• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Zmiany techniczne Signal version 4


Uzytkownicy wersji 4 mogą sciagnąć za darmo.

Data Wersja Zasadnicze informacje
01/2014 4.11 Usunięte błędy
 1. Zrzucanie kanałów znaczników do tekstu (plik lub schowek) pomijało ostatni kanał; teraz zostało to naprawione.
 2. Okno dialogowe formatowania zrzutu danych z wyidealizowanymi przebiegami miało pomieszane pola wyboru; teraz zostało to poprawione.
 3. Wewnętrzny generator liczb losowych jest inicjalizowany z wartością będącą pochodną daty i czasu, by uniknąć takiego samego sekwencjonowania stanów i zmiennych przebiegów o zafiksowanym interwale.
 4. Teraz jakiekolwiek próby dopasowania funkcji do danych w przebiegu 0 są blokowane; robienie tego zazwyczaj powodowało nagłe zawieszenie Signala 4.
10/2012 4.10 Nowe funkcje
 1. Funkcja skryptowa SerialXXX może korzystać z portów o numerach do 256, podczas gdy różne okna dialogowe zawierające COM dają dostęp do 19.
 2. Wersja 4.10 jest najwcześniejszą wersją wydania 4, która pracuje z Power1401-3.
 3. Dane wyeksportowane do MatLab zawierają, w strukturze z informacją o ramce, etykietę stanu.
Usunięte błędy
 1. Poprawiono rejestrację ProcessFrames() podczas przetwarzania ramek o określonym kodzie stanu.
 2. Naprawiono komendę ChanFitShow() tak, by teraz poprawnie zwracała koniec pokazanego zakresu czasu, gdy opt% wynosi -2.
 3. Uszkodzone w wersji 4.09 kolorowanie słów kluczowych skryptu i sekwencji pulsów oraz wcinanie kodu, zostało poprawione.
 4. Pulsy wyjściowe mogą być teraz generowane z DAC-ów 4 do 7 skrzynki rozszerzającej Signal – poprzednio Signal twierdził, że wyjścia DAC nie są dostępne.
 5. Musieliśmy pozbyć się przecieku pamięci pojawiającego się, gdy próbkowanie używające sekwencji tekstowej nie powiodło się z powodu braku podłączonego 1401.
 6. Poprawiono sprawdzanie nazwy pliku podczas zapisywania danych lub dokumentu XY tak, że Signal w sposób pewny wykrywa uaktualnianie istniejącego pliku.
 7. Gdy otwierany jest plik danych to wyświetlany tytuł początkowego podglądu zawsze jest poprawny.
 8. Używanie informacji rejestrów do utrzymywania ustawień wzmacniacza jest bardziej preferowane niż CEDCOND.INI.
 9. Jeżeli iteracja kursora 0 podczas pomiarów do XY utknęła, przetwarzanie zatrzyma się.
 10. Każde okno dialogowe wyboru pliku dostarczone przez FileConvert$() będzie posiadało, jeżeli to możliwe, poprawnie ustawiony początkowy typ pliku. Typ pliku wybrany przez użytkownika nie może zostać wyparty przez automatyczną detekcję typu.
 11. Obliczenia prawdopodobieństwa dopasowania unikają teraz tworzenia arytmetycznego przeładowania, które mogło powstawać w ekstremalnych okolicznościach.
08/2011 4.09 Nowe funkcje
 1. Jeżeli nie został definiowany przycisk anulowania, to utworzone poprzez skrypt okna dialogowe traktują przycisk Esc jako anulowanie.
 2. Zmieniony tak, by możliwe było odczytywanie plików z danymi XY, utworzonych przez wersję 5.02 programu Signal.
 3. Obsługa MagStim została zmieniona tak, by mogła pracować z wersją 9 firmware’u Rapid.
 4. Do listy obsługiwanych wzmacniaczy sygnału został dodany Digitimer D360.
Usunięte błędy
 1. Poprawiono wygląd tworzonych przez skrypt okien dialogowych, które zawierały jedynie przyciski.
 2. Restartowanie próbkowania nie wymusza przesunięcia osi X do lewej krawędzi.
 3. Obsługa BiStim, w trybie HiRes, nie zaokrągla do 0.1 ms interwałów pomiędzy pulsami.
 4. Limity systemu generowania pulsów przez wyjścia DAC, zostały zmienione tak, by zawsze dostępna była pełna skala.
 5. Zgranie czasowe wyjść generowanych podczas próbkowania w trybie gap free wykazywało niewielkie różnice pomiędzy pierwszym przebiegiem, a kolejnymi przebiegami.
