• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Zmiany techniczne Spike2 version 6


Uzytkownicy wersji 6 mogą sciagnąć za darmo.

Data Wersja Zasadnicze informacje
09/2014 6.18 Usunięte błędy
 1. Komenda skryptowa FitValue() teraz działa poprawnie; poprzednio wynik był bezużyteczny.
 2. Podczas eksportu do MATLAB danych z kształtem fali, posiadających przerwy, mogło nastąpić utracenie przerw, prowadzące do dodania danych po przerwie do danych przed przerwą, tak jakby przerwy w ogóle nie było.
 3. Czas trwania wyjścia w postaci arbitralnej krzywej, gdy przestrzeń był rezerwowana przy pomocy trzeciej postaci PlayWaveAdd() używającej argumentu size%, był ograniczony do 1 sekundy.
 4. Wyszukiwanie aktywnymi kursorami danych rosnących lub opadających przez próg na kanale wykreślanym, jako średnia częstotliwość, mogło zakończyć się niepowodzeniem.
 5. ChanValue(), gdy powinna, nie używała interpolacji sześciennej.
 6. DlgChan() w podglądzie XY on-line zgłaszała kanały jako off, jeżeli kanał o tym samym numerze miały status off w powiązanym podglądzie czasu.
 7. Pomiary w trybie trough, wykonywane na kanale zdarzeń, podawały błędne wartości w oknie dialogowym Cursor regions i w ChanMeasure().
 8. Podczas próbkowania, odczyty kanałów opartych na zdarzeniach, które przekroczyły czas ostatniego zrzutu danych na dysk, były ucinane w momencie ostatniego zrzutu.
10/2012 6.17 Nowe funkcje
 1. Digitimer D360 został dołączony do wzmacniaczy obsługiwanych przez Signal.
 2. Zostaniesz ostrzeżony, że powinieneś sprawdzić skalowanie kanałów, jeżeli wczytasz starą konfigurację próbkowania, która nie zawiera informacji o zakresie ADC i DAC. Skalowanie będzie wymagało ręcznego ustawienia, jeżeli stara konfiguracja była użyta z 1401 o zakresie ±10 Volt dla ADC i DAC, a teraz używasz systemu ±5 Volt.
 3. Teraz ChanList() zwraca -1 jeżeli ciąg znaków określający kanał zawiera błąd składniowy.
 4. Power 1401-3 jest obsługiwany.
 5. Teraz ChanSave() dokonuje zmian w pliku docelowym. Pomaga to odzyskać plik w przypadku zaniku zasilania po zapisie.
 6. Dopuszczalne są teraz porty złącza szeregowego o numerach powyżej COM9.
 7. Okna dialogowe otwierane przez FileConvert$() teraz ustawiają (jeżeli to możliwe) początkowy typ pliku. Jeżeli ustawisz typ pliku, nie zostanie on zniesiony przez automatyczną detekcję typu pliku.
Usunięte błędy
 1. Nie działało ustawienie opt% na -2 w ChanFitShow() by zwróciła koniec zakresu czasowego.
 2. Okno dialogowe Instantaneous Frequency dla Virtual Channel posiadało, jako zgłoszenie kanał typu RealMark (chociaż każdy kanał bazujący na zdarzeniach mógł być użyty).
 3. Po użyciu ChanOrder(n, 0, m) do nałożenia kanałów n i m, komenda ChanOrder(n, 1, m) nie rozdzielała ich.
 4. Można teraz użyć prefiksu View(-n)., aby przywołać zduplikowane podglądy czasu podczas specyfikacji poziomu wyzwolenia w oknie dialogowym Import dla Memory buffer.
 5. Okno dialogowe Sampling Configuration nie gubi się, gdy próbkujesz z maksymalną liczbą kanałów.
 6. Możliwe było, że filtr Median w Channel Process nie wybierał wartości mediany.
 7. Mogło się zdarzyć, że upływał czas próbkowania, gdy przewijano do tyłu próbkowany plik.
03/2011 6.16 Usunięte błędy
 1. Komenda skryptowa MinMax() mogła się zawiesić, gdy została użyta do wyszukania najmniejszych i największych interwałów w kanale zdarzeń, a wybrany zakres czasowy obejmował 8000 lub więcej czasów zdarzeń.
 2. Jeżeli ostatni kanał z listy nie był widoczny, to obszar ekranu pomiędzy przyciskami w lewym dolnym rogu podglądu oraz obszar osi Y kanału nie był czyszczony podczas ponownego wykreślania.
 3. Wariant komendy MemChan(), posiadający dwa argumenty, tworzący kanał w oparciu o inny kanał, nie kopiował jednostek w przypadku kanałów zawierających sygnał falowy, RealWave lub WaveMark.
 4. Jeżeli ustawiono tempo próbkowania tak, aby wykorzystywało optymalizację kanału atrapy, a następnie próbkowano przy użyciu 1401 (nie mk II lub -3) to tempo próbkowania kanału falowego mogło być niepoprawne. Teraz użytkownik jest proszony o dostrojenie konfiguracji próbkowania.
 5. Jeżeli współczynnik skalowania kanału był ustawiony na bardzo dużą wartość (na przykład 1e37), Copy As Text mogło zawieszać Spike2.
 6. Okno dialogowe File Information zgłaszało zastrzeżenia jeśli komentarz był dłuższy niż 71 znaków; limit powinien wynosić 79 znaków.
 7. W zależności od poprzedniego użycia okna dialogowego PCA, otwarcie online okna dialogowego analizy PCA mogło zawiesić Spike2.
 8. Możliwe było zawieszenie Spike2 użyciem kanału wirtualnego do konwersji danych RealMark do sygnału falowego przy pomocy komend Rm lub Rmc.
 9. ChanProcessClear() lub ChanProcessClear(-1) usuwa przetworzenia z wszystkich kanałów, ale nie usuwało wskaźnika modyfikacji z numerów kanałów.
 10. Przycisk Write as text sequence, w oknie dialogowym sekwencera graficznego, nic nie robił jeśli dopiero co nastąpiło przejście do trybu graficznego.
 11. Jeżeli okno dialogowe użytkownika posiadało funkcję zawierającą zdefiniowany przycisk, który otwierał inną funkcję, a następnie zwracał 0 (co oznaczało zamknięcie oryginalnego okna dialogowego tak jakby zostało kliknięte OK i uaktualnienie argumentów DlgShow()), okno dialogowe było zamykane ale argumenty nie ulegały aktualizacji.
 12. SampleAbort() nie było rejestrowane.
 13. W oknach dialogowych osi X lub Y ustawienie ilości podziałek na maksymalną wartość 25 było ignorowane.
 14. Użycie Maxtime() na kanale wirtualnym, powstałym z kanału RealMark, mogło powodować zawieszenie.
 15. Jeżeli użyto LastTime() na kanale wirtualnym wykorzystującym wyrażenia RM, RMC, IF lub IFC, zakładano, że dane RealMark i częstotliwość chwilowa rozciągają się na cały zakres czasowy i nie zawierają przerw.
 16. Podczas przewijania na boki danych Level Event, wykreślanych w dużym powiększeniu, pojawiały się błędy rysowania.
 17. Rampy tworzone przy pomocy graficznego sekwencera nie generowały figur dobrze oddających przyrosty przypadające na każdą podziałkę.
 18. Jeżeli użyto komend skryptowych ChanShow() i ChanHide() z wieloma argumentami, niektóre typy specyfikacji (na przykład lista kanałów jako ciąg znaków) czyściły listę kanałów przez dodaniem swojego kanału.
 19. Jeżeli podczas wykonywania skryptu okno skryptu było aktywne i użytkownik wpisał Ctrl+Break, by przerwać długą operację wykreślania, możliwe było pokazanie się ETX (znak 3) w oknie skryptowym.
 20. W zdefiniowanym przez użytkownika oknie dialogowym przycisk Cancel nie był aktywowany przez klawisz Esc.
08/2010 6.15 Nowe funkcje
 1. Teraz można użyć %D i %T do ustawienia daty i czasu w zakładce Automation okna dialogowego Sampling Configuration.
 2. Importer plików Neuralynx teraz zawiera kody kanałów z danymi typu WaveMark.
 3. Importer plików Binary zapisuje ostatnią konfigurację importu jako BinLast.bib w folderze importu. Jeżeli istnieje, to zawsze jest używany Bin_Def.bib, w innym przypadku używany jest BinLast.bib.
 4. MaxTime(chan%), w którym chan% to kanał wirtualny, zwraca teraz czas ostatniego punktu fali w kanale wirtualnym; poprzednio zawsze zwracał 0.
Usunięte błędy
 1. Komenda skryptowa Time$() nie wykorzystywała poprawnie ustawienia systemowego 12/24 godzinnego wyświetlania czasu.
 2. Podczas eksportowania kanału wirtualnego do pliku MatLab, na początku pliku lub zaraz po jakiejś przerwie, na jednym z kanałów użytych do utworzenia kanału wirtualnego, mógł zostać zapisany o jeden punkt mniej niż żądano.
 3. Jeżeli użyto argumentu maksymalnej luki z komendami RM, RMC, IF lub IFC kanałów wirtualnych, punkty po luce nie zawsze były wyświetlane.
 4. Możliwe było zawieszenie Spike2 poprzez próbę otwarcia uszkodzonego pliku z podglądem wyników.
 5. W dużych plikach danych, korelacje Event’ów, analizy PSTH i Phase mogły zabierać dużo czasu, jeżeli zdarzenia były rzadkie w porównaniu z czasami wyzwolenia, a w szczególności, gdy zdarzenia były filtrowane i duża ich część została odfiltrowana.
 6. Jeśli podczas tworzenia podglądu wyników, ustawiono listę kanałów źródłowych na 2, 801, 802, gdzie 801 i 802 były kanałami 3a i 3b, było to wewnętrznie tłumaczone na 3..3b, co potem było rozwijane do wszystkich kanałów pomiędzy 3 a 802. To generowało niespodziewaną listę kanałów w podglądzie wyników.
 7. Okna dialogowe użytkownika, zawierające jedynie przyciski, nie osiągały wystarczającej wysokości.
Zmiany
 1. Podglądy Result typu raster teraz są optymalizowane tak, aby pokazać cały raster, nawet jeśli nie zawiera on zdarzeń. Poprzednio optymalizacja osi Y brała pod uwagę rastry zawierające widoczne zdarzenia. Wpływa to również na komendy skryptowe, które zwracają wartości maksimum i minimum osi Y dla kanału wykreślanego w trybie raster.
03/2010 6.14 Nowe funkcje
 1. Komenda skryptowa FileConvert$() zaoferuje przesłanie plików do importera Binarnego po uprzednim wypróbowaniu wszystkich innych importerów. Poprzednio importer Binarny nie był używany.
Usunięte błędy
 1. Podglądy wyników typu raster nie optymalizowały poprawnie dopóki cała oś X nie została wyświetlona.
 2. Podglądy wyników typu raster nie były wyświetlane poprawnie jeżeli oś X, zawierająca wartości ujemne, została zmieniona na skalę logarytmiczną.
 3. W trybie wyzwalanego wyświetlania, z zaznaczoną opcją Zero x axis at trigger, wyświetlające pozycję kursory pionowe teraz pasują do osi X.
 4. Wydrukowane kanały, będące w trybie Overdraw WM, mogły pokazywać zdarzenia różniące się od wyświetlanych na ekranie, w szczególności gdy został użyty Print Screen.
 5. Okna dialogowe (na przykład okno dialogowe X Axis Range), w których akceptowany był format hh:mm:ss nie akceptowały eksponencjalnego formatu cyfr, na przykład 1e2 oznaczającego 100 sekund.
 6. Binarny importer teraz pobiera prawidłową skalę dla zmiennoprzecinkowych danych o zwiększonej precyzji (double precision).
