• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Zmiany techniczne Spike2 version 4


Uzytkownicy wersji 4 mogą sciagnąć za darmo.

Data Wersja Zasadnicze informacje
12/2005 4.24 Nowe funkcje
 1. Filtr importujący dla plików Axon obecnie rozpoznaje kanały danych TextMark.
 2. Filtr importujący dla plików Plexon obecnie rozpoznaje pliki wersji biblioteki 105 i został rozszerzony tak, że obecnie importuje kanały danych RealMark i klawiatury.
 3. Filtr importujący BIOPAC obecnie rozpoznaje pliki wersji 42.
 4. Importer plików Alpha Omega obecnie importuje pliki .MAP.
 5. Dostępny jest nowy importer plików dla plików .HLR wersja 3 i 4.
Usunięte błędy
 1. Jeśli odczytywano konfigurację próbkowania z pliku danych, to kanały ADC były akceptowane tylko wtedy, gdy miały one numer portu od 0 do 15, a porty 8-15 były mapowane do portów 0-7.
 2. Jeśli użyto polecenia skryptowego ChanWriteWave() do zastąpienia danych na początku kanału, a następnie utworzono lub wymazano inny kanał, to można było odczytać stare dane falowe.
 3. Jeśli dla wyjścia ustalano sygnał falowy przy zastosowaniu funkcji Play Waveform z menu Sampling Configuration lub przy pomocy polecenia skryptowego PlayWaveAdd(), to jeśli zarówno numer kanałów jak i punkty były wartościami parzystymi, to sygnał wyjściowy stanowił dodatkowy element.
 4. Jeśli użyto polecenia spektrum Power na kanale, któremu przyporządkowano proces zmniejszania liczby próbkowanych kanałów, to można było uzyskać przypadkowy błąd jeśli obszar wybranych danych stanowił wielokrotność wielkości bloku FFT.
 5. Zmiana kanału przeciągniętego poziomego kursora ze skryptu w obrębie paska narzędzi lub procedury dialogu pracy jałowej mogła spowodować załamanie programu Spike2.
 6. Jeśli zaszło zdarzenie w najdłuższym możliwym czasie, to program Spike2 mógł ulec zawieszeniu w niektórych trybach rysowania.
 7. Jeśli wymazane zostały punkty danych z kanału widoku XY, które były sortowane według x lub y, powodowało to problemy z rysowaniem i kolejnością sortowania.
 8. Importer plików nie obsługiwał właściwie bardzo wolnego tempa próbkowania.
 9. Polecenie XYSetChan() nie działało właściwie ani też nie zwracało właściwej wartości jeśli stosowano wiele kanałów.
 10. W dialogu dotyczącym kolorów numery kanałów są wyświetlane w takiej samej formie jak widok czasu.
 11. Polecenie XYInCircle() i XYInRect() nie było realizowane kiedy wielkość piksela okręgu lub prostokąta wynosiła 0.
 12. Zarówno dialog Play offline jak i część wyjściowego sygnału falowego wyświetlają obecnie poprawną liczbę bajtów. W dialogu Play w trybie offline jest aktualizowane zliczanie bajtów jeśli zmieniany jest selektor tempa próbkowania.
 13. Utworzenie kursora o długości poniżej 20 znaków mogło spowodować awarię programu Spike2.
 14. Jeśli użyto polecenia skryptowego XRange() do zmiany wyświetlanego zakresu x, a następnie użyto polecenia Print, wtedy drukowana była oryginalna oś x.
 15. Importer filtrów plików MC_Rack obecnie odczytuje właściwie tytuły kanałów i skaluje odpowiednio dane WaveMark.
 16. Można było doprowadzić do awarii programu Spike2 jeśli został otwarty plik z widokiem XY, który miał skojarzony plik z zasobami, który był ustawiony dla sortowanych danych, natomiast plik XY zawierał dane niesortowane.
06/2005 4.23 Nowe funkcje
 1. Importer plików wejściowych został zmieniony w taki sposób, że obecnie może importować szerszy zakres formatów sygnałów wejściowych.
Usunięte błędy
 1. Kiedy ładowano wyniki widoków w celu realizacji próbkowania z z pliku konfiguracyjnego który miał zduplikowane numery kanałów na widoku czasu, to zduplikowane były także kanały widoku wyniku.
 2. Zmiany przetwornika w trybie online i zmiany kanału pamięci na kanały TextMark obecnie powodują aktualizację dialogu .
 3. Plik konfiguracji próbkowania (.cfg) mógł zachować informacje, które nie zostały wykorzystane. Mogło to spowodować zwiększenie pliku .cfg file o wiele więcej, niż było to potrzebne.
 4. Jeśli w dialogu użyto polecenia MaxTime() jako godziny zakończenia, to przy nagrywaniu działania dialogu nadawano czas zakończenia 0.
 5. Polecenie Standard Display menu View usuwało wybrany zestaw kanałów, ale nie podawało liczby kanałów, wskutek czego kanały nadal wyglądały tak, jakby je wybrano.
 6. Polecenie SampleMode(-1) i SampleMode(-2) nie przekształcało wartości ’dla’ i z ’każdy’ z minut do sekund kiedy ustawione je w dialogu jako minuty.
 7. Jeśli w dialoguNew WaveMark źródło danych stanowi kanał sygnałów falowych, to szerokość wzorca jest obecnie przywracana w oparciu o zapisane ustawienia. Wcześniej był on przywracany, ale ograniczony do maksymalnie 28 punktów.
 8. Kompilator skryptów obecnie oznacza błąd jeśli jest definiowana funkcja lub proces z argumentem tabeli i jeśli wielkość tabeli, dla przykładu func fred(myArr[23]) jest oznaczona jako niedopuszczalna. Zamiast tego należy użyć funkcji fred(myArr[]). Wcześniej oznaczony był błąd kompilatora i skrypt prawdopodobnie zatrzymywał się na nieoczekiwanym błędzie.
 9. Edytor sekwencji graficznej obecnie w przypadku odpowiedzi bez upływu czasu oczekiwania generuje grupę [branch], grupę dotyczącą porównań czasu i danych arytmetycznych dotyczących zmiennych/czasu. Wszystkie używały w czasie konwersji wartości znaczników przetwornika zamiast znaczników pliku.
Zmiany
 1. Jeśli używano polecenia Calibrate w menu Analysis lub polecenia skryptowego ChanCalibrate() w trybie ’Set scale from mean of time range’ lub ’Square wave amplitude (Size) only’, to wyniki nie były intuicyjne jeśli offset nie wynosił zero. Te tryby nie zachowują wartości użytkownika wynoszącej zero, co nie zmienia offsetu kanału jeśli offset kanału nie wynosił zero. Jeśli offset kanału wynosił zero, to nie występowała żadna zmiana.
12/2004 4.22 Nowe funkcje
 1. Filtr służący do importu plików Axon został uaktualniony do wersji 1.83 biblioteki Axon.
 2. Importer plików Data Sciences International (DSI) współpracuje obecnie dobrze z plikami bazującymi na ramkach.
 3. Importer plików Plexon obecnie akceptuje 104 plików biblioteki.
Usunięte błędy
 1. Jeśli ustawiono tryb wyświetlania funkcji w stanie wzbudzenia a oś x została ustawiona na zero w punkcie wzbudzenia, to wszelkie zmiany w układzie obrazu powodują, że oś x wyświetla podstawową oś czasu.
 2. Wyrażenia sTicks(), msTicks()i usTicks() sekwencera sygnału wyjściowe działają obecnie właściwie, w sytuacji kiedy urządzenie Power1401 lub Micro1401 używa rozdzielczości czasu, która nie stanowi całkowitej liczby mikrosekund.
 3. Przepływ sygnału falowego (waveform) na obszarze ujemnym lub zerowym przez EventToWaveform() jest obecnie zgłaszane jako błąd i nie powoduje zawieszenia programu Spike2.
 4. Rozbudowana wizualizacja metapliku była podawana w nominalnych pikselach w przeliczeniach na jeden cal i informacje podobnie jak informacje o jej rozmiarze, wskutek czego rozmiary podawane przez system były niedokładne. Obecnie obliczenia te są dokonywane z większą dokładnością .
 5. Obsługa sekwencera sygnału w urządzeniu 1902 umożliwiająca obsługę korekcji wzrostu nie działała we właściwy sposób.
 6. Zmiany wprowadzone w trybie online w panelu sterowania sekwencera w celu połączenia z AC i filtrem przeliczającym nie były przesyłane do urządzenia 1902 - wysyłano je dopiero po dokonaniu próbkowania następnego pliku.
 7. Importer plików tekstowych powodował powstanie niewłaściwych offsetów dla danych, które były asymetryczne w stosunku do zera osi y.
 8. Importer plików Igor nie powoduje awarii programu podczas odczytu kanałów, które znajdują się w dużych blokach różnych typów danych.
 9. Importer plików DataWave obsługuje obecnie pliki EWB.
 10. Kliknięcie przycisku dodawania kursora poziomego w lewym dolnym widoku czasu dołu przesuwano przycisk centrum (fokus), co powodowało wyłączenie funkcji znaczników klawiatury.
 11. Przy próbkowaniu w niektórych konfiguracjach zmiana wielkości czcionki na większą w stosunku do rozdzielczości ekranu mogła spowodować zawieszenie programu Spike2.
 12. Przesuwanie widoku czasu lub wyników podczas wyboru powierzchni nie powoduje zostawiania elementów pola wyboru poza powierzchnią ekranu.
 13. Polecenie skryptowe Read() script nie powoduje ucięcia ostatniej linii tekstu w okienku tekstowym, jeśli nie jest ona oznaczana znakiem końca linii.
Zmiany
 1. Jeśli na widoku czasu ustawiono oś x w trybie "Time of Day", dochodzi do zatrzymania osi X wyświetlającej 0 w trybie wyzwalania obrazu. W podobny sposób ustawienie wyzwalanie osi x jako 0 w punkcie wyzwalania pozwala na zmianę godziny na "godziny, minuty i sekundy."
09/2004 4.21 Nowe funkcje
 1. Polecenie skryptowe ChanNew() obecnie akceptuje numer kanału wynoszący 0, który wskazuje na pierwszy nieużywany kanał.
 2. Filtr importowy BIOPAC obecnie obsługuje formaty plików do wersji 3.7.3.
Usunięte błędy
 1. Udokumentowana Podawana w dokumentacja wartość zwrotna dla polecenia skryptowego była błędna.
 2. Opracowany przez CED filtr importowy CFS obecnie konwertuje pliki z wieloma ramkami ze skalą Y, która ulegała zmianie pomiędzy ramkami. Poprzednio program zakładał, że wszystkie ramki miały taką samą skalę.
 3. Jeśli w trybie Overdraw WM dane zostały oznaczone jako nieważne, dla przykładu poprzez zmianę kodów markerów, to do obrazu był dodawany pełny zakres unieważnionych danych. Obecnie odświeżany jest tylko obraz nieważnych danych.
 4. Jeśli w kanale sygnału falowego użyto polecenia Channel process Down-sample, to mogła wystąpić sytuacja, w której dane po krótkiej przerwie nie mogły być wyświetlone.
 5. Instrukcja sekwencera DIBEQ nie działała w przypadku urządzenia 1401plus.
 6. Obecnie jeśli drukuje się obraz danych mieszczący się na kilku stronach i ustawia się lewy i prawy margines, to strony łączą się we właściwy sposób.
 7. Przy wydaniu polecenia Print Screen uwzględniane są marginesy drukarki.
 8. Obecnie, w edytorze sekwencji graficznych, działają właściwie polecenia "branch outside levels" i "branch within levels".
 9. Jeśli przeciągnięto kanały jeden na drugi i ukryto osie y, to ukrytą oś y można było odtworzyć w górnej części obszaru danych.
 10. Można było spowodować awarię programu poprzez wygenerowanie widoku wyniku z wieloma kanałami oraz obrazów rastrowych, a następnie przez powrót do dialogu Ustawień Procesu i zmniejszenie liczby kanałów.
 11. Pierwotny i wtórny kolor kanału o wysokim numerze nie był zachowywany wtedy, gdy widok był zapisywany i odczytywany lub kiedy powielano widok czasu.
Zmiany
 1. Jeśli występuje nie przewijający się kanał Overdraw WM, to obecnie ulega on pełnemu odświeżeniu za każdym razem, kiedy widok jest przewijany o połowę lub więcej szerokości widoku. Obecnie jest on w pełni odświeżany dla każdego sygnału w trybie wyświetlania wzbudzonego sygnałem.
06/2004 4.20 Nowe funkcje
 1. Polecenie Print Screen obecnie przechwytuje sygnały analogowe, dzięki czemu nie są one rysowane poza prostokątami.
Usunięte błędy
 1. Aplikacja Sonfix, która sprawdza i naprawia pliki danych może podać spis „zagubionych bloków" w uszkodzonym kanale typu waveform w niewłaściwej kolejności. Stanowiło to ograniczenie odzyskiwania danych.
 2. Aplikacja SonFix obecnie wyświetla właściwie czas w sekundach przypadku plików, których podstawa czasowa nie jest podawana w mikrosekundach.
 3. Funkcja PlayWaveStatus$() zwracała argument pos% jako offset punktu na obszarze kanału, nie jako offset punktu na kanał w tym obszarze. Nie stanowiło to żadnej różnicy w przypadku powierzchni pojedynczego kanału, ale jeśli było n kanałów, to wartość pos% była n razy za duża.
 4. Na edytorze sekwencji graficznej oczekiwanie na fazę 0 kosinusa powodowało wygenerowania niewłaściwego kodu i sekwencji. W graficznym edytorze sekwencji polecenie oczekiwania na fazę 0 kosinusa powodowało wygenerowania niewłaściwego kodu i zawierająca go sekwencja nie była ładowana.
 5. W edytorze sekwencji graficznej wyszukiwanie grupy o prawdopodobieństwie bardzo zbliżonym do 1 powodowało błąd, który zatrzymywał ładowanie sekwencji.
