• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Zmiany techniczne Spike2 version 9


Uzytkownicy wersji 9 mogą sciagnąć za darmo.

Data Wersja Zasadnicze informacje
01/2024 9.19 Nowe funkcje
 1. Spike2 will reject system shut down requests when sampling data.
 2. Talkers that can connect to a different hardware device for each sampling session can store drift settings separately for each hardware device.
 3. Talkers with RealMark channels can now generate separate Titles and Units for multiple items as we have made an extra 64 characters of space available for this purpose.
 4. The ADI importer can now apply marker codes to comments based on matching the comments with regular expressions held in a text file.
 5. The AlphaOmega importer revised to handle gain settings in recent files.
 6. The Heka importer can now import data files that hold floating point values. If a required data file is missing, the file name is listed in the progress dialog.
Usunięte błędy
 1. If a Talker stopped suddenly, Spike2 did not respond to it disconnecting, making it difficult to restore the connection.
 2. In the Talker->Info... dialog, the Clock drift rate values are labelled in ms/s but were in s/s (so 1000 times too small).
 3. In an imported file, the fourth file comment started with a spurious end of line character.
 4. A backwards active cursor search of a waveform channel stored in a 32-bit .smr file could report a position one point before the start of the search range, which would fail the search.
 5. During sampling to a 64-bit .smr file, a backwards active cursor search of a waveform channel could report the wrong position.
 6. The VirtualChan(chan%, 0{, expr$}) script command always returned 0, even when the expression was invalid.
 7. The ViewTrigger(0,...) script command did not set Paged display mode.
 8. Opening the Sample menu during sampling caused any open Signal Conditioner dialog to close.
 9. If you used the Digitimer D360R Conditioner control panel to change settings while sampling, the changes were often lost.
 10. Signal Conditioner changes made during sampling now always take effect when you click Apply. Previously they could be deferred.
 11. If the ChanValue() script command was used with the mode% argument set to 6, 7, 11 or 12 (Mean and Instantaneous frequency modes), the measurement was made with the Beats Per Minute value set for the channel, not the value implied by the requested mode.
 12. In a User dialog when defining a Real number field, the number of significant figures displayed was often many more than the number specified in the DlgReal() script command.
 13. Very long .mp4 video files could not be replayed past a few hours into the video. We have fixed the third party component that caused the problem and have demonstrated playback of a 30+ hour long video.
 14. A badly formatted video file could crash Spike2 when opened for multimedia review.
Zmiany
 1. In a Result view, the Edit menu Clear command is now always enabled, not just when the view sweep count is non-zero.
05/2023 9.18 Nowe funkcje
 1. Obecnie obsługujemy więcej niż jeden wzmacniacz sygnału D360R.
 2. 2. Okno dialogowe Talker Info... zawiera polecenia Log i Copy dla informacji, jak również możesz zablokować i usunąć zapisaną szybkość dryfowania Talker.
Usunięte błędy
 1. Podczas importowania zdarzeń z przebiegu w trybie Peaks and Troughs do wyjścia mógł zostać dodany fałszywy pierwszy szczyt.
 2. W siatce z c kolumnami (kolumny danych indeksowane od 0 do c-1), jeśli polecenia skryptowe GrdSet() i GrdGet() próbowały uzyskać dostęp do kolumny c (która nie istniała), to uzyskiwały dostęp do kolumny 0.
 3. Zdefiniowane przez użytkownika okna dialogowe zawierające tylko przyciski (bez pól wejściowych) mogły ustawiać fokus wprowadzania na przycisk, który nie był przyciskiem domyślnym.
 4. Jeśli ustawiłeś więcej niż 39 przebiegów Arbitrary waveforms w Sampling configuration, pasek narzędzi Play waveform nie włączał/wyłączał przycisków o wyższych numerach i możliwe było, że przyciski miały nieoczekiwane efekty (takie jak ukrycie okna próbkowania).
 5. Polecenie osi x Show All w widoku XY z pojedynczym punktem danych lub ze wszystkimi punktami danych w tej samej pozycji x nie przyniosło żadnego efektu. Teraz przewija oś x, tak by była wyśrodkowana na pozycji danych.
 6. Długi strumień wartości NaN (Not a Number) w kanale RealWave powodował zatrzymanie odczytu danych przez Skip NaN Channel process.
 7. W widoku skryptu użycie klawisza F1 z kursorem myszy nad View() nie otwierało prawidłowej strony pomocy.
 8. Jeśli kliknąłeś kanał prawym przyciskiem myszy i wybrałeś opcję Hide Channel, nie było to nagrywane, przy włączonym Script recording.
 9. Jeśli zmieniłeś tryb rysowania osi x z Time of Day na Seconds, etykiety kursora wyświetlały czas jako Time of Day w sekundach, a nie w sekundach od początku pliku. Wyświetlanie było poprawne po następnym odświeżeniu.
 10. Wzmacniacze sygnału CED 1902 i Axon CyberAmp nie działały z portami COM 10 lub wyższymi.
 11. Okno dialogowe XY Draw mode rejestrowało All Channels jako 0, a nie -1.
 12. Text importer umożliwia teraz ustawianie linii etykiet lub jednostek w dowolnym miejscu aż do pierwszej linii danych. Poprzednio byłeś ograniczony do linii uznanych za informacje nagłówka podczas wstępnego skanowania pliku.
 13. W Text importer opcja No Config pozostawiała importer w niefunkcjonalnym stanie, aż do czasu załadowania istniejącej konfiguracji.
 14. CFS data importer nie radził sobie z plikami zawierającymi więcej niż jeden przebieg danych.
 15. EDF data importer mógł zawieść podczas czytania komentarzy. Zastosowane kody adnotacji nie były zgodne z dokumentacją.
 16. W binary file importer zwiększenie liczby kanałów powodowało zacięcie się programu w pętli i wyświetlenie błędu.
Zmiany
 1. Użycie polecenia HCursorExists(0) (lub dowolnego niemożliwego numeru kursora) już nie generuje krytycznego błędu skryptu i zwraca 0.
 2. Podczas przetwarzania Channel specification, jeśli pierwszy znak był niedopuszczalnym pojedynczym kanałem, na przykład "0,2..4", błąd nie był zgłaszany. Teraz zgłaszany jest błąd, ale analiza jest kontynuowana i zgłaszane są kanały 2, 3 i 4, tak jak poprzednio.
 3. Gdy plik jest otwierany do próbkowania, funkcja MaxTime() zwraca czas próbkowania i zwraca 0.0 przed rozpoczęciem próbkowania. Wcześniej, jeśli skrypt zapisał dane przed rozpoczęciem próbkowania, funkcja MaxTime() zwracała czas ostatniej zapisanej pozycji do rozpoczęcia próbkowania, a następnie zwracała czas próbkowania.
09/2022 9.17 Nowe funkcje
 1. W Talkerach pojawiły się ulepszenia kompensacji przesunięcia czasu.
 2. Możesz skopiować zawartość okna dialogowego Talker Info menu Sample do schowka lub do widoku Log.
 3. File Importer stara się lepiej radzić sobie z plikami zawierającymi nieuporządkowane dane ze znacznikiem czasu i może teraz importować niektóre pliki, które wcześniej odrzucał (chociaż ignoruje/łata zdarzenia).
 4. Maksymalna częstotliwość kroku wyjściowego sekwencera Micro4 została zwiększona ze 100 do 250 kHz.
Usunięte błędy
 1. W przypadku Micro4, podczas próbkowania zarówno danych WaveMark (kształt skoku), jak i kanałów Waveform możliwe było, że kanały Waveform próbkowały z niewłaściwego kanału.
 2. Zmiana, w Sampling configuration, kanału używanego dla WaveMark (kształt spajka) z kanału używanego również jako kanał Waveform mogło powodować niepowodzenie późniejszego próbkowania.
 3. Podczas próbkowania ustawienie parametru Minimum step na wartość różną od zera w procesie Measurement mogło powodować, że dane nie były znajdowane.
 4. Ustawienie bardzo wąskiego pasma kolorów w Colour scale (używanej do sonogramów i wykresów gęstości skupień) mogło powodować awarię podczas korzystania z takiej skali.
 5. Nagrywanie ciągów literalnych (takich jak komentarz do kanału), które zawierały podwójny cudzysłów ("), pomijało znak ".
 6. Literał całkowity dla najbardziej ujemnej liczby całkowitej (-9223372036854775808) nie był akceptowany przez kompilator skryptu, chociaż akceptowany był 0x8000000000000000 (ta sama wartość w systemie szesnastkowym).
 7. W widoku Time, przyciski uruchamiania wyświetlania Next i Previous nie były wyłączane, gdy skrypt wyłączał zmiany osi X (na przykład przez allow% w poleceniu Toolbar()).
 8. Polecenie skryptowe Spline2D(const p[][]); do ustawiania pozycji generowało krytyczny błąd skryptu, jeśli pozycje nie były różne. Teraz zwraca -1, zgodnie z dokumentacją.
 9. Importer plików Binary mógł ulec awarii, jeśli importowany plik miał nieoczekiwaną długość w stosunku do zawartych danych. Nie zapisywał jednostek poszczególnych kanałów, nie przetwarzał opcji FileConvert$() w argumencie cmd$ i nie otwierał powiązanego pliku Help.
 10. Importer plików danych MC_Rack mógł ulec awarii podczas otwierania pliku danych.
 11. Importery plików danych, które mają opcje zapisywania i ładowania konfiguracji (takie jak importery Text i Binary), mogły ulec awarii podczas odczytu wcześniej zapisanej konfiguracji.
 12. Opcja Channel Process do wypełniania luk w kanale kształtu fali przesuwała dane o jeden punkt podczas wypełniania luki w pojedynczym punkcie.
 13. Importer Neuralynx importował tylko pierwszy kanał w każdym folderze.
04/2022 9.16 Nowe funkcje
 1. Dodano obsługę Programowalnego Wzmacniacza Sygnału Digitimer D360R.
 2. Teraz próbuje otworzyć 32-bitowe pliki .smr sprzed wersji 9, które przekraczają limit rozmiaru 2 GB (umożliwia to dostęp do niektórych, niepoprawnie zapisanych plików, które wcześniej się nie otwierały).