 6. Poprawiono wykorzystanie tabel z wartościami sekwencji wyjścia dla Power1401.
 7. Teraz kanały wirtualne prawidłowo działają w celu uniknięcia chwilowych nieregularności.
 8. Zmienne tempa próbkowania są wykrywane w trakcie testu danych, zanim zostaną wykonane operacje kopiowania i eksportu.
 9. Informacje o kanale wirtualnym są poprawnie zapisywane, gdy okno z próbkowanymi danymi jest duplikowane.
 10. Dodano wartość types%, by wykluczyć kanały dyskowe z ChanList() i podobnych funkcji.
 11. ChanTitle$() i ChanUnits$() poprawnie uaktualniają wszystkie klatki zawierające dane z kanałów wirtualnych.
 12. ChanValue() nie generuje rzekomego błędu podczas wykreślania fal przy użyciu interpolacji sześciennej.
 13. Poziom progu jest wykorzystywany poprawnie przez wyszukiwanie mające na celu iterację kursora 0 podczas pomiarów do podglądu XY.
 14. Wyszukiwanie pików i lokalnych minimów w zboczu fali używa poprawnie wyskalowanej amplitudy minimalnej – poprzednio ta wartość była dzielona przez częstotliwość próbkowania.
 15. Naprawiono problem polegający na tym, że gdy utworzone skryptem okno dialogowe lub funkcja zmieniająca otwierały inne okno dialogowe, to wartość zwrotna funkcji nie była wykorzystywana poprawnie.
 16. Funkcja DlgCreate() może, z powodzeniem, ustawić ciąg znaków będący ID helpa.
 17. Początkowe wartości ciągów w oknach dialogowych użytkownika i łańcuchach ustawionych przez DlgValue$() będą uwzględniały ustawione limity długości łańcucha znaków.
 18. Komendy zmieniające pozycję kursorów horyzontalnych i wertykalnych działają poprawnie – poprzednio były mylone z innymi działaniami.
 19. Zamykanie pliku poprzez kliknięcie w prawym górnym rogu jest teraz jasno traktowane jako przerwanie próbkowania i powoduje pokazanie okna dialogowego z ostrzeżeniem.
 20. Poprawiono uwzględnianie opcji maintain ADC range online w preferencjach próbkowania – pomimo wybrania opcja ta była pomijana.
 21. Dalsze zmiany pozycji oraz inne operacje na oknie, nie są blokowane poprzez kontrolowane skryptem, wymagające potwierdzeń użytkownika, wykreślanie trendów i pomiarów.
 22. Usunięto możliwy przeciek pamięci w skanującym dopasowaniu wyidealizowanych przebiegów.
 23. Skanujące dopasowywanie wyidealizowanych przebiegów jest automatycznie scalane, jeżeli jest poniżej krytycznej amplitudy.
 24. Naprawiono problem z zawieszaniem się programu podczas wykonywania automatycznego uśredniania w pliku zawierającym klatki danych posiadające zmienną liczbę punktów.
 25. Nakładanie na siebie, w trakcie próbkowania, wszystkich pobranych przebiegów działa teraz znacznie lepiej.
 26. Zmodyfikowano wykreślanie online krótkich przebiegów danych posiadających zmienną liczbę punktów, w celu zwiększenia przejrzystości.
 27. Nakładanie klatek zostało zmodyfikowane tak, by uniknąć sytuacji w której niektóre klatki były niewidoczne. Zdarzało się to w szczególnie często, gdy klatki miały się stapiać z kolorem tła.