 6. Sygnały analogowe rysowane jako duże kropki nie były zawsze dobrze odświeżane podczas przeciągnięcia obiektu na okno.
 7. Nie można było narysować obrazu rastra widoku czasu jeśli oś y była odwrócona.
 8. Korelacje sygnałów analogowych mogły w niektórych okolicznościach doprowadzić do uzyskania niewłaściwych wyników. Jeśli wystąpiła taka sytuacja, to zwracane wartości były bardzo dużymi liczbami (nie mieściły się w zakresie od -1 do 1).
 9. Polecenie skryptowe MemSetItem() nie anulowało obrazu jeśli nowy element zastępował element już obecny.
 10. Polecenie DrawMode() nie ustawia już rosnących lub sąsiadujących brzegów w przepadku kanałów, które nie dotyczą zdarzeńnie będących poziomymi .
 11. Przy rejestrowaniu zmian trybu rysowania nie korzysta się już z flag trybu rastrowego dla kanałów nierastrowych.
 12. W przypadku urządzenia 1401plus, polecenia sekwensera sygnału wyjściowego DELAY 0 lub DELAY Vn przy Vn równym zero ustawiało bardzo duże opóźnienie.
02/2004 4.19 Nowe funkcje
 1. Polecenie skryptowe RasterGet() zostało rozszerzone tak, by zwracało ilości serii pobranych danych w przeliczeniu na kanał.
 2. Polecenie skryptowe ViewKind()akceptuje obecnie ujemny argument użyty do zbadania typu okna, z którego uzyskano widok wyniku lub widok XY. Pozwala to na sprawdzenie przez skrypt okna macierzystego, przed użyciem widoku View(-1). Dzięki temu nie dochodzi do awarii programu jeśli nie istnieje takie okno.
Usunięte błędy
 1. Jeśli użyto polecenia o składni View(-1).Cursor(1) w wyrażeniu dialogu, jeśli nie było podwojonych widoków, to wyrażenie to nie było akceptowane.
 2. Po uruchomieniu polecenia skryptowego Interact() lub Toolbar() a menu Cursor menu nie było aktywne, to nadal można było dodać nowy poziomy kursor poprzez kliknięcie przycisku z lewej strony osi przewijania x.
 3. Jeśli w wyniku powielania utworzono kanał sygnału analogowego poprzez powielenie istniejącego kanału, a następnie ustawiano tryb rysowania sonografu, to Spike2 mógł nie reagować podczas rysowania.
 4. W graficznym edytorze sekwencji znak na początku segmentu był pomijany jeśli pozycja kontrolna była ustawiona na godzinę zero.
 5. Jeśli kliknięto prawym przyciskiem myszy na kanale na powielonym widoku czasu i otwarto filtr markera lub dialog kanału pamięci, to nie dochodziło do automatycznego wyboru kanału.
 6. Wyszukiwanie do tyłu działa teraz w przypadku kanałów on RealWave i zdarzeń na rysunku średniej częstotliwości lub tempa.
Zmiany
 1. Jeśli zarejestrowano użycie dialogu i użyte wyrażenia, które odnosiły się do pozycji widoku czasu, dla przykładu Cursor(1), to zarejestrowany skrypt nie działał poprawnie, gdyż powinien był rejestrować View(-1).Cursor(1). Obecnie, w celu obejścia tego problemu, podczas rejestrowania zdarzeń podczas wyświetlania danych wyświetlane są rozwijane godziny w formie View(-1).Cursor(1). Ponieważ takie ustawienie sprawia wrażenie chaosu, to nie należy używać tego formatu jeśli nie jest wykorzystywana funkcja nagrywania.
10/2003 4.18 Nowe funkcje
 1. Spike2 sprawdza dokładniej czy nie występują błędy w datach plików. Funkcja SONFix naprawia pliki, które są uznawane za błędne w czasie wprowadzonych ostatnio kontroli.
 2. Ułatwiono funkcję importu plików i obecnie możliwy jest wybór pomiędzy importem kanałów analogowych jako danych RealWave lub analogowych oraz kanałów zdarzeńjako kanałów Event-, Event+ lub Level.
 3. Polecenie skryptowe BinError() obecnie umożliwia dostęp do tabeli, by można było zobaczyć informacje o błędzie widoku wyniku.
 4. Polecenie skryptowe ChanKind() zwraca obecnie 0 jeśli został użyty niewłaściwy typ widoku i nie pojawia się błąd krytyczny. Polecenie to zapisuje testy dla typu widoku przed ich zastosowaniem.
 5. Importer plików obsługuje obecnie format Bionic NSx.
Usunięte błędy
 1. Polecenie skryptowe MeasureToXY() uwzględnia obecnie polecenie użytkownika dotyczące sprawdzania pozycji kursora.
 2. Jeśli dzielono linię w edytorze skryptów, to mogło dojść do utraty znaków i wcięcie linii było często niewłaściwe.
 3. W polecenie skryptowym PlayWaveCopy() występowały problemy z transferami, które powodowały nagromadzenie danych na koncowym obszarze docelowym i rozpoczynał się offset stanowiący wielokrotność czterech próbek.
 4. Zmiana przez skrypt ostatniego zakresu na widoku wyniku nie powodowała odświeżenia obrazu.
 5. Polecenie skryptowe ChanMeasure() nie pozwalało na przetwarzanie ostatniego zakresu na widoku wyniku.
 6. W dialogach kształtu programu Spike, jeśli klika się dwa razy szablon by zmienić jego wielkość, to obecnie jest wyświetlana ostatnia pasująca wartość szczytowa.
 7. Jeśli używano programowalnego przetwornika sygnału, na przykład CED 1902, to ustawienia przetwornika zapisane w konfiguracji programu Spike2 nie zawsze były stosowane przy pierwszym próbkowaniu danych po uruchomieniu programu Spike2.
 8. Jeśli do zamknięcia widoku czasu oraz towarzyszących mu widoków wyniku użyto menu File i jednocześnie wciśnięty był przycisk Ctrl to w widoku wyniku powielał kanały i dane rastrowe - dane widoku wyniku są właściwie zapisywane.
 9. Jeśli otwierano widok czasu powiązany z plikiem zasobów, w którym znajdowały się powielone dane kanałów i rastrowe, to podczas wyświetlania widoku czasu i zakresu widoku wyniku, nie są wykorzystywane zduplikowane kanały, a dane rastrowe są przywracane właściwie.
 10. W dialogu bufora Create Memory można było ustawić trzy ścieżki dla danych typu WaveMark.
 11. Importowanie kanału Wavemark do bufora pamięci kanału Wavemark mogło spowodować awarię programu Spike2 jeśli ilości punktów danych i punktów sygnałów inicjujących nie były dopasowane do siebie.
 12. Dane WaveMark z pojedynczym punktem sygnału analogowego nie jest niewidoczna, kiedy jest rysowana jako sygnał falowy.
 13. Polecenie skryptowe BinError() uniemożliwiało dostęp do informacji o błędach, jeśli te błędy nie były wyświetlane
 14. Kiedy polecenie skryptowe DupChan() zwracało wartości, które nie były numerami kanałów, to były one o 1 za małe.
 15. Poleceni skryptowe Debug(msg$) zapisuje obecnie msg$ w źródle skryptu, zgodnie z dokumentacją.
 16. Polecenie DrawMode() z mode% ustawionym na 0 obecnie ustawia zgodnie z dokumentacją standardowy tryb rysowania. Wcześniej nie wykonywało żadnego działania.
 17. Polecenie MarkInfo() nie zwracało 0, jeśli było stosowane w odniesieniu do kanału markera.
 18. Polecenia skryptowe ScriptBar() i SampleBar() nie obsługiwały wszystkich udokumentowanych kombinacji argumentów.
 19. Importer plików Neuralynx dla ciągłych plików danych analogowych obecnie pomija tempo próbkowania w blokach danych. Tempo próbkowania jest obliczane w oparciu o znaczniki czasowe bloków danych.
Zmiany
 1. Na widoku wyniku polecenie ChanMeasure(), w trybie slope, uwzględniało zakres koncowy w obliczeniach na widoku wyniku. Takie zachowanie różniło się od wszystkich innych trybów. Obecnie nie obejmuje zakresu koncowego.
 2. Polecenie języka skryptowego MaxTime(chan%) zwraca -1 jeśli w kanale nie są przechowywane żadne dane. Poprzednio zwracało 0 (co mogło oznaczać, że o godzinie 0 były dane).
 3. Jeśli rozpoczynany jest import kanału WaveMark do kanału Wavemark bufora pamięci z inną liczbą punktów analogowych lub punktów inicjowania, to punkty inicjowania sygnału wyjściowego i wejściowego są obecnie dopasowane. Poprzednio dopasowywany był pierwszy punkt sygnału wyjściowego i wejściowego.
06/2003 4.17 Nowe funkcje
 1. Obecnie można używać polecenia ChanSelect() na widoku wyniku.
 2. Dawniej importowane dane miały 32 kanały lub liczbę kanałów w pliku importowanym, w zależności od tego, która wartość była większa. Obecnie jeśli plik ma n kanałów i n jest większe od 32 można utworzyć plik z n * 1,25 kanałów, by uzyskać miejsce na zapisanie przetworzonych danych.
 3. Dosowy konwerter skryptów obecnie używa Yield() kiedy tłumaczy polecenie Delay.
Usunięte błędy
 1. Jeśli użyto polecenia FitLine() na widoku wyniku i końcowa liczba zakresu przekraczała koniec obrazu wynikowego, to wyniki były niepoprawne.
 2. Jeśli eksportowano plik utworzony przez bardzo starą wersję programu Spike2 do nowego pliku, to mogło dojść do awarii programu.
 3. Sekwencje określane przez polecenie skryptowe SampleSequencer() nie było wyświetlane w konfiguracji próbkowania.
 4. Polecenie skryptowe Process() zmieniało treść widoku wyniku, ale nie powodowało odświeżenia ekranu.
 5. Modyfikacje kanału widoku wyniku nie powodowały uaktualnienia powielonych kanałów.
 6. Jeśli kursor myszy został przesunięty na kursor pionowy, wtedy wskaznik nie ulegał zmianie.
 7. Jeśli w trybie off-line został utworzony kanał WaveMark o maksymalnej liczbie punktów (1024) oraz ustawiono maksymalny rozmiar szablonu (1020 punktów), to w dialogach szablonu możliwa była awaria programu Spike2.
 8. Polecenie skryptowe FileSave() nie pyta o potwierdzenie nadpisania swojego własnego pliku danych, jeśli jest używane z widokiem tekstu, wyniku i XY.
 9. Dialogi Process mogły wyświetlać czas do 15 miejsc po przecinku jeśli towarzyszący im plik danych miał podstawę czasową, która nie była dokładną wielokrotnością mikrosekund. Utrudniało to ich edycję.
 10. Jeśli używano funkcji skryptu ChanKind() na widoku XY, to zawsze zgłaszał on kanał XY, nawet jeśli numer kanału nie mieścił się w zakresie. Obecnie zwraca 0, jeśli nie ma kanału.
 11. Jeśli polecenie Edit WaveMark jest używane w trybie on-line i zmieniany jest poziom aktywacji, ale nie wykorzystuje się przycisku Online Update, to program pamięta poziomy aktywacji.
 12. Wyszukiwania aktywnych kursorów w trybie punktów na kanałach zdarzeń już nie pomijają minimalnej wartości kroku.
 13. W skład odczytywanych danych TextMark z układu szeregowego nie wchodzą już znaki, które zostały przyjęte przed rozpoczęciem próbkowania.
 14. Przyciski paska narzędzi powiązane z literami A-Z poprzez ToolbarSet() obecnie nie są uruchamiane, jeśli jest wciśnięty klawisz Ctrl. Dla przykładu, przycisk powiązany z klawiszem C był również powiązany z kombinacją klawiszy Ctrl+C.
 15. Jeśli polecenie języka skryptowego MinMax() było używane w odniesieniu do danych RealMark, to wyszukiwało ono jeden punkt danych przed rozpoczęciem danego odcinka czasu.
 16. Jeśli używano polecenie skryptowe Read() i nie było w oknie tekstowym żadnych argumentów do odczytania, to nie pomijało ono linii tekstu.
 17. Polecenie skryptowe Draw() nie aktualizowało widoku opartego na tekście.
 18. W systemie Windows 95 i 98 dane rysowane w trybie tempa nie były właściwie wizualizowane jeśli zostały zmniejszone tak, że na osi x wyświetlana była niewielka część zakresu.
Zmiany
 1. Dialogi Process obecnie usuwają wiodące 0 przed podawaną godziną. Dawniej w pliku danych o rozdzielczości czasowej 10 mikrosekund, 0,1 sekundy było wyświetlane jako 0,10000 sekund.
 2. Jednostki kanału widoku czasu są obecnie odczytywane z wyświetlanego kanału, nie podstawowego pliku danych. Oznacza to, że kanały zdarzeń wyświetlanych jako częstotliwość są podawane w Hz.
05/2003 4.16 Nowe funkcje
 1. Rysowanie danych jako linii na widoku wyniku, jeśli na jeden piksel przypada wiele danych powoduje, że obraz wygląda na mniej ’gruby’.
 2. Dialog Show/Hide kanały na widoku XY obecnie wylicza nazwy kanałów zdefiniowane przez użytkowników.
 3. Obrazy szablonów w dialogach kształtu wartości szczytowej pokazują teraz ilość zdarzeń odpowiadających każdemu szablonowi, nie liczbie zdarzeń dodanych do szablonu. W trybie dużego obrazu szablonu obydwie liczby są przedstawione jako dopasowane/dodane.
 4. Poprawiono skuteczność mechanizmów importu plików, które tworzą pliki zgodne ze starszymi wersjami programu Spike2.
 5. Jeśli w Eksploratorze Windows kursor myszy zostanie przesunięty na plik *.smr (danych), to pojawi się okienko z informacją o pliku. Informacje te zawierają dane o rozdzielczości czasowej, czasie trwania, liczbie kanałów oraz wszelkie uwagi o plikach.
 6. Jeśli plik myszy zostanie ustawiony w Eksploratorze Windows na pliku*.s2s (skrypcie) i wstawiono uwagę do pliku uwagę o skrypcie, to uwaga ta pojawi się w postaci okienku z informacją.
