukowany jest obraz tekstowy lub rejestr bez znaku \n na końcu ciągu, wtedy obraz zostanie uaktualniony. Poprzednio obraz był uaktualniany dopiero w kiedy wysyłany był końcowy znak linii.
 2. Obecnie w trakcie drukowania kursory obrazu czasu i wyniku nie są przemieszczane do góry.
 3. Dokumentacja: ArrIntgl() to proces, nie funkcja.
 4. Działa teraz opcja zaznaczania wielkości litery [case] pola Match w podczas wyszukiwania tekstu.
 5. Polecenie Power spectrum w menu Analysis zwracało wielkość prądu stałego dwa razy za dużą. Teraz podaje właściwą wartość. Prąd przy innych częstotliwościach był poprawny.
 6. Poprzednio można było zawiesić program Spike2 jeśli był włączony widok XY z ustalonym rozmiarem kanałów i pechową kombinacją wielkości kanału i punktów dodanych danych.
 7. Obecnie nie można eksportować pliku danych z góry oryginalnego pliku.
 8. Funkcja przywracania (Undo) bloku wciętego tekstu (należy wybrać więcej niż jedną linię o nacisnąć klawisz Tab w celu dokonania wcięcia) teraz właściwie odświeża obraz. Poprzednio funkcja ta działała, ale odświeżana była tylko pierwsza linijka wciętego bloku.
 9. Usunięto kilka błędów związanych ze zmianą trybu rysowania kanału widoku czasu. Wszystkie kanały przyjmują teraz odpowiednie wartości graniczne osi a tryb WaveMark OD jest anulowany we właściwy sposób.
 10. Jeśli pionowy kursor zostaje przesunięty ze skryptu, odświeżeniu ulega każdy otwarty obszar kursora lub okno wartości.
 11. Podczas zmiany danych kanały pamięci przechowujące dane poziome o zdarzeniu ulegają teraz odświeżeniu w prawidłowy sposób (np. wymazanie nieparzystej liczby zdarzeń powoduje odświeżenie danych do końca pliku).
 12. Jeśli zostanie wymazany kanał danych, który jest podwojony więcej niż jeden raz, program Spike2 nie ulega już załamaniu. Funkcja SampleTitle$() używana z nową nazwą zawierającą więcej niż 8 znaków nie powoduje zniszczenia konfiguracji.
 13. Nie można już spowodować załamania Spike2 podczas używania MemImport() do importu kanału analogowego z kanału WaveMark przy użyciu kanału zdarzeń jako sygnału regulującego.
Zmiany
 1. Zmieniono polecenie ArrFFT() orz związaną z nim dokumentację. Wprowadzono poważną zmianę polegającą na tym, że zasilanie (tryb 5) jest dwa razy mniejsze. Oznacza to, że przy uwzględnieniu tabeli danych suma zasilania z ArrFFT() jest teraz równa sumie kwadratów wartości danych oryginalnych podzielonej przez liczbę wartości danych. Poprzednio wyniki były po prostu kwadratami amplitud. Można uzyskać plik MS-Word z wyjaśnieniem jak polecenie ArrFFT wiąże złożone serie czasowe z przekształcaniem serii złożonych częstotliwości. Email greg@ced.co.uk to request it.
 2. Widoki XY z wieloma punktami danych są teraz znacznie szybsze podczas wymazywania punktów.
 3. Skrypt z rozwijaną listą funkcji jest szerszy i długie nazwy funkcji nie ulegają obcięciu.
 4. Odległości pomiędzy elementami dialogu definiowanego przez użytkownika i komunikaty są bardziej racjonalne. Podczas interaktywnego tworzenia analogowego lub Wavemark kanału pamięci, skala, poziom napięcia prądu stałego oraz jednostki „wzorcowego" kanału są również kopiowane. Poprzednio skala była ustawiana na 1,0 a poziom napięcia prądu stałego na 0.0. Ze względu na to, że najbardziej prawdopodobne jest że następną czynnością będzie import danych z kanału wzorcowego, jest ważne by skal i offset były takie same gdyż w innym przypadku może dojść do obcięcia danych lub utraty rozdzielczości.
 5. Algorytm do przestrzennego rozkładu kanałów w pionie został zmieniony w ten sposób, by były one rozłożone równiej (występuje różnica prawie jednego piksela pomiędzy kanałami osi Y jeśli chodzi o wielkość). Ponadto kanały są upakowane ciaśniej, co zwiększa ilość miejsca dla danych, zwłaszcza gdy wyłączone są osi Y.