 7. Importer ASCII (tekst) może teraz importować pliki zawierające przerwy.
 8. Importer DSI może teraz importować pliki z 4 literowymi rozszerzeniami.
 9. Importer plików Codas wykrywa pliki zawierające spakowane dane.
 10. Rozszerzono importer Igor tak, by importował spakowane pliki, przechowywane jako deble.
 11. Importer Alpha-Omego teraz poprawnie wykrywa koniec pliku podczas odczytu zdarzeń (znaczników) bez dołączonych danych.
 12. Rozszerzono importer Heka tak, by akceptował starego typu pliki danych.
11/2009 6.13 Nowe funkcje
 1. Komenda skryptowa System$() wie o Windows 7.
 2. Teraz można wybrać Micro1401-3 jako Type of 1401 w zakładce Resolution okna dialogowego Sampling Configuration.
 3. Obecne są uaktualnienia importerów plików Bionic, NeuroScan, Plexon, MED64, Igor i Mc_Rack, a ogólny importer Text teraz importuje pliki zawierające jedynie czasy zdarzeń.
Usunięte błędy
 1. Skrypty, załadowane przy użyciu komendy ScriptRun(), nie są zamykane jeżeli zostały zakończone z powodu błędu. Teraz skrypt pozostaje otwarty, a linia zawierająca błąd jest podświetlana.
 2. Dla kanałów zdarzeń non-level dodano niezerowy argument edge% w komendzie DrawMode().
 3. Wskaźnik OVR na pasku Stanu nie był powiązany ze stanem Insert/Overtype edytora tekstu.
 4. Możliwe było zawieszenie Spike2 ustawiające więcej niż 53 kanały falowe w oknie dialogowym Sampling Configuration. 5.
 5. Jeżeli skompilowałeś skrypt, zamknąłeś go, a następnie otwarłeś, Spike2 zakładał, że odpowiada on wersji skompilowanej i nie rekompilował go podczas uruchomienia. Teraz, no chyba, że skrypt jest uruchomiony podczas ponownego otwarcia, poprzednio skompilowana wersja jest usuwana, wymuszając rekompilację. Nie dotyczy to dołączonych plików, które, zakłada się, że są niezmienione podczas ponownego otwierania.
 6. W komendach Measurements to an XY view lub Measurements to a channel, jeśli wybrano typ pomiaru User entered value, aby uniknąć informacji o błędzie, konieczne było ustawienie Prompt na coś co mogło być interpretowane jako numer. Teraz można ustawić tekstowy prompt.
 7. Funkcja skryptowa DlgValue$() może teraz mieć dostęp do checkbox prompt, zarówno w celu uzyskania numeru pozycji, jak i numeru pozycji plus 1000.
 8. Użycie w skrypcie proc lub func do opisania argumentu funkcji, powodowało nieprawidłowe wcięcie jeśli wykorzystywano opcję automatycznego formatowania.
 9. Etykiety dużych znaczników, które wystawały poza koniec osi Y, nie zawsze było odświeżane, gdy jakiś obiekt został nad nimi przesunięty.
 10. Jeżeli uruchomiono SetPower() z blokiem o rozmiarze nie będącym potęgą 2, wynik był tworzony w oparciu o ten numer i Power spectrum było niepoprawne. Teraz rozmiar bloku jest redukowany do najbliższej potęgi liczby 2 (zgodnie z dokumentacją).
 11. PlayWaveRate() ograniczała maksymalne dopuszczalne tempo do 200kHz, a poprawną wielkością dla Power1401 jest 250kHz.
 12. Komendy skryptowe MeasureToChan() i MeasureToXY() nie dopuszczały trybów 19 i 20. Oba tryby, również, nie były poprawnie rejestrowane.
 13. Okno dialogowe Cursor Regions i dopasowywanie krzywych zawsze używało indeksu 0 kanału RealMark, jeżeli był on wykreślany w trybie waveform. Teraz używają indeksu ustawionego w trybie wykreślania.
 14. Wyszukiwanie kursorami wstecz kanału falowego utworzonego w pamięci, który posiadał przerwy, mogło spowodować brak odpowiedzi ze strony Spike2.
 15. Próbkowanie przy pomocy Power1401 mk II z kanałem falowym ustawionym jako ostatni kanał 1401, mogło powodować nieoczekiwane zatrzymanie, jeśli konfiguracja próbkowania nie zawierała wyjścia z krzywą arbitralną, kanału WaveMark lub sekwencji wyjściowej posiadającej Tabelę.
 16. Podczas próby odczytu danych Spike2 spoza końca kanału, możliwe było otrzymanie błędu -19 (uszkodzony plik) pomimo, że z plikiem wszystko było w porządku.
 17. Niemożliwe jest już importowanie do bufora pamięci jeżeli kanałem źródłowym jest ten sam bufor pamięci, ponieważ to powodowało zawieszenie programu.
 18. W podglądzie czasu pliku o odpowiedniej długości, oś x nie wyświetlała podziałki ani cyfr, jeżeli została powiększona do maksymalnej skali i naciśnięto End.
 19. Jeżeli zdarzenie pojawiło się w maksymalnym możliwym czasie (to jest w 2147483647 takcie zegara), to parę komend nie działało poprawnie. Komenda Copy As Text... mogła się zawieszać, mogło zawieść wyszukiwanie zdarzenia kursorem w trybie data, a komenda skryptowa NextTime() mogła znaleźć zdarzenie, ale potem szukając dalej przy pomocy NextTime() wyszukiwane było to samo zdarzenie a nie -1.
Zmiany
 1. Otwarcie pliku .s2c, podczas gdy Spike2 jest uruchomiony, poprzez podwójne kliknięcie lub przeciągnięcie i upuszczenie do okna Spike2, powoduje otwarcie okna dialogowego Sampling Configuration tak, jakby została użyta komenda Load Configuration z File menu.
07/2009 6.12 Nowe funkcje
 1. Jeżeli zapisujesz tak potężne ilości tekstu do okna tekstowego (na przykład podglądu logu), że Spike2 zaczyna brakować pamięci, program stara się ratować poprzez wykasowanie całego tekstu i wyświetlenie komunikatu sugerującego zapisanie Twoich danych i restart Spike2.
 2. Teraz sampling configuration zawiera wartość zakresu ADC. Jest to używane do dostrojenia skalowania kanałów, gdy przechodzisz pomiędzy systemem ±5 Volt, a ±10 Volt.
 3. Okno dialogowe 1902 Signal Conditioner posiada teraz przyciski Reset Calibration i Reload 1902.
 4. Aplikacja s2video posiada nową opcję w Settings->Configuration, która może dać dostęp do większej ilości ustawień kamery w menu Video Device Properties.
 5. Nowa aplikacja avicomp kompresuje pliki .avi utworzone przy pomocy s2video.
Usunięte błędy
 1. Możliwe było zawieszenie Spike2 podmieniając wartości w podglądzie XY o stałej długości, który był ustawiony na sortowanie według wartości x albo y.
 2. Nieprawidłowa informacja o błędzie była wyświetlana gdy Output Sequence miała zbyt wiele linii.
 3. Komendy przeformatowujące tekst Output Sequencer nie utrzymywały tej samej linii na górze podglądu.
 4. W graficznym edytorze sekwencji, jeśli usunięto impuls oznaczony jako nielegalny, poprzez przesunięcie go poza obszar podglądu, elementy dezaktywowane z powodu błędnego pulsu, nie ulegały aktywacji.
 5. Wycięcie lub skopiowanie zawiniętego tekstu w oknie skryptu lub sekwencji wyjściowej, kopiowało tylko pierwszą linię zawiniętego tekstu. Teraz cały zawinięty tekst jest kopiowany lub wycinany.
 6. Optymalizacja podglądu histogramu mogła brać pod uwagę słupki znajdujące się poza wyświetlanym obszarem.
 7. Optymalizacja podglądu kanału z danymi wynikowymi, pokazującego dane typu raster, zawsze ustawiała dolną wartość osi y na 0.
 8. Okno dialogowe Sampling Configuration konsekwentniej obsługuje Cancel, teraz cofa również zmiany w ustawieniach wzmacniacza.
 9. W oknie dialogowym Sampling Configuration, Reset, teraz resetuje również ustawienia wzmacniacza.
 10. Podczas rejestracji eksportowania danych do pliku MATLABTM nie była ustawiana lista kanałów.
 11. Jeżeli otworzysz skrypt stanowiący część aktualnie skompilowanego systemu skryptowego, wszystkie punkty przerwania ustawione w pliku będą wyświetlane.
 12. Gdy uruchamiałeś próbkowanie, a ustawiony zakres Voltage interfejsu 1401 nie pasował do ustawienia 5V/10V w konfiguracji próbkowania, i postanowiłeś zmienić ustawienie tak by pasowało do 1401, próbkowanie było przerywane i pojawiał się błąd.
 13. Okno dialogowe Offline waveform output przesuwało kursor 0 bez względu na to, czy opcja Cursor 0 tracks the waveform output była odznaczona, czy nie.
 14. Jeżeli zapisywano konfigurację próbkowania, zawierającą nakładanie podglądów, lista elementów wyzwalających nie była czyszczona przed rozpoczęciem próbkowania, co doprowadzało do niespodziewanych nałożeń.
 15. Program s2video jest bardziej tolerancyjny dla urządzeń wejściowych, które w niespodziewany sposób implementują interfejs DirectShow.
 16. Jeżeli w ExportTextFormat()nie zostanie podany argumentu sep$ , jako odstęp jest ustawiany znak Tab.
 17. Komenda skryptowa SampleText() nie działała w przypadku, gdy w pliku próbkowania znajdował się kanał TextMark, a z konfiguracji próbkowania usunięto kanał TextMark.
 18. Okno dialogowe osi x nie pozwalało na wprowadzenie negatywnej lub zerowej wartości dla prawego końca osi (na przykład w podglądzie XY).
 19. W oknie dialogowym osi x, jeśli zmieniłeś oś na logarytmiczną, a potem z powrotem na nie logarytmiczną, niemożliwe stawało się ustawienie na osi ujemnego czasu początkowego.
 20. Podglądy XY nie były wykreślane poprawnie jeśli os y posiadała większą wartość na dole niż na górze.
03/2009 6.11 Nowe funkcje
 1. Teraz komenda skryptowa SSTempGet(-2) zwraca ostatni przebieg danych bez względu na to czy został wyzwolony czy nie.
 2. DlgAllow() może teraz zostać użyta do modyfikacji ustawień podczas gdy wyświetlane jest okno dialogowe użytkownika.
 3. Teraz, wyszukiwanie punktów przegięcia i procentów nachylenia, w kursorach aktywnych i komendzie skryptowej ChanSearch(), dokonuje interpolacji w celu polepszenia wartości znalezionego czasu.
 4. Wyszukiwanie pików i minimów w podglądzie wyników korzysta teraz z parametru Maximum width.
 5. Okna dialogowe użytkownika, zawierające wybór kanałów udostępniający opcję Selected, teraz wyświetlają listę wybranych kanałów.
 6. W komendzie skryptowej FitNLUser(), próby ustawienia punktu przerwania w funkcji użytkownika są teraz ignorowane, a próby użycia interaktywnych funkcji Interact(), Toolbar(), Debug(), DlgShow() lub Yield() powodują wygenerowanie błędu. Poprzednio wszystkie te akcje powodowały zatrzymanie skryptu bez żadnego wyjaśnienia.
 7. Począwszy od wersji 6.10 kod próbkowania wykrywał zdarzenia i znaczniki znajdujące się w tym samym czasie lub nie będące w kolejności. Ostrzeżenia dotyczące tych przypadków są teraz rozdzielone do informacji ’same time’ (niezbyt poważne) i ’out of order’ (coś jest nie tak) i podają ostatni kanał oraz czas, w którym błąd został wykryty.