 7. Jeśli używany jest system Windows NT2000 lub XP, to na widoku szczegółowym można wyświetlać uwagi związane z plikiem danych programu Spike2 (.smr) i plikiem skryptowym (.s2s).
Usunięte błędy
 1. Zwiększono maksymalną dozwoloną szerokość dialogów definiowanych przez użytkownika.
 2. Nazwa osi y i jednostki kanału widoku wynikowego obecnie odzwierciedlają zmiany pomiędzy trybem rysowania rastrowego i nierastrowego.
 3. Polecenie skryptowe DrawMode() obecnie powoduje tylko odświeżenie rysunku jeśli zmienia się tryb rysowania. Wcześniej polecenie to zawsze powodowało odświeżenie rysunku.
 4. Wcześniej rysowanie linii z wieloma punktami przypadającymi na jeden piksel mogło spowodować sporadyczne zgubienie punktu.
 5. Na widoku czasu dane falowe rysowane jako linie z wieloma punktami na piksel mogły być czasami węższe o jeden piksel w porównaniu z prawidłowymi wymiarami.
 6. Odtwarzanie sygnału falowego w trybie off-line oraz wyjściowy sygnał falowy w czasie rzeczywistym współpracują obecnie z podstawami czasowymi plików danych, które nie stanowią całkowitą liczbę mikrosekund. Stanowiło to problem w przypadku importowanych plików danych.
 7. Jeśli kursor został przeciągnięty nad obszarem ekranu, który był aktualizowany, to czasami kursor nie był właściwie rysowany.
 8. Urządzenie 1401plus z szybkim przetwornikiem analogowo-cyfrowym próbkuje maksymalnie osiem kanałów danych typu WaveMark, jednak dopasowanie szablonu w trybie on-line działało tylko dla pierwszego kanału. Obecnie funkcja ta działa dla wszystkich kanałów WaveMark.
 9. Można było doprowadzić do awarii programu Spike2 poprzez wydrukowanie bardzo dużej liczby w formacie %f. Dla przykładu: PrintLog("%8.0f", 1e300);
 10. Program nie zgłaszał żadnego błędu jeśli użyto polecenia SetResult() z argumentem chans% i pominięto argument xU$.
 11. Przewinięcie sygnału falowego w trybie rysowania brył sześciennych mogło spowodować niedokładne wyświetlanie danych.
Zmiany
 1. Jeśli uzyskano wynikową macierz dwuwymiarową przy pomocy polecenia Print(), PrintLog(), Print$() lub Message(), to w danych wynikowych użyty jest pierwszy indeks dla rzędów i drugi dla kolumn. Ma to na celu dopasowanie zmian w wersji 5 w celu obsługi macierzy w skryptach.
 2. W poleceniu Drukuj ekran (Print Screen) w menu File do wydruku stron tytułowych nie używa się obecnie domyślnej czcionki drukarki. Obecnie ustawia czcionkę Courier New 10 punktów. Zgłoszono nam, że drukarka używała do wydruku tytułu nieoczekiwanej czcionki. Zmiana ta może stanowić rozwiązanie tego problemu.
03/2003 4.15 Nowe funkcje
 1. Nowy dialog WaveMark obecnie pamięta wyświetlane punkty i punkty wstępnej aktywacji.
Usunięte błędy
 1. Edytor sekwencji graficznych ulegał awarii jeśli zmniejszono długość odcinka i klikano na impulsie poza końcem ramki.
 2. Nowy dialog WaveMark nie zapisywał swojej konfiguracji jeśli go zamykano przyciskiem Done.
 3. Rejestracja danych TextMark i markera klawiatury podczas próbkowania obecnie koryguje czas markera, jeśli do kanału wysyłanych jest wiele markerów w tym samym czasie. Zjawisko takie mogło wystąpić podczas odczytu danych TextMark z układu szeregowego o dużej prędkości.
 4. W dialogach kształtu sygnału szczytowego (Spike), liczba sygnałów szczytowych dodanych do szablonów już nie powoduje zmian, jeśli szablony są zablokowane.
 5. Obecnie istnieje większe prawdopodobieństwo, że program Spike2 nie ulegnie awarii podczas próby otwarcia uszkodzonego widoku XY.
 6. Jeśli użytkownik kliknie oś x na widoku XY ale nie przeciągnie kursora, to oś nie odświeży rysunku w nieco innej skali.
 7. Linie tekstu skopiowane z dialogów Wartości Kursora lub Regionów Kursora nie kończą się tabulatorem. Mogło to spowodować usunięcie zawartości dodatkowej komórki podczas wklejania do arkusza kalkulacyjnego.
 8. Kanały pamięci poziomu zdarzeń rysowane jako poziome linie obecnie są właściwie odświeżane jeśli są wstawiane lub usuwane dodatkowe zdarzenia.
 9. SetResult() nie określała ilości sygnałów, którą należy użyć w przypadku obrazu rastrowego.
 10. Polecenie RasterSet() mogło nadpisać pamięć.
 11. Polecenie ProcessAuto() nie używało właściwie argumentu last. Polecenie to podczas przetwarzania na widoku XY pomijało argument leeway.
 12. Kliknięcie przycisku New kiedy była wybrana opcja ’New channel’ w dialogu Process Settings mogło spowodować awarię programu Spike2. Mogło to wystąpić tylko wtedy, jeśli plik danych nie zawierał żadnych kanałów wymaganego typu i wybrano co najmniej jeden kanał.
 13. Jeśli nie było żadnego odpowiedniego kanału, który mógłby służyć do aktywacji, to dialogi menu Process nie proponują opcji ’No channel.’
 14. Wklejanie wielu linii tekstu znajdującego się w schowku do programu Spike2 mogło spowodować jego awarię, jeśli linijki kończyły się kodem LF, a nie standardowym w systemie Windows kodem CR LF.
 15. Zarejestrowane pozycje okien nie odpowiadały funkcji skryptu WindowGetPos().
 16. środkowa linia zdarzenia rysowane w trybie Line nie zawsze była rysowana właściwie jeżeli oś x była skalowana tak, by pokazywała bardzo krótki zakres czasowy.
 17. Można było doprowadzić do awarii programu Spike2 jeśli polecenie skryptowe FilePrintVisible() zostało użyte na widoku tekstu i nie dokonano żadnego wyboru.
 18. Można było spowodować awarię dialogów Process Settings poprzez wpisanie niewłaściwego numeru kanału lub poprzez ustawienie zakresu o zerowej szerokości, a następnie wciśnięcie klawisza Enter.
 19. Wcześniej nie można było czasem wymazać ostatniego zdarzenia z pamięci kanału pamięci.
Zmiany
 1. Liczba punktów i punktów wstępnej aktywacji ustawiona dla kanału WaveMark w konfiguracji próbkowania nie jest obecnie modyfikowana przez dialog New WaveMark lub Edit WaveMark.
 2. Dialog New WaveMark obecnie nie otwiera się w stanie zajętości. Otwiera się dopiero na polecenie użytkownika. Jeśli takiemu działaniu sprzeciwi się wystarczająca liczba użytkowników, to przywrócimy poprzednie działanie!
 3. Domyślny tryb rysowania dla danych zdarzeń został zmieniony na linie. Jest to spowodowane tym, że kropki są słabo widoczne na monitorach o wysokiej rozdzielczości.
02/2003 4.14 Nowe funkcje
 1. Funkcja Open w menu File oraz dialog Import pamiętają typ ostatniego pliku, który został otwarty podczas bieżącej sesji.
 2. Dodano polecenia skryptowe RasterSort() i RasterSymbol(). Zaleca sie stosowanie ich zamiast polecenia RasterAux(). Ma to na celu dostosowanie do programu Spike2, wersja 5.
 3. Dodano polecenia skryptowe RasterSort() i RasterSymbol(). Zaleca się stosowanie ich zamiast polecenia RasterAux(). Ma to na celu dostosowanie do programu Spike2, wersja 5.
 4. Ostatnie dwa argumenty funkcji skryptu ExportTextFormat() są obecnie opcjonalne w celu dostosowania do wersji 5 programu Spike2.
 5. Jeżeli używane są funkcje skryptu NextTime() lub LastTime() na kanale zdarzeń poziomu i nie zostały znalezione żadne zdarzenia, to opcjonalny argument val obecnie zwraca poziom na początku wyszukiwania.
 6. System importu plików został uaktualniony tak, by zapisywał czas i godzinę rozpoczęcia zapisu jeżeli te dane są obsługiwane przez dany typ pliku źródłowego. Jeżeli te informacje nie są zapisywane w pliku źródłowym, do pliku programu Spike2 zapisywana jest data i godzina pochodząca od systemu operacyjnego.
 7. System importu plików potrafi obecnie obsłużyć pliki, które wymagają podstawowej jednostki czasu, która nie jest wielokrotnością mikrosekund.
 8. System importu plików został rozszerzony o obsługę plików Neuralynx NTT, NCS, NEV, NSE i NST.
 9. System importu plików może odczytywać pliki Igor, które używają spakowanego formatu nagłówka zapisu.
Usunięte błędy
 1. W wersji 4.12 i 4.13, rysowanie pozostałości widoku wyników ponieważ linie mogły być ucinane w ekranie wydruku.
 2. Wcześniej można było doprowadzić do załamania programu Spike2 jeżeli polecenie FiltCalc() odnosiło się do nieodpowiedniego lub niezdefiniowanego filtra.
 3. Obecnie używana jest nowa wartość, jeżeli podczas przetwarzania na widok XY użytkownik powróci do dialogu ustawień XY i zmieni pole Points.
 4. Dialogi Cursor Value i Cursor Region są obecnie właściwie aktualizowane jeżeli zostanie wymazany kursor dla kolumny stanowiącej zerowy punkt odniesienia.
 5. Jeżeli skrypt wykonuje funkcję bezczynności i wartość funkcji allow% nie pozwala użytkownikowi na użycie menu kursora, ale daje możliwość użycia menu View, to polecenie View Standard nie wymazuje żadnych kursorów.
 6. Jeżeli skrypt używa polecenia FileClose() do zamknięcia zmodyfikowanego widoku XY lub widoku wyniku, a argument query% nie jest ustawiony na -1, to program zada użytkownikowi pytanie. Poprzednio, jeżeli w preferencjach menu Edit ustawiono niezadawanie pytań, to program nie zadawał użytkownikowi pytania niezależnie od wartości query%.
 7. Jeżeli debugowano skrypt, to pojedyncza linia, w której znajdowało się tylko polecenie endif była pomijana, a debuger pomijał również następną instrukcję. W rzeczywistości instrukcja była wykonywana właściwie, błędne wskazanie było przedstawione przez wskaźnik etapu. Obecnie debuger pomija linię, w której znajduje się endif (ponieważ nie ma w niej wykonywalnego kodu).
Zmiany
 1. W systemie Windows 2000 i XP, polecenia FileOpen() i FileSaveAs() dialogu File umożliwiają obecnie wybór bieżącego katalogu. Przedtem często były otwierane dowolne katalogi, które były używane podczas dialogu pliku w programie Spike2 (nawet z poprzedniej sesji).
12/2002 4.13 Nowe funkcje
 1. Wyświetlany jest komunikat jeżeli polecenie Load Configuration menu File nie jest w stanie odczytać wybranego pliku.
 2. Widoki XY obecnie zachowują i przywracają ustawienia osi, siatki, rysunku i kursora w towarzyszącym im pliku z zasobami.
 3. Wprowadzono 4 nowe filtry do importu plików.
Usunięte błędy
 1. Jeżeli w graficznym edytorze sekwencji powtarzanie odcinka zostanie ustawione na 0 razy (na zawsze) i ten odcinek zawierał impulsy ze zmieniającą się amplitudą, to amplituda ta nie zmieniała się.
 2. Kompiler sekwencji tekstowych przejmował dla kilku poleceń o jeden argument za mało. Dla przykładu, akceptował wartość NEG V1 wtedy, gdy powinna ona spowodować błąd składni.
 3. Instrukcja CHAN sekwencji tekstowej nie przyjmowała numerów kanałów powyżej 32.
 4. W wyniku przetwarzania w czasie rzeczywistym histogramów bodźca lub fazy w trybie automatycznym przy wybranych wszystkich danych powstawał wynik dla kanału pierwszego widoku wyniku.
 5. W plikach tekstowych z długimi liniami ze znakami tabulacji, które powodowały zawijanie się linii, wydruk mógł rozpościerać się poza dolną część strony.
 6. W wersji 4.12, podczas rysowania widoku wyniku w formie linii mogły występować luki w liniach.
 7. W czasie przewijania widoku wyniku w formie histogramu ze słupkami błędów czasami występowały błędy rysowania obrazu.
 8. Przetwarzanie na widok XY nie powoduje już zerowania trybu łączenia i symbolu kanału, jeżeli zmieniono ustawienia procesu.
 9. Przetwarzanie na widok XY już nie powoduje usunięcia danych jeżeli użyto dialogu ustawień, ale ustawienia nie zostały zapisane.
 10. Jeżeli kalibrowano kanał RealWave i kalibracja spowodowała zmianę skali danych, ale nie offsetu, to nie dochodziło do kalibracji.
 11. Kursory w metaplikach utworzonych przez program Spike2 powinny być teraz drukowane we właściwych kolorach, jeżeli metaplik jest odczytywany przez inny program. Poprzednio kursory były często wyświetlane poprawnie, ale drukowane były w kolorze białym.
 12. Klucz widoku XY ma teraz właściwą wielkość kiedy widok jest zapisywany lub kopiowany jako metaplik.
 13. Podczas przetwarzania do widoku XY jeżeli tryb aktywnego kursora został ustawiony dla wyrażenia na kursor 0 i wyrażenie zostało ustawione na Cursor(0), to podczas przetwarzania danych do widoku XY dodawana jest tylko wartość 1. Poprzednio ta sama wartość była dodawana dwa razy. 14. Poziome kursory w dialogach kształtów wartości szczytowych obecnie działają poprawnie jeżeli kanał ma ujemny współczynnik skali.
 14. Błąd w dokumentacji. Jeżeli pominięto dyrektywę SET sekwencera tekstu, to krok odstęp kroku sekwensera wynosi 10 milisekund, a nie 1 milisekundę, jak to podano w dokumentacji.