 3. Polecenie Export As Data file w menu File nie jest już przerywane w przypadku znalezienia błędu. Teraz robi wszystko, co w jego mocy, i wyświetla listę problemów w widoku Log.
 4. W oknie dialogowym zdefiniowanym przez użytkownika można teraz dołączyć pionową kreskę "|" w prompcie, wstawiając "||". Pojedyncza pionowa kreska wprowadza podpowiedź.
 5. System importu danych został przeprojektowany tak, aby importery były znacznie mniejsze (zwykle zmniejszyły się z 2 MB do 1-200 kB). Dzięki temu pierwsze użycie polecenia Import z menu File jest znacznie szybsze.
 6. Importer Text znacznie lepiej zgaduje, jaki jest separator kolumn, gdy nie jest to przecinek, tabulator ani spacje. W oknie konfiguracji dostępna jest nowa opcja ustawienia separatora kolumn.
 7. Importer Text został przerobiony tak, by radził sobie z szerszym zakresem plików i jest znacznie mniej prawdopodobne, że wykryje kanał falowy jako TextMark ze względu na małą liczbę wpisów nienumerycznych.
 8. Importery, które czytają dane jako RealWave (np. Ponemah), skanowały dane przed importem, aby znaleźć zakres danych. W przypadku dużych plików mogło to zajmować dużo czasu. Teraz zakres danych jest znajdowany podczas przesyłania ich do pliku wyjściowego, co może znacznie skrócić czas importowania dużych plików. Zwiększono również rozmiar buforów danych, by przyspieszyć importowanie. Na przykład czas importowania pliku Ponemah 6 o rozmiarze 80 GB skrócił się z 5 godzin do mniej niż 2.
 9. Importer plików Ponemah został rozszerzony, tak aby umożliwić filtrowanie danych według Subject, Channel i zakresu czasowego. Na przykład można ustawić importowanie do pliku wszystkich kanałów zawierających EKG w tytule kanału, od 10 godziny przez 1 godzinę. W przypadku dużych plików, z wieloma kanałami, może to skrócić czas importu z godzin do sekund, gdy wymagane są tylko podzbiory danych. Odnalezienie pożądanych fragmentów danych może jeszcze trochę trwać.
 10. Importer Plexon ma kilka ulepszeń, dzięki czemu odczytuje szerszy zakres plików wejściowych i lepiej radzi sobie z plikami posiadającymi wiele sekcji.
 11. Importer TDT dodaje tylko _1, _2 i tak dalej do tytułów kanałów, gdy występują duplikaty.
 12. Importer TMS obsługuje teraz pliki o rozszerzeniu Poly5, oprócz S00.
 13. Importer XDF (LabStreamingLayer) importuje teraz sygnały RealMark i TextMark i poprawnie obsługuje przebiegi falowe zawierające przerwy.
 14. Pojawił się nowy Importer plików danych Allego (NeuroNexus).
Usunięte błędy
 1. Przeglądanie klatek wideo, zsynchronizowane z Cursor 0, mogło dwukrotnie pokazywać tą samą klatkę, co marnowało czas.
 2. Spike2 nie otwierał plików danych .smrx, w których wszystkie ciągi znaków (tytuł kanału, jednostki, komentarz, komentarze do pliku) miały mniej niż 3 znaki i w których ciąg znaków był edytowany.
 3. W widoku skryptu, zdefiniowana przez użytkownika Func lub Proc ze spacją między nazwą funkcji a nawiasem, na przykład func fred (), była pomijana na liście funkcji i nie otrzymywała wyskakującej podpowiedzi.
 4. Zmiana rozmiaru okien dialogowych Script Bar List i Sample Bar List nie powodowała przesunięcia przycisku Help.
 5. Dokumentacja opisuje teraz, jak, za pomocą wiersza poleceń, powiązać określone Talkery z różnymi kopiami Spike2.
 6. ArrHist() nie zezwalało na tablicę danych całkowitych.
 7. Podczas sprawdzania wartości w debugerze skryptów można było zmienić wartości elementów oznaczonych jako const.
 8. Komenda skryptowa PlayWaveCopy() nie działała w przypadku pojedynczego kanału z jednowymiarowym argumentem tablicowym.
 9. Komunikaty o błędach generowane w pasku komunikatów w output sequencer, były źle formatowane, jeżeli aktualizacja sekwencji online nie powiodła się z powodu problemów z rozmiarem.
 10. Import plików Ponemah z wieloma sekcjami lub z pierwszą sekcją kanału znajdującą się nie w czasie 0, umieszczał dane w złym czasie.
 11. Podczas importowania danych w trybie Sweeps, przesunięcie pliku każdego cyklu od ostatniego mogło wzrastać w toku importowanego pliku.
 12. Importowanie plików danych ADI z dużą liczbą sekcji mogło powodować awarię importera.
 13. Importer TMS odrzucał poprawne pliki wejściowe./li>
 14. Importer Igor mógł ulegać awarii, jeśli był używany do zaimportowania pliku PXP zawierającego liczby zespolone.
 15. Importer DataPac wcześniej zakładał, że wszystkie pliki zawierają dane zmiennoprzecinkowe, więc pliki zawierające dane całkowite nie były importowane lub były odczytywane jako śmieci.
 16. W polu About Spike2 zarówno Micro2, jak i Power3A mogła zgłaszać, że dostępna jest aktualizacja oprogramowania, podczas gdy tak nie było.
10/2021 9.15 Nowe funkcje
 1. Komenda skryptowa RasterSet() akceptuje teraz tablicę danych o zerowym rozmiarze, aby ustawić linię rastrową bez danych.
 2. Komenda skryptowa ArrSort() akceptuje teraz tablice o zerowej długości (co nic nie robi), by zaoszczędzić użytkownikowi konieczności testowania zerowej długości, w celu uniknięcia błędu skryptu.
 3. Niezmienione argumenty tablicowe poleceń skryptowych ArrStats(), ArrSum(), EditCopy(), PlayWaveCopy(), SampleWaveMark() są teraz const.
 4. Komenda skryptowa Yield() może zwrócić bieżący stan allow% i zachowuje go, jeśli allow% jest ujemny.
 5. Polecenie skryptowe Len() może zgłaszać liczbę elementów w wielowymiarowej macierzy.
Usunięte błędy
 1. Kanał Level event próbkowany przez Micro1401-4 odwracał dane wejściowe. Możesz użyć skryptu InvertLev.s2s w folderze Documents/Spike10/Scripts, aby je odwrócić. Utwórz kopię zapasową plików przed uruchomieniem skryptu, ponieważ modyfikuje on dane.
 2. W skrypcie przekazanie podtablicy o zerowej długości do funkcji jako array[1:0] było dozwolone, ale użycie array[0:0] nie było.
 3. Wyrażenie kanału wirtualnego Ec(), które konwertuje liczbę zdarzeń na kształt fali, mogło gubić zdarzenia, które padły dokładnie na granicy między dwoma punktami fali.
 4. Skrypt: var Spk[4][2]; Len(spk); nie działał. Teraz zwraca długość pierwszego wymiaru.
 5. Podczas pomiaru do widoku XY lub do kanału danych z pomiarem dopasowania krzywej i ustawioną opcją pozycji User check, wyświetlana linia dopasowania dotyczyła poprzedniego kroku.
 6. W Output sequencer etykieta bez spacji po dwukropku była traktowana jako błąd, na przykład "Label:DAC 0,1".
 7. Kompilator skryptu zgłaszał błąd, jeśli instrukcja resize nie była zakończona średnikiem, więc var y[2]; if 1 then resize y[3] endif nie była dozwolona.
 8. Polecenia skryptowe ArrConv(), ArrCWT(), ArrDot(), ArrFilt(), ArrHist(), ArrSpline() i SerialWrite() nie akceptowały stałych tablic.
 9. Polecenie Multimedia files w menu View nie mogło otworzyć plików .mp4, jeśli zawierały tylko dźwięk (brak wideo).
 10. W oknach dialogowych Spike shape efekt wizualny, po kliknięciu obszaru danych w celu rozpoczęcia przeciągania bieżącego spajka do szablonu, był zbyt szybki, aby go zauważyć.
 11. Krok wstecz o punkt danych w kanale wirtualnym (na przykład za pomocą polecenia skryptowego LastTime() lub wyszukiwania active cursor w trybie Data points) przeskakiwał o dwa punkty danych.
 12. Domyślne tytuły kolumn widoku siatki były pomijane w serii AA-AZ, gdy ustawiono więcej niż 26 kolumn. Sekwencja była A-Z, BA-BZ, CA-CZ itd., a powinna być A-Z, AA-AZ, BA-BZ...
 13. Jeśli zapisałeś dane do kanału nie będącego sygnałem falowym (na przykład za pomocą polecenia skryptowego ChanSave()), a następnie nadpisałeś je (dozwolone w przypadku kanałów opartych na fali, ale nie opartych na zdarzeniach), Spike2 próbował zapisać dane, co w wyniku dawało uszkodzony kanał danych.
 14. Skrypt MLPut(500); Proc MLPut(real) MatlabPut("RealVal", real) end; ustawiał zmienną Matlab RealVal jako liczbę całkowitą, a nie jako wartość zmiennoprzecinkową. Było to spowodowane zbyt entuzjastyczną optymalizacją przez kompilator skryptów.
06/2021 9.14 Nowe funkcje
 1. Sampling obsługuje specyfikację Talker w wersji 5, która ma potencjalnie bardziej wydajne przesyłanie danych.
Usunięte błędy
 1. Niektóre okna dialogowe wyboru Font nie ustawiały pola Font Style tak, aby odpowiadało początkowemu stylowi czcionki (Bold, Italic, Regular...).
 2. Wyszukiwanie kanałów Event (tak jak w Active cursors, Measurements to an XY view lub Measurements to a data channel) w trybie innym niż punkty danych lub tryb ekspresji mgło się zawieszać.
 3. Podczas przywracania trybów rysowania Rate i Mean frequency z pliku zasobów, absurdalnie małe wartości Time width są odrzucane.
