• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

虛擬通道運算式


使用分析功能表>虛擬通道>創建新通道命令創建虛擬通道,並且該虛擬通道在資料檔案中顯示為通道v1-n。當一個虛擬通道被初次創建時,會打開一個對話方塊,其中你可以輸入運算式來定義通道內容。運算式可手動輸入或通過點擊右向箭頭按鍵並選擇功能表選項來’建立’。本視頻教程舉例說明虛擬通道運算式。

Cambridge Electronic Design Limited

在英國註冊: 00972132

註冊辦事處:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

生產者註冊號: WEE/BD0050TZ

銷售條款和條件

對於我們的美國客戶,我們可以提供W-8BEN稅表,該表將我們標識為英國公司.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
商品編號
Hardware: 84716070
Software: 85235190
×

通过电子邮件:

info@ced.co.uk

通過郵遞:
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
通過電話:

(Int.+44) (0)1223 420186

來自北美:

1 800 345 7794

×