 15. Filtr obecnie odczytuje pliki *.ACQ otworzone przez wersje programu AcqKnowledge wcześniejsze od wersji 3.5.x.
 16. Funkcja importu plików umożliwia obecnie odczyt plików *.WDQ z wieloma blokami danych.
 17. Usprawnienia we wzbudzanym przetwarzaniu w czasie rzeczywistym w wersji 4.11 pozwalały na przyjmowanie serii bodźców, pochodzących z poprzedniej serii podczas przetwarzania PSTH.
 18. Obecnie podczas dialogu Sampling Configuration można edytować tempo kanału klawiatury.
 19. Podczas wyświetlania widoku danych przy jednoczesnym widoku danych SEM lub SD dochodziło do utraty zasobów.
Zmiany
 1. Plik rejestru urządzenia dopasowującego (CEDCOND.LOG), na którego tworzenie zezwala się w opcji Preferences menu Edit jest obecnie zapisywany w folderze, w którym znajduje się aplikacja Spike2. Poprzednio był zapisywany do bieżącego katalogu.
 2. Obecnie systemowi przydziela się dłuższy czas kiedy skrypt oczekuje na naciśnięcie przez użytkownika przycisku w odpowiedzi na polecenie Interact() lub a Toolbar(), jeżeli nie jest wykonywana żadna procedura pracy jałowej.
10/2002 4.12 Nowe funkcje
 1. Na widoku wyniku metoda rysowania standardowego odchylenia i Standardowego Błędu średniej (SD i SEM) odpowiada teraz trybowi wyświetlania. poprzednio wszystkie błędy były zawsze rysowane jako linie.
Usunięte błędy
 1. Użycie polecenia Copy bez żadnych szablonów w dialogach kształtu programu Spike mogło spowodować awarię programu Spike2.
 2. W dialogach ustawień szablonu nie była zapisywana interpolacja sygnału falowego.
 3. Jeśli zamykano dialog New WaveMark lub Edit WaveMark poprzez kliknięcie X w prawym górnym rogu, to zmiany wprowadzone w bieżącym kanale nie były zapisywane.
 4. W dialogu New WaveMark kliknięcie na osi x obrazu danych surowych mogło spowodować błędną zmianę skali.
 5. Dialog Regionu Kursorów mógł wyświetlać niewłaściwe wartości jeśli było zaznaczone pole wyboru regionu Zero i kursory nie były uporządkowane.
 6. Dialogi Kursorów dodawały dane dla kursora 0 kiedy był on widoczny, ale nie usuwały go, jeśli kursor 0 był schowany.
 7. Polecenie optymalizacji osi y na widoku wyniku mogło ustawić wyświetlanie skali na większej ilości danych binarnych niż była ona widoczna.
 8. Polecenie optymalizacji osi y na widoku wyniku mogło ustawić niewłaściwy zakres osi y, jeśli dane były pobierane z histogramu danymi SD lub SEM.
 9. Przewijanie o 1 piksel widoku wyniku rysowanego w trybie linii, na przykład przy pomocy kółka myszy mogło spowodować błędy rysowania.
 10. Opcja pozycji zaznaczenia przez Użytkownika dialogu Pomiarów jest teraz ignorowana podczas próbkowania pliku danych, zgodnie z dokumentacją. Jeśli używano tej opcji w trybie bezpośredniej pracy, to mogło dojść do awarii programu Spike2.
 11. Użycie SampleSeqVar() do odczytu zmiennej sekwencji już nie powoduje opóźnienia, jeśli sekwensem sygnału wyjściowego nie jest używany.
Zmiany
 1. Kiedy w skład etykiety kursora wchodzi pozycja, to ta pozycja przyjmuje format osi, z którą jest związana i jest wyświetlana z dwoma więcej miejscami po przecinku niż ma oś.
 2. Liczba istotnych cyfr wyświetlanych w dialogach kursorów zwiększyła się z 6 do 8.
10/2002 4.11 Nowe funkcje
 1. W dialogach kształtu programu Spike, jeśli jest używany przycisk zakresu, a następnie kliknie się OK lub wybierze kombinację Ctrl+A, to pozycja kursora przechodzi do pierwszej wartości szczytowej w zakresie czasu.
 2. Kolor linii widoku wyniku SEM i SD można teraz ustawić jako kolor drugiego kanału.
Usunięte błędy
 1. Jeśli do nadpisania danych po próbkowaniu użyto polecenia ChanWriteWave(), to przed zachowaniem pliki z nowymi danymi były zapisywane na dysku, ale mogły nie być wyświetlane.
 2. W dialogach kształtu Spike zmiana kanału już nie powoduje wyłączania odtwarzania okrężnego.
 3. W dialogu New WaveMark uruchomienie w trybie nie będącym cyklem pętli nie powoduje już przeszukania całego pliku bez powrotu do zaznaczonego elementu tła. Jeśli plik był duży i poziom wyzwalania był ustawiony poza zakresem wszelkich danych, to wyszukiwanie mogło trwać bardzo długo.
 4. W dialogu New WaveMark ustawienie prędkości „Real time" działa teraz w sytuacji, gdy poziomy aktywacji są ustawione poza wszelkimi danymi.
 5. Kiedy w dialogu New WaveMark przeciąga się wartość szczytową z obszaru wyświetlania sygnału analogowego na obszar szablonu, to zawsze jest on opuszczany na ostatnie wywołane zdarzenie. Poprzednio można je było opuścić na element tła.
 6. Przetwarzanie danych do widoku XY obecnie zatrzymuje się jeśli kursor 0 próbuje przesunąć się przed początek lub za koniec pliku. Przetwarzanie również zatrzymuje się, jeśli aktywny tryb kursora 0 jest ustawiony na Wyrażenie, a wyrażenie nie przesuwa kursora 0.
 7. Podczas pomiaru konfiguracji XY, jeśli Kursor 0 był określany na podstawie Wyrażenia (Expression), to pole Wyrażenia nie zawsze było ustawiane na właściwą wartość.
 8. Jeśli zmienia się skalę lub offset kanału analogowego, który miał duplikat poprzez proces związany z kanałem, który modyfikuje skalę lub offset (na przykład DC remove), oś y duplikatu jest teraz właściwie modyfikowana.
 9. Jeśli kanał analogowy był połączony z procesem kanału mającym parametr czasowy (na przykład DC remove) i dane były położone bliżej początku pliku niż parametr czasu, to odczytywano mniej punktów, niż to było zadane. Mogło to spowodować występowanie obszarów ekranu bez obrazu.
 10. Przetwarzanie spektrum mocy w trybie on-line zawsze rozpoczynało się od początku próbkowanych danych. Obecnie funkcja ta działa przyrostowo, poprzez dane.
 11. Importer pliku danych EDF obecnie odczytuje właściwie wartości danych typu waveform. Jednak ustawia on wartości osi y tak, że mniejsze wartości są na górze, a większe na dole.
 12. W dialogu procesu w trybie Triggered (wzbudzonym) nie był odtwarzany komunikat "Usuń widok wyniku przed przetwarzaniem" .
 13. Jeśli jest zerowane próbkowanie z widokiem wyniku uzyskanym w wyniku przetwarzania w trybie on-line, a pole wyboru „Clear result view before process" nie jest zaznaczone, wtedy widoki wyniku są usuwane.
 14. Proces on-line z polem wyboru trybu Automatic/Triggered/Manual (automatyczny/wyzwalany/ręczny) jest ustawiony na tryb ręczny lepiej reaguje na wyzwalanie zdarzeń, które są bliżej niż długość zakresu pobieranych danych. .Można było spowodować awarię edytora skryptów poprzez wpisanie wiadomości, a następnie postawienie ukośnika ’\’ przed pojedynczym cudzysłowem, np.: "haven\’t".
 15. W wersji 4.10 polecenie MemSetItem() powodowało błąd powodujący zablokowanie pracy programu jeśli argument 5 był niewłaściwego typu. Jest to sprzeczne z dokumentacją i mogło spowodować awarię istniejących skryptów. Przywróciliśmy stare zachowanie oprogramowania, które polegało na nie reagowaniu na takie argumenty.
 16. Importer plików IGOR mógł ulec awarii jeśli importowane były dane analogowe o ustalonych maksymalnych i minimalnych wartościach.
 17. Można było zapisać bufory pamięci przechowujące dane wynikające ze zdarzeń jako różne typy zdarzeń. Dla przykładu, można było zapisać dane znacznika jako dane zdarzenia. Funkcja ta została usunięta w wersji 4.10.
 18. Jeśli skrypt wymazał kanał z danymi, wykorzystał kanał do przechowywania nowych danych, a następnie odczytał nowe dane, to można było odczytać dane z wymazanego kanału. Dokładna sekwencja operacji mogących wywołać ten błąd mogła tylko wystąpić w skrypcie, który testował właściwe działanie programu Spike2 (w taki właśnie sposób wykryliśmy ten problem).
Zmiany
 1. Ograniczyliśmy wielkość zakładek edytora tekstu do zakresu od 1 do 20. Poprzednio można było wpisać wartości (na przykład 0), które powodowały awarię programu Spike2.
08/2002 4.10 Nowe funkcje
 1. Jeśli podjęto próbę zmiany klasyfikacji wartości szczytowych w pliku, który jest zabezpieczony, to pojawia się komunikat zawierający wyjaśnienie problemu. Takie sytuacje występują często, gdyż takie pliki są często przechowywane na płytach CD. Pliki kopiowane są z płyty CD na twardy dysk mają atrybut ochrony przed zapisem.
 2. Ostrzeżenie na temat podwójnego użycia cyfrowych wyjść jako kanału znacznika cyfrowego i przez sekwensem sygnału wyjściowego nie jest wyświetlany jeśli firmware urządzenia 1401 zostało uaktualnione w celu usunięcia tego problemu. Aktualizacje firmware’u są obecnie testowane zarówno dla Micro1401 mk II jak i Power1401. We właściwym czasie zostaną one umieszczone w naszej witrynie internetowej.
 3. Zmiana w wersji 4.08 mająca na celu usunięcie błędu wyświetlanego w trybie on-line, który przewija się teraz wolniej. Umieszczono nowe menu Edit w opcji Preferences: Użycie szybkiego automatycznego przewijania w trybie on-line (może wystąpić problem z rysowaniem wszystkich danych). Jeśli ustawi się tę opcję, to poprawka ta zostaje usunięta. Przyśpieszyliśmy także przewijanie w trybie on-line, nawet jeśli ta opcja nie jest ustawiona.
 4. Do danych WaveMark skryptów wieloma znakami przypadającymi na wartość szczytową dodano obsługę skryptów i wyświetlania obrazu (dla danych ze stereotrody i tetrody). Nie można próbkować tych danych przy użyciu programu Spike2 wersja 4. Zmieniono między innymi następujące polecenia skryptowe: ChanNew(), MemChan(), MemGetItem(), MemSetItem(), MarkEdit(), NextTime() oraz LastTime(). Wszystkie zmiany są zgodne z poprzednimi wersjami.
Usunięte błędy
 1. Zduplikowanie okna czasu lub kanału już nie powoduje usunięcia ustawień przetwarzania kanału.
 2. Sterowniki USB urządzenia 1401 zostały zmienione tak, by usunąć błąd wprowadzony w sterownikach wersji 1.94, który mógł spowodować, że polecenia sekwencera sygnału wyjściowego były ignorowane. Sterowniki w wersji 1.94 były dołączane do programu Spike2 wersja 4.09. Błąd ten został usunięty w wydaniu programu 4.09a.
 3. Jeśli użyto polecenia PlayWaveCopy() po poleceniu SampleStart(), a przed rozpoczęciem próbkowania, to mogło to spowodować błąd próbkowania. Obecnie taka sytuacja powoduje zwrócenie ujemnego kodu błędu.
 4. Jeśli tryb pracy krokowej Kursora 0 był ustawiony na Expression, i wyrażenie zawierało Cursor(0), to pomiary dokonane na widoku XY nie rozpoczynały się od właściwego czasu.
 5. Dialogi kształtu wartości szczytowej używające poziomych kursorów do ustawienia poziomu wzbudzenia mogą teraz obsługiwać kanały wejściowe, które mają niezerowe wartości offsetu w skali kanału.
 6. Poprawiono import plików ACQ zawierających dane z kanałów analogowych z różnym tempem próbkowania.
 7. Usunęliśmy problem, który powodował zatrzymanie dopasowywania szablonów wartości szczytowych podczas próbkowania. Wartości szczytowe są próbkowane poprawnie, ale wszystkie są oznaczone kodem 00. Przycisk Online update w dialogu Edit WaveMark dialogu przywracał szablony, ale możliwa była sytuacja, że szablony ponownie nie mogły być dopasowane.
Zmiany
 1. Wydruk widoku czasu lub wyniku nie zawiera już liczby kanałów na wszystkich stronach. Liczba kanałów jest widoczna na pierwszej stronie jeśli są one włączone w pierwotnym oknie. Dzięki temu można wydrukować na drukarkach igłowych „wykres paskowy" przy poziomym układzie strony.
 2. Ramka dialogu osi x zmienia obecnie ustawiony domyślnie przycisk (jest to przycisk, który jest uruchamiany naciśnięciem klawisza Enter) z opcji Draw na Close jeśli użyto przycisku Draw. Oznacza to, że jeśli zostaje zmienione pole, to należy dwa razy nacisnąć klawisz Enter. Pierwsze przyciśnięcie powoduje wprowadzenie zmian, a drugie zamyka dialog. Związane jest to z charakterem eksperymentu. Z chęcią powitamy wszelkie propozycje zmian.
 3. To wydanie programu wykorzystuje nową wersję biblioteki SON. Jak zwykle zapewniliśmy zgodność z poprzednimi wersjami programu. Aby przekopiować uaktualnioną dokumentację w formacie pdf do folderu ExtraDoc wybierz opcję "Additional documentation" w wariancie instalacji dostosowanej do potrzeb użytkownika (Custom).
 4. Zmieniła się definicja szablonów używanych w trybie on-line i off-line. Szablony on-line to szablony kopiowane do urządzenia 1401 podczas próbkowania. Szablony off-line są wyświetlane w oknie szablonów.