 4. Pole wyboru w oknie dialogowym Tip of the Day teraz działa niezawodnie.
 5. W oknie dialogowym Add to online zaznaczono wszystkie arbitrary waveforms poza dodanym jako wyłączone.
 6. Jeśli podczas próbkowania danych ustawiłeś Measurement to an XY view lub Measurements to a data channel z wartością User entered, mogło to powodować awarię Spike2.
 7. Element menu kontekstowego do ustawienia pozycji vertical cursor nie wyzwalał wyszukiwania active cursor.
 8. Polecenie skryptowe BinomialC(n%, k%) nie pozwalało, aby n% lub k% miało wartość 0.
 9. W oknach dialogowych non-PCA Clustering (na przykład Cluster on Measurements) polecenie ustawienia osi Z na czas mogło usunąć wszystkie kody filtrów (w związku z tym kolorowe kropki stały się czarne).
 10. Eksport danych XY do MATLAB wyeksportował wiele kopii pierwszego punktu XY.
 11. Polecenie skryptowe ChanKey(chan%, get%) generowało błąd, jeśli get% nie było zerem.
02/2021 9.13 Usunięte błędy
 1. Użycie poleceń skryptowych BReadSize(8,...) lub BWriteSize(8,...) z argumentem tablicy liczb całkowitych mogło powodować awarię Spike2.
 2. W przypadku użycia z Micro3, Micro4, Power2 lub Power3, argument pos% polecenia skryptowego PlayWaveStatus$() podawał pozycję w bajtach, a nie w punktach. Ten błąd został wprowadzony w Spike2 w wersji 7. Nie dotyczyło to Micro2 i Power1.
 3. W skrypcie -1 >> 64 oceniane było na 0; powinien wynosić -1.
 4. Próbkowanie lub odtwarzanie z widocznym kanałem zdarzeń Level w trybie rysowania Line mogło powodować migotanie wskaźnika myszy.
 5. Podczas próbkowania lub odtwarzania Spike2 mógł się zawiesić na przetwarzaniu Measure to Chan w trybie Automatic z Update window every ustawionym na 0,0 podczas wyszukiwania kanału Waveform o niskiej częstotliwości próbkowania.
 6. Zrzut tekstu konfiguracji próbkowania nie oddzielał kanałów cyfrowych i DAC.
 7. Komenda skryptowa MinMax() użyta do przeszukiwania kanału WaveMark z liczbą n przebiegów, mogła rozpocząć wyszukiwanie (n-1) razy czas trwania spajka zbyt wcześnie.
 8. Jeśli masz zarówno CED1902, jak i Micro1401-4, po skonfigurowaniu 1902 konfigurator Conditioner zgłaszał fałszywy błąd "illegal arguments".
 9. Okno dialogowe Create New Buffer umożliwiało utworzenie kanału WaveMark z mniejszą liczbą punktów danych niż minimum (6).
 10. Komenda skryptowa SampleWaveMark() nie pozwalała na ustawienie wielościeżkowych kanałów z nieparzystą liczbą punktów danych.
 11. Jeśli wystąpił problem z dyskiem podczas aktualizacji informacji o licencji Talker, Spike2 mógł się zawieszać.
 12. Importer EDF obsługuje teraz asymetrycznie skalowane dane całkowite; wcześniej takie kanały miały nieprawidłowe przesunięcia.
 13. Podczas edycji tekstu w komórce podglądu grid, klawisz Del nie usuwał znaków po prawej stronie kursora tekstowego.
 14. Podczas dodawaniu kanału Talker do konfiguracji próbkowania, nie zostaniesz zablokowany z powodu osiągnięcia limitu liczby kanałów w 1401.
 15. Polecenie skryptowe SampleCalibrate() zwracało dwukrotność współczynnika skalowania, który został określony gdy 1401 był ustawiony na zakres wejściowy 10 V.
 16. Wyszukiwanie Active cursor Peak search z Amplitude ustawioną na 0 mogło wykryć dwa kolejne punkty o tej samej wartości danych co wartość szczytowa.
 17. Rysowanie mocno powiększonego kanału Waveform mogło powodować, że dane z dołu ekranu pojawią się na ekranie.
 18. Dodawanie i usuwanie pozycji Level event kanału Memory nie powodowało odświeżenia wykresy na końcu podglądu.
 19. Podczas rysowania Result view rasters, rysowane symbole są skalowane według ustawienia dot size (były one bardzo małe na wyświetlaczach o wysokiej rozdzielczości).
09/2020 9.12 Nowe funkcje
 1. Importer EDF rozpoznaje teraz więcej typów plików BDF. Wcześniej niektóre specyfikacje nie były rozpoznawane i importer wracał do importowania danych tak, jakby miały długość 16 bitów, a nie 24, co skutkowało bezsensownymi danymi.
 2. W skrypcie można użyć funkcji DlgValue$(), aby ustawić wartości pola X Value jako tekst, na przykład "Cursor(1)". Wcześniej wyświetlało to pozycję kursora 1 jako liczbę.
 3. Program S2Video ma nową opcję ustawiania znaczników czasu klatek.
Usunięte błędy
 1. Przycisk Add... okna dialogowego Sample Bar nie odczytywał etykiety i komentarza przechowywanego w dodanym pliku i akceptował pliki .s2c w starym formacie, których nie można używać w nowoczesnych wersjach Spike2.
 2. Tytuł osi y widoku XY nie był przywracany podczas otwierania pliku XY.
 3. W widoku Grid klawisz F1 nie otwierał Helpa on-line.
 4. Podgląd Time kończył się o jeden piksel przed czasem ostatniego elementu.
 5. Jeśli skrypt ukrył lub zrzucił do ikony okno aplikacji, a następnie użył poleceń Message() lub DlgShow(), powstałe okno pozostawało ukryte, a skrypt się zawieszał. Teraz, te polecenia sprawiają, że okno aplikacji jest widoczne.
 6. Za każdym razem, gdy próbkowanie było włączone w trybie okresowym, gdy bieżąca pozycja była widoczna, ale nie po prawej stronie okna czasowego, występował błąd wizualny podczas rysowania kanału z poziomem zdarzeń.
 7. Instrukcja DELAY 0, w Output sequencer użytym z Micro4, powodowała bardzo duże opóźnienie (ponad 4 miliardy kroków); nie powinno to mieć miejsca.
 8. W zakładce Channels okna dialogowego Sampling Configuration, gdy używany był plik z więcej niż 32 kanałami, polecenie kanałów New...->Talker nie działało, gdy wszystkie kanały 1-29 były w użyciu, a 'specjalne' kanały nie zostały przeniesione.
 9. Pole Special channels w oknie dialogowym Sampling Configuration->Set maximum channels było zawsze ustawione na 0, gdy okno zostało otwarte.
 10. Dokumentacja nieprawidłowo wylistowywała wyrażenia okna dialogowego CXn jako CnX (n = 0-9).
 11. Rejestracja okien dialogowych z pozycjami osi X nie przekładały CXn na CursorX(n).
 12. Okno dialogowe kanału Memory buffer->Import nie wyłączało opcji OK i Apply, jeśli pole Size/Level było nieprawidłowe.
 13. Polecenie skryptowe FileList() nie działało dla type% ustawionego na 12 (pliki XY) i 17 (pliki Grid).
 14. Komenda skryptowa SampleConfig$(3) umieszczała komentarz kanału TextMark w niewłaściwej kolumnie.
 15. Kompilator skryptów nie generował błędu, jeśli przekazano tablicę do zdefiniowanej przez użytkownika funkcji, w której oczekiwano argumentu niebędącego tablicą albo odniesieniem.
 16. Pomiary Mean in X i SD in X w widoku Result dawała wyniki w pikselach, a nie w jednostkach osi x.
 17. Rejestracja Ctrl+A (lub kliknięcie poniżej numerów kanałów) w widokach Time i Result generowało kod, który nie działał.
 18. Jeśli Line thickness osi została ustawiona na 1 piksel w zakładce Preferences Display menu Edit, przewijanie osi mogło pozostawiać piksele śmieciowe.
 19. Nałożone kanały zbyt często rysowały tło, co skutkowało uszkodzeniem wyświetlania podczas przewijania w bok, gdy włączona była siatka lub górny nałożony kanał miał kolor tła ustawiony, aby zastąpić kolor widoku.
 20. Użycie FiltApply(-1,...) przed utworzeniem tymczasowego filtru mogło powodować awarię Spike2.
 21. Zmiana opcji w S2Video Configuration mogła powodować zanik obrazu wideo.
06/2020 9.11 Nowe funkcje
 1. Komenda skryptowa PlayWavePoints() może teraz raportować maksymalną liczbę punktów w obszarze.
 2. Za pomocą polecenia skryptowego ToolbarEnable() można wykryć, czy dla paska narzędzi jest ustawiona funkcja Idle, oraz policzyć liczbę włączonych przycisków.
 3. Poprawiono zachowanie suwaków w oknie dialogowym definiowanym przez użytkownika po ustawieniu trybu liczb całkowitych i użyciu klawiszy strzałek.
Usunięte błędy
 1. XY Autoscale, Track with zoom in limit nie działało poprawnie.
 2. Otwarty i zmodyfikowany widok siatki mógł przechwytywać fokus wejściowy raz na 5 minut.
 3. Komenda skryptowa ChanFit() nie przyjmowała argumentu 1.
 4. Gdy kursory miały szerokość większą niż 1 piksel, możliwe było pozostawienie 'śmieci pikselowych' podczas przeciągania elementów, takich jak klucz sonogramu.
 5. Użycie przycisku New Horizontal cursor dodawało kursor do najniżej wyświetlanego kanału z osią y, nawet jeśli był to członek grupy (gdy kursor powinien być ukryty), co spowodowało niespójny stan wyświetlania. Teraz dodajemy kursor do kanału głównego grupy.
 6. Rejestrowanie próbkowania do nowego 32-bitowego pliku .smr było zapisywane jako próbkowanie do 64-bitowego pliku .smrx, chyba że ustawiono więcej niż 32 kanały.