 8. Podczas importu danych tekstowych, komenda skryptowa FileConvert$() przegląda folder w poszukiwaniu pliku konfiguracyjnego o nazwie Txt_Def.cim. Możesz utworzyć ten plik przy pomocy interaktywnego importu danych.
 9. Podczas importu danych binarnych, komenda skryptowa FileConvert$() przegląda folder w poszukiwaniu pliku konfiguracyjnego o nazwie Bin_Def.bib. Możesz utworzyć ten plik przy pomocy interaktywnego importu danych.
 10. Importer danych Neuroscan został rozszerzony tak by konwertować 32 bitowe dane SynAmps2 i radzić sobie nawet ze 128 kanałami.
 11. Importer danych Bionics/Cyberkinetics może teraz zapisywać zdarzenia z dołączonymi wartościami w postaci danych typu Marker.
 12. Pojawiła się wstępna wersja importera dla plików danych TMS International *.S00.
Usunięte błędy
 1. Użycie w DlgString() argumentu sel$ powodowało ignorowanie argumentu legal$. Również, jeśli zdefiniowałeś legal$, wyłączane były Ctrl+C, Ctrl+V i Ctrl+X, ale kliknięcie prawym przyciskiem myszy i użycie Paste mogło dodawać nielegalne znaki.
 2. Jeśli oś y posiadała skalę logarytmiczną to nie działało poprawnie powiększanie poprzez zaznaczenie obszaru myszką.
 3. Jeśli wpisałeś nowy znak z klawiatury lub znacznik typu TextMArk podczas gdy otwarte było okno dialogowe Fitting, jego zawartość ulegała zresetowaniu do ostatno użytych parametrów dopasowania.
 4. Argument flags% komendy ScriptRun() nie działał poprawnie.
 5. Sprawdzanie limitów w polach DlgReal() teraz wykorzystuje podaną precyzję numeryczną do formatowania łańcuchów znaków z poprzednimi, minimalnymi i maksymalnymi wartościami.
 6. Cofnięcie zwiększenia rozmiaru kropki w podglądzie XY nie było wykonywane poprawnie.
 7. Cofnięcie Standardowego sposobu wyświetlania w podglądzie XY teraz powoduje przywrócenie trybu rysowania i łączenia punktów.
 8. Wczytywanie konfiguracji z wersji przed 6.05 nie wyłączało nowych optymalizacji, dodanych w wersji 6.05.
 9. Komenda skryptowa PlayWaveCopy()blokowała i odblokowywała pamięć częściej niż było to konieczne dla dużych transferów danych.
 10. Dwukrotne zwiększenie i pomniejszenie zakresu osi x w trybie Logarytmicznym działa teraz poprawnie.
 11. Niezmienione granice filtrów mogą teraz zostać zapisane z okien dialogowych Filter Setup.
 12. Wsteczne wyszukiwanie cech ChanSearch() w podglądzie wyników, teraz działa poprawnie.
 13. Komendy klawiszowe Esc (przerwij skrypt) i Ctrl+Break (porzuć wykreślanie lub przetwarzanie) mogły działać gdy Spike2 nie był aktywną aplikacją.
 14. Zakładka Resolution w oknie konfiguracji próbkowania mogła wyświetlać niepoprawne tempo próbkowania dla kanałów WaveMark jeżeli nie mogły być spełnione obostrzenia próbkowania.
 15. W graficznym edytorze sekwencji, ustawienie pulsu DAC Single pulse, amplitude change on repeat z ujemną zmianą nie generowało żadnych zmian.
 16. W graficznym edytorze sekwencji niepoprawnie działało ustawienie rampy DAC na wartość pełnej skali DAC.
 17. Nie działało wyszukiwanie cech Outside thresholds i Within thresholds w kanale zdarzeń wykreślanym w postaci wykresu tempa lub częstotliwości.
 18. Wyświetlanie kanału wirtualnego zawierającego złą wartość (nieskończoność lub nienumeryczny znak) mogło powodować, na niektórych kartach graficznych z włączoną akceleracją sprzętową, dziwne zaburzenia grafiki lub opóźnienia.
 19. Gdy użyto funkcji skryptowej FileSaveAs() ze ścieżką, która nie istniała lub zawierała nielegalne znaki, wyświetlana była informacja informująca użytkownika o problemie, ale funkcja nie zwracała kodu błędu. Teraz zwracany jest ujemny kod błędu.
 20. Funkcje skryptowe Draw() i XRange(), użyte z dwoma argumentami, w podglądzie wyników wykreślonym z logarytmiczną osią x, nie działały poprawnie, a nawet mogły wywoływać błąd "Out of memory".
 21. Jeśli użyto znaków Tab w tekście okna dialogowego użytkownika lub Message(), obliczanie przestrzenie ekranu było nieprawidłowe.
 22. Rejestrowanie CursorLabel() i HCursorLabel() jest teraz wykonywane poprawnie.
 23. Tworzenie kanału wirtualnego powodowało niepotrzebne odświeżenie ekranu.
 24. Importer danych EDF (European Data Format) teraz importuje dane BDF z poprawną rozdzielczością amplitud.
 25. Importer danych tekstowych teraz importuje dane z częstotliwością próbkowania poniżej 4 Hz. Poprzednio interwał próbkowania był niepoprawny.
 26. Okno dialogowe TextMark wyświetlało nieprawidłowy numer kanału w tytule okna.
 27. Jeżeli skrypt tworzył okno dialogowe użytkownika lub używał komendy Message() i użytkownik klikną prawym przyciskiem myszy by otworzyć menu kontekstowe, wejście myszy było tracone zarówno dla menu kontekstowego jak i dla nowego okna.
Zmiany
 1. Zawsze opisywano, że przestarzałe instrukcje sekwencera CALLn, LD1RAN, DBNZn, LDCNTn używają zmiennych V33-V36. W rzeczywistości zawsze używały V61-V64.
10/2008 6.10 Nowe funkcje
 1. Sterowniki urządzeń 1401 są teraz podpisywane cyfrowo. Pozwala to instalować sterowniki na 64-bitowych systemach Vista.
 2. Komenda skryptowa U1401Open(),w systemach z podłączonymi kilkoma urządzeniami 1401, pozwala teraz określić, który interfejs 1401 ma być użyty.
 3. Kod próbkowania teraz już wykrywa zdarzenia i znaczniki, które pojawiły sie tak blisko siebie, że otrzymały ten sam czas próbkowania. To może się zdarzyć przy niestabilnych przełącznikach lub gdy jest niska rozdzielczość czasowa próbkowania. Zostaniesz ostrzeżony o tym gdy próbkowanie się zakończy. Takie pliki mogą powodować kłopoty ponieważ biblioteka Son określa, że wszystkie zdarzenia w jednym kanale powinny występować w różnych czasach. Program SonFix może to naprawić przez ustawienie jednoczesnych zdarzeń tak, by były tak blisko siebie, jak tylko pozwala na to rozdzielczość czasowa pliku.
 4. Funkcja skryptowa ATan() może być użyta z dwoma argumentami wektorowymi.
 5. Funkcja fali wirtualnej ATan() może zostać użyta z dwoma argumentami wektorowymi. Jest to użyteczne gdy pozycje x i y są proporcjonalne do sinusa i kosinusa, a chcesz je przekonwertować do kąta.
 6. Komenda skryptowa Val() teraz zaakceptuje heksadecymalne wartości całkowite (bez znaku) oprócz akceptowanych wcześniej wartości zmiennoprzecinkowych i całkowitych cyfr dziesiętnych.
 7. Importer dla Alpha MED Sciences (MED64) został rozszerzony tak, by rozpoznawać format danych surowych MOBIUS.
 8. Została dodana komenda skryptowa SampleKeyMark().
 9. Teraz dostępny jest importer plików *.DAT firmy HEKA.
 10. Została dodana komenda skryptowa The SampleKeyMark().
Usunięte błędy
 1. W oknie dialogowym Fit Dialog, komenda Ctrl+C (Kopiuj) działała jedynie w zakładce wyników.
 2. Możliwe było zawieszenie Spike2 poprzez użycie komendy PlayOffline(), a następnie wyjście ze Spike2 podczas odtwarzania fali.
 3. Jeżeli podczas próbkowania danych przesunięto podgląd z końca pliku na starsze dane, a następnie powiększono podgląd, położenie lewej krawędzi podglądu ulegało zmianie.
 4. Dopasowanie do rosnącej funkcji wykładniczej, a następnie manualne ustawienie parametrów dopasowania tak, by skierować krzywą do zmiennoprzecinkowej nieskończoności, powodowało błąd krytyczny (blue screen) systemu graficznego Windows.
 5. Argument sigd% komendy skryptowej Str$(), ustawiony na wartość ujemną, teraz działa zgodnie z dokumentacją.
 6. Możliwe było zawieszenie Spike2 poprzez użycie komendy MatLabOpen() na systemie, w którym MATLAB nie został zainstalowany.
 7. Komenda MatLabGet() nie pracowała poprawnie z jednowymiarowymi macierzami Spike2, ponieważ wszystkie macierze MATLAB mają przynajmniej 2 wymiary.
 8. MatLabGet() i MatLabPut() nie diałały poprawnie ze zmiennymi łańcuchowymi.
 9. Pomiary, wykonywane przy pomocy ChanMeasure() i okna dialogowego Cursor Regions, na kanale zdarzeń wyświetlanym w trybie Rate, obejmowały słupek (bin) zawierający czas początkowy i końcowy. Teraz pomiary kończą się na słupku poprzedzającym ten zawierający czas końca. Oznacza to, że jeżeli ustawisz parę kursorów dokładnie na początku i końcu słupka to pomiar zostanie wykonany na jednym słupku pomiędzy kursorami. Inaczej mówiąc, pomiar pomiędzy czasem A do B plus pomiar pomiędzy czasem B i C (A<B<C) jest równoważny pomiarowi pomiędzy A i C.
 10. Możliwe było zawieszenie Spike2 gdy wyświetlane było okno dialogowe wzmacniacza.
 11. Gdy podgląd był zapisywany jako plik Metafile o wyższej rozdzielczości niż rozdzielczość ekranu, oś x mogła posiadać zbyt wiele znaczników podziałki.
 12. Zapisywanie pliku Metafile teraz przycina wszystkie linie programowo, zamiast polegać na systemie graficznym by przyciąć linie przy wycinaniu obszarów. Poprzednio pliki Metafile mogły zostać poprawnie przetworzone podczas wklejania jako obrazek do Worda (dla przykładu), ale problemy mogły się pojawić podczas importowania do programu graficznego. A to dlatego, że programy graficzne zwykle ignorują przycinane obszary, co powoduje, że linie wychodzą poza obszary rysowania. Skutkiem ubocznym jest to, że krzywe nie stanowią teraz pojedynczego obiektu po zaimportowaniu do programu graficznego.
 13. Zmienianie zakresu osi Y lub jej skalowania, w trybie nadrysowywania 3D, teraz działa poprawnie.
 14. Zmieniliśmy sposób zaokrąglania czasu podczas przenoszenia danych pomiędzy plikami o różnej podstawie czasowej, przy pomocy komendy skryptowej ChanSave(). Naprawia to problem podczas przenoszenia danych ze zdarzeniem zarejestrowanym dokładnie na starcie zakresu czasu źródła. Zdarzenie takie, w wyniku zaokrąglania, czasami nie było przenoszone.
 15. Spike2 się nie zamykał i wyskakiwał błąd "file not found" jeśli plik filtbank.cfb, użyty do zapisania parametrów filtra FIR i IIR, posiadał atrybut tylko do odczytu. Teraz otrzymasz precyzyjniejsze ostrzeżenie.