07/2002 4.09 Nowe funkcje
 1. Użytkownicy skryptów mogą teraz przy pomocy polecenia Gutter() ukryć obszar objęty funkcją "gutter" widoków tekstowych.
 2. Opcja polecenia z linii komend /M pozwala na uruchomienie wielu kopii programu Spike2 na jednym komputerze.
 3. Konfiguracja próbkowania pozwala obecnie na skonfigurowanie maksymalnie 32 kanałów WaveMark i użycie portów przetworników analogowo-cyfrowych od 0 do 63. Jednak tylko urządzenie Power1401 pozwala na próbkowanie z 32 kanałami WaveMark, a liczba portów przetworników analogowo-cyfrowych jest kontrolowana w czasie próbkowania.
Usunięte błędy
 1. Polecenia sekwencji sygnału wyjściowego DIBNE, DIBEQ, DISBNE i DISBEQ nie akceptowały zmiennej na miejscu pierwszego argumentu.
 2. Oznaczanie kolorami składni skryptu działa poprawnie dla komentarza a$ := "C:\folder\";.
 3. Polecenia skryptowe ChanValue(), Count(), FitLine() i MinMax() nie pomijają argumentu chan% na widokach wyniku.
 4. Początek pola komentarza edytora graficznego miał błędne pole liczbowe w górnej części. Po kliknięciu lewej części tego pola, można było tylko wprowadzić liczby.
 5. Jeśli ustawiono opcję circular update w dialogu Edit WaveMark w czasie rzeczywistym, a następnie ustawiano tryb "End", okno pokazywało pierwszą wartość szczytową kanału, jeśli nie było potrzebne wyświetlanie nowych wartości szczytowych.
 6. W trakcie próbkowania w trybie on-line, kiedy na ekranie przewijane były automatycznie nowe dane, można było rejestrować elementy danych Wavemark, nie były one jednak widoczne. Niewidoczne dane pojawiały się po odświeżeniu obrazu.
 7. Jeśli skrypt wymazywał kanał XY kiedy był aktywny dialog trybu rysowania XY, to wprowadzanie zmiany w dialogu mogło spowodować awarię programu Spike2.
 8. Obecnie do filtrowania zduplikowanych kanałów można użyć argument types% polecenia skryptowego na widoku wyniku.
 9. Jeśli dokonywano próbkowania przy powielonym oknie czasu i zapisano konfigurację próbkowania, to informacje na temat zduplikowanych kanałów, obróbki kanałów i pozycji okien sterowania próbkowania nie były zapisywane w pliku s2c.
06/2002 4.08 Nowe funkcje
 1. Obecnie można drukować szablony z menu Analysis okna Edit WaveMark.
 2. Można kopiować szablony do schowka, zarówno w formie tekstu jak i rozszerzonego metapliku.
 3. Można wybrać "odtwarzanie pętlowe" podczas tworzenia szablonów w dialogu Edit WaveMark i Create WaveMark.
 4. Obecnie można otworzyć dialog Marker Filter z dialogu Edit WaveMark
 5. Jeśli otwarto dialog filtra znacznika, zmiana kanału w dialogu Edit WaveMark i New WaveMark zmienia odpowiednio kanał w dialogu filtra znaczników.
 6. Nowy przycisk w dialogu Edit WaveMark tworzy zduplikowany kanał dla każdego kodu szablonu.
 7. Można skorygować szerokość szablonów w dialogu Edit WaveMark i New WaveMark.
 8. W wielu dialogach, gdy konieczny jest wybór kanału, zwiększyliśmy prawdopodobieństwo, że domyślnie ustawiony jest właściwy kanał.
 9. Zduplikowanym kanałom można nadać własne nazwy.
 10. Wprowadzono nową opcję menu Analysis ustawiającą kody znacznika kanałów WaveMark, TextMark i RealMark. Identyczną funkcję wykonuje nowe polecenie skryptowe, MarkSet().
 11. Menu, które otwierają się po kliknięciu prawym klawiszem myszy na oknie danych są mniejsze i mają więcej opcji.
 12. Przycisk Start panelu sterowania próbkowania migocze kiedy program Spike2 oczekuje na rozpoczęcie próbkowania.
 13. Po kliknięciu przycisku Start panelu sterowania próbkowaniem fokus klawiatury przechodzi na okno próbkowania. Poprzednio pozostawał w panelu sterowania próbkowaniem, co mogło wywołać niezamierzone skutki jeśli następnie naciśnięto klawisz spacji lub Enter.
 14. Jeśli otwiera się nowy plik danych, gotowy do próbkowania, a oś x jest w trybie godziny, oś x jest obecnie aktualizowana do momentu rozpoczęcia próbkowania w oparciu o aktualną godzinę.
 15. Obecnie można przejść do obszaru rejestru dotyczącego programu Spike2 przy pomocy nowego polecenia skryptowego Profile(). Jest to łatwy sposób zachowania danych, który pozwala na dostęp skryptu do ustawień preferencji.
 16. Do kopiowania zewnętrznych plików służy nowe polecenie FileCopy().
 17. Nowe polecenie skryptowe pozwala na ustawienie skryptu, który będzie działać po zakończeniu bieżącego skryptu.
 18. Dialog Memory buffer Create ma przycisk, który tworzy kanał i otwiera dialog importu.
 19. Dialog Memory buffer Delete items posiada szereg opcji trybu wymazywania.
 20. Zastosowano nowy filtr importowy do konwersji plików tekstowych, które zawierają kolumny danych.
 21. Polecenie skryptowe ProcessAuto() ma nowy argument - dozwolone odchylenie - który jest stosowany z widokami XY.
 22. Jeśli jest próbkowany znacznikowy kanał cyfrowy i używana jest sekwencja wyjściowa, w której stosowane są instrukcje DIGIN, WAIT, DIBEQ lub DIBNE, wtedy pojawi się ostrzeżenie, że może to spowodować zniknięcie markerów cyfrowych podczas próbkowania. Można wyłączyć to ostrzeżenie podczas pozostałej części sesji próbkowania.
 23. W widoku czasu, wyniku i XY obsługiwana jest mysz z kółkiem. Klawisz Shift i Ctrl zmienia wielkość przesuwanego ekranu. W panelu sterowania myszą można określi liczbę linii, o które przesuwa się mysz po obrocie pokrętłem myszy (jeśli system obsługuje tę opcję).
 24. Wprowadzono większe możliwości kontrolowania mapowania kanałów przetwornika analogowo-cyfrowego do kanałów Axon CyberAmp.
Usunięte błędy
 1. Obecnie można przewijać widok XY przy pomocy standardowych klawiszy myszy (klawisz prawej i lewej strzałki itd).
 2. Podczas funkcji podglądu wydruku pojawia się poprawny wskaźnik myszy.
 3. Różne dialogi zakresu czasu, dla przykładu w dialogach kształtu wartości szczytowej, miały błędny tytuł.
 4. Polecenie ChanDuplicate() na widoku wyniku wywoływało widok nowe kanały. Obecnie, zgodnie z dokumentacją, jest niewidoczne.
 5. Wielkość przycisków w dialogach kształtu wartości szczytowej jest obecnie określana przez wielkość czcionki stosowanej w dialogu. Poprzednio była regulowana wysokością paska przewijania.
 6. Obecnie można kliknąć na osi x i przeciągnąć ją kiedy miniaturka jest na końcu danych chyba że odbywa się próbkowanie lub ponowny przebieg. W wersji 4.07 nie można było przeciągnąć osi jeśli miniaturka była po prawej stronie osi x.
 7. Wcześniej, jeśli zmieniono nazwę pliku zasobów programu Spike2 (*.s2r) lub pliku konfiguracyjnego (*.s2c), program Spike2 często nie ładował tych plików. Było to celowe by zapobiec używaniu plików niezwiązanych z danym projektem. Obecnie ograniczenie to nie jest konieczne i nie jest w żadnym przypadku stosowane konsekwentnie. Obecnie nie ma żadnych ograniczeń dotyczących zmiany nazw takich plików.
 8. Polecenie System$() przedstawia więcej informacji na temat wersji Windows, włączając w to Windows XP. Obecnie udokumentowano wartości zwracane przez System().
 9. Polecenia ProcessTriggered()i ProcessAuto() można obecnie stosować na widoku XY oraz widoku wyniku.
 10. Argument mode% polecenia MemDeleteTime() obecnie dodaje 4 ignorując dowolny filtr znacznika (poprzednio dokumentacja podawała, że należy dodać 4 by użyć dowolnego filtru znacznika). Zmiana ta nie ma wpływu na już utworzone skrypty ponieważ poprzednio zawsze używano filtra znaczników i polecenie pokazywało błąd jeśli argument mode% wynosił 0, nie 3.
 11. Dialog Memory buffer Delete items ignorował dowolny filtr znacznika ustawiony dla kanału. Oznaczało to, że można było wymazać elementy, które nie były wyświetlane na ekranie.
 12. Użycie funkcji aktywnego wyszukiwania podczas próbkowania mogło czasami spowodować zniknięcie tej funkcji.
 13. Zminimalizowane dialogi są obecnie przywracane, jeśli zostaną wybrane z menu.
 14. Jeśli zastosowanie aktywnych kursorów powodowało anulowanie kursora ze względu na negatywny wynik wyszukiwania, dowolne użycie tego kursora w dialogu było traktowane jako nieważna pozycja. Obecnie nieważne kursory mają wpływ tylko na wyszukiwanie aktywnych kursorów i pomiary dokonywane podczas przetwarzania danych na widoku XY.
 15. Zapisanie kanału pamięci RealWave jako kanału analogowego mogło spowodować awarię programu Spike2 jeśli wartości danych RealWave przekraczają pełny zakres kanału analogowego.
Zmiany
 1. Usunęliśmy z menu Sample zakres czasowy szablonu oraz elementy parametrów szablonu.
 2. W czasie wstępnej oceny szerokości szablonu dane są wygładzane tak, że artefakty, które stanowią niewielką część szerokości szablonu nie prowadzą do powstania bardzo szerokich szablonów, które przechwytują wszystkie wartości szczytowe. Dzięki temu występuje tendencja do zmniejszania wstępnej szerokości szablonu. Wygładzanie to średnia krocząca co 1/8 liczby punktów w szablonie. Jeśli to jest korzystne, to szerokość wygładzania może być parametrem.
 3. Nie ma już potrzeby przytrzymywania klawisza Ctrl by przeciągnąć osie w dialogach kształtu programu Spike.
 4. Polecenie ChanDuplicate() na widoku czasu obecnie kopiuje ustawienia kanału źródłowego.
 5. Zmieniło się zachowania polecenia ChanTitle$() w przypadku zduplikowanych kanałów. Pierwotny tytuł kanału już nie ulega zmianie.
 6. Standardowa szerokość linii osi i danych (ustawiana w preferencjach menu Edit) wynosi obecnie 0,5 punkta i nie jest tak cienka. Jeśli nigdy nie ustawiano szerokości linii, to zostaną wydrukowane grubsze linie.
 7. Zwiększono liczbę pozycji na liście ostatnio otwieranych plików (Most Recently Used) z 4 na 10.
 8. Porada Dnia (Tip of the Day) nie jest wyświetlana jeśli program Spike2 jest uruchamiana z argumentami z linii poleceń.
 9. Jeśli jest przesuwany kursor, który wcześniej został uznany za nieważny, to zyskuje status kursora ważnego.
04/2002 4.07 Nowe funkcje
 1. Obecnie można podczas próbkowania odczytywać seryjne dane liniowe bezpośrednio w kanale TextMark oraz ustawiać opcjonalnie kod znacznika. Polecenie SampleTextMark() ma dodatkowe opcjonalne argumenty.
 2. Polecenia SerialRead()i SerialWrite() obsługują obecnie dane binarne, włączając w to znak 0.
 3. Nowa funkcja skryptowa Yield() generuje obecnie opóźnienie, w trakcie którego system może wykonywać cykl jałowy i uaktualnić ekran.
 4. Obecnie w systemie Windows 98, Me, NT 4, NT2000 i XP można używać kółka myszy do przesuwanie okien tekstowych.
Usunięte błędy
 1. W wersji 4.06 (jedynie) w pewnych warunkach zakres osi x mógł powrócić do poprzedniego zakresu jeśli zmieniono wielkość okna.
 2. Obecnie nie trzeba już klikać na osi x i przeciągać ją kiedy widok czasu jest automatycznie przewijany lub w czasie działania polecenia Rerun.
 3. Użycie kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+L z wybranym kanałem zdarzeń w celu przejścia do poprzedniego zdarzenia mogło nie spowodować przeskoku do poprzedniego zdarzenia jeśli na ten sam piksel ekranu przypadało kilka zdarzeń.
 4. Dialog cyfrowego filtra mógł wyświetlać błędne dane jeśli dialog ten został kilka razy otwarty i zamknięty.
 5. Polecenie skryptowe BurstRevise() mogło doprowadzić do zawieszenia systemu kiedy jego działanie obejmowało zakres danych, który obejmował ostatnie zdarzenie w kanale.
 6. Polecenie Cursor() nie jest już akceptowane jako ważne w wyrażeniu dialogowym. Należy podać numer kursora, na przykład Cursor(1).
 7. Jeśli edytowano plik danych utworzony przez starszą wersję programu Spike2 a następnie wymazano zmiany, to mogła wystąpić sytuacja, że plik starsza wersja programu nie mogła odczytać tego pliku. Biblioteka SON obecnie zawsze zapisuje plik w najstarszym możliwym formacie, który jest kompatybilny z danymi.
 8. Użycie polecenia FileConvert$("") nie powoduje już awarii programu Spike2.
 9. W wersji 4.06, jeśli w dialogu New WaveMark wybrano 4 poziome kursory, to znikały 2 oryginalne kursory.
03/2002 4.06 Nowe funkcje
 1. Jeśli ustawia się wskaźnik myszy nad pozycją TextMark, to "wyskakuje" tekst związany z tą pozycją.
 2. Pozycje TextMark z pierwszym kodem znacznika, który jest różny od 00, są obecnie kolorowane przy pomocy tej samej mapy kolorów co dane WaveMark.