 7. Rejestracja próbkowania do nowego pliku danych nie zapisywała ujemnych okresów debounce.
 8. Rejestrowanie próbkowania kanału WaveMark w trybie multi-trace z niesekwencyjnymi portami było zapisywane jako porty sekwencyjne.
 9. Próbkowanie z Triggering ustawionym na Not triggered nie było rejestrowane; Używany był tryb wyzwalania Use previous.
 10. Polecenie skryptowe MousePointe () nie zwracało 0, gdy zostało użyte do załadowania pliku obrazu kursora .cur lub .ani, który nie istniał.
 11. Podczas rejestrowania okna dialogowego Marker filter, komenda skryptowa MarkTrace() ustawiała zły kanał i pojawiała się dla kanałów innych niż WaveMark.
 12. Kiedy komendy skryptowe LastTime() i NextTime() były używane z danymi WaveMark w trybie multi-trace, a czwartym argumentem był wektor, zwracane dane były zawsze pierwszym śladem, a nie śladem ustawionym przez MarkTrace().
 13. Wartość zwracana przez polecenie skryptowe ToolbarEnable(n%), gdy przycisk n% nie istniał, wynosiła 0, a nie -1, zgodnie z dokumentacją.
 14. Rejestrowanie tworzenia widoku siatki nie ustawiało rozmiaru siatki.
 15. Polecenia skryptowe DrawMode(), MinMax() i ChanValue() ignorowały argument edge% w trybach 11 i 12 rysowania podglądu Time (tryby BPM).
 16. Gdy bieżącym widokiem był Grid, okno Global Debug wyświetlało typ okna jako "Unknown".
 17. W graficznym sekwenserze wyjścia, jednoczesne wyjścia Digital i wejścia Digital Marker nie były prawidłowo sekwencjonowane.
 18. Widoki Grid były zawsze zapisywane w plikach .s2gx, nawet jeśli użytkownik poprosił, aby ich nie zapisywać.
 19. Po załadowaniu Grid z pliku .s2gx czcionka używana do edycji komórek siatki nie była aktualizowana.
 20. W graficznym sekwenserze wyjścia, w Section settings, zmiana komentarza sekcji nie aktywowała przycisku OK, aby zastosować zmianę.
 21. W oknach dialogowych Cursor Values i Cursor Regions pierwszy przycisk opcji (dla C0 i C0-C1) nie działał.
02/2020 9.10 Nowe funkcje
 1. Podczas uruchamiania Spike2 próbuje utworzyć brakujące foldery specjalne. Może to pomóc uniknąć błędów związanych z uprawnieniami w systemach używanych z wieloma kontami. Jeśli nie można utworzyć brakujących folderów to w dzienniku zapisywane są ostrzeżenia.
 2. Dodano FilePath$(-6), aby zgłaszała ścieżkę Program Data.
 3. Przycisk About Spike2 dialog Copy w menu Help kopiuje, do celów diagnostycznych, informacje o ścieżce pliku.
 4. Importer BIOPAC został zmodyfikowany w celu obsługi plików w starym formacie z brakującymi danymi na końcu pliku.
 5. FileList(), dla podglądów siatki, obsługuje wartość type% wynoszącą 17.
 6. FileName$() może teraz zgłaszać nazwy plików okien multimedialnych.
 7. MMPosition() jest rozszerzona, aby zgłosić stan łącza kursora 0 oraz czy zakończone zostało polecenie wyszukiwania lub uruchomienia do określonego punktu czasowego.
 8. Dokumentacja ChanProcessAdd() zawiera teraz Debounce (PType% = 12), a także opisuje domyślne wartości argumentów dla wszystkich przetworzeń.
Usunięte błędy
 1. Jeśli kanały próbkowania używane dla danych wejściowych 1401 nie były ustawione w kolejności od 1, okna dialogowe edycji kształtu spajka WaveMark online nie dostosowywały żadnych wartości ani nie wyświetlały nie wyzwalanych danych.
 2. Wyświetlanie danych tła w oknach dialogowych kształtu spajka w trybie online mogło znikać, jeśli zmieniono kanał.
 3. W FileList() type% równe 6 już nie oznacza *.cfg; teraz oznacza wyłącznie *.cfgx.
 4. W sekwencerze wyjściowym polecenie Format przekonwertowywało znak "-" w "WAVEGO code,-,OptLab" na spację, która nie była kompilowana.
 5. W oknie dialogowym Draw mode, rejestracja rysowania danych RealMark, jako kształt fali w trybie Dots, nieprawidłowo zapisywała rozmiar kropki.
 6. Jeśli użyłeś poleceń skryptowych PlayWaveCopy(), PlayWaveKey2$() lub PlayWavePoints(), gdy 1401 o żadnym numerze nie był otwarty do próbkowania, skrypt zatrzymywał się z błędem "Interpreter error (call CED): -581". Teraz jest generowany poprawny komunikat o błędzie.
 7. Gdy dwa lub więcej okien sortowania Spike były otwarte i zmieniono ich rozmiar w różny sposób, zmiana kanałów mogła prowadzić do niewyraźnego wyświetlania.
 8. W widoku XY komenda skryptowa ChanColourGet() nie otrzymała poprawnie zastąpienia tła (item% = 0).
 9. W edytorze tekstów kombinacje Alt+klawisze numeryczne w górę/w dół nie przesuwają już bieżącego wyboru w górę i w dół o jedną linię; po zwolnieniu klawisza Alt przeniesione linie były zastępowane dowolnym znakiem, z którego była skomponowana kombinacja Alt+klawiatura. Teraz używajcie klawiszy Alt+góra/dół, by przenieść wybrane linie.
Zmiany
 1. Odczytywanie stanu polecenia skryptowego ChanDecorate() zostało zmienione w niezgodny sposób; poprzednio nie można było odczytać trybu bez jego ustawienia.
 2. Jeśli utworzyłeś konfigurację próbkowania ze skryptu, który zawierał dane WaveMark (kształty spajków) i nie korzystałeś z okien dialogowych konfiguracji kształtu spajka do generowania szablonów i ustawiania poziomów wyzwalania, poziomy wyzwalania wykrywania spajka były ustawiane na 0. To mogło powodować nieoczekiwane wychwytywanie bardzo małych spajków, wyzwalanych przez szum. W takiej sytuacji poziomy wyzwalania są teraz ustawiane na połowę pełnej skali.
 3. Skrót klawiaturowy służący do formatowania sekwencji wyjściowej zmienił się z Ctrl+F4 na Shift+F4. To pozostawia Ctrl+F4 wolne dla standardowej funkcji Windows zamykania okna.
11/2019 9.09a Nowe funkcje
 1. Wyeliminowaliśmy 'lepkość' podczas przeciągania kursora 0 po połączeniu z oknem wideo.
Usunięte błędy
 1. Usunięto fałszywe ostrzeżenie o podpisywaniu sterowników podczas instalacji w 64-bitowym systemie Windows 10 w wersji 1909 (19H2).
Zmiany
 1. Komenda skryptowa MMPosition() zmieniła kod wykonywania kroków po klatce, z 3 na 4.
11/2019 9.09 Nowe funkcje
 1. Pojawił się nowy importer danych dla plików ADInstrument Labchart.
 2. Polecenie skryptowe Selection$() działa teraz w widoku siatki.
Usunięte błędy
 1. Krótkie odczyty danych WaveMark (kształtów spajków) jako Waveform mogły nie działać, gdy spajk był ostatnim elementem w buforze wewnętrznym; zazwyczaj raz na kilkaset przypadków.
 2. Graficzny edytor sekwencji pozwalał edytować wartości ustawień DAC, gdy nie były one aktywowane.
Zmiany
 1. Teraz, gdy pozycja okna multimediów jest połączona z Cursor 0, to czeka ono na aktualizację ekranu, gdy użytkownik przeciągnie kursor. Z formatem MP4 pliku multimedialnego, operacja wyszukiwania multimediów wydaje się anulować każde bieżące żądanie, dlatego powtarzające się zmiany pozycji wideo (na przykład podczas przeciągania kursora) nie działają dopóki nie zakończy się poprzednie przesunięcie. Ta zmiana może sprawić, że przeciąganie kursora stanie się 'lepkie', ponieważ musi on czekać aż dogoni go nagranie wideo.
10/2019 9.08b Nowe funkcje
 1. Obsługiwany jest Micro1401-4
09/2019 9.08a Usunięte błędy
 1. Komenda skryptowa MemSetItem() generowała nieprawidłowe wyniki dla kanału WaveMark z wieloma śladami, gdy argument code% nie był tablicą.
09/2019 9.08 Nowe funkcje
  0
Usunięte błędy
 1. Zmiany w polu wyboru Record dla danych Digital marker, w graficznym edytorze sekwencji nie były wykrywane podczas próbkowania, więc nie były wprowadzane.
 2. Zmiana tekstu na pasku narzędzi lub pasku interakcji powodowały, że aplikacja aktualizowała cały ekran, co mogło powodować spowolnienie niektórych operacji skryptowych.
 3. Rejestrowanie zmian w Titles lub Units kanałów RealMark z poziomu okna dialogowego Channel Information generowało niepoprawny kod.
 4. Rejestrowanie zmian w Title lub Units osi Y widoku XY generowało niepoprawny kod.
 5. Zmiana liczby odświeżeń przebiegów w widoku wyników za pomocą polecenia skryptowego Sweeps() nie oznaczała dokumentu wynikowego jako zmodyfikowanego, więc nie był on automatycznie zapisywany.
 6. Komenda skryptowa LastTime() zawieszała się na kanale fali z zastosowanym przetworzeniem Interpolate.
Zmiany
 1. Polecenie skryptowe ToolbarText() nie wymusza już odświeżenia ekranu; teraz czeka na okres bezczynności Spike2.
08/2019 9.07 Nowe funkcje
 1. Poprawiliśmy szybkość MMImage() i MMPosition() dla plików AVI.
 2. MMImage() nie powoduje już migotania okna wideo.
 3. Zmodyfikowano etykiety i tekst przycisków S64Fix tak, by było jaśniejsze co użytkownik musi zrobić, aby naprawić plik.