 6. W sekwenserze przetwornika cyfrowo-analogowego sygnał wyjściowy przetwornika CRATE jest teraz uaktualniany gdy jeśli współczynnik sygnału wyjściowego wynosi 0. Zmniejsza to opóźnienie czasowe kiedy używany jest DRATE, natomiast nie działa przetwornik CRATE, jednak odbywa się to kosztem niewielkiego opóźnienia, kiedy używane są obydwie funkcje. Oznacza to również, że kiedy używana jest sinusoida DRATE, CRATE DAC nie zmienia wartości. Dla większości osób jest to usprawnienia jednak może to stanowić problem jeśli ktoś bazuje na założeniu, że przetwornik cyfrowo-analogowy CRATE zmienia wartość kiedy używany jest DRATE.
05/1998 3.02 Nowe funkcje
 1. Podczas przechwytywania kształtu szczytowej wartości można uzyskać cyfrowy sygnał wyjściowy jeśli zostanie dopasowany szablon wartości szczytowej. Jest ot bardzo pożądana cecha, proszę jednak przeczytać ostrzeżenia w pomocy on-line na temat prawdopodobnych opóźnień czasowych pomiędzy czasem wartości szczytowej a odpowiadającemu mu impulsowi.
 2. Program kompilujący skrypt uwzględnia teraz cztery nowe operatory +=, -=, *= i /= dla typów liczb rzeczywistych i całkowitych i ciągów +=. Są one bardziej skuteczne (szybsze) kiedy działa skrypt.
Usunięte błędy
 1. Kanały WaveMark próbkowane w czasie rzeczywistym odświeżają tylko tyle danych, ile to jest konieczne. Jeśli kanał WaveMark jest wyświetlany w trybie WaveMark wtedy wyświetlane są wszystkie zaznaczone kody, nawet jeśli zachodzą za siebie. Można zawiesić kody znacznikowe (by uzyskać szybsze rysowanie) poprzez wybranie trybu Waveform. Rozmiar kropki nie jest już skalowany przez wielkość czcionki kiedy sygnał wyjściowy jest wyprowadzany na ekran. Wielkość kropki jest skalowana do druku a następnie jest ustalana wielkość (ze skryptu) w punktach (1/72 cala).
 2. Kanały analogowe mogą być ustawiane tylko w tryb rysowania Waveform, Dot lub Sonogram.
 3. Uruchamianie trybu wyświetlania: usunięto załamanie programu podczas wykorzystywania kanału poziomu do uruchamiania wyświetlania. Kanały poziomu mogą uruchomić wyświetlanie po każdej stronie. Czas zatrzymania w dla uruchamiania wyświetlania obrazu zaczyna się od końca pobierania, co w znacznym stopniu ułatwia używanie funkcji wyświetlania obrazu.
 4. Obraz wyjściowy w postaci histogramu (metaplik) pracuje teraz lepiej w programie CorelDraw.
 5. Różne zmiany: Etykiety wyników i osi X na widoku XY są teraz podczas zapisywania ograniczone do 51 znaków by uniknąć problemów. Długie nazwy plików sekwensera sygnału wejściowego są teraz ograniczane podczas wyświetlania ponieważ powodują problemy. Długie nazwy plików, które zawierają spacje można teraz otwierać przy pomocy Eksploratora Windows. Funkcje XLow() i XHigh() w widoku XY dają teraz rozsądne wartości. W dialogach opracowywanych przez użytkownika lista opuszczanego menu może zawierać do 15 elementów zanim pojawią się paski przewijania (poprzednio były 4). Obecnie wyświetlane jest ostrzeżenie jeśli podejmowana jest próba usunięcia kanału pamięci ze znajdującymi się w nich danymi. Obecnie nie można załamać programu Spike2 poprzez wymazanie elementu ścieżki ustawionej w preferencjach edycji. Nowe polecenie WaveMark nie pozwala już na nadpisywanie rzeczywistego kanału kiedy analizowana jest kopia tego kanału. Jeśli nie zapewniono argumentów górnoprzepustowego i dolnoprzepustowego filtra dla polecenia CondSet() zamiast użycia wartości domyślnych wtedy używane wartości losowe.
 6. Wyjściowy sekwenser MOVI i ADDI nie pracuje z pewnymi wartościami całkowitymi.
03/1998 3.01 New
 1. Pasek Evaluate ma teraz rozwijane menu z poprzednimi poleceniami. Zwiększono liczbę zapamiętanych poleceń, z pięciu do dziesięciu. Polecenia są zapisywane w rejestrze. Jeśli logują się różni użytkownicy, wtedy przywoływane są z pamięci różne zestawy zapamiętanych poleceń.