 3. Dopasowywanie szablonów w trybie on-line w urządzeniu 1401 nie ulega czasowemu zawieszeniu wskutek krótkich opóźnień czasowych na macierzystym komputerze. Poprzednio, w przypadku bardzo wysokich wartości szczytowych, mogły powstać luki przy dopasowywaniu szablonów, jeśli przeciągano okno pulpitu.
 4. Obecnie można przy pomocy polecenia skryptowego ChanTitle$() zmienić tytuł osi y na widoku XY.
 5. Jeśli w wyniku próbkowania może dojść do nadpisania niezachowanych plików tymczasowych z poprzedniej sesji próbkowania, to program obecnie proponuje zapisanie starego pliku.
 6. Jeśli zmieniono kolory systemu na inne niż "klasyczne" kolory Windows, to tło przycisków z obrazami zmienia odpowiednio swój kolor.
 7. Opcja Import menu File obecnie importuje zmiennoprzecinkowe sygnały falowe jako dane RealWave by zachować dokładność danych.
 8. Opcja Import menu File obsługuje obecnie formaty plików A.R.T. opracowane przez Data Sciences International.
 9. Zwiększono do 40 maksymalną liczbę przycisków polecenia skryptowego ToolbarSet().
Usunięte błędy
 1. Skorygowano rysowanie kursora by usunąć problemy, które mogły doprowadzić do pozostawania kursora z tyłu.
 2. Pasek przewijania osi x jest obecnie ustawiony w odpowiedniej pozycji kiedy zostanie kliknięty przycisk Stop dialogu Rerun menu View.
 3. Dialog szablonu kształtu wartości szczytowej uniemożliwia przekroczenia linii zerowej przez poziom wzbudzenia.
 4. Jeśli próbkowano dane WaveMark bez ustawienia szablonów wartości szczytowych, to zmiany wprowadzane w dialogu konfiguracji szablonu były pomijane.
 5. W programie Spike2, wersja 4.04 i 4.05, jeśli używano urządzenia Power1401 lub Micro1401 mk II i stosowano tempo próbkowania dla danych WaveMark, dla których odstęp pomiędzy próbkowaniem nie stanowił całkowitej liczby mikrosekund, dialog konfiguracji szablonu tworzył szablony o odstępie pomiędzy próbkowaniem równym całkowitej liczbie mikrosekund. Dane były próbkowane właściwe, ale wstępne szablony były rozciągnięte w czasie.
 6. Jeśli włączono funkcje automatycznego nazywania plików w dialogu konfiguracji próbkowania, to można obecnie próbkować serie plików bez ich otwierania lub zapisywania.
 7. Pasek próbkowania nie powoduje już awarii jeśli ma konfigurację zawierającą swobodne sygnały falowe lub sekwencje sygnału wyjściowego utworzone przy pomocy edytora graficznego.
 8. W graficznym sekwenserze sygnału wyjściowego dział ustawiony na stałą ilość powtórzeń wykonuje obecnie powtórzenia w oczekiwanym tempie. Poprzednio czas dwóch cykli zegara był zbyt krótki.
 9. Obecnie po otwarciu pliku przywracane są opcje przetwarzania kanałów dla kanałów zduplikowanych.
 10. Jeśli używane jest urządzenie Power1401 lub z Micro1401 mk II z kartą interfejsu PCI lub ISA i szybkim komputerem macierzystym, to mogło dojść do zawieszenia programu Spike2 w dialogu Edit WaveMark w trybie on-line. Błąd ten został usunięty w nowej wersji kodu monitora Power1401 (wersja 22) i Micro1401 (wersja 3). Wersję monitora można sprawdzić w menu Help w dialogu About Spike2.
 11. Mechanizm importu plików EDF (European Data Format) nie powoduje już uszkodzenia plików z bardzo długą podstawą czasu. Obecnie pracuje w przypadku plików z ramkami o długości krótszej od 1 sekunda.
 12. Opcja sinusoidalnego sygnału wyjściowego graficznego edytora sekwencji już nie wymusza by długość cyklu fali sinusoidalnej była całkowitą wielokrotnością kroku czasowego sekwencji.
 13. Jeśli do widoku XY dodawano pojedyncze punkty w trybie automatycznego rozszerzania, wartości graniczne osi były ustawione na 0,5 poza końcowymi punktami danych.
 14. Występowały problemy z poleceniem skryptowym MarkEdit() podczas zmiany tekstu TextMark lub wartości danych RealMark.
 15. Polecenie skryptowe Optimise() mogło w niektórych przypadkach ustawiać zbyt szeroki zakres osi y.
 16. Polecenie MinMax() w kanale RealMark rysowanym jako sygnał falowy mogło dokonywać wyszukiwanie poza wyszczególnionym zakresem czasowym.
 17. Jeśli importowano kanał TextMark z formatu pliku, który używał mniej niż 4 kody znacznika na kanał TextMark, ostatnie dwa kody znaczników nie były ustawione na zero.
 18. Odtwarzanie przez urządzenie 1401 bardzo wolnych sygnałów falowych w trybie off line nie powoduje już braku odpowiedzi programu Spike2.
Zmiany
 1. Wyniki wyrażeń, na przykład 3/2+1, w tekstowych sekwencjach sygnałów wyjściowej są obecnie zaokrąglane do najbliższej liczby całkowitej. Poprzednio były obcinane. Dzięki temu uzyskiwane są jak najdokładniejsze wyniki, mogą jednak występować lekkie różnice w sekwencjach tekstowych.
02/2002 4.05 Nowe funkcje
 1. Dialog TextMark w trybie off-line pokazuje wszystkie wpisy jako listę. Można przejść do znacznika w pliku poprzez wybranie go na liście. Dane TextMark mogą być kopiowane do schowka w formie przeznaczonej do wydruku lub w formacie arkusza kalkulacyjnego.
 2. Dialog TextMark można otworzyć poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na kanale TextMark.
 3. Wartość kanału pomocniczego do sortowania rastrowego w histogramie bodźców, histogramie korelacji zdarzeń i faz może być teraz pierwszym zdarzeniem przed czasem bodźca oraz pierwszym zdarzeniem po czasie bodźca.
 4. Dialog układu strony (Page Setup) w menu plik (File), który służy do przygotowania tekstu do wydruku zawiera teraz pola do ustawienia marginesów dla drukarki.
 5. System importu plików obecnie może importować pliki *.nev oraz *.rnd pochodzące od Bionic Technologies.
Usunięte błędy
 1. Poprzednio mógł się pojawić komunikat „Sampling timed out" (minięcie zadanego czasu próbkowania) jeśli do rozpoczęcia próbkowania stosowano skrypt z poleceniem SampleStart(), po którym następowało bezpośrednio polecenie skryptowe, które wykorzystywało próbkowane dane.
 2. W wersji 4.04 i 4.04a w dialogu Edit WaveMark w trybie on-line nie występowały żadne wartości szczytowe.
 3. Kanały RealMark i zdarzeń rysowane w trybie linii nie zawsze reagowały na ustawienia kolorów dla poszczególnych kanałów.
 4. Jednostki osi x na widoku XY były zerowane do „s".
 5. Jeśli powielono kanał analogowy o zmniejszonej częstotliwości, to uzyskany kanał miał niewłaściwe tempo próbkowania.
 6. Dialog Rerun menu View przechwytywał centrum aplikacji (focus) podczas ponownego uruchomienia z aktywnymi kursorami. Utrudniało to znacznie użycie innych pozycji menu.
 7. Okna Cursor Regions i Cursor Values obecnie są odświeżane we wszystkich przypadkach, gdy przemieszcza się kursor 0.
 8. W dialogu New WaveMark można teraz wyłączyć filtr górnoprzepustowy.
 9. Drukowane symbole na obrazie widoku rastrowego były poprzednio bardzo małe - obecnie są skalowane właściwie.
Zmiany
 1. Po ustawieniu zakresu osi y, na przykład od -5 do 5, na osi są widoczne teraz obydwie wartości graniczne.
 2. W wyszukiwaniu Active Cursors słowo „inflection" zostało zmienione na „turning point". Nie ma to wpływu na funkcjonalność, ale użyliśmy błędnego terminu matematycznego!
01/2002 4.04 Nowe funkcje
 1. Obecnie można projektować sekwencje wyjściowe przy pomocy graficznego edytora.
 2. Dzięki nowym opcjom obróbki kanałów (Channel processing) można obecnie wygładzać, korygować sprzęgać bez składowej stałej i zmniejszać rozdzielczość kanałów analogowych i kanałów RealWave bez zmiany danych na dysku.
 3. Zwiększono maksymalną liczbę kanałów pamięci do 100.
 4. Polecenia skryptowe New ChanWriteWave() i ChanNew() pozwalają teraz na dodanie kanałów sygnałów falowych do plików danych i zapisywanie (oraz nadpisywanie) danych sygnału falowego w pliku.
 5. Dialog ChanCalibrate() i polecenie skryptowe obecnie obsługuje oprócz danych sygnałów falowych i WaveMark obsługuje dane RealWave. Jeśli są użyte z danymi, wtedy przepisywany jest cały kanał.
 6. Polecenie App(-3) zwraca obecnie numer seryjny programu.
 7. Sekwenser sygnału wyjściowego pozwala na zastosowanie w wyrażeniach poleceń (expr), msTick(expr) i usTick(expr). Przeliczają one czas w sekundach, milisekundach lub mikrosekundach na cykle pracy zegara Spike2 używane przez system próbkowania i zwracane przez instrukcję TICKS.
 8. Histogramy bodźców, zdarzeń i fazy umożliwiają mierzenie wartości pomocniczych z kanału zdarzeń lub sygnału falowego. Jeśli wartość pomiarowa jest poza zakresem, można odrzucić serię pobranych danych. Jeśli włączona jest obsługa danych rastrowych, wtedy w oparciu o tę wartość można sortować serię pobranych danych w rastrze. Zastosowano pasujące rozszerzenia do poleceń skryptowych SetPSTH(), SetEvtCrl() i SetPhase().
 9. Można sortować obrazy rastrowe i wizualizować dodatkowe markery serii pobranych danych poprzez zastosowanie funkcji skryptu RasterAux().
 10. Użytkownicy urządzeń Power1401 i Micro1401 mk II mogą ustawić jednostkę czasu na wielokrotność 0,1 mikrosekundy zamiast na jednostkę stanowiącą wielokrotność 1 mikrosekundy. Dzięki temu prędkość próbkowania sygnału falowego wykorzystuje w pełni prędkość przetworników analogowo-cyfrowych. Pliki zapisywane z niecałkowitą ilością sekund na jednostkę czasu nie są zgodne ze starszymi wersjami Spike2.
 11. Obecnie można otwierać pliki danych programu Spike2 z jednostkami czasu różnymi od całkowitej ilości sekund.
 12. Funkcja skryptu DupChan() zwraca informacje na temat kopii kanału.
 13. Od wersji 4,02 w plikach danych zapisywana jest data i godzina rozpoczęcia próbkowania. Obecnie w dialogu File Information menu View widoczna jest godzina i data, a osoby opracowujące skrypty mogą je odczytywać przy pomocy nowych funkcji FileDate$(), FileTime$() i FileTimeDate().
 14. Polecenie Rerun menu View pozwala obecnie na określenie zakresu czasowego i współczynnika skalowania czasu. Rozbudowano i dopasowano polecenie skryptowe Rerun().
 15. Obecnie można ustawić kolory w zależności od kanału, ustawiając ręcznie kolory trybów rysowania. Jest to szczególnie użyteczne w przypadku kanałów sygnałów falowych, zwłaszcza jeśli dzielą one oś y. Dialog Colour zawiera obecnie dodatkowe zakładki w zależności od wyświetlanego obecnie okna. Funkcja ta korzysta z nowego polecenia skryptowego ChanColour().
 16. Obecnie w dialogu osi x można ustawić oś czasu w sekundach, w zapisie hh:mm:ss i jako porę dnia. Funkcja ta jest obsługiwana przez skrypt za pośrednictwem polecenia XAxis().
 17. Obecnie za pośrednictwem dialogu Show/Hide zamiast osi można ustawić słupki skali zarówno dla osi x jak i y dla widoku czasu i wyniku.
 18. Obecnie można ustawić odstęp oraz liczbę podziałek pomiędzy dużymi cyklami zarówno na osi x i y dla widoku czasu i wyniku. Wprowadzono nowe polecenia skryptowe XAxisStyle() i YAxisStyle().
 19. Rozbudowano system importu, dzięki czemu obecnie obsługuje on pliki CODAS (*.wdq). Umożliwia on także odczyt plików binarnych IGOR zawierających dane o pojedynczym sygnale falowym wraz z nagłówkiem. Filtr importu BIOPAC (*.acq) obecnie rozpoznaje pliki danych programu AcqKnowledge 3.7.x.
 20. Wprowadzono nowe klawisze skrótów w widokach danych. Kombinacja Ctrl+A zaznacza wybór wszystkich kanałów. Jeśli wcześniej zaznaczono wszystkie kanały, wtedy wybór zostanie cofnięty. Kombinacja Ctrl+Q optymalizuje wszystkie osie y dla wszystkich wybranych kanałów. Jeśli nie wybrano żadnych kanałów, wtedy optymalizowane są wszystkie kanały.
Usunięte błędy
 1. Obecnie działa aktywne wyszukiwanie kursora do tyłu, w którym wykorzystywane jest skrzyżowanie poziomów.
 2. Dialog kalibracji obecnie kalibruje wszystkie wybrane kanały. Poprzednio kalibrowany był pierwszy kanał na liście.
 3. Dialog Edit WaveMark w trybie on-line działa poprawnie jeśli zostało wyzerowane próbkowanie przy otwartym dialogu.
 4. Obecnie istnieje polecenie ProgStatus(). Występowało także wcześniej, ale przez pomyłkę nazwano je ProgState().
 5. Jeśli został użyty swobodny wyjściowy sygnał falowy w urządzeniu a Micro1401 mk II lub Power1401, który stanowił część serii sygnału wyjściowego, czasami sygnał wyjściowy z przetwornika cyfrowo-analogowego zachowywał ostatnią swobodną wartość i nie można go było zmienić poprzez instrukcje dotyczące serii.