 16. Jeśli wczytałeś konfigurację próbkowania z pliku danych (File menu Load configuration), jedynie pierwsze 32 kanały danych były wykorzystywane do konfiguracji. Teraz wszystkie kanały są brane pod uwagę.
 17. W zakładce Mode okna dialogowego Sampling Configuration, pola wyświetlane po wybraniu trybu Triggered są teraz poprawnie włączane i wyłączane.
 18. Mogły powstać dwa narastające lub dwa opadające przejścia, jeśli rejestrowałeś kanał zdarzeń progowych i wyłączyłeś zapis na dysk powodując powstanie przerwy w danych. Jeżeli wyświetliłeś fragment danych zawierający dane przed i po takiej przerwie, dane po przerwie mogły być odwrotnie wykreślone. Usunęliśmy przyczynę problemu ale pliki, które zawierają ten problem będą wciąż wykreślane nieprawidłowo.
 19. W skrypcie, jeśli wartość zmiennoprzecinkowa została przypisana do liczby całkowitej, a wynik wyniósł -2147483648 (najmniejsza możliwa wartość całkowita), było to nieprawidłowo oznaczane jako błąd.
 20. Mogły powstawać błędy rysowania kanału wirtualnego podczas próbkowania, jeśli zostało uruchomione przetwarzanie kanału wirtualnego lub jakiegokolwiek kanału będącego źródłem dla kanału wirtualnego.
 21. Jeśli, przy pomocy grupy komend PlayWave...(), ze źródła zmiennoprzecinkowego odtwarzałeś falę, konwersja do 16-bitowych wartości DAC była przeprowadzana poprzez przycinanie zamiast zaokrąglania. Teraz konwersja jest wykonywana poprzez zaokrąglanie, co skutkuje lepszą reprezentacją danych, szczególnie przy niskich amplitudach.
 22. Położenie tytułu osi y w oknie Overdraw 3D zostało ulepszone.
 23. Możliwe było przepełnienie bufora wyjścia szeregowego.
 24. W podglądzie tekstowym, drukowanie aktualnego zaznaczenia drukowało więcej niż chciano, a drukowanie zakresu stron nie działało.
Zmiany
 1. Maksymalna długość nazwy pliku, w zakładce Automation okna dialogowego Sampling Configuration, została zwiększona z 20 do 23 znaków.
 2. Maksymalna długość wynikowego łańcucha znaków, w komendzie MatLabEval(), została zwiększona z 119 do 511.
 3. Maksymalna liczba lokalnych zmiennych i stałych, jakie można zadeklarować w skrypcie, została zwiększona z 7000 do 12000, a maksymalna liczba globalnych zmiennych i stałych została zmniejszona z 15000 do 10000. Zrobiono to ponieważ użytkownik, w 1.5MB skrypcie, natknął się na limit lokalnych zmiennych.
 4. Program SonFix testuje i naprawia pliki z danymi. W szczególności może sprawdzić kanał zdarzeń pod kątem tego czy zdarzenia posiadają prawidłową kolejność; bloki danych zawierające więcej niż 20% zdarzeń w nieprawidłowym ułożeniu, są kasowane. Test oznaczał kolejne zdarzenia pojawiające się w tym samym czasie, jako nieprawidłowe, co mogło powodować wypadanie bloków danych. Teraz akceptowane są kolejne zdarzenia w tym samym czasie, aby uniknąć usuwania danych, które potencjalnie można odzyskać.
 5. Zachowanie się komendy SerialWrite() zostało zmodyfikowane dla przypadków, gdy jest brak miejsca w buforze wyjścia.
06/2008 6.09 Nowe funkcje
 1. Teraz możliwe jest nadrysowanie danych podglądu czasu, zarówno on-line jak i offline, w celu porównania odpowiedzi na stymulację. Nadrysowane ramki danych mogą być przedstawione, jako podgląd 3D (trójwymiarowo). Okno dialogowe Display Trigger oraz komenda skryptowa ViewTrigger() zostały rozszerzone tak by zawierały nowe funkcje.
 2. Nowe okno dialogowe Overdraw List oraz funkcja skryptowa ViewOverdraw() dodaje zakres zdarzeń, jako nadrysowane punkty wyzwolenia.
 3. Nowe okno dialogowe Overdraw 3D oraz komenda skryptowa ViewOverdraw3D() kontrolują podgląd 3D.
 4. Okno dialogowe Edit WaveMark, wyświetlane online, jest wydajniejsze podczas wyświetlania niewyzwalających danych. By z tego skorzystać upewnij się, że masz najbardziej aktualną wersję firmware.
 5. Ta wersja Spike2 zachowuje się lepiej, jeśli zostanie otwarta bardzo duża liczba okienek i kanałów, a zasoby systemowe zostaną przekroczone. Poprzednie wersje znacznie zwolniłyby i mogłyby przestać reagować.
 6. Jeśli twój system nie jest w stanie zablokować wystarczającej ilości pamięci na potrzeby pobierania danych, zostanie wygenerowana specyficzna informacja o błędzie, sugerująca rozwiązanie problemy, a nie jak poprzednio błąd -544, który trzeba odszukać w helpie systemu.
 7. Nowa komenda skryptowa DlgMouse() ustawia początkową pozycję wskaźnika myszy, gdy użyta zostanie komenda DlgShow().
 8. Importer kodu ASCII (tekst) został rozszerzony tak, by rozpoznawać przerwy w danych wejściowych.
 9. Importer Neuralynx został uaktualniony tak, by czytać najnowszy format danych.
Usunięte błędy
 1. Możliwe było zawieszenie Spike2, jeśli wczytano plik konfiguracyjny z uszkodzoną sekwencją graficzną, a następnie użyto przycisku Reset w oknie dialogowym Sampling Configuration albo komendy skryptowej SampleClear().
 2. W oknie dialogowym Sampling Configuration, przycisk Reset w zakładce Channels mógł pozostawiać niektóre stare wartości. W szczególności ustawienia fal w zakładce Play waveform były wymazywane, ale nie były poprawnie usuwane z okna dialogowego.
 3. Teraz będziesz pytany czy chcesz zapisać podgląd tekstowy, który został zmodyfikowany przez skrypt (by dopasować zachowanie do wersji 5 Spike2).
 4. Eksporter danych MATLABTM generował fałszywy błąd, jeśli kanał nie posiadał punktów danych. Dane z innych kanałów były wciąż eksportowane.
 5. Częstotliwości próbkowania nie były optymalizowane, jeśli uaktywniony został tryb Burst, w zakładce Resolution okna dialogowego Sampling configuration, a następnie odznaczono opcję WaveMark divider w sekcji Disable for compatibility. Teraz, jeśli ta opcja zostanie odznaczona, opcja Burst mode zostanie ukryta; tryb Burst wymaga, aby ta opcja była włączona. Komenda skryptowa SampleOptimise() miała podobny problem; teraz wyłączenie opcji WaveMark divider również wyłącza tryb Burst.
 6. Komenda skryptowa ViewTrigger() teraz umożliwia użycie ujemnych czasów przed wyzwoleniem. Jest to dopasowane do funkcjonowania okna dialogowego Display Trigger.
 7. Podgląd kanałów Filled XY nie był wykreślany poprawnie, jeśli kanał miał więcej niż 4000 punktów.
 8. Przycisk Apply to All w oknie dialogowym Editor Settings nie dawał żadnego efektu, jeśli ustawienie okna dialogowego pasowało do aktualnego podglądu tekstowego.
 9. Teraz można ustawić konfigurację próbkowania, która dokonuje pomiarów do kanału lub podglądu XY na duplikacie, jako źródle danych. Poprzednio można to było ustawić podczas próbkowania, ale pomiary nie były odtwarzane, jeśli próbkowanie uruchomiono jeszcze.
 10. Jeśli została użyta zakładka Automation okna dialogowego Sampling Configuration do przypisania nazw do plików danych, plik zasobów był tworzony dla każdego pliku, nawet, jeśli nie zapisano pliku danych.
 11. Możliwe było zawieszenie Spike2 przez utworzenie, przy użyciu liniowej lub sześciennej interpolacji, średniej krzywej posiadającej więcej niż 16384 biny na kanał.
Zmiany
 1. Teraz, w oknie dialogowym Display Trigger ustawia się stronicowy tryb wyświetlania poprzez wybór Paged display, a nie No Channel.
 2. Komenda ScriptRun()nie dawała możliwości użycia argumentu flags%.
 3. Okno pomocy, otwierane w oknie skryptowym po naciśnięciu przycisku F1 jest teraz ustawiane z opcją Always On Top.
04/2008 6.08 Nowe funkcje
 1. Wersja 6.08 Spike2 obsługuje wydajniejszą metodę transferu danych dla Micro1401 mk II, Power1401 i Power1401 mk II. Największa poprawa dotyczy interfejsu USB. By używać tej nowej metody, firmware musi zostać zaktualizowany do najnowszej wersji.
 2. Jeśli dane są próbkowane przy pomocy Micro1401 mk II, Power1401 lub Power1401 mk II, a firmware został zaktualizowany, w Spike2 jest nowy pasek Sample Status prezentujący informacje o przechwytywaniu danych. Pasek Sample Status jest dostępny z poziomu skryptu poprzez komendy App() lub SampleHandle().
 3. Zmodyfikowane pliki skryptowe #include są teraz automatycznie zapisywane, jeśli w zakładce Preferences menu Edit została zaznaczona opcja zapisywania zmodyfikowanych plików skryptów podczas ich uruchamiania.
 4. Komendy Copy As Text i Copy Spreadsheet menu Edit, użyte w podglądzie czasu, wyświetlają listę kanałów do skopiowania.
 5. Drukując nagłówek lub stopkę można użyć && by wydrukować znak &.
 6. Oś y kanału zmienia się w pasek skali, jeśli jest zbyt mało miejsca by wyświetlić etykiety głównych znaczników osi.
 7. Jeśli plik ze skryptem lub sekwencją wyjściową jest oznaczony, jako tylko do odczytu lub znajduje się na nośniku zabezpieczonym przed zapisem, nie można zmienić go w Spike2. Ma to zapobiec przypadkowym modyfikacjom pliku.
 8. Spike2 dostosowuje kolor danych i tekstu, jeśli został on ustawiony na zbyt podobny do tła. Nowa opcja w zakładce Preferences menu Edit pozwala temu zapobiec, tak by uzyskać żądane kolory (nawet, jeśli oznacza to, że obiekty będą niewidoczne).
 9. Jest nowy importer danych z plików Delsys EMG, Mindset 16/24 (NeuroPulse-Systems LLC) i plików danych MindWare MW (MindWare Technologies Ltd).
 10. Importer EDF został rozszerzony tak by importować kanały zdarzeń z bodźcami wyzwalającymi, tak jak to jest używane przez BIOSEMI.
 11. Importer MC_Rack może teraz importować kanały zdarzeń z danych cyfrowych zapisanych jako sygnał falowy.
 12. Importer Bionic teraz odczytuje format ciągłych kanałów NEURALCD.
 13. Importer Plexon może teraz importować kanały danych typu STROBED.
 14. Importer .WAV może teraz importować dane 24 bitowe, jako kanały RealWave. 8 i 16 bitowe dane wciąż są importowane, jako Waveforms.
 15. Komenda skryptowa ChanOrder() pozwala przenosić kanały w oparciu o ich pozycję jak również numer kanału.
 16. Teraz kanały wirtualne dopuszczają Ln() i Exp() jako funkcje matematyczne.
 17. XLow() i XHigh() mogą być teraz użyte w podglądzie tekstowym by wyświetlić pierwszy widoczny wers lub następny po ostatnim widocznym wersie.