 4. Próbujemy wczytać plik zasobów z prawidłowym nagłówkiem, ale uszkodzoną zawartością.
Usunięte błędy
 1. X Axis Dialog w trybie Time of Day traktował słowa kluczowe Maxtime(), XLow(), XHigh() i Kursor(n) jako przesunięcia czasowe od początku pliku, bez dodawania godziny rozpoczęcia. Mogło to spowodować nieoczekiwane wyświetlanie lub inaktywację przycisku Draw z powodu niemożliwego do uzyskania zakresu czasu.
 2. X Axis Dialog w trybie Time of Day zaokrąglało wyświetlane czasy Lewy i Prawy do jednego miejsca po przecinku więcej niż wykorzystywał aktualnie wyświetlany zakres osi X. Mogło to powodować, że czasy rozpoczęcia i zakończenia przekraczały dostępny zakres czasu, co powodowało wyłączenie przycisku Draw.
 3. Przebiegi nie wyświetlały się na niektórych monitorach, jeśli kilkakrotnie powiększano podgląd, aż przerwa między próbkami była wielkości wielu milionów pikseli.
 4. Jeśli wyświetlasz o wiele więcej punktów krzywej niż pikseli na ekranie, rysujemy dane w postaci 'skompresowanej', aby zaoszczędzić czas. Jeśli szerokość pisaka została ustawiona na więcej niż 1 piksel, poziome sekcje danych wyświetlane są jako 1 piksel zamiast żądanej szerokości kreski.
 5. W importerze binarnym częstotliwości próbkowania ustawione dla poszczególnych kanałów były ignorowane.
 6. W binarnym importerze modyfikacja informacji o pojedynczym kanale mogła powodować uszkodzenie innych aspektów informacji o kanale.
 7. Instrukcja sekwencera wyjścia WAVEGO zawsze dopuszczała opcjonalną etykietę, ale nie była ona udokumentowana.
 8. Komenda skryptowa EditCopy(), kopiująca tablicę jako bitmapę miała wyciek zasobów, co powodowało, że Spike2 zwalniał i ostatecznie mógł się nawet zatrzyma.
 9. Możliwe było zawieszenie Power3 lub 3A przy określonej konfiguracji próbkowania (16 kanałów falowych próbkowanych przy ~ 32 kHz w trybie burst). Typowe objawy tego problemu to: próbkowanie nie rozpoczyna się i 1401 miga diodami DAC 0 i 1.
04/2019 9.06 Nowe funkcje
 1. Aplikacja s2video korzysta teraz z plików .mp4 o ulepszonym taktowaniu ramek i łączy się z szerszym zakresem źródeł wideo. Obsługa multimediów Spike2 odczytuje zarówno pliki .mp4, jak i .avi.
 2. Dodano aplikację mp4comp do wykonywania off-line kompresji plików wideo .mp4.
 3. Rozszerzone polecenie skryptowe EditPaste(), pozwala teraz wkleić bitmapę schowka do tablicy liczb całkowitych.
 4. Rozszerzono komendę skryptową EditCopy(), aby kopiowała do schowka tablice liczb rzeczywistych i całkowitych jako mapy bitowe.
 5. Nowe polecenie skryptowe EditImageSave() służy do zapisywania do pliku obrazów bitmapowych znajdujących się w schowku.
 6. Komenda skryptowa Spline2D() może używać skal kolorów do definiowania kolorów mapowania.
 7. Komenda skryptowa Spline2D() może wygenerować prostokątną siatkę interpolowanych wartości oprócz formatu bitmapowego liczb całkowitych.
 8. Udoskonalenia okna dialogowego Colour scale służącego podglądu skali kolorów i zmian rekordów.
 9. Komenda skryptowa ChanKey() obsługuje klucze skali kolorów używając ich do bitmap tła generowanych przez komendę Spline2D().
 10. Nowa komenda skryptowa HCursorVisible().
 11. Jeśli 1401 zostanie odłączony podczas pobierania próbek (odłączony kabel lub utrata zasilania), próbkowanie zatrzymuje się natychmiast. Wcześniej występowało kilkusekundowe opóźnienie, gdy upłynął limit czasu połączenia.
Usunięte błędy
 1. W Spike2 w wersji od 9.00 do 9.05 polecenie sekwencera wyjściowego CHAN Vn,n zwracało dane z n-tego próbkowanego kanału, a nie kanału n. Wiele konfiguracji próbkowania wykorzystuje kanały sekwencyjne, począwszy od 1, co działa zgodnie z zamierzeniem. Jeśli jednak kanał n był powyżej luki na liście kanałów próbkowanych, odwoływano się do niewłaściwego kanału. Na przykład, jeśli pominąłeś kanał 1 i próbkowane kanały 2 i 3, komenda CHAN V1,2 odczytywała kanał 3, drugi próbkowany kanał, a nie kanał 2.
 2. Komenda skryptowa Spline2D() mogła generować niepoprawne dane wyjściowe, gdy tablica obrazu 2D była podzbiorem większej tablicy.
 3. Podczas pobierania danych wyszukiwanie wsteczne wśród ostatnich próbkowanych zdarzeń mogło znaleźć zdarzenia o czasach przed rozpoczęciem zakresu wyszukiwania.
02/2019 9.05 Nowe funkcje
 1. Zapis w postaci metaplików sygnału falowego o dużej liczbie punktów, wykreślonego za pomocą szerokiej linii nie używa już wypełnionych prostokątów, ponieważ podczas importowania obrazów do niektórych powszechnie stosowanych programów graficznych powodowało ich zawieszanie.
 2. Okno dialogowe Overdraw 3D teraz dla każdego pliku zapamiętuje stan pola wyboru Automatic display update.
 3. Teraz pozwalamy by funkcje skryptowe miały więcej niż 20 argumentów.
 4. Importery Bionic i Ripple zostały zmodyfikowane, aby radzić sobie z importowaniem dużych plików (ponad 500 GB). Importery działają teraz z, mniej więcej, taką samą szybkością, jak kopiowanie plików (500 GB w 15 minut zamiast całego dnia).
 5. Wprowadzono system licencji Talker. To pozwala nam aktualizować płatne Talkery z naszej strony internetowej, ale wymaga od użytkowników zastosowania klucza licencyjnego do swojej kopii Spike2. Licencje Talker są powiązane z numerem seryjnym Spike2.
Usunięte błędy
 1. Kolejność kanałów Raster channels podglądu Result nie była odtwarzana z konfiguracji próbkowania.
 2. Rysowanie histogramu, który znacznie przekracza zakres y okna, mogło powodować awarię Spike2 w systemie Windows 10.
09/2018 9.04b Usunięte błędy
 1. Jeśli otworzyłeś okno dialogowe Channel Process, nie zmieniłeś kanału i ustawiłeś wartość za pomocą pokrętła, wartość była traktowana tak, jakby była równa zero.
 2. W oknie dialogowym Channel Process minimalna zmiana czasu dla kanału opartego na zdarzeniach wynosiła 0, a nie rozdzielczość czasową pliku danych.
 3. Jeśli użyłeś menu Analysis->Memory Buffer->Create Channel Copy na kanale TextMark, który był poddany przetworzeniu przesunięcia czasowego, wynik mógł być nieprawidłowy i mógł powodować zawieszenie Spike2.
09/2018 9.04a Nowe funkcje
 1. Polecenie Import menu File ma teraz podkomendę Options..., aby ustawić minimalną liczbę kanałów w zaimportowanym pliku.
Usunięte błędy
 1. Jeśli importowany plik miał 32 lub mniej kanałów, liczba kanałów w pliku wynikowym była ograniczana do 32, niezależnie od argumentu MinCh% komendy FileConvert$().
 2. Importowanie niektórych plików Multichannel Systems mogło powodować awarię Spike2.
 3. Opcja zakładki Display okna dialogowego Preferences w menu Edit do wyłączenia wysokiego DPI teraz działa poprawnie.
Zmiany
 1. W zakładce Automation okna dialogowego Sampling Configuration limit File size jest teraz wyświetlany w MB (megabajtach), a nie w kB (kilobajtach).
08/2018 9.04 Nowe funkcje
 1. FileTime$(), FileDate$() i FileTimeDate() mogą teraz być używane z widokami innymi niż Time.
 2. Menu Sampling ma nowe opcje do obsługi Licencjonowania Talker.
 3. Zmiany wyboru kanału w widoku Result są przekazywane do list kanałów w oknach dialogowych.
 4. Polecenie skryptowe FileName$() zostało rozszerzone, aby uprościć najpopularniejsze manipulacje nazwami plików.
 5. Okno dialogowe Channel Process może teraz usuwać przetworzenia z wybranych kanałów. Polecenie skryptowe ChanProcessClear() zostało rozszerzone, aby umożliwić usuwanie przetworzeń kanałów z wybranych i widocznych kanałów.
 6. Pojawia się nowa analiza Frequency histogram. Jest to podobne do Interval Histogram, ale umieszcza dane w przedziałach na podstawie częstotliwości, a nie interwałów. Odpowiednikiem tego w języku skryptowym jest SetFHst().
 7. Umożliwiamy użycie polecenia Sample menu Change Output Sequence..., gdy plik danych jest gotowy do pobierania próbek, ale próbkowanie nie rozpoczęło się.
 8. Czas zarejestrowany dla danych TextMark odczytanych z linii szeregowej jest teraz czasem pozyskiwania najaktualniejszych danych, a nie czasem, w którym wszystkie dane zostały odebrane. Różnica zazwyczaj wynosi kilka milisekund.
 9. Importer Intan teraz importuje plików w formacie .rhd i .rhs. Importer teraz także wyodrębnia informacje o kanale cyfrowym z plików .int.
 10. Dwa importery DSI zostały teraz połączone w jeden. Wprowadzono drobne poprawki w odczytywaniu starszych plików.
 11. Importer C3D importuje znaczniki zdarzeń przechowywane w nagłówku pliku.
Usunięte błędy
 1. Pole Points okna dialogowego widoku Measure to XY nie mogło mieć żadnej wartości innej niż 0.
 2. Rysowanie kanału TextMark z 2000 lub większą liczbą elementów mogło zawiesić Spike (aby kontynuować konieczne było wciśnięcie Ctrl+Break).