 6. Polecenie CursorVisible(-1,x) obecnie wybiera wszystkie kursory. Wcześniej nie wykonywało żadnego działania.
 7. Obecnie działa funkcja Optimise dla kanałów WaveMark rysowanych w trybie tempa i średniej prędkości.
 8. Obecnie pomijane jest dopasowywanie wzorców w czasie rzeczywistym w urządzeniu 1401 jeśli prędkość wartości szczytowej jest zbyt wysoka by urządzenie 1401 mogło za nim nadążyć. Wcześniej urządzenie 1401 próbowało dopasować wszystkie wartości, co prowadziło do zatrzymania próbkowania i pojawienia się komunikatu o przepełnieniu bufora.
 9. Dialogi dotyczące kształtu impulsu wartości szczytowej pozwalają na wymazanie wszystkich wzorców on-line.
 10. Obecnie można wymazać podczas działania zduplikowane kanały poprzez kliknięcie na kanale prawym przyciskiem myszy.
 11. Powielenie widoku czasu przy pomocy otwartego dialogu a następnie wymazanie oryginalnego okna i użycie dialogu nie powoduje już awarii programu Spike2.
 12. Obecnie dane są przerysowywane po próbkowaniu lub ponownym uruchomieniu pliku danych, jeśli dane nie dochodzą do końca widzialnej osi czasu. Poprzednio oś czasu mogła być narysowana błędnie.
 13. Poprzednio urządzenie 1401plus mogło odrzucić polecenia załadowania próbkowania jeśli jednocześnie zostały użyte kształty wartości szczytowych, sekwensera sygnału wyjściowego i wyjściowego dowolnego sygnału analogowego.
 14. Ograniczono do kilku na sekundę liczbę znaczników „FF" dodawanych do kanału klawiatury w celu pokazania, że doszło do przepełnienia próbkowania.
 15. Polecenie BurstRevise() powodowało czasami problemy na niektórych komputerach.
 16. Uruchamiany w trakcie pracy obraz pojawiał się sporadycznie jeśli w czasie rozpoczęcia próbkowania wyłączony był zapis na dysku.
 17. Polecenie View menu na obrazie standardowym w oknach XY nie powoduje już powstania luki poniżej osi x.
 18. Klawisze przypisane przyciskom paska narzędzi przez skrypt obecnie nie działają jeśli jest aktywny dialog. Jeśli to możliwe, pasek narzędzi jest zaznaczony na szaro kiedy dialog modułowy jest aktywny.
Zmiany
 1. Jeśli do utworzenia kanału Wavemark używane jest polecenie MemChan(), należy podać argument pre%.
 2. Kod ProgRun(), ProgStatus() i ProgKill() został zmieniony tak, że przesyła identyfikatory informacji do aplikacji zewnętrznych jeśli program Spike2 jest zamykany lub jeśli informacja o stanie zgłasza, że aplikacja już nie działa.
 3. W dialogach wzorców wartości szczytowych programu Spike nie są już podawane kanały zawierające mniej niż sześć punktów danych na zdarzenie. Do utworzenia wzorca potrzebne jest co najmniej 6 punktów.
 4. Wskutek próśb ze strony kilku użytkowników słupki błędów na widokach wyników są obecnie rysowane jak linie.
 5. Zmiany zmiennych sekwensera dokonane przy pomocy polecenia SampleSeqVar(), po poleceniu FileNew() ale przed poleceniem SampleStart() obecnie działają od samego początku próbkowania. Poprzednio działały po rozpoczęciu próbkowania.
10/2001 4.03 Nowe funkcje
 1. Obecnie można tworzyć pliki danych z maksymalnie 100 kanałów. Można prowadzić próbkowanie przy pomocy tylu kanałów danych, ile jest w stanie obsłużyć komputer. Przykładowo, urządzenie Power1401 z 32 wejściami sygnału falowego może próbkować 32 kanały analogowe jako Wavemark, 8 kanałów jako zdarzenia, kanał markerów cyfrowych plus marker klawiatury i kanał markera tekstu. Pliki z ponad 32 kanałami nie mogą być odczytywane przez wersje Spike2 wcześniejsze od wersji 4.02.
 2. Polecenie skryptowe FileNew() może obecnie tworzyć pliki z ponad 32 kanałami.
 3. Dialog konfiguracji próbkowanie jest teraz bardziej rozbudowany i zawiera nowy przycisk do ustalania maksymalnej liczby kanałów w pliku. Nowe polecenie SampleChannels() wykonuje tę samą czynność w przypadku użytkowników skryptów.
 4. Obecnie zastosowano nowy RealWave, nowy typ kanału falowego. Dane te są przechowywane jako 32-bitowa jednostka zmiennoprzecinkowa w jednostkach użytkowników. W wersji 4.03, kanały RealWave mogą być tworzone jako kanały pamięci. Mają tę zaletę, że mogą przechowywać bardzo szeroki zakres wartości, ale zajmują one podwójną ilość pamięci i przestrzeni dyskowej w porównaniu z równoważnym kanałem falowym. Nie można próbkować danych w tym formacie, ale planujemy jego wykorzystanie do przechowywania wyników obliczeń z wielu kanałów. Nie można kalibrować lub filtrować cyfrowo danych RealWave, jednak wszystkie pozostałe funkcje kanału falowego obecnie działają.
 5. W razie nieoczekiwanego zakończenia próbkowania, na przykład wskutek przerwy w zasilaniu, przy następnym uruchomieniu programu Spike2 użytkownik jest pytany, czy chce zapisać dane. Dane te można było zawsze zapisać, jednak wielu użytkowników nie wiedziało, gdzie należy szukać tymczasowych plików, w których są przechowywane próbkowane dane.
 6. Obecnie wprowadzono nową graniczną wielkości pliku danych Spike2, która wynosi maksymalnie 2 GB. W poprzednich wersjach biblioteki programu jeśli wpisano wyższą wartość, wtedy plik mógł stać się nieużyteczny (i trudno było odzyskać dane).
 7. Dialog File Export ma obecnie nową funkcję sterowania służącą do określenia liczby kanałów w utworzonym pliku danych i obecnie można eksportować kanały pamięci do wolnych kanałów w pliku wyjściowym. Zmodyfikowano polecenie FileSaveAs() dla użytkowników skryptów.
 8. Dialog File Export ma obecnie nowe pole wyboru służące do wymuszenia, by kanały były zapisywane jako kanały sygnału falowego w celu osiągnięcia zgodności z poprzednimi wersjami Spike2. W tym celu zmodyfikowano polecenie ExportChanList().
 9. Obecnie można uzyskać znacznie wolniejsze tempo próbowania sygnału falowego niż w poprzednich wersjach Spike2. Poprzednio stosunek pomiędzy najszybszym i najwolniejszym tempem próbkowania wynosił około 30 000, obecnie ta wartość sięga 2 000 000 000. Pliki, które wykorzystują tę funkcję nie mogą być odczytane przez starsze wersje Spike2. Tę funkcję można wyłączyć poprzez ustawienie zgodności wersji 3 na zakładce rozdzielczości konfiguracji próbkowania.
 10. Menu próbkowania ma obecnie nową opcję zerowania konfiguracji próbkowania, która kasuje wszystkie okna czasu i widoku wyniku związane z próbkowaniem oraz usuwa z pamięci pozycje okna próbkowania, tryby rysowania. Szablony wartości szczytowych i uruchamiania widoku osi x. 11. W celu sprawdzenia, czy dostępna jest najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego (firmware) dla urządzenia 1401 należy wydać polecenie About Spike2 w czasie, kiedy urządzenie jest podłączone i sprawdzić, czy nie pojawiają się komunikaty ostrzegawcze. Większość aktualizacji firmware’u nie ma decydującego znaczenia. Jednak jeśli do właściwego próbkowania wymagana jest aktualizacja, wtedy pojawia się komunikat ostrzegawczy za każdym razem, kiedy jest uruchamiany program Spike2.
 11. Można dokładniej ustawić częstotliwość próbkowania kanałów utworzonych przy pomocy polecenie skryptowego MemChan()i EventToWaveform().
 12. Polecenie DlgChan() obsługuje teraz kanały RealWave i pozwala na wybranie opcji "Visible" i "Selected" widoku wyniku.
 13. Pole wyboru rodzaju urządzenia 1401 na zakładce rozdzielczości konfiguracji próbkowania pozwala na optymalizację poprzez większą możliwość wyboru typu urządzenia 1401. Rozszerzono zakres działania funkcji SampleOptimise().
 14. Analiza spektrum mocy sygnału falowego i wzajemnych korelacji odbywa się znacznie szybciej.
 15. Spektrum mocy sygnału falowego pozwala teraz na transformację wielkości do 16384 punktów.
 16. Polecenia skryptowe ToolbarSet() i Interact() obsługują obecnie polecenia wydawane z klawiatury. Można przyporządkować przyciski poszczególnym klawiszom przy pomocy liter w nazwie menu opatrzonych znakiem & lub innym kodom klawiatury, na przykład klawiszom funkcyjnym. Obecnie można powiązać pasek narzędzi z klawiszem Escape. Funkcja ta znajdowała się poprzednio w dokumentacji, ale nie funkcjonowała.
 17. Dialog informacyjny kanału widoku czasu pokazuje teraz szereg kanałów sygnału falowego i ma nowy przycisk Rescale służący do optymalizacji skali i równoważenie wartości kanałów RealWave.
 18. Zastosowano nowe filtry importowe dla plików w europejskim formacie danych (.edf) i formacie BIOPAC (.acq).
 19. Dokumentacja systemu wypełniania SON (wersja wykorzystywana przez program Spike2) została dołączona w formie pliku PDF. W trybie instalacji użytkownika (custom) należy wybrać opcję "Additional documentation", by rozpakować ją do folderu ExtraDoc. Załączono również dodatkowy plik TechNote.pdf zawierający więcej informacji na temat FFT i korelacji sygnałów falowych.
 20. Dołączono nową opcję menu Help, która uruchamia skrypt pracy samouczka, dzięki czemu nowi użytkownicy mogą zaznajomić się z podstawowymi funkcjami programu Spike2.
Usunięte błędy
 1. Obecnie tylko pierwszy przycisk dialogu Play offline ma teraz opcję dźwięku. Poprzednio można było wybrać DAC przy pomocy pierwszego przycisku a dźwięk przy pomocy drugiego.
 2. Przycisk Stop dialogu Play offline jest zawsze aktywny podczas odtwarzania. Przesunięcie kursora podczas uzyskiwania danych wyjściowych już nie zmienia pola czasu rozpoczęcia na Cursor(0).
 3. Widoki wynikowe spektrum mocy powiązane z oknami próbkowania są teraz właściwie zapamiętywane w konfiguracji próbkowania.
 4. W wersji 4.02 możliwe było ustawienie takiej kombinacji kanałów z sygnałem falowym, która nie mogła być próbkowana przez urządzenie 1401 (zwykle wymagane było więcej niż 28 kanałów z sygnałem falowym). Powodowało to wyświetlanie przez wszystkie kanały danych z kanału 0 i przekroczenie zdefiniowanego czasu próbkowania. Problem ten wyeliminowano we wszystkich urządzeniach z wyjątkiem 1401plus ze starą kartą analogową. Obecnie nie można wydawać niemożliwego do wykonania polecenia próbkowania.
 5. Wyszukiwanie kursora 0, w wyniku którego znajdowany jest wynik w czasie 0.0 nie jest już traktowane jako błąd wyszukiwania. Problem ten usunięto w wersji 4.02a.
 6. Nie można już spowodować załamania programu Spike2 poprzez przedefiniowanie pola z różnym typem danych w dialogu utworzonym przy pomocy polecenia DlgCreate().
 7. Polecenie MarkMask(chan%,1) ustawie obecnie tryb filtra kiedy filtr jest ustawiony na przyjmowanie wszystkich kodów. Poprzednio nie odnosiło to żadnego skutku. Jednak ustawienie trybu 1 i przyjmowanie wszystkich kodów jest niewydajne gdyż filtrowany jest każdy element, chociaż w końcowym rezultacie przyjmowane są wszystkie pozycje.
 8. Funkcja SampleWaveform() nie pozwalała na ustawianie kanału jako sygnału falowego jeśli był już ustawiony jako WaveMark.
 9. Polecenia skryptowe SampleEvent(), SampleWavemark(), SampleTitle$(), SampleComment$(), SampleWaveform(), SampleCalibrate() nie zezwalały na więcej niż 16 kanałów lub powyżej 15 portów sygnałów falowych. Spike2 pozwala obecnie na ustawienie do 31 portów sygnałów falowych, a liczba kanałów jest ustawiana dla pliku przez polecenie SampleChannels().
 10. Tryb aktywnego wyszukiwania kursora punktów pomija obecnie luki w danych typu waveform i RealWave. Problem ten usunięto w wersji 4.02a.
 11. Wersja 4.02 programu Spike2 zmieniała datę i godzinę utworzenia plików danych na aktualną datę i godzinę. Taka zmiana nie jest dokonywana, chyba że zmieniany jest plik.
 12. Nie można już powiesić programu Spike2 poprzez eksportowanie pliku danych z kanałami zdarzeń z opcją „zerowego przesunięcia czasu" i dużym przesunięciem zerowym.
 13. Korelacja sygnału falowego z opcją usuwania sygnału cyfrowego DC obsługuje obecnie właściwie dane sygnału falowego z niezerowym przesunięciem. Poprzednio przyjmowano, że kiedy usuwano sygnał cyfrowy przesunięcie wynosi. Patrz dział Zmiany poniżej.
 14. Analiza spektrum mocy obsługuje obecnie właściwie kanał sygnału falowego z niezerowym przesunięciem. Zwracana poprzednio wartość dla składnika DC nie pozwalała na przesunięcie danych. Próbkowane dane mają zwykle zerowe przesunięcie.
 15. Dialogi Process i Process Settings obecnie zamykają się, kiedy zamyka się widok wyniku.
 16. Kursor 0 obecnie przesuwa się na pozycję uruchamiania widoku czasu, jeśli został uaktywniony w dialogu uruchamiania widoku.