 2. Pasek Debug znika teraz na końcu skryptu.
 3. Menu Strony (Page Setup) jest teraz różne dla obrazu tekstowego oraz dla obrazu czasu, wyniku i osi XY. Można teraz dla każdego widoku tekstowego ustawić nagłówek i stopkę dla każdej drukowanej strony. Kod &P w nagłówku lub stopce jest zastępowany numerem strony, &F nazwą pliku a %c godziną. Można wybrać godzinę lub czas. Przy obrazie czasu, wyniku i osi możliwe jest ustawienie marginesu wydruku.
 4. Ostrzeżenia w menu Analysis informujące o tym, że zaraz zostanie nadpisany kanał danych z poleceń bufora New WaveMark, Edit WaveMark i Memory zostały zmienione w ten sposób, że są o wiele bardziej dobitne, a domyślna odpowiedź to nie nadpisywanie kanału. Należy pamiętać, że nie można cofnąć czynności wykonanych na plikach danych Spike2.
 5. Można teraz zapisać obraz wynikowy w postaci bitmapy korzystając w funkcji menu, a widok XY można zapisać jako metaplik lub bitmapę. Funkcje to pozostałości po wersji 3.00.
Usunięte błędy
 1. Jeśli otwierany jest pliki wynikowy skojarzony rozszerzeniem .s2r, jednak plik s2r należy w istocie do innego obrazu, ustawiane są rozsądne wartości osi x i y. Poprzednio, były one dobierano dowolnie i zwykle były błędne. Może się to zdarzyć jeśli obraz XY oraz plik wynikowy mają tę samą nazwę.
 2. Wprowadzono kilka poprawek do edytora tekstowego:
  Działa teraz funkcja Drag and Drop w przypadku korzystania z innej aplikacji lub pomocy,
  Wpisywanie liter przy wciśniętym klawiszy myszy nie powoduje załamania programu Spike2,
  Prawidłowy kolor cytowanego łańcucha oznaczonego pojedynczym cudzysłowem,
  Otwieranie pliku tekstowego z linijkami >2084 znaków nie powoduje załamania programu Spike2,
  Wybranie funkcji Print Preview kiedy jest zaznaczona część tekstu powoduje podgląd całego tekstu, nie tylko zaznaczonego,
  Można teraz wybrać opcje pomijania tabulatorów (poprzednio były zawsze zachowywane),
  Wprowadzono także kilka poprawek związanych z wyglądem ekranu.
 3. Funkcja SerialRead() nie oczekiwała przez jedną sekundę na nadejście danych - teraz czeka.
 4. Dezaktywowano funkcję Print Preview dla okien wartości kursora i obszarów kursora (powodowało to załamanie Spike2). Oczywiście można nadal drukować te okna.
 5. Działa teraz funkcja ViewUseColour().
 6. Przycisk Format w wyjściowym oknie przetwornika nie zmniejsza możliwości wykorzystania pionowego paska przesuwania.
Zmiany
 1. Przekodowano zachowywanie dowolnego obrazu jako bitmapy, dzięki czemu funkcja ta działa w systemach z szesnastoma kolorami (poprzednio powodowała zaburzenia), a plik końcowy jest krótszy. Spike2 ogranicza obrazy do ograniczonej liczby kolorów, stąd też możemy zawsze zapisać bitmapy w 256 kolorach. Możliwe jest także stosowanie kodowania w formacie RLE by zmniejszyć rozmiar plików zapisywanych na dysku (i będących w schowku).
 2. Końcowy metaplik (obraz końcowy). W okolicach wersji 2.18 zmieniliśmy końcowy metaplik w ten sposób by sygnały analogowe, które rozpościerały się poza wyznaczonym im prostokątom, były właściwie zamocowane podczas importowania ich do programów graficznych. Niestety, niektóre programy graficzne traktowały każdą importowaną linię jako oddzielny obiekt, co powodowało długi czas importu i zawieszenie programu. Wersja 3.01 teraz sprawdza czy sygnały analogowe potrzebują zamocowania, a jeśli nie to stosowany jest stary format.
 3. Utrudniliśmy teraz odrzucanie plików danych kiedy pobierane są próbki i kiedy jest uruchomiony skrypt. Poprzednio przyjęto założenie, że jeśli była aktywny skrypt, to każde polecenie zamknięcia pliku z danymi z próbkowania pochodziła od skryptu i nie pytano użytkownika, czy to był podczas zamierzony skutek. Może to powodować przerwanie niektórych skryptów, które używają komendy FileClose() dla plików danych z próbkowania gdyż użytkownik otrzyma teraz pytanie czy chce przerwać próbkowanie. Można powrócić do poprzedniego sposobu działania poprzez wywołanie SampleAbort().
Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×