 3. Komenda skryptowa MemImport() i interaktywne okno dialogowe nie zawierały czasu zakończenia w zaimportowanym zakresie, niezgodnie z dokumentacją.
 4. Komenda skryptowa ChanProcessCopy() jest opisana jako usuwająca przetworzenie kanału, jeśli kanał źródłowy wynosi 0. Nie robiła tego przed wersją 9.04 Spike2.
 5. Gdy plik danych był gotowy do pobierania próbek, ale próbkowanie nie zostało rozpoczęte, użycie polecenia Current w edytorze sekwencji nie zmieniało bieżącej sekwencji i mogło usuwać przyciski z panelu sterowania Sequencer.
 6. Na stronie Automation okna dialogowego Sampling Configuration, jeśli ustawiono flagę Stop at time, próbkowanie mogło zostać zatrzymane zbyt wcześnie.
 7. Limity wielkości plików ustawione na stronie Automation okna dialogowego Sampling Configuration nie były zapisywane.
 8. Importer Plexon mógł błędnie wyrównywać dane w plikach z wieloma sekcjami.
 9. Importer C3D mógł błędnie skalować kanał danych.
 10. Polecenie edytora skryptów Toggle Comments nie zawiera już linii po zaznaczonych liniach (co zwykle nie jest tym, czego potrzebujesz).
 11. Argument minCh% dla polecenia skryptowego FileConvert$() był zignorowany.
Zmiany
 1. Poprawiono dokumentację PlayWaveCopy(); operacja kopiowania musi mieścić się w bieżącym rozmiarze fali do odtwarzania, nawet jeśli jest mniejsza niż rozmiar obszaru.
 2. Ograniczono maksymalną liczbę przedziałów w widoku wyników do 100 000 000 (zgodnie z limitem rozmiaru dla tablic w języky skryptowym). Poprzedni limit to ponad 2 000 000 000 przedziałów, co działało w 64-bitowej wersji Spike2, ale powodowało, że program był zbyt wolny i nieresponsywny.
05/2018 9.03a Nowe funkcje
 1. Rejestrowanie utworzenia widoku XY do przechowywania pomiarów generowało polecenie ChanKey() zanim powstał widok XY, co nie działało.
 2. Rejestrowanie zmiany stanu klucza kanału XY zapisywało stary stan, a nie nowy stan.
 3. Wciśnięcie Turn Recording Off nie powodowało wyświetlania na wierzchu nowego widoku z zapisanym skryptem (mógł on pozostawać ukryty za innymi oknami).
05/2018 9.03 Nowe funkcje
 1. Importer plików .wav firmy Microsoft może teraz importować pliki zawierające dane 32-bitowe; dotychczas obsługiwane były jedynie 8, 16 i 24-bitowe pliki danych. 24- i 32-bitowe pliki danych są importowane jako kanały RealWave, 8- i 16-bitowe pliki danych są importowane jako Waveform.
 2. ChanFitValue () ma dodatkowy, opcjonalny argument do zgłaszania, jeśli istnieje dopasowanie na kanale.
 3. Importer plików Heka został rozszerzony o obsługę importu wielu ścieżek i obsługi plików z więcej niż 100 seriami danych.
 4. Importer C3D (Motion Lab Systems) został rozszerzony, aby w pełni przeanalizować sekcję Parameter pliku, umożliwiając nam importowanie opisów kanałów oraz prawidłowe skalowanie i offsetowanie kanałów.
 5. Importery Ripple i Bionic/Cybernetics będą teraz próbowały połączyć wiele plików z tej samej sesji nagrania w jeden plik wyjściowy.
 6. Otwarcie pliku z Konfiguracją próbkowania może teraz zostać zarejestrowane.
 7. Podczas próbkowania danych w wyzwalanym trybie wyświetlania można teraz wstrzymać automatyczne aktualizacje, wybierając poprzedni punkt wyzwolenia i ponownie włączyć je, przewijając do końca widoku.
 8. Importer AlphaOmega został rozszerzony tak, aby odczytywał komentarze danych Stream jako kanał TextMark.
 9. W Talkers eliminacja dryfu czasu, podczas początkowej fazy pomiaru, jest poprawiona.
 10. Możesz dodać pasek postępu do okna dialogowego zdefiniowanego przez użytkownika za pomocą nowego polecenia skryptowego DlgProgress().
Usunięte błędy
 1. Nie można było utworzyć online widoku Measurement XY ani Measurement to a data Channel przed rozpoczęciem próbkowania, jeśli jakiekolwiek odwołanie do wyrażenia dialogowego osi X zwróciło wynik ujemny. Na przykład użycie Maxtime() lub Maxtime(n) nie zadziałało, ponieważ po ich skonfigurowaniu nie upłynął żaden czas i oba te wyrażenia zwróciły -1, co zostało potraktowane jako błąd.
 2. Importer C3D (Motion Lab Systems) mógł uzyskać etykiety kanałów, skale i jednostki pomieszane między danymi punktów 3D i kanałami ANALOG. Pliki z kanałami ANALOG, które przechowują wiele punktów na klatkę wideo w formacie zmiennoprzecinkowym, mogły importować fałszywe punkty.
 3. Polecenie FIRQuick () mogło powodować awarię Spike2, jeśli użyto nonsensownych kombinacji argumentów freq i width.
 4. Importery Ripple i Bionic/Cybernetics nie zwracały uwagi na współczynniki skalowania i jednostki kanałów w plikach źródłowych.
 5. Kiedy zwiększyliśmy liczbę arbitralnych obszarów wyjściowych fali w wersji 9.00, złamaliśmy możliwość łączenia obszarów.
 6. Możliwe było zawieszenie Spike2 przez otwarcie widoku wyników z dysku, a następnie uruchomienie polecenia skryptowego SetAverage() z widokiem wyniku jako bieżącego widoku.
 7. Można było zawiesić Spike2, odczytując konfigurację próbkowania, zachowując przetwarzanie kanału lub informacje o kanale wirtualnym, edytując ustawienia próbkowania kanałów, tak że przetwarzanie kanału lub informacja o kanale wirtualnym przestała być ważna, a następnie próbkując.
 8. Z powodu zmiany w bibliotece Microsoftu, importer tekstu był zaskoczony kolumną wartości zawierającą "NaN", gdy wcześniej były one traktowane jako zera.
 9. Użycie poleceń skryptowych PlayWaveAdd() lub PlayWaveDelete() nie powodowało aktualizacji paska narzędzi play waveform.
 10. Zmiany wprowadzone z zewnątrz w oknach dialogowych Talkers nie zawsze były przekazywane do Spike2. Aby tego uniknąć, informacje Talker są odświeżane po załadowaniu konfiguracji próbkowania.
 11. Jeśli informacje Talker zapisane z poprzednich sesji uległy uszkodzeniu, uniemożliwiało to korzystanie z Talkers. Spike2 wykrywa teraz tę sytuację i usuwa uszkodzony plik, umożliwiając użycie Talkers.
Zmiany
 1. Poprzednio, jeśli ostatnią pozycją danych w pliku był WaveMark (spike), kształt fali nie był widoczny, ponieważ czas elementu (używany do ustawienia maksymalnego czasu w kanale) jest czasem pierwszego punktu fali. Szerokość widoków czasowych z kanałami WaveMark jest teraz zwiększana o szerokość najszerszego skoku, aby zapewnić, że wszystkie przebiegi są widoczne.
01/2018 9.02a Nowe funkcje
 1. Importer BIOPAC może teraz importować starsze pliki typu big-endian. Aby zaimportować nowoczesne pliki ACQ, użytkownicy również potrzebują pakietu BIOPAC ACKAPI.
12/2017 9.02 Nowe funkcje
 1. Przetwarzanie kanału zostało rozszerzone, aby umożliwić przesunięcie w czasie kanałów zdarzeń i pozbycie się odbić w kanałach zdarzeń i poziomów (Level).
 2. Polecenie skryptowe ArrCWT() oblicza ciągłą transformację falkową macierzy danych.
 3. Polecenie skryptowe ArrMapImage() konwertuje macierz na mapę bitową za pomocą skali kolorów.
 4. Polecenie skryptowe ChanOrder() zostaje rozszerzone, aby uzyskać listę wszystkich kanałów w kolejności, w tym ukrytych kanałów.
 5. Polecenie skryptowe ChanList() zostało rozszerzone, aby manipulować listami kanałów.
 6. Wyrażenia okien dialogowych zostały rozszerzone o funkcje arytmetyczne.
 7. Polecenie skryptowe XRange() może być użyte jako odpowiednik przycisku Show All okna dialogowego X Axis Range.
 8. Menu kontekstowe Cursor dla Lock to Cursor (do innego kursora) ma teraz opcję odblokowania i wskazuje kursor, do którego jest zablokowany.
 9. Polecenie skryptowe ArrRange() znajduje zakres danych w tablicy.
 10. Edytor skryptów może przejść do następnej i poprzedniej funkcji lub procedury z menu kontekstowego pojawiającego się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
 11. Poprawiliśmy obsługę bardzo dużych obrazów dla kanałów (ponad 32767 pikseli szerokości lub wysokości); wcześniej takie obrazy nie były rysowane.
 12. Możesz wyłączyć użycie pliku konfiguracyjnego DEFAULT.s2cx w zakładce Sampling w Edit Preferences.
 13. Możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy pasek tytułu okna dialogowego Sampling Configuration, aby skopiować ścieżkę do bieżącego pliku konfiguracyjnego do schowka.
 14. Polecenie skryptowe EditPaste() zostało rozszerzone w celu raportowania zawartości schowka i kopiowania mapy bitowej schowka do tablicy skryptów.
 15. Komenda skryptowa VirtualChan(), oprócz utworzenia kanału o najniższym dostępnym numerze, może utworzyć nowy kanał o numerze wyższym niż istniejące kanały.
 16. Kanały RealMark z wieloma dołączonymi wartościami danych mogą mieć oddzielne tytuły i jednostki dla każdej pozycji, gdy dane są przechowywane w 64-bitowym pliku danych smrx. Istnieją nowe warianty poleceń skryptowych ChanTitle$() i ChanUnits$(), które to obsługują. Okno dialogowe Channel Information zostało rozszerzone, aby poradzić sobie z nowymi możliwościami.