 18. Draw(n) może być użyta w podglądzie czasu by wyświetlić n-tą linię na samej górze podglądu.
 19. Okno dialogowe Display Trigger w menu View oraz komenda skryptowa ViewTrigger() pozwalają ustawić opóźnienie pomiędzy bodźcem wyzwalającym, a aktualizacją kursorów. To pozwala na przeszukiwanie aktywnymi kursorami danych po wyzwoleniu; bez tego opóźnienia, dane po bodźcu wyzwalającym mogłyby być jeszcze nie pobrane.
 20. Skrypty do tworzenia i odtwarzania burstów tonowych, szumowych, kliknięć i innych fal, podczas rejestracji danych, są teraz zamieszczone w folderze skryptów (WaveMake.s2s, WavePlay.s2s).
 21. Skrypt MergeFiles.s2s w folderze skryptów umożliwia łączenie kilku podglądów czasowych w jeden plik danych oraz kopiowanie i wklejanie danych pomiędzy otwartymi podglądami czasu.
 22. Kolor kursora tekstowego jest teraz kolorem pierwszego planu ustawionego w stylu domyślnym. Jeśli lubisz ciemne tło tekstowe, ustaw domyśle tło na ciemny, a kolor pierwszego planu na jasny kolor.
 23. Przeciągnięcie i upuszczenie pliku z konfiguracją próbkowania (*.s2c) do głównego okna Spike2 ustawia aktualną konfigurację próbkowania.
 24. App(-4) teraz zwraca liczbę operatorów systemowych utrzymywanych przez Spike2. App(-5) zwraca liczbę systemowych obiektów graficznych będących w użyciu Spike2. Te komendy są wykorzystywane w celu systemowego debugowania.
 25. Nowa komenda skryptowa DebugHeap() została dodana do systemowego debugowania.
Usunięte błędy
 1. Kompilowanie skryptu zawierającego błąd składniowy teraz już nie usuwa przerwań (breakpoints).
 2. Błąd składniowy w pliku dołączanym (#include) powodował otwarcie tego pliku na błędnej linii. Jeśli jednak błąd został poprawiony, niemożliwe było zapisanie zmienionego pliku.
 3. Użycie okna dialogowego konfiguracji kanałów, do ustawienia pobierania danych TextMark poprzez złącze szeregowe o prędkości 115,000 bodów nie dawało pożądanego efektu.
 4. Rozpowszechniany ze Spike2 skrypt ListErrs.s2s, wyświetlający wszystkie kody błędów, został ulepszony i poprawiony. Dziękujemy Gavinowi Perry za wprowadzone zmiany.
 5. Wyzwalana grupa kanałów, w oknie dialogowym konfigurującym próbkowanie, nie mogła być usunięta.
 6. Usunięcie znajdującego się na wierzchu kanału, z grupy nadrysowanych kanałów z zablokowaną osią y i kursorem horyzontalnym, mogło zawiesić Spike2.
 7. Przesuwanie osi y kanału z horyzontalnym kursorem, podczas przewijania obrazu (na przykład w trakcie próbkowania) powodowało nieprawidłowe rysowanie kursora.
 8. Próba pobierania danych w trybie burst przy pomocy 1401plus lub micro1401 teraz powoduje wygenerowanie błędu. Te urządzenia nie obsługują trybu burst.
 9. Możliwe było nakładanie się etykiet głównych znaczników podczas próbkowania, jeśli trwało ono długi czas w porównaniu do szerokości wyświetlanego obrazu.
 10. Znaczniki końca osi były o jeden pixel zbyt szerokie, jeśli oś y była wykreślana grubą linią, jako pasek skali.
 11. Punkt 0 na osi y mógł być wyświetlany jako "-" lub nie wyświetlany wcale.
 12. Jeśli użyto DlgValue$() w oknie dialogowym użytkownika aby zmienić pole tekstowe posiadające listę możliwych do wyboru wartości alternatywnych, pole mogło się zmienić, ale wynik z DlgShow() mógł być wciąż poprzednią wartością.
 13. Przytrzymanie klawiszy Ctrl+Alt i kliknięcie na pikselu pomiędzy dwoma kanałami, w podglądzie czasu lub wyników, mogło zawiesić program.
 14. Wyjście falowe offline w menu Sampling oraz komenda skryptowa PlayOffline() nie działały, jeśli urządzeniem wyjściowym był Power1401 mkII.
 15. Komenda skryptowa ViewTrigger(-5) nie zwracała akcji kursora 0.
 16. Przycisk Apply to All w ustawieniach edytora skryptów, sekwencji i tekstu teraz działa.
 17. Zatrzymanie próbkowania z wyłączonym zapisem na dysk, na jednym lub kilku kanałach, mogło wygenerować nieprawidłowo zamknięty plik danych. Narzędzie SonFix może naprawić takie pliki bez utraty danych. Plik z tym błędem może dziwnie zachowywać się w Spike2 dopóki nie zostanie naprawiony.
 18. Okna dialogowe kanałów wirtualnych, konwertujące chwilową częstotliwość i dane RealMark do fali, nie akceptowały 0 w polu Maximum Gap.
 19. Jeśli eksportowany był podgląd czasu do pliku MatLab z pliku smr o uszkodzonym kanale, kanał nie był eksportowany, ale nie pojawiało się żadne ostrzeżenie.
Zmiany
 1. Używając komendy sekwencera CHAN by ustawić zliczanie zdarzeń dla kanału znaczników cyfrowych (channel 32), trzeba było użyć CHAN Vn,30. Teraz powinno się użyć CHAN Vn, 32.
01/2008 6.07 Nowe funkcje
 1. Komenda skryptowa SerialWrite() nie czeka, aż napisany tekst zostanie przesłany do portu szeregowego.
 2. Jest więcej informacji on-line dotyczących wartości J3 generowanej przez grupowanie KMeans, jak również dostarczamy skalowaną wersję J3, co może być użyteczne przy szacowaniu liczby skupisk.
 3. menu Edit okna dialogowego Clustering znajduje się nowa opcja służąca do kopiowania do notatnika informacji o skupisku.
 4. Zakładka Results, w oknie dialogowym dopasowywania krzywych, teraz wyświetla jednostki każdego współczynnika.
 5. Komentarze w liniach #include skryptu są teraz kolorowane. Jednak, znak ’ w dołączonym pliku będzie traktowany, jako rozpoczynający komentarz.
 6. Teraz, odznaczenie Lock Axes w oknie dialogowym Y axis ma natychmiastowe działanie. Poprzednio trzeba było użyć przycisku Draw.
 7. Importer plików Plexon teraz importuje wszystkie zdarzenia, jako dane typu TextMark tak, aby wszystkie zakodowane informacje były dostępne.
 8. Importer plików WAV już nie wymusza by interwał próbkowania był całkowitą liczbą mikrosekund.
Usunięte błędy
 1. Wartość J3 wyświetlana po grupowaniu KMeans była skalowana niepoprawnie.
 2. W wersji 6.06, Ctrl+U nie rozszerzało osi x wokół centrum ekranu.
 3. Zdeaktywowane przełączniki DlgXValue()w oknie dialogowym użytkownika były aktywowane po przemieszczeniu się kursora.
 4. Jeśli w oknie dialogowym kanałów wirtualnych, okres generowania fali został ustawiony na mniej niż 2 próbki, wirtualna fala nie była generowana. Teraz to generuje informację o błędzie.
 5. W wersji 6.06, pole Tick subdivisions mogło być ustawione niepoprawnie, jeśli został otwarty plik danych ze skojarzonym plikiem zasobów i otworzono okno dialogowe X axis.
 6. Komenda skryptowa Convert DOS w menu Script dokonywała konwersji, po czym wyrzucała jej wynik.
 7. W sekwencerze wyjścia, ciągi pulsów ze zdefiniowaną etykietą nie produkują wielokrotnych etykiet w sekwencji.
 8. Wyeksportowane do MATLABTM dane w słupkach mogły zawierać to samo zdarzenie w przyległych słupkach.
12/2007 6.06 Nowe funkcje
 1. W podglądach Result i XY można teraz wybrać by dane były wyświetlane przy użyciu skali logarytmicznej. Zarówno w oknie dialogowym X axis i Y axis można teraz odznaczyć opcję osi logarytmicznej. We właściwościach (Preference) menu Edit można ustawić ilość dziesiątek, jaka jest wyświetlana, jeśli nastąpi przełączenie do skali logarytmicznej i zawiera ona 0 lub wartość ujemną.
 2. Komendy Apply Resources, Save Resources i Global Resources mogą być teraz używane w odniesieniu do okien wynikowych i podglądów XY.
 3. Możliwe jest teraz generowanie dla plików nazw zawierających datę i czas utworzenia pliku.
 4. Próbkowanie obsługuje teraz 1401 ADC w trybie burst, co umożliwia dłuższe czasy działania z tą samą częstotliwością próbkowania lub też wyższą częstotliwość próbkowania przy tej samej rozdzielczości czasowej. Komenda skryptowa SampleOptimise() została odpowiednio rozszerzona.
 5. We właściwościach (Preference) menu Edit można ustawić by oś Y nie ulegała inwersji, gdy jest przeciągana w celu przeskalowania danych.
 6. Kanały znaczników (Marker, RealMark, TextMark i WaveMark) posiadają cztery kody znaczników. Można teraz wybrać, który z nich jest użyty podczas wykreślania danych w podglądzie czasu. Można również wybrać by kody znaczników były zawsze wyświetlane, jako dwa znaki szesnastkowe. Można to zrobić przy pomocy nowych przełączników w oknie dialogowym wykreślania kanałów oraz przy pomocy komendy skryptowej MarkShow().
 7. Okno dialogowe TextMark wyświetla kody tylko w postaci szesnastkowej, jeśli kanał jest ustawiony tak by używał kodów szesnastkowych.
 8. Informacja o błędzie dostarcza więcej danych diagnostycznych w przypadku, gdy Spike2 ma problem z przeniesieniem pliku utworzonego w trakcie próbkowania do miejsca jego końcowego przeznaczenia.
 9. Podczas drukowania lub kopiowania matrycy spajka z okna sortowania spajków, można teraz wybrać by były pokazane osie.
 10. Okna sortowania spajków w oparciu o matryce pokazują teraz w postaci cyfry liczbę potwierdzonych matryc.
 11. Komendy skryptowe SampleCalibrate(), SampleTextMark() i SampleWaveMark() teraz zwracają informacje.
 12. Nowa komenda skryptowa SampleChanInfo() zwraca informację na temat kanałów w konfiguracji próbkowania.
 13. Komenda skryptowa SampleComment$() może teraz ustawiać i pytać o etykietę oraz komentarz paska Sample Bar ustawionego w konfiguracji próbkowania.
 14. Nowa komenda skryptowa SampleConfig$() zwraca nazwę pliku, z którego wczytano Konfigurację Próbkowania.
 15. Rozszerzono komendę skryptową SampleSequencer() tak by zgłaszała i ustawiała tryb sekwencera.
 16. W graficznym edytorze sekwencji można teraz zduplikować istniejący puls poprzez kliknięcie i przeciągnięcie pulsu, przy jednoczesnym wciśnięciu przycisku Ctrl.
 17. W graficznym edytorze sekwencji można teraz ustawiać ciągi pulsów i sinusoidy zarówno poprzez częstotliwość, jak i interwał.
 18. Akcja zapisywania sekwencji graficznej jest teraz rejestrowana.
 19. Okno dialogowe Memory buffer Import posiada teraz przycisk Apply, tak więc można importować dane bez zamykania okna. Pamięta ono również ostatnią skalę czasową, jakiej użyto w sesji Spike2.