 28. Uruchamiany przyciskiem zakładki Clamp okna dialogowego konfiguracji próbkowania, odczyt informacji o kalibracji portu ADC ze wzmacniacza MC700, uległ zmianie. Teraz są brane pod uwagę każde ustawienia wzmocnienia, by dostroić układ do tego co dzieje się podczas próbkowania.
Zmiany
 1. Gdy Signal wczytuje starą konfigurację próbkowania, nie zawierającą informacji o zakresie ADC i DAC, a wydaje się, że może to spowodować problemy, wyświetlana jest odpowiednia wiadomość.
 2. Zmodyfikowano dokumentację MeasureToXY() tak, by pokazywała poprawne stosowanie parametrów progu i histerezy.
08/2010 4.08 Nowe funkcje
 1. Pasek kontroli clampowania może wyświetlać całkowitą oporność elektrody lub opór dostępu i błony.
Usunięte błędy
 1. Wartości słupków błędów, tworzonych podczas uśredniania sygnałów falowych, są teraz poprawne w przypadku, gdy przetwarzanie zostało przeprowadzone więcej niż jeden raz dla tej samej średniej; pojedyncze przetwarzanie dawało poprawny wynik.
 2. Wartości pozycji kursora, dostarczane przez %p w rybie etykiet użytkownika, biorą pod uwagę każdy offset zera ustawiony dla osi.
 3. Tworzenie etykiety kursora wykorzystującej wartość pozycji (dostarczaną przez oś) zapewnia, że wszystkie informacje o osi są aktualne, dzięki czemu unika się okazjonalnie pojawiających się nieprawidłowych etykiet.
 4. Odmierzanie czasu burstów w Power1401 mk II zostało podregulowane tak, aby pozbyć się pojawiających się czasami problemów z przesłuchami.
 5. Funkcja skryptowa ChanDelete() może teraz zostać użyta na kanałach wirtualnych.
 6. Kod wykreślający osie i generujący etykiety zapobiega rekursywnemu zachowaniu, mogącemu zawiesić Signal.
 7. W szybkich trybach nieznacznie ulepszono inicjalizację wyjścia pulsów na początku próbkowania, więc teraz, gdy rozpoczyna się próbkowanie, wyjścia są niezawodnie stabilne.
 8. Konfiguracja próbkowania unika resetowania wartości zmiennych sekwencera, gdy w użyciu są limity liczby pobranych ramek.
 9. Uruchamianie sekwencera wyjścia było zablokowane, gdy wszystkie wyjścia (dla wyjść typu pulsowego) zostały wyłączone.
 10. Zmiany dokonane w skalowaniu DAC, na stronie wyjść w oknie dialogowym konfiguracji próbkowania, nie zostają utracone, gdy użytkownik wyłączy DACi.
 11. Teraz Time$() poprawnie używa ustawień systemowych dla wyświetlania 12 i 24 godzinnego formatu czasu.
 12. Okno dialogowe analizy błony unika potencjalnych zawieszeń na wyjątkowo złych danych, a analiza oporu i pojemności błony została ulepszona.
 13. Zmaksymalizowane podglądy skryptów i pulsów nie są pomniejszane, gdy podczas kompilacji zostanie wygenerowany błąd.
 14. Liczba stanów ustawiona dla pomocniczego system stanów, takiego jak na przykład MagStim, jest uaktualniana natychmiast, gdy liczba stanów Signala zostanie zmieniona, w szczególności przez skrypt.
 15. Obsługa MagStim i CS3304 teraz działa poprawnie z 256 stanami.
 16. Wyświetlanie zmiennych globalnych przez debugger skryptów radzi sobie poprawnie z macierzami o zmienionym rozmiarze.
 17. Nazwa nowych dokumentów XY nie była poprawnie inicjalizowana i pozostawała pusta.
 18. Został poprawiony błąd, który powodował, że funkcja SetCopy(), użyta z danymi on-line, generowała kanały z zerową liczbą punktów.
 19. Zarówno poziomy około-stymulacyjne, jak i skalowanie zmodyfikowanej ramki zerowej, biorą pod uwagę kalibrację kanałów bazującą na danych telegraficznych.