 17. Możesz teraz sprawdzić, które komórki są zaznaczone w widoku Grid za pomocą nowego polecenia skryptowego Selection().
 18. Gdy próbkowanie odbywa się z opcją Write to disk disabled, dużo więcej elementów jest rysowanych w kolorze Not saving to disk i wyświetla stan braku zapisu podczas ponownego wyświetlania danych. Dane Spike2 dotyczące kształtu zawsze wyświetlają się w kolorze, który odpowiada sortowanemu stanowi. Dane typu Marker rysowane w trybie State pokazują oryginalny kolor i niezapisujący kolor.
 19. Wcześniej niektóre kanały, które mogły rysować jedynie w kolorze Not saving to disk, robiły to tylko wtedy, gdy były rysowane na samym końcu pliku próbkowania. Teraz zawsze rysują dane oznaczone jako niezapisane w tym kolorze, o ile dane są nadal buforowane i mogą zostać zapisane.
 20. Możesz teraz zresetować kolory widoku danych do ciemnego schematu z czarnym tłem zamiast białym, przytrzymując klawisz Ctrl i klikając przycisk "Reset All" w oknie dialogowym Colour. Polecenie skryptowe ColourSet() zostało rozszerzone, aby obsługiwać to
Usunięte błędy
 1. Polecenie menu Export As... nie zawierało * .gif na liście dostępnych formatów plików.
 2. Po rozpoczęciu próbkowania lub ponownym uruchomieniu pliku danych, jeśli spowodowałeś, że Spike2 ponownie obliczył obszar danych (zmieniając rozmiar lub pokazując / ukrywając kanały) zanim widok zaczął się przewijać, zakres osi x mógł zmienić się na wcześniej ustawiony zakres.
 3. Okno dialogowe TextMark online nie zapisywało/nie przywracało poprawnie kodów znaczników w rozwijanej liście. Kody 0-15 w pierwszym kodzie znacznika działały poprawnie.
 4. Polecenie skryptowe ChanMeasure () i okno dialogowe Cursor Regions mogły zawierać dodatkowy punkt danych w pomiarach, takich jak Mean, gdy kanał falowy miał zastosowane przetworzenie, takie jak Smooth, i koniec zakresu czasu do pomiaru dokładnie pasował do punktu danych.
 5. W oknie dialogowym Channel process, edycja wartości spowodowała aktualizację kanału (zgodnie z oczekiwaniami), chyba że edycja przywróciła wartość do stanu sprzed edycji.
 6. Zarejestrowanie Duplicate Channel nie powodowało, że nowy kanał był widoczny.
 7. Zapisywanie zmian w podglądzie Grid nie działało tylko dla siatki x, lub tylko dla siatki y.
 8. Obraz kanału, który został powiązany z określonymi współrzędnymi kanału, mógł zniknąć, jeśli powiększono obraz.
 9. Mógł ulec awarii skrypt, który: utworzył proces, następnie zapisał dane do bufora pamięci, usunął bufor pamięci, a następnie powtórzył tę sekwencję, nie pozwalając na czas bezczynności skryptu przy użyciu Yield () lub komendą interakcji z użytkownikiem (Interact(), ToolBar() lub DlgShow()).
 10. Skróty pasków Toolbar, Interact oraz skróty okien dialogowych zdefiniowanych przez użytkownika nie działały, jeśli bieżący widok został zmniejszony do ikony.
 11. Procedury skryptowe ArrAdd(), ArrSub(), ArrSubR(), ArrMul(), ArrDiv() i ArrDivR() nie przyjmowały drugiego, stałego argumentu.
 12. Importowanie pliku CFS z kanałami 64-bitowych danych zmiennoprzecinkowych mogło generować nieprawidłowe wyniki.
 13. Zakładka Sampling okna dialogowego Edit Preferences nie akceptowała katalogu, który nie istnieje, ale nie wyjaśniała problemu.
 14. Jeśli otworzyłeś plik danych gotowy do próbkowania, a następnie wykonałeś Abort bez uruchamiania, połączenie z 1401 pozostawało otwarte. Wyłączenie lub usunięcie 1401 w tym stanie mogło utrudnić ponowne połączenie bez restartowania systemu.
 15. Polecenie skryptowe ChanPixel() w mode% 7 zwracało 0 podczas pobierania rozmiaru czcionki, teraz zwraca 3. Jeśli użyłeś go do uzyskania informacji o osi y zależnej od kanału, a kanał był niewidoczny, mogło zwrócić nieprawidłową wartość.
Zmiany
 1. Poprzednio, gdy skrypt utworzył nowy widok, który był niewidoczny, nadal był przenoszony na początek wszystkich widoków i miał fokus wejściowy. Powodowało to odświeżenie paska tytułu aplikacji i paska tytułu widoku, który poprzednio miał fokus wejściowy. Teraz, jeśli widok zostanie utworzony jako niewidoczny, nie zostanie przeniesiony na wierzch. Zmniejsza to migotanie ekranu i przyspiesza wykonywanie niektórych skryptów. Jednak każdy skrypt, który opiera się na nowo utworzonym, ale niewidocznym widoku mającym fokus wejściowy, będzie wymagał zmian.
09/2017 9.01 Nowe funkcje
 1. Teraz, na potrzeby próbkowania można tworzyć kanały RealWave. Jeżeli używa się ich z programowalnym wzmacniaczem, to można podczas próbkowania wprowadzać zmiany wzmocnienia, które nie wpłyną na pobrane wcześniej dane.
 2. Wirtualna fala WEnv() może teraz używać funkcji cosinus i podniesiony cosinus dla faz narastania i opadania.
 3. Podczas wyboru portu COM dla wzmacniacza, oferujemy tylko istniejące porty i podajemy więcej informacji identyfikujących port.
 4. Numery kanałów Talker nie są już ograniczone do zakresu 1-100.
 5. Kanały wygenerowane przez Talker mogą teraz wyzwalać próbkowanie.
 6. Całkowita liczba kanałów próbkowanych przez interfejs 1401 jest wciąż ograniczona do 100, ale przypisane do kanałów numery nie są ograniczone do zakresu 1-100.
 7. Podczas próbkowania można przesunąć kanały Keyboard, TextMark i Znaczników Cyfrowych tak, by nie zaburzyło to zakresu innych kanałów.
 8. Podczas debuggowania skryptu można edytować i wyświetlać zmienne łańcuchowe w wielolinijkowym edytorze.
 9. Komenda skryptowa FileApplyResources() została rozszerzona, by dać więcej kontroli nad zastosowywanymi zasobami. Można również zastosować zasoby utworzone przez inny podgląd do aktualnego podglądu bez konieczności tworzenia odpowiednio nazwanego pliku zasobów.
 10. Teraz okno dialogowe About Spike2… z menu Help zawiera nazwę komputera, na którym jest uruchomiony Spike2. Talkery uruchamiane przez sieć wymagają tej nazwy, by nawiązać połączenie ze Spike2.
 11. Wzmacniacz D440 posiada teraz przycisk Reset Calibration.
 12. Teraz w 64-bitowych wersjach Spike2 dostępny jest importer Biopac, który jest uaktualniony do najnowszej wersji.
 13. Teraz komendy skryptowe ColourSet() i ColourGet() mają dostęp do skali kolorów, takich jak w sonogramach.
 14. Komenda DlgEnable() może być użyta do kontrolowania widoczności bitmapy w oknie dialogowym utworzonym przez użytkownika.
 15. Komendy CondSet() i OutputReset() mają teraz warianty, które pozwalają zresetować stany wzmacniacza i wyjścia.
 16. Komenda System() została rozszerzona, by zgłaszać czas CPU wykorzystany przez wątek GUI.
 17. Jeżeli zapisywany jest kanał nie posiadający komentarza, to SPike2 doda do komentarza informację o numerze kanału źródłowego, informację o kanale wirtualnym oraz przetworzeniu kanału.
 18. Informacja wyskakująca po najechaniu myszką na oś y podglądu czasu zawiera teraz informacje po przetworzeniu kanału oraz śladach WaveMark.
 19. Teraz już nie przestają działać definiowane przez użytkownika skróty klawiaturowe paska Toolbar, Interact i okien dialogowych użytkownika, jeżeli na okna dialogowe Cursor Regions i Cursor Values miały fokus wejściowy (były wybrane).
 20. Komenda SampleText () zwraca teraz czas dodania znacznika tekstu.
 21. Używając Ctrl + Alt + kliknięcie myszy, aby przeciągnąć linię w celu wybrania spajków w Overdraw WM i innych trybach rysowania, możesz teraz użyć klawisza Shift, aby ograniczyć linię do horyzontalnej.
 22. W oknie dialogowym klastrowania możesz teraz użyć klawisza F, aby oznaczyć wybrane (za pomocą elipsy lub kształtu zdefiniowanego przez użytkownika) zdarzenia kodem FF. Możesz także nadać wszystkim widocznym zdarzeniom kod FF używając Ctrl + Shift + F.
 23. W oknie dialogowym klastrowania można użyć kółka myszy do skalowania rozmiaru elipsy lub kształtu zdefiniowanego przez użytkownika.
 24. Polecenie System$() ma nowy wariant do odczytu wiersza polecenia, który rozpoczął Spike2.
 25. Teraz możesz zapisywać mapy bitowe za pomocą FileSaveAs () w formacie GIF, a podczas interaktywnego ładowania i zapisywania obrazów można korzystać z GIFów. To nie są animowane GIFy.
 26. Istnieją ulepszenia komunikatów o błędach kompilatora skryptów pomagające w zidentyfikowaniu przyczyny błędu składni skryptu.
Usunięte błędy
 1. Importowanie lub eksportowanie pliku danych z dużą liczbą kanałów (> 300) i wieloma różnymi Tytułami, Jednostkami lub Komentarzami kanałów może spowodować, że pliku danych .smrx nie będzie dało się otworzyć. Taki plik można teraz naprawić przy pomocy programu S64Fix.
 2. System kompilatora gubił się, jeśli skompilowałeś (i uruchomiłeś) jeden skrypt, skompilowałeś kolejny skrypt, który spowodował błąd kompilatora i ponownie uruchomiłeś pierwszy skrypt.