 20. Komendy skryptowej ChanSearch() można teraz używać w podglądzie wyników.
 21. Poziomy pasek przesuwania w podglądzie tekstowym śledzi szerokość bardzo długich wersów.
 22. Dodaliśmy ramki zmieniające wymiary okien dialogowych Cursor values, Cursor regions i Show/hide channels by było jasne, że można zmieniać ich rozmiar. Poprawiliśmy również działanie pasków przesuwania w obu oknach dialogowych kursorów.
 23. Nowa komenda skryptowa DlgGetPos() zwraca pozycję zdefiniowanego przez użytkownika okna dialogowego.
 24. Komenda skryptowa WindowGetPos() posiada dodatkowy, opcjonalny argument by pasować do komendy Window().
 25. Obie komendy skryptowe Window() i WindowGetPos() są teraz funkcjami.
Usunięte błędy
 1. W wersji 6.05, wyłączenie 10MHz rozdzielczości zegara w opcjach okna dialogowego Sampling configuration nie zawsze powodowało przeliczenie tempa próbkowania w zakładce Resolution.
 2. Jeśli użyto komendy Apply Resources, dodawała ona jakieś kursory w pliku zasobów, ale nie usuwała tych, które były już obecne.
 3. W edytorze tekstów użycie komendy Replace All do podmiany tekstu na tekst zawierający fragment oryginału (np.: zamień MyVar na MyVar1) powodowało zawieszenie Spike2.
 4. W pliku dłuższym niż połowa maksymalnego możliwego czasu, podgląd sonogramu mógł sobie nie poradzić z wyświetleniem danych poza połową maksymalnego czasu.
 5. Ponowne ponumerowanie kursorów horyzontalnych mogło zawiesić Spike2 jeśli kursory te nie miały kolejnych numerów począwszy od 1.
 6. Zmiany w sposobie obsługi przez Microsoft Outlook Express współdzielonych plików, zablokowały działanie komendy Send Mail na plikach danych Spike2. Teraz tworzymy kopię pliku danych przed wysłaniem. To może być dość wolne w przypadku dużych plików i wymaga miejsca na dysku dla 2 dodatkowych kopi pliku z danymi.
 7. Kompilator skryptów wykrywa błędy w użyciu macierzy, które poprzednio zostałyby wykryte dopiero podczas uruchomienia skryptu. Dla przykłady: var x, y[3]; x := y; teraz wygeneruje błąd podczas kompilacji.
 8. W wersji 6.05, podczas przesuwania poziomego kursora w podglądzie czasu przewijającym się w bok z powodu komendy Rerun lub próbkowania, kursor był nieprawidłowo wymazywany.
 9. Jeśli oś była wyświetlana, jako słupek skali, numer wskazujący wielkość słupka był ujemny.
 10. Jeśli użyte online, okno dialogowe KMeans mogło otworzyć się z nieprawidłową wartością wagi dla z. W takim przypadku użycie przycisku OK nie skutkowało dopóki nieprawidłowa wartość nie została poprawiona.
 11. Komendy skryptowe Print(), Print$() i PrintLog() mogły generować zniekształcone wyjście, jeśli drukowały więcej niż 255 znaków.
 12. Można było zawiesić Spike2 przez zablokowanie osi Y w trzech kanałach, usunięcie jednego z kanałów, a następnie ruszenie myszką.
 13. ViewList(arg1) nie było jednoznaczne z ViewList(arg1, 0).
 14. Osie Y mogły czasami wyświetlać -0 jako etykietę dla 0.
 15. Przesunięcie osi Y w celu przeskalowania mogło odsunąć 0 z końca osi, jeśli było ono na dolnym jej końcu.
 16. W podglądzie tekstowym, komenda skryptowa FilePrint(a,b) drukowała linie od a do b+1.
 17. Jeśli użyto DlgButton() do stworzenia w oknie dialogowym użytkownika przycisku ze skojarzonym klawiszem skrótu, klawisz ten nie był wyłączany po usunięciu przycisku.
 18. Komenda skryptowa CursorActive(n%,...) wyzwalała przeszukiwanie kursorem. Teraz ta komenda jedynie ustawia tryb aktywny kursora, zgodnie z dokumentacją.
Zmiany
 1. W graficznym edytorze sekwencji, częstotliwości ciągów pulsów są definiowane poprzez interwał pomiędzy początkami kolejnych pulsów, zamiast poprzez przerwę pomiędzy końcem jednego a początkiem następnego pulsu.
 2. Znak %, który nie wprowadzał rozpoznawalnego specyfikatora formatu był usuwany podczas generowania sformatowanego wyjścia z poziomu skryptu (na przykład używając Print()). Teraz nie jest on usuwany.
 3. Jeśli zostaje zmieniony rozmiar okna aplikacji, wszystkie okna w postaci ikon (zminimalizowane) są grupowane w dole okienka. Poprzednio pozostawały one w swym oryginalnym położeniu.
 4. Komenda CursorActive(n%,...) już nie wyzwala przeszukiwania; jeśli skrypt się an tym opierał należy dodać CursorSearch(n%) po komendzie CursorActive().
09/2007 6.05 Nowe funkcje
 1. Dodano polecenie skryptowe FileTimeDateSet ().
 2. Dodano obsługę urządzenia Power1401 mk II. Jest to najnowszy model z rodziny Power1401, posiadający funkcję wielokanałowego próbkowania ADC z prędkością 1 MHz, pamięć 256 MB - 1GB oraz większą wydajność.
 3. Dokonano trzech nowych optymalizacji mających na celu usprawnienie dopasowania wymaganego i rzeczywistego tempa próbkowania oraz ulepszenia szerokości pasma próbkowania. Wprowadzono je do modelu Micro1401 mk II oraz wszystkich wersji Power1401.
 4. Polecenie skryptowe SampleOptimise() posiada dodatkowy argument służący do kontrolowania nowych funkcji optymalizacji.
 5. W oknie dialogowym analizy skupisk w trybie on-line w menu Edit wprowadzono nowe polecenie Delete, usuwające on-line spajki przy pomocy skrótu klawiaturowego Del.
 6. Podczas importu danych, w których wszystkie kanały mają ten sam interwał próbkowania, ale nie wyrażony całkowita ilością mikrosekund, filtr importu może teraz dopasować oryginalne tempo próbkowania.
 7. Podczas tworzenia nowego kanału w oknie dialogowym konfiguracji próbkowania, pole Rate próbkowania jest ustawiane w oparciu o typ kanału, a nie o wcześniej zastosowane tempo próbkowania dla kanału o tym numerze.
Usunięte błędy
 1. Poprzednio, ustawienie błędnego formatu czasu w oknie dialogowym nagłówka i stopki drukarki mogło spowodować zawieszenie programu Spike2.
 2. Polecenie Print Screen nie konwertowało odnośników godziny i daty w nagłówku oraz stopce.
 3. Polecenie Load Configuration w menu File obecnie odczytuje liczbę śladów w kanale WaveMark podczas odczytu z pliku danych.
 4. Podczas zapisywania konfiguracji próbkowania kanałów WaveMark obecnie zapisywana jest liczba śladów.
 5. Jeśli na komputerze był zainstalowany program MATLAB, to nie zawsze była dostępna opcja eksportu danych, jako pliku MATLAB.
 6. W sekwencerze graficznym polecenia oczekujące aż kanał wykroczy poza określone granice mogły skalować granice niewłaściwie, jeśli kanały miały inne wartości skali i offsetu.
 7. Zmiana kanału sygnału falowego w oknie dialogowym filtra FIR lub IIR nie aktualizowała osi częstotliwości reakcji filtra.
Zmiany
 1. Nowa optymalizacja szybkości próbkowania umożliwia próbkowanie lepiej odpowiadające wymaganemu tempu. Chociaż zwykle jest to dobre rozwiązanie, to w razie potrzeby można wyłączyć tą optymalizację, jeśli szybkość próbkowania ma odpowiadać temu z poprzednich wersji programu Spike2. Nowe funkcje są automatycznie wyłączane podczas odczytu starego pliku konfiguracyjnego.
 2. W zakładce Resolution okna dialogowego konfiguracji próbkowania, pozycja 1 MHz, same sample rate groups wcześniej znajdująca się w polu Groups, jest teraz obsługiwana przez pole wyboru Disable for compatibility: 10 MHz clock. Zmieniono także sposób przechowywania tej informacji w pliku konfiguracyjnym. Konfiguracje zapisane przez wcześniejsze wersje Spike2 są właściwie interpretowane przez wersję 6.05, jeśli jednak konfiguracja w wersji 6.05 zostanie zapisana przy odznaczonej opcji Disable 10 MHz clock , to ta informacja jest ignorowana przez wcześniejsze wersje programu Spike2.
06/2007 6.04 Nowe funkcje
 1. System pomocy został zmieniony z WinHelp (nieobsługiwany przez Vista) do kompilowanego HTML (nieobsługiwany przez Windows 95).
 2. Okna dialogowe analizy skupisk będą teraz uaktualniane o nowe spajki, podczas próbkowania.
 3. Zostały odświeżone ikony używane przez Spike dla plików danych i programów. Wszystkie pliki danych używane przez Spike2 posiadają teraz swoje własne ikony, również pliki konfiguracyjne i zawierające zasoby.
 4. Pasek narzędziowy Evaluate zapisuje listę ostatnio używanych wyrażeń. Jeżeli użyty zostanie przycisk Eval by wyświetlić wartość wyrażenia, zapisane wyrażenie nie będzie zawierało funkcji Eval() wstawianej do wyrażenia by pokazać jego wartość.
 5. Nowa funkcja skryptowa FileTimeBase() pobiera i ustawia podstawowe jednostki czasowe pliku danych. To umożliwia spowolnienie lub przyspieszenie czasu. Na przykład można spowolnić 24 godzinną rejestrację odtwarzaną 60 razy szybciej niż czas rzeczywisty, lub można ustawić podstawę czasową tak by kompensować przesunięcia czasowe pomiędzy różnymi urządzeniami rejestracyjnymi.
 6. Teraz Ctrl + podwójne kliknięcie na kanale przybliża kanał i wszystkie jego duplikaty.
 7. Można zmieniać rozmiar okna dialogowego Channel Show/Hide.
 8. Gdy do utworzenia duplikatów kanałów dla każdej matrycy zostanie użyta komenda okna dialogowego Edit WaveMark, tytuł kanału jest ustawiany na tytuł-nn, gdzie tytuł jest oryginalnym tytułem kanału (skróconym do 6-ciu znaków), a nn jest heksadecymalnym kodem matrycy.
 9. Gdy do utworzenia kanału zostanie użyte okno dialogowe New WaveMark, tytuł kanału jest ustawiany na nw-c, gdzie c jest oryginalnym numerem kanału, a komentarz kanału wskazuje źródło danych.
 10. Numery kanałów w podglądzie czasu są teraz wyświetlane w czerwonym kolorze, jeśli kanał jest modyfikowany przez jakiś proces lub filtr znaczników.
 11. Jeśli wskaźnik myszy pozostaje nieruchomo nad obszarem tytułu kanału w podglądzie czasu, wyświetlana jest wskazówka z typem kanału i komentarzem dla niego ustawionym.
 12. Kompilator skryptów radzi sobie teraz z około 16 razy większą ilością tekstu literowego. Tekst literowy jest łańcuchem znaków zawartym w cudzysłowach: "To jest tekst literowy".
 13. Podczas próbkowania, okno dialogowe Edit WaveMark pozwala ustawić on-line zakres czasu gdy nie jest w trybie "At End".
 14. Wyszukiwarka wyrażeń edytora tekstowego teraz zawiera wbudowane wyszukiwanie pustych przestrzeni, wyrazów, numerów i ich odwrotności.
 15. DlgValue() może zmieniać inkrement przyrostu w polach utworzonych przez DlgReal() i DlgInteger().
 16. Komenda Create TextMark (dostępna podczas próbkowania z włączonym kanałem TextMark) pamięta 10 ostatnich komentarzy tekstowych.