 20. Wyszukiwanie kursorem progów, procent repolaryzacji, progu zbocza sygnału i punktu zwrotnego, teraz działa prawidłowo podczas wyszukiwania wstecz.
 21. Zostało poprawione zachowanie (a tym samym rejestrowanie) funkcji CursorActiveSet(), gdy jednostkami osi X nie są sekundy.
 22. Zakresy osi Y ustawione przez przeciągnięcie myszki są poprawnie zapamiętywane w ustawieniach zapisanych kanałów.
 23. System kontrolny MagStim, na nowszym firm warze, działa poprawnie z systemem Rapid, jak również ze starszymi jednostkami.
 24. Poprawiono informację telegraficzną dla wzmacniacza Axopatch 200 – ustawienie było 2* większe niż POV w ustawieniach wzmacniacza.
 25. Ulepszono zabezpieczenia przed nieprawidłowymi informacjami telegraficznymi.
Zmiany
 1. Wygląd okna dialogowego analizy błony został znacznie ulepszony.
 2. Kontrolki znajdź i zamień, w oknach dialogowych, są umieszczone poprawnie.
01/2010 4.07 Nowe funkcje
 1. Przycisk nowego kursora horyzontalnego został dodany w lewym dolnym rogu okna z podglądem danych.
 2. W funkcji U1401Open() dodano opcjonalny parametr pozwalający wybrać numer jednostki 1401.
 3. Rozszerzono funkcję ArrSpline() tak, aby wykonywała niejednorodne ekstrapolacje, a podczas wykonywaniu ekstrapolacji jednorodnych może być nieco szybsza.
 4. Rozszerzono funkcję skryptową Grid() tak, aby umożliwiała wyświetlanie tylko siatki dla osi X lub Y.
 5. Podglądy XY utworzone w wyniku przetwarzania mogą być wyczyszczone przy użyciu komendy Clear w menu Edit. Zarówno te podglądy, jak i podglądy wyników, mają dodaną komendę Clear do menu kontekstowych uruchamianych prawym kliknięciem myszki.
 6. Podczas eksperymentów patch-clamp potencjał utrzymania błony może być ustawiany przy pomocy kółka myszki lub klawiatury, zarówno na pasku kontroli clampu, jak i w oknie dialogowym analizy błony. Przyciski Ctrl i Shift pozwalają modyfikować wielkość kroku z jakim będzie się zmieniał potencjał.
 7. Teraz w pliku danych zmienne ramek zawierają wszystkie trzy oporności uzyskane w wyniku analizy błony oraz pojemność błony, zamiast jedynie całkowitej oporności.
 8. Analiza clampowanej błony używa teraz podwójnego eksponencjalnego dopasowania podczas ustalania pojemności błony, a jeśli to się nie uda to powraca do pojedynczego eksponencjalnego dopasowania.
 9. Okno dialogowe konfiguracji BiStim unika interwałów w przedziale od 0 do 1 milisekundy i pozwala tylko na jedno ustawienie mocy jeśli interwał jest ustawiony na 0.
 10. Okno dialogowe przetwarzania wykresu trendu posiada teraz opcję ’User check positions’ pozwalającą na manualną inspekcję pozycji kursorów. Dodano dodatkowy bit w znacznikach MeasureToXY() umożliwiający taką kontrolę przez użytkownika.
 11. Dodano do języka skryptowego funkcję Modified(). Pozwala ona na wykrycie czy podgląd danych uległ zmianie, w niektórych przypadkach na zmianę znaczników zależnych od danych oraz na wykrycie danych tylko do odczytu.
 12. Do języka skryptowego dodano funkcje FileTime$(), FileDate$(), FileTimeDate() i FileSize().
 13. Do okna dialogowego osi Y dodano przycisk pozwalający na ustawienie, wokół zera, symetrycznego zakresu skali.
 14. Funkcja skryptowa System() pozwala na dodanie cyfry 1000 do numeru ekranu, tak aby uzyskać obszar roboczy ekranu bez krawędzi zajętych przez paski narzędzi (tak dużo jak tylko się da).