 3. Edytor sekwencji graficznych dawał błąd, jeśli dodano znacznik o kodzie 00 (który jest kodem domyślnym).
 4. Próba otwarcia uszkodzonego pliku konfiguracji próbkowania mogła spowodować awarię Spike2.
 5. Kody, które dodają wiadomości do Sampling Notes dotyczące kanałów, które są próbkowane znacznie wolniej lub szybciej niż jest to wymagane, zawsze zgłaszały takie kanały jako próbkowane wolniej, nawet jeśli próbki pobierano szybciej.
 6. Komenda Import z menu File dodawała tytuły kanałów na początku wszystkich komentarzy kanału. Działa to tylko wtedy, gdy tytuł kanału jest tak długi, że jest on skracany przez system importowania.
 7. Znacznik klawiatury dla końca końcu sekcji czasowego pobierania próbek nie był zapisywany na dysku.
 8. W wersji 9.00 początkowy stan próbkowania w trybie okresowego lub wyzwalanego próbkowania był nieprawidłowy.
 9. Wklejanie znaków non-ASCII UNICODE do widoku siatki nie działało.
 10. W oknie dialogowym X Axis Range, zmiana Jednostek osi ponownie podawała wartości Left i Right w poprzednim trybie osi, a nie w nowym.
 11. Jeśli dane pobierano w formacie 32-bitowym, a następnie użyto komendy FileSaveAs ("", -1), aby zapisać plik, proponowane było domyślne rozszerzenie pliku.smrx (choć plik był 32-bitowy i powinien mieć rozszerzenie .smr). Spike2 może czytać 64-bitowe pliki z każdym rozszerzeniem, ale odrzuca pliki 32-bitowe z rozszerzeniem .smrx.
 12. Jeśli próbkujesz bez 1401, pole wyboru Trigger w pasku sterowania próbkowania jest wyłączone, ponieważ wyzwalany start nie jest obsługiwany (obecnie) bez 1401.
 13. Gdy skrypt napotkał punkt przerwania lub podczas Interakcji ze Spike2 w procedurze bezczynności, otwarciu okna dialogowego Cursor Values albo Regions lub dowolnego okna Spike-shape lub Multimedia ustawiało bieżący widok skryptu, co mogło powodować przerwanie skryptu z błędem " Wrong View type ".
 14. W oknie dialogowym Channel setup zmiana ustawień wzmocnienia D440 nie powodowała aktualizacji skali osi y.
 15. Na pasku Sample Bar działa teraz stan Write to Disk trybu Immediate Start. Jeśli Immediate Start nie jest włączony, zmiany Write to Disk są wyłączone. wykona
 16. Jeśli zrobiłeś Reset próbkowania (aby je zrestartować), okna dialogowe Cursor Regions i Cursor Values nie były resetowane.
 17. Rejestrowanie XAxisMode() w podglądzie czasu mogło generować dziwne wartości mode%, jeśli jednostki osi x nie były sekundami.
 18. Komenda SampleWaveMark() nie była wykonywana, jeśli jako drugi argument użyto tablicy portów.
 19. Komenda SampleClear() nie usuwała nazwy ostatniej konfiguracji próbkowania odczytanej przez SampleConfig$().
 20. Funkcje Ec() i Et() wirtualnych kanałów poszerzały poszukiwanie zdarzeń o jeden takt zegara pliku danych dalej niż powinny. To mogło (w pewnych okolicznościach) spowodować, że funkcja Ec() generowała liczbę zliczeń za duż o 1. Zmiana wartości wyjściowej komendy Et() była zazwyczaj zbyt mała, aby mieć znaczenie.
 21. Funkcja wirtualnego kanału WSqu () mogła generować niską fazę, która była za długa o jedną próbkę.
 22. Jeśli dwukrotnie kliknąłeś i dokonałeś edycji elementu w kanale TextMark, duplikaty tego kanału nie były zaktualizowane.
 23. Kilka poleceń skryptowych nie akceptowało elementów const jako argumentów, gdy powinny to robić. Na przykład: SampleTrigger(), YAxisAttrib() i YAxisStyle() nie akceptowały argumentu cSpc%, który został zadeklarowany const cSpc%[3]:={2,1,2}.
 24. Polecenie MemImport() użyte do utworzenia kanału WaveMark z sygnału falowego i kanału zdarzeń mogło pominąć ostatni punkt przebiegu, jeśli czasy zdarzeń nie były wyrównane do próbek sygnału falowego.
 25. W widoku z logarytmiczną osią y, jeśli powiększono obraz, przeciągając prostokąt, wynik pokazywał nieprawidłowy zakres osi y.
Zmiany
 1. Komenda MatLabOpen() nie powoduje zatrzymania skryptu z błędem krytycznym, jeśli nie można otworzyć pakietu MatLab, teraz zgłasza ujemny kod błędu.
 2. W debuggerze skryptu po otwarciu okna do edycji zmiennej łańcuchowej początkowy ciąg nie jest już wybierany, a okno edycji będzie próbowało zmienić rozmiar, aby uwzględnić tekst ciągu.
 3. Przykładowe Talkery są zawsze instalowane, chyba że zostały wykluczone w instalacji niestandardowej.
 4. Maksymalna długość automatycznych nazw plików wzrasta z 23 do 40 znaków. Starsze wersje programu Spike2 ograniczą długość do 23 znaków, jeśli edytujesz nazwę.
 5. Podczas tworzenia nowego kanału domyślne tytuły kanałów i komentarze kanałów są teraz ustawiane na pusty ciąg, a nie "untitled" i "No comment".
 6. Zmieniono wartość zwracaną przez polecenie SampleText(); wcześniej to zawsze było 0.
06/2017 9.00 Nowe funkcje
 1. Maksymalna liczna kanałów, jaką można zapisać w 64-bitowym pliku smrx została zwiększona z 400 do 2000.
 2. Maksymalną liczbę kanałów wirtualnych, kanałów pamięci oraz kanałów zduplikowanych zwiększono do 2000.
 3. Maksymalna liczba kanałów w podglądach XY została zwiększona z 256 do 2000.
 4. Maksymalna liczba kanałów w podglądzie Result została zwiększona z 256 do 2000.
 5. Maksymalna liczba wierszy w podglądzie Grid została zwiększona z 10 000 do 1 000 000 (maksymalną liczbą kolumn pozostaje 1000).
 6. Liczba odgórnie ustalonych kształtów fal wyjściowych, które mogą być wykorzystane podczas próbkowania, została zwiększona z 10 do 62 w urządzeniach Power1401 i do 20 w urządzeniach Micro1401.
 7. Nowa komenda skryptowa Chan() pozwala na wykrycie numeru kanału, który spełnia specyfikację kanału.
 8. Do języka skryptowego wprowadzono nowe operatory numeryczne dla bitowego not (~), dla przesuwania liczb całkowitych (<<, >> i >>>) oraz pozwalające użyć & dla band, && dla and, | dla bor i || dla or, % dla mod i ! dla not.
 9. Język skryptowy pozwala użyć * do powielenia łańcucha znaków, na przykład "+-"*3 to "+-+-+-".
 10. Okno dialogowe importu do bufora pamięciowego i komenda skryptowa MemImport() pozwalają na import kanałów WaveMark jako sygnał falowy.
 11. Komenda skryptowa ArrHist() pozwala na macierze o całkowitym źródle.
 12. Regularne wyrażenia ECMAScript są teraz obsługiwane przez okna dialogowe Find i Replace menu Edit oraz odpowiedniki w języku skryptowym.
 13. Można zmieniać rozmiar większej liczby okien dialogowych, zwykle po to by umożliwić wpisywanie dłuższych łańcuchów tekstu lub by mieć dostęp do długich list obiektów bez konieczności ich przewijania. Dotyczy to okna dialogowego kanałów Virtual, okna Evaluate, okna edycji zmiennych Debuggera, okna dialogowego dodającego krzywe w graficznym edytorze, okna dialogowego Change Colours i paru innych.
 14. Jeżeli masz otwarte okno dialogowe Edit TextMark możesz kliknąć na obiekt TextMark tego kanału w podglądzie danych, by przesunąć się do niego w oknie dialogowym. Jeżeli okno dialogowe jest rozwinięte, by pokazać listę obiektów TextMark, to wybrany obiekt zostanie podświetlony.
 15. Można próbkować dane używając Talker-ów i nie posiadając podłączonego 1401, jeżeli ustawiona jest konfiguracja próbkowania nie wykorzystująca 1401 (brak sekwencji wyjściowej, wyjścia krzywych o ustalonym kształcie, kanałów falowych, kanałów WaveMark, zdarzeń lub wejść cyfrowych).
 16. Komenda skryptowa FileOpen() posiada teraz znacznik mode% do otwierania zewnętrznych plików tekstowych w trybie Unicode.
 17. SSOpen() pozwala by aktualny podgląd był związany z podglądem czasu; w poprzednich wersjach musiał to być podgląd czasu.
Zmiany
 1. Numeracja kanałów pamięciowych, wirtualnych i zduplikowanych uległa zmianie (by zrobić miejsce dla dodatkowych kanałów dyskowych). Każdy skrypt opierający się na tym, że 401 był pierwszym kanałem pamięciowym, a 701 był pierwszym kanałem wirtualnym, będzie teraz zepsuty. Zawsze twierdziliśmy, że skrypty nie powinny się na tym opierać. Można użyć Chan("m1"), by uzyskać pierwszy kanał pamięciowy i Chan("v1"), by uzyskać pierwszy kanał wirtualny. Należy użyć DupChan(0), by znaleźć numer pierwszego kanału zduplikowanego.
 2. Nasze oprogramowanie nie odczytuje już starego formatu plików konfiguracyjnych (*.s2c) i zasobów (*.s2r). Ostatnia wersja, która je zapisywała to Spike2 7.10 wypuszczona w 2012. Jeżeli konieczne jest odczytanie tych plików, to można je przekonwertować do nowoczesnego formatu *.s2cx i *.s2rx przy użyciu Spike2 wersji 8.
Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85235190
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×