 17. Obecnie nie można otworzyć dialogu rysowania tendencji jeśli bieżącym widokiem nie jest widok czasu lub widok XY połączony z widokiem czasu.
 18. Obecnie nie można spowodować załamania programu Spike2 poprzez zastosowanie dialogu Process Settings do zmiany liczby kanałów na widoku wyników.
 19. Jeśli zostanie wybrany czarno-biały wynik, a następnie wciśnięty klawisz Print, tytuł widoku jest drukowany czarnymi literami na białym tle, nie jako czarny tekst na czarnym tle.
 20. Polecenie skryptowe Optimise() obecnie działa w przypadku kanału rysowanego w trybie WaveMark Overdraw.
 21. Przyciski Format sekwencera sygnału wyjściowego nie zgłaszają fałszywego błędu jeśli edytowana jest nazwa zmiennej.
 22. Dokumentacja polecenia TICKS sygnału wyjściowego sekwencera opisuje obecnie opcjonalny argument expr.
Zmiany
 1. W dialogu utworzonym przy pomocy polecenia DlgCreate(), zwiększono domyślną szerokość pola edycji dla danych całkowitych by dopasować szerokość pola do rzeczywistej liczby.
 2. Oś czasu korelacji krzyżowej biegnie obecnie w przeciwnym kierunku niż w poprzednich wersjach. Ma to na celu racjonalizację korelacji wielokanałowych. Jeśli wcześniej dokonywano korelacji pojedynczych kanałów, należy przełączyć kanały by przywrócić poprzedni kierunek. Jeśli do korelacji wielu kanałów używano skryptów wersji 4.00 4.02, to teraz należy dokonać modyfikacji tego skryptu.
 3. Przekodowano korelację w celu jej dopasowania do wyników korelacji wykonanych przy zastosowaniu metod FFT. Różnica jest niewielka jeśli liczba wartości binarnych w wyniku jest niewielka w porównaniu z liczbą punktów danych podczas korelacji. Zmiany te są opisane bardziej szczegółowo w pliku ExtraDoc\TechNote.pdf. . W trybie instalacji użytkownika (custom) należy wybrać opcję "Additional documentation", by rozpakować ją z dysku instalacyjnego do folderu ExtraDoc. W folderze skryptów zamieściliśmy nowy przykład, FFTCrl.s2s, który pokazuje sposób wykonywania korelacji sygnału falowego przy zastosowaniu polecenia ArrFFT().
07/2001 4.02 Nowe funkcje
 1. Filtry importu obsługują obecnie pliki WAV. Dla przykładu, można konwertować dźwięki utworzone przy pomocy rejestratora dźwięku systemu Windows.
 2. Okno sygnału wyjściowego obecnie sprawdza tekst pod znakiem końca linii jeśli został naciśnięty klawisz pomocy (F1).
 3. Okno informacji kanału zawiera teraz numer kanału zduplikowanych kanałów.
 4. Obecnie można udostępnić pliki danych programu Spike2 w trybie tylko do odczytu. Jeśli w tym samym czasie ten sam plik danych chce otworzyć wielu użytkowników, to pierwszy użytkownik uzyskuje dostęp z pełnymi prawami odczytu i zapisu, a pozostali mają dostęp tylko do odczytu.
 5. Zduplikowane widoki czasu nie dziedziczą po pierwotnym kanale wybranego kanału, kolejności, wielkości i pogrupowania.
 6. Dialogi bez wybranego trybu pracy (dialogi, które pozwalają na wykonanie działania poza dialogiem) pamiętają obecnie pozycję ekranu.
 7. Dialog trybu XY Draw może działać bez wybranego trybu pracy.
 8. Dialog trybu Draw przyjmuje obecnie listę kanałów i wyświetla ustawiania pierwszego kanału na liście. Aby skopiować ustawienia rysowania z jednego kanału do pozostałych, należy wpisać kanały jako listę, kanał źródłowy powinien być na pierwszym miejscu i kliknąć OK.
 9. Dialog eksportowania danych jako pliku Spike2 ma nową opcję przesunięcia czasu w eksportowanych danych w ten sposób, że pierwszy eksportowany zakres czasowy występuje w nowym pliku jako czas 0. Rozszerzono zakres polecenia ExportChanList(), by można było obsługiwać tę nową funkcję.
 10. Funkcja Edit Preferences ma nową opcję danych wyjściowych w formie metapliku, która uniemożliwia kompresję wyjściowego sygnału falowego do linii pionowych kiedy jest więcej niż 3 punkty danych na jeden logiczny piksel wyjściowy. Obecnie można ustawić wyjściowy prostokąt na maksymalną szerokość 16 000 logicznych pikseli.
 11. Konfiguracja korelacji sygnału falowego wyświetla ostrzeżenie, jeśli występuje niezgodność współczynników.
 12. Sądzimy, że udało nam się wykrywać wszystkie miejsca, w których komunikat o błędzie był wyświetlany w formie liczby. Obecnie komunikaty o błędzie są wyświetlane w postaci wyjaśniającego tekstu.
 13. Dialogi procesu obecnie pamiętają swoją ostatnią pozycję i mają nowe przycisku służące do wprowadzenia ustawień bez konieczności zamykania dialogu.
Usunięte błędy
 1. Polecenie skryptowe SampleSeqVar() nie pozwalało na dostęp do zmiennych o numerze 16. Obecnie można odczytywać i ustawiać wszystkie 64 zmienne.
 2. Polecenie skryptowe HCursor() działa teraz poprawnie jeśli ustawia się zarówno pozycję jak i kanał.
 3. Polecenia HCursorNew() i HCursor() działają teraz na wielokanałowych widokach wynikowych.
 4. Polecenie CursorSearch() przyjmuje obecnie-1 jako argument.
 5. Polecenia Read()i ReadStr() nie interpretują już liczby zaczynającej się od 0 jako ósemkowej. Obecnie przyjmowane są tylko liczby szesnastkowe (0x na początku) i dziesiętne. 010 jest teraz interpretowane jako dziesięć, a nie osiem.
 6. Dialog informacji o kanale wyświetla obecnie skalę i przesunięcie. Nie podaje teraz Voltów, gdyż stanowiło to przesłanki o źródle danych i informacja, że sygnał wejściowy do urządzenia 1401 wynosi ±10 wywoływała dezorientację.
 7. Podczas odczytu konfiguracji próbkowania z pliku danych konfiguracja próbkowania odpowiada rzeczywistym współczynnikom próbkowania, a nie „idealnym" współczynnikom określonym przez użytkownika podczas tworzenia pliku danych. Stanowi to problem gdyż Spike2 wersja 4 ma lepsze metody optymalizacji współczynników niż zastosowane w poprzednich wersjach.
 8. Funkcja rastrowego rysowania na widoku rysunku obecnie działa z odwróconymi osiami y.
 9. Obecnie działa funkcja Send Mail dla plików danych Spike2 (ale nie działa w przypadku pliku aktualnie próbkowanego).
 10. Rodzina poleceń skryptowych SetXXXX() (na przykład SetAverage()) i MeasureToXY() obecnie współpracuje z bieżącym widokiem wynikowym lub XY. Mogą one wykorzystać jako źródło macierzysty widok czasu.
 11. Polecenie skryptowe DlgChan() obecnie działa właściwie w przypadku widoków wyników.
 12. Szablony kształtów wartości szczytowych są obecnie poprawnie kopiowane do próbkowania, jeśli występuje więcej niż jeden kanał wartości szczytowej.
 13. Import bufora pamięci danych sygnału falowego do kanałów zdarzeń przy wykorzystaniu trybu wzrostu i spadku już nie powoduje powstawania fałszywej pozycji wzrostu i spadku, jeśli zostanie ustawiona amplituda w celu wykrycia wzrostu i spadku na więcej niż połowa pełnego zakresu dostępnego dla podstawowych szesnastobitowych danych falowych.
 14. Kursory poziome zachowują się teraz poprawnie podczas przechodzenia do ukrytego kanału lub opuszczania go.
 15. W konfiguracji próbkowania można teraz ustawić jednostki czasu na przetwarzanie analogowo-cyfrowe na wartość przekraczającą 32767 i urządzenie 1401 akceptuje próbkowanie.
 16. Wartość zwrotna polecenia skryptowego FileConvert$() jest obecnie zgodna z dokumentacją. Poprzednio był to zawsze pusty ciąg.
 17. Sekwencer sygnału wyjściowe obecnie naprawdę obsługuje 1023 instrukcji.
 18. Panel sterowania sekwencera sygnału wyjściowego podczas dokowania wyświetla poprawnie sekwencję utworzoną przez skrypt i uruchomioną z niego. Poprzednio przyciski mogły być niewidoczne.
 19. Kursor 0 jest teraz dostępny w dialogu aktywnego kursora i rysunku XY, nawet jeśli nie jest widoczny.
 20. Dialog odtwarzania w trybie offline obecnie aktualizuje liczbę bajtów w miarę edycji pola czasu.
 21. Sygnał wyjściowy DAC dialogu odtwarzania w trybie offline nie powoduje błędu urządzeń USB.
 22. Zastosowanie polecenia WindowVisible(3) w skrypcie mogło spowodować wyświetlanie wielu grup ikon okien w pasku menu.
 23. Skrypt, który przeprowadzał próbkowania danych i generował kanał pamięci, a następnie zapisywał kanał pamięci do kanału dyskowego mógł powodować załamanie programu Spike2.
 24. Polecenie skryptowe SampleOptimise() mogło wywoływać fałszywy błąd jeśli ustawiono metodę optymalizacji na zero oraz mogło uszkodzić timePerAdc.
Zmiany
 1. W tej wersji programu zastosowano poprawioną bibliotekę SON do odczytu i zapisu plików danych Spike2. Biblioteka ta odczytuje wszystkie pliki z poprzednich wersji i zapisuje wszystkie pliki w dawnych formatach, jeśli nie są stosowane nowe funkcje. Wersja 4.02 nie zawiera żadnych funkcji, które mogą spowodować niezgodność z poprzednimi wersjami Spike2, dlatego też nie powinny występować żadne zmiany. Nowa wersja umożliwia korzystanie z większej ilości kanałów danych, ma nowy rodzaj kanału sygnału falowego i obsługuje dane typu WaveMark wykorzystując wiele kanałów (na przykład tetrody). Zawiera także funkcje wstawiania oznaczeń daty i czasu, które nie są ograniczone do mikrosekund. Te nowe funkcje zostaną wykorzystane w przyszłych wersjach.
04/2001 4.01 Nowe funkcje
 1. Maksymalna ilość współczynników filtrów dozwolonych dla filtrów cyfrowych wynosi obecnie 511 (poprzednio 255). Daje to możliwość uzyskania ostrzejszych (węższych) filtrów.
 2. Obecnie można zapisać i wczytać szablony kształtów wartości szczytowych dla zduplikowanych kanałów. Kanały są oznaczone przy pomocy kodu składającego się z liczby i oznaczenia literowego (a, b, c...), chyba że program Spike2 nie może określić oryginalnego kanału. W takiej sytuacji jest im przypisywany numer kanału od 201 do 299.
 3. Większość urządzeń 1401 ma układy analogowe 5 V. Spike2 wykrywa obecnie dziesięciowoltowe układy analogowe Power1401 i micro1401 i automatycznie dopasowuje skalę. Wprowadzono nową opcję w Preferencjach, dzięki której można w sposób wymuszony ustawić 5 V, 10 V, lub „ostatni wykryty sprzęt."
Usunięte błędy
 1. Zapis i wczytywanie szablonów kształtów wartości szczytowej w wersji 4.00 nie był użyteczny i został przeprogramowany w wyniku propozycji kilku użytkowników.
 2. Jeśli zostały zapisane kanały danych WaveMark (kształt wartości szczytowej) i rozpoczęto próbkowanie bez zdefiniowanych szablonów, to nigdy nie można było dodać szablonów w trybie on-line i uzyskiwano fałszywy błąd jeśli działała sekwencja sygnału wyjściowego.
 3. Jeśli do konfiguracji próbkowania dodano nowe kanały, to zostają one dodane do listy we w odpowiednich miejscach w oparciu o numer kanału i preferowaną kolejność.
 4. Maksymalny numer wartości danych odczytywanych przez funkcję ChanData() z kanału pamięci nie jest już ograniczony w sztuczny sposób do około 30000.
 5. Nie zawsze drukowano kursory z polecenia wydruku ekranu a numery kanałów były umieszczane w nieodpowiedniej pozycji.
 6. Jeśli używano funkcji skryptu CursorNew() by dodać określony kursor o wartości n, to dodawano kursor n 1.
 7. Numery kanałów na widokach wyników mają obecnie właściwy kolor.
 8. Funkcja Copy as Text obecnie wyświetla komunikat ostrzegawczy jeśli programowi Spike2 brakuje pamięci i przestaje działać.
 9. Procesy pomiarowe, w których dodawano punkty danych do widoku XY są obecnie wydajniejsze w sytuacjach braku pamięci.
 10. Kursor (0) nie jest wyświetlany jako opcja na liście menu kontekstowych jeśli nie jest widoczny.
 11. Obecnie działa właściwie import plików UFF zawierających błędne zdarzenia.
Zmiany
 1. Funkcja FiltApply() już nie próbuje wymazać istniejącego kanału. Nie ma argumentu Query by sprawdzić czy jest poprawny i dochodzi do zakłócenia jej funkcjonowania w taki sposób, że istniejący kanał zawsze powodował błąd. Przed użyciem tej funkcji skryptu należy zawsze wymazać wszystkie istniejące kanały.
 2. Filtry cyfrowe nie zmieniają rodzaju filtra, np. z filtra dolnoprzepustowego na filtr górnoprzepustowy jeśli tempo próbkowania sygnału falowego jest zbyt wolne dla pierwotnie zdefiniowanego filtra. Obecnie wyświetlają komunikat ostrzegawczy jeśli tempo próbkowania docelowej fali nie odpowiada filtrowi. Jednak ostatnie testy wykazały, że filtry te można nadal modyfikować, dlatego też wersja 4.02 będzie zawierać dostosowany kod.
Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85235190
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×