 17. Jeśli grupa nałożonych kanałów posiada zablokowaną oś y i zerowe przesunięcie, wszystkie kursory horyzontalne we wszystkich kanałach są widoczne i mogą być przesuwane. Poprzednio widoczne były tylko kursory horyzontalne należące do kanału znajdującego się na samej górze.
 18. Gdy do utworzenia nowego kanału zostanie użyty filtr cyfrowy, komentarz nowego pliku zawiera numer kanału źródłowego i opis filtra.
 19. Aplikacja SonFix została uaktualniona w celu usunięcia problemu z nieużywanymi kanałami zawierającymi usunięte bloki o nielegalnym rozmiarze.
 20. Podczas importu plików do Spike2, lista typów plików jest teraz ułożona alfabetycznie by ułatwić znalezienie konkretnego formatu.
 21. Importer DSI: Wersja 5 formatu DSI używa zaszyfrowanych plików. By odczytywać te pliki należy zakupić specjalny klucz USB DSI. Proszę skontaktować się z CED w celu uzyskania dodatkowych informacji. By odczytywać pliki w starszym formacie nie potrzebny jest ten klucz.
 22. Importer Biopac: teraz obsługuje pliki w formacie wersji 45.
 23. Importer MED64: jest teraz nowe okno wyboru do łączenia wszystkich sekcji danych w jeden ciągły strumień. Plik wyjściowy jest tworzony tak, że posiada miejsce na 128 kanałów (do 64 z nich będzie przechowywało importowane dane). To pozwala na tworzenie kanału WaveMark z każdej możliwej fali wejściowej.
 24. Importer Axon: akceptuje teraz pliki utworzone przez bibliotekę w wersji 2, używaną przez PClamp 10.
 25. Importer CED CFS: teraz poprawnie skaluje pliki zawierające kanały z danymi zapisanymi jako wartości zmiennoprzecinkowe o podwójnej precyzji (double precision floating point).
Usunięte błędy
 1. Komenda skryptowa FileOpen(), użyta z plikami zewnętrznymi, teraz daje błąd gdy pojawia się jakiś problem (na przykład, pliku nie znaleziono). Poprzednio błędy były ignorowane.
 2. Używając okna analizy skupisk do analizy ograniczonego przedziału czasu, a następnie zmienienie na późniejszy czas w oknie dialogowym Edit WaveMark, można było wywołać informację o błędzie "An invalid argument was encountered". Możliwe było wywołanie tego błędu również podczas wykonywania analizy skupisk on-line, w szczególności gdy wyłączono zapis na dysk.
 3. Jeśli użyto podglądu typu Measure to XY, z wszystkimi kanałami używającymi tej samej osi X, a następnie wykonano Copy As Text, wartości osi X mogły zostać pominięte w pliku wyjściowym jeśli punkt danych pierwszego kanału był niewidoczny.
 4. Komenda skryptowa FileSaveAs(name$, -1) i Save As w menu File użyte na niezapisanym podglądzie czasu zawsze powodowała, że Spike2 przeliczał zakres osi x. Maksymalny czas osi x to ostatni element danych zapisany w kanale który jest zapisany na dysk; kanały pamięciowe i wirtualne nie są brane pod uwagę. Poprzednio, jeśli w kanale pamięci lub wirtualnym obecne były punkty danych po danych zapisanych na dysk, po zapisaniu danych były one niepoprawnie wyświetlane na ekranie.
 5. Możliwe było zawieszenie Spike2 poprzez utworzenie co najmniej trzech kanałów wirtualnych, usunięcie tego o najniższym numerze, a następnie utworzenie nowego kanału wirtualnego mającego zastąpić ten wcześniej usunięty.
 6. Jeśli optymalizowana jest oś y kanału wyświetlanego w trybie Rate, wyświetlany zakres zawsze zaczyna się od 0, jest to zgodne z wersją 5.
 7. Przycisk Online Update w oknie dialogowym Edit WaveMark posiadał nieprawidłową etykietę.
 8. Można było zawiesić Spike2 eksportując dane do pliku Matlab podczas gdy próbkowanie do pliku źródłowego było kontynuowane.
 9. Podczas próbkowania można było zawiesić Spike2 tworząc nowy kanał przy pomocy aktywnych kursorów wyszukujących przekroczenia progu w kanale z uruchomionym przetwarzaniem DCRemove.
 10. Teraz kanał przerysowuje dane, jeśli do zmiany przesunięcia kanału falowego poddanego procesowi Rectify zostanie użyty skrypt. Poprzednio tylko oś y była ponownie wykreślana.
 11. FontSet() użyte na nietekstowym podglądzie ustawiało czcionkę italic, bez względu na zawartość argumenty flags%.
Zmiany
 1. Ikony plików Spike2 uległy zmianie tak by wykorzystać lepszą rozdzielczość kolorów dostępną w większości systemów.
 2. Wykorzystywany system pomocy został zmieniony z WinHelp do kompilowanego HTML Help. Nowy system pomocy jest obsługiwany przez Vistę (ale nie przez Windows 95).
03/2007 6.03 Nowe funkcje
 1. Teraz język skryptowy akceptuje wyrażenia #include wstawiające pliki skryptowe do skryptu. Można ustawić punkty zatrzymania wewnątrz dołączonych plików i wkraczać w nie podczas debuggowania.
 2. Teraz można interaktywnie ustawić pozycję horyzontalnego lub wertykalnego kursora precyzyjnie na konkretną wartość, albo z menu Cursor albo klikając na kursor prawym przyciskiem myszy.
 3. Teraz, użytkownik może interaktywnie zdefiniować etykietę horyzontalnego lub wertykalnego kursora, albo z menu Cursor albo klikając na kursor prawym przyciskiem myszy.
 4. Komenda skryptowa DlgCreate() może teraz ulokować okno dialogowe na określonym wyświetlaczu w systemie wielomonitorowym.
 5. Nowa komenda bufora pamięci tworzy kanał pamięciowy będący kopią istniejącego kanału.
 6. Komenda skryptowa MemChan() teraz tworzy kanał, który kopiuje wszystkie ustawienia z istniejącego kanału.
 7. Poly(), nowa funkcja kanałów wirtualnych, pozwala zastosować do kanału wielomian piątego stopnia, znacznie wydajniej niż przez użycie Ch(), Sqr(), Cub() itd. Można to wkorzystywać do korekcji przetwornika o nieliniowej kalibracji.
 8. WPoly(), nowa funkcja generująca fale w kanałach wirtualnych, pozwala na wygenerowanie wielomianu, do piątego stopnia, w funkcji czasu.
 9. WT(), nowa funkcja generująca fale w kanałach wirtualnych, tworzy liniowe narastanie pomiędzy dwoma punktami czasowymi.
 10. Funkcje kanałów wirtualnych EC(), ET(), ES() i EG(), konwertujące zdarzenia do fal poprzez zastąpienie każdego zdarzenia kształtem o jednostkowej powierzchni, zostały rozszerzone tak by umożliwić im tworzenie asymetrycznych kształtów. Pojawiła się również nowa funkcja EE(), która generuje kształty eksponencjalne.
 11. Usuwanie dopasowania krzywej, jest teraz czynnością rejestrowaną.
 12. Okno dialogowe Memory buffer Import pamięta teraz ostatnio użyte ustawienie Mode.
 13. Funkcja skryptowa DlgChan() teraz może rozszerzać specjalne obiekty "None", "Selected", "All Channels" i "Visible" do kanałów przekazywanych jako macierz. Można również żądać by typ kanału, na przykład "(Waveform)", nie był wyświetlany na liście.
 14. Okna dialogowe Add Item i Delete Item buforów pamięci lepiej sobie radzą ze zgadywaniem co zaoferować w polu czasu gdy otworzone zostanie okno dialogowe.
 15. Jeśli jest otwarty plik danych do próbkowania i zostanie otwarte okno konfiguracyjne Sampling, zablokowane zostają wszystkie przełączniki (z wyjątkiem strony sekwencera). Poprzednio można było wprowadzać zmiany, pomimo, że były one odrzucane gdy okno było zamykane.
 16. W podglądzie czasu, podgląd typu Raster kanału z kodami znaczników, używa teraz kodów koloru ustawionych dla danych WaveMark by zaznaczyć kod każdego narysowanego obiektu.
 17. SampleSeqClock(), nowa komenda skryptowa, może powiadamiać o, i zmieniać domyślny interwał sekwencera podczas kompilowania sekwencji. Może ona również powiadamiać o, i zmieniać tempo zegara uruchomionej sekwencji.
 18. Teraz sekwencer tekstowy obsługuje dyrektywy SCLK i SDAC, obok dyrektywy SET.
Usunięte błędy
 1. W wersjach 6.00 do 0.02, komenda skryptowa MinMax() w podglądzie wyników używała wartości osi x do określenia zakresu wyszukiwania i podawania pozycji minimum i maximum. Teraz używa numerów binów, zgodnie z poprzednimi wersjami Spike2.
 2. Uśrednianie danych falowych, posiadających krótką przerwę pojawiającą się tuż przed końcem przebiegu, mogło spowodować zawieszenie jeśli dopuszczone było odrębne zliczanie w binach i wyrównywanie do bodźca.
 3. Możliwe było wywołanie rzekomego błędu "error reading data" podczas tworzenia kanału wirtualnego z poziomu skryptu.
 4. Jeśli wpis w zdefiniowanym przez użytkownika oknie dialogowym nie miał kanałów, wyświetlane pole było puste, a wartość zwracana przez DlgChan() dla pola wynosiła 1. Teraz pole jest ustawiane na "None" i wartość zwrotna wynosi 0.
 5. Możliwe było zawieszenie Spike2 wykonując korelację fal kanałów WaveMark lub falowych posiadających przerwy.
 6. Kanały wirtualne nie zawsze były przerysowywane gdy kanał, na którym były oparte był kasowany lub dodawany.
 7. Jeśli użyte były komendy RM(), RMC(), IF() lub IFC() dla kanału witrualnego, kanał ten nie zawsze był przerysowywany gdy zmieniał się kanał źródłowy.
 8. Zapisywanie ruchu wertykalnego kursora w oknie wyników używało pozycji kursora zamiast numerów binów.
 9. Zapisywanie ruchu horyzontalnego kursora ustawiało błędny numer kanału.
 10. Przeszukiwanie wstecz kanału z filtrem znaczników nie zawsze było wykonywane poprawnie. Najczęstszym symptomem było nieprawidłowe wykreślanie danych RealMark.
 11. Jeśli użyto komendy skryptowej PlayWaveCycles() do zmainy ilości cykli obszaru, który był częścią powiązanej listy odtwarzanych obszarów, zmiana ilości cykli nie zawsze miała miejsce przy następnym odtworzeniu obszaru.
 12. Zmiana kanału wyzwalającego Raster w podglądzie czasu nie powodowała uaktualnienia ekranu.
 13. Można teraz wczytać konfiguracje próbkowania z pliku, który posiada podstawę czasu inną niż 1 mikrosekunda. Uprzednio było to importowane z błędnym tempem próbkowania.
 14. Użycie skryptu do zamknięcia okna dialogowego regionów lub wartości kursorów mogło zawiesić Spike2.
 15. Można teraz ustawić podstawę czasową próbkowania dla Micro1401 mk II na mniej niż 2 mikrosekundy.
 16. Wsteczne przeszukiwanie aktywnymi kursorami w kanale wirtualnym mogło zawiesić Spike2 lub nie znaleźć cechy jeśli wyszukiwanie rozpoczynało się blisko początku pliku.
Zmiany
 1. Komenda skryptowa MinMax() została przypadkowo zmieniona w wersji 6.00 i przywrócona w wersji 6.03.
12/2006 6.02 Nowe funkcje
 1. Okno dialogowe Edit WaveMark umożliwia obecnie analizę kolizji spajków (Spike Collision Analysis) służącą do odseparowywania dwóch nałożonych spajków poprzez porównanie zarejestrowanej fali z parami matryc spajków.
 2. W obecnej wersji, w oknie skupisk błyska kropka odpowiadająca aktualnemu spajkowi w oknie dialogowym Edit WaveMark.
 3. Dostępne są teraz dwie nowe metody tworzenia skupisk bazujących na istniejących matrycach: skupisko oparte na korelacjach oraz skupisko oparte na błędach.
 4. W przypadku tworzenia skupiska opartego na pomiarach i użycia komendy Reanalyse, możliwe jest obecnie użycie komendy Apply by zobaczyć efekty wprowadzonych zmian. Dzięki temu nie jest konieczne zamykanie i ponowne otwieranie okna dialogowego ustawień pomiarów.
 5. Podczas wyświetlania spajków z wieloma przebiegami w trybie Overdraw WaveMark, przebiegi pokazywane są obecnie jeden obok drugiego, a nie jak dotychczas jeden nad drugim.
 6. Teraz tryb Overdraw WaveMark kreśli kształt spajków jako gładkie krzywe (używając interpolacji sześciennej), a nie jak dotychczas łącząc punkty prostymi liniami.
 7. W trybie Overdraw WaveMark możliwe jest obecnie zaznaczanie i przekodowanie zdarzenia poprzez klikanie i przeciąganie przy wciśniętym Alt+Ctrl.
 8. W obecnej wersji wprowadzona została koncepcja zewnętrznych eksporterów. Umożliwia to zapis danych z okna czasu, wyników i podglądu XY do plików innego formatu. Eksportery wprowadzone są jako pliki bibliotek DLL znajdujące się w katalogu Export i posiadające rozszerzenie sxl. Cała dokumentacja dla tych eksporterów znajdzie się również w tym katalogu. Pierwszy eksporter zapisuje pliki MATLABTM. Podczas instalacji Spike2, możliwe jest wybranie eksporterów z listy dostępnych.
 9. Instalując Spike2 możliwe jest wybranie zainstalowania komend skryptowych MatLabXxxx() by komunikować się z kopią MATLABTM.
 10. FileSaveAs() zostało rozszerzone by obsługiwać zewnętrzne exportery.
 11. Copy Spreadsheet użyte na kanale RealMark generuje obecnie wyświetlany obiekt gdy kanał zawiera więcej niż jeden obiekt oraz może wykorzystywać interpolację sześcienną.
 12. Podczas wyświetlania danych składowych głównych, można teraz wybrać "Event time" by zastąpić wartości osi Z. Umożliwia to pokazanie zmian skupisk w funkcji czasu.
 13. Komenda skryptowa SetResult() pozwala obecnie na dodanie 1 do znaczników by ustawić tryb uśredniania zamiast sumowania przy obsłudze błędów.
 14. Okno dialogowe kanałów wirtualnych pamięta teraz poprzednio użyte wyrażenia.
 15. Dostępny jest nowy importer dla plików Alpha Med Sciences MED64. Importer ten poradzi sobie z plikami wejściowymi o dowolnym rozmiarze ale rozmiar pliku wyjściowego jest ograniczony do 2 GB. Możliwe jest zaznaczenie kanałów do importu, by zmniejszyć rozmiar pliku wyjściowego.
Usunięte błędy
 1. Działa teraz komenda skryptowa FilePrintVisible().
 2. Copy Spreadsheet nie zawiesza się już podczas kopiowania kanału RealMark.
 3. Zapisywanie kanału wirtualnego zawierającego dane RM()działa obecnie niezawodnie.
 4. Interpolacja sześcienna danych RealMark z tylko dwoma punktami rysowała linię horyzontalną na 0 zamiast łączyć punkty prostą linią.
 5. W wersji 6.01 podczas przeciągania klucza legendy w podglądzie XY, nie poruszał się on aż do momentu upuszczenia go.
 6. Podpowiedzi do odwołań i auto-uzupełnianie nie działało podczas pisania na końcu pliku skryptu.
 7. Jeśli podłączone było usuwanie DC do kanału z przerwami krótszymi niż okres usuwania DC, dane kanału nie zawsze były rysowane poprawnie.
 8. Wprowadzono poprawki drobnych błędów rysowania w oknach dialogowych kształtu spajków.
 9. Obecnie prawidłowo rysowane są histogramy z wieloma kanałami, posiadające zablokowaną, przesuniętą oś y, posiadające więcej niż jeden słupek na piksel.
 10. Komenda skryptowa YAxisLock() przerysowywała okno, co mogło powodować migotanie wyświetlania jeśli komenda zastosowana była do wielu kanałów.
 11. Importer dla plików Multi Channel Systems działa teraz prawidłowo z plikami zawierającymi 16-to bitowe dane.
 12. Importer plików European Data Format (EDF) może teraz przetwarzać kanały adnotacji o wielu zdarzeniach w bloku danych.
Zmiany
 1. Tryb wyświetlania Overdraw WaveMark rysuje fale jako gładkie krzywe i wyświetla zapisy wieloelektrodowe jeden obok drugiego zamiast nad sobą.
09/2006 6.01 Nowe funkcje
 1. Okno dialogowe "Channel Process" pozwala teraz na skopiowanie aktualnych ustawień przetwarzania do wszystkich zaznaczonych kanałów. Również komenda skryptowa ChanProcessCopy() robi to samo.
 2. Na życzenie użytkownika, maksymalna liczba współczynników w filtrze FIR została zwiększona z 511 do 2047.
 3. Komenda skryptowa ReRun() może obecnie zwracać czas, jaki osiągnęło odtwarzanie i informować, jeśli odtwarzany plik jest powiązany z wygenerowaniem offline wyjścia falowego.
 4. Okno dialogowe wyjścia falowego Offline (oraz komenda skryptowa Playoffline()) może teraz odtwarzać plik danych krok w krok z wyjściem falowym.
 5. Przyciśnięcie Alt+Mouse na kanale z krzywą spajka, rysowanym w trybie "OverDraw WM", informuje obecnie o pozycji x w obrębie spajka.
 6. Okna dialogowe pozycji i wartości kursorów podają teraz pozycję kursorów, różnicę i odwrotność różnicy położenia, używając rzeczywistych pozycji kursorów nie zaś pozycji zaokrąglonych do podziałki w oknie czasowym lub do słupka w oknie wyników.
 7. Przy uśrednianiu krzywych możliwy jest teraz wybór sposobu wyrównywania danych względem punktu wyzwolenia. Można wybrać pomiędzy: następny punkt, najbliższy punkt, interpolacja liniowa lub sześcienna. Dodatkowy argument w komendzie skryptowej SetAverage() robi to samo.
 8. Poradzenie sobie z kanałami krzywych posiadającymi luki, przy uśrednianiu krzywych umożliwia opcja, która zlicza ile punktów danych wniosło swój wkład w każdy punkt średniej. W języku skryptowym jest nowa, umożliwiająca to opcja znacznika w SetAverage() i SetResult(), a BinError() został rozszerzony tak by mieć dostęp do ilości zliczeń.
 9. Nowe funkcje Ceil() i Floor() konwertują liczbę rzeczywistą do następnej wyższej albo następnej niższej wartości całkowitej.
 10. Okno dialogowe filtra FIR radzi sobie obecnie z kanałami czasowymi posiadającymi bardzo niewiele punktów danych, a wyświetlanie fali jest lepiej wyrównywane z oknem podglądu.
 11. Istnieją nowe funkcje skryptowe EditFind() i EditReplace(), które udostępniają funkcje okien dialogowych Find i Replace w podglądach tekstu.
 12. Można teraz wypełniać i wstawiać kanały z danymi do podglądu XY wykorzystując dwa nowe tryby łączenia dostępne w oknie dialogowym "XY Draw Mode" oraz nową pozycję okna dialogowego "Colour" dla podglądów XY. Komendy skryptowe XYColour(), XYJoin() i XYSetChan() zostały odpowiednio rozszerzone.
 13. Istnieją teraz klawisze skrótów funkcji debuggowania (step, step in, step out, i tak dalej) dla systemów komputerowych nie posiadających myszki.
Usunięte błędy
 1. Komenda menu "File->Resources->Apply Resource" kasuje obecnie wszystkie kanały wirtualne, zanim zastosuje plik zasobów. Poprzednio, jeśli wielokrotnie zastosowano plik zasobów z kanałami wirtualnymi, możliwe było otrzymanie wielu kopii kanałów wirtualnych, wszystkich o tym samym numerze.
 2. Możliwe było zawieszenie Spike2 przez wpisanie w oknie dialogowym Draw złego łańcucha specyfikacji kanału.
 3. Komenda skryptowa MinMax(), na kanale "RealMark" kreślonym jako krzywa, nie zwracała uwagi, do którego elementu ChanIndex() następowało wyświetlanie.
 4. W podglądzie czasu, tryb kreślenia "Rate" został ulepszony dla bardzo dużych powiększeń osi czasu.
 5. Jeśli bazujący na dysku kanał tworzony był przez filtrację FIR albo IIR, automatycznie generowany komentarz dla kanału wpisywał nieprawidłowy kanał źródłowy.
 6. Usunięcie pierwszego ze zgrupowanych kanałów "OverDraw WM" obecnie nie powoduje pojawiania się kanałów "OverDraw WM" w przesuniętym obszarze ekranu.
 7. Komenda wirtualnych kanałów IF() miała problem z kanałami zdarzeń zawierającymi duże przerwy. Powodowało to bardzo długie odświeżanie wyświetlania lub całkowity brak wyświetlania.
 8. Komenda skryptowa ChanSave() zamieniała źródłowy i docelowy kanał, jeśli zostały one zapisane.
 9. Obecnie używać można VirtualChan(chan%, 0) do sprawdzenia czy kanał jest wirtualny.
 10. W wersji 6.00, komenda skryptowa Read() użyta do podglądu tekstowego, w którym kursor znajdował się na końcu tekstu, zwracała 0, podczas gdy powinna zwrócić -1530 (Koniec Pliku).
 11. Teraz, użycie przeciągnięcia Alt+Mouse by zmierzyć odległość na osi x, w trybie "time of day", spowoduje, że różnica czasu na osi x będzie podana poprawnie.
 12. Jeśli edytorem tekstu utworzono zakładkę w kodzie, a potem usunieto linię nagłówka zakładki, zostawała ona usunięta, ale tekst w zakładce pozostawał ukryty.
 13. Komendy skryptowe MoveTo() i MoveBy()zachowują się teraz jak w poprzednich wersjach Spike2.
 14. Jeśli użyyta zostanie komenda Print() lub PrintLog()aby dodać tekst w okienku tekstowym, "\n" zostanie przetłumaczone na "\r\n" w okienku tekstowym, by pasować do poprzednich wersji Spike2.
 15. Teraz, przekazanie zerowej długości macierz jako argument funkcji w skrypcie, spowoduje otrzymanie bardziej użytecznej informacji o błędzie.
 16. Spike2 wskazuje błędy skryptu przez zmianę koloru tła wiersza zawierającego wykroczenie. Poprzednio możliwe było, że zmiana koloru trwała nadal, mimo że błąd został usunięty.
 17. Importer Grass-Telefactor PolyView obecnie poprawnie obsługuje pliki posiadające tekst komentarza pliku.
Zmiany
 1. Podczas tworzenia nowego kanału, Spike2 szuka kanału o najbliższym numerze i wyświetla nowy kanał obok niego. Jeśli nowy kanał był częścią grupy, to w efekcie powodowało to podział grupy. Obecnie nowy kanał jest wyświetlany obok grupy.
Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85235190
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×