 15. W oknie dialogowym kanałów wirtualnych, pola interwału próbkowania (sample interwal) i wyrównania czasu (time alignment) pokazują i ustawiają dla osi X jednostki, które są w użyciu.
Usunięte błędy
 1. Poprawiono uaktualnianie i obsługę tytułów okien result view, tak aby tytuły result view zawsze poprawnie odzwierciedlały tytuł dokumentu źródłowego.
 2. Kursor zero teraz będzie poprawnie, w obu kierunkach, dokonywał iteracji punktów danych na wyidealizowanych przebiegach.
 3. Iteracje kursorów będą teraz poprawnie przewijały podgląd danych.
 4. Pola wyboru wartości X w oknach dialogowych teraz będą poprawnie identyfikowały pierwszy widoczny kursor.
 5. Okno dialogowe XY Measurements może teraz dokonywać iteracji kursora 0 w kanałach wyidealizowanych przebiegów, w trybie liczenia punktów.
 6. Zmieniono kod wykreślania fal tak, że pokazanie pełnej skali ujemnej jest prawdopodobniejsze jeśli zostanie użyte polecenie Show All.
 7. Kod wykreślający osie został zmieniony tak, aby naprawić błędy przy rysowaniu cyfr przy osi Y w trybie 3D overdraw.
 8. Sprawdzanie zamknięcia pliku zostało poprawione tak, że anulowanie zadania ’Save data’ nie porzuca pliku tak po prostu, bez żadnego zapisywania.
 9. Ponownie poprawiliśmy zachowanie poleceń stop i abort podczas próbkowania, aby zapobiec błędom jakie mogły się pojawiać od wersji 4.05.
 10. Zmienianie limitu liczby punktów w kanałach z podglądem XY teraz działa poprawnie.
 11. Naprawiliśmy błąd jaki się pojawiał podczas przerywania próbkowania z wykorzystaniem kanałami wirtualnych i ich duplikatów.
 12. Zintegrowana kontrola BiStim teraz działa poprawnie, gdy interwał pulsów jest ustawiony na zero – w takim przypadku oba poziomy mocy muszą być ustawione tak samo.
 13. Wszystkie kontrolowane urządzenia MagStims zostaną zatrzymane i, w miarę konieczności przeładowane po zmianie ustawień, aby uniknąć błędnych odczytów bitu Ready, które powodowały pozorną, przedwczesną gotowość urządzenia.
 14. Zrzut listy portów w oknie dialogowym próbkowania wykrywa jeśli zostało ustawione zbyt wiele portów.
 15. Okno dialogowe ustawiania stałej czasowej kanału wirtualnego teraz pokazuje aktualne wyrażenie, a wartość wprowadzona jest poprawnie używana.
 16. Bardzo duże (więc nierozsądne) stałe czasowe wprowadzone dla kanału wirtualnego w opcjach przetwarzania, takich jak smoothing lub DC remove, nie będą powodowały zawieszenia Signala.
 17. Wirtualne kanały nie zawieszają Signala jeśli zostanie zmieniony interwał próbkowania.
 18. Wirtualne kanały poprawnie obsługują niezerowe czasy startu ramki.
 19. Okno dialogowe z informacjami o kanale teraz wyświetla odległości pomiędzy wartościami osi X nie bazującymi na czasie; poprzednio nie była pokazywana informacja o odległościach.
 20. Poprzednio, podczas eksperymentów patch-clamp, oś Y w oknie dialogowym analizy błony była odwrócona.
Zmiany
 1. Tworzenie podglądów zostało zmienione tak, aby umożliwić tworzenie komentarzy do tytułów okien; aktualnie polega to na zastosowaniu gwiazdki, która wskazuje modyfikację.
 2. W oknie dialogowym automatycznego formatowania, domyślne znaczniki wcięć skryptu zostały ustawione tak, by zawierać wend, until i next.
 3. Duplikowanie okien zostało zablokowane dla podglądów pamięci powstałych w wyniku przetwarzania, ponieważ usunięcie pierwszego okna, przy jednoczesnym zachowaniu duplikatu będzie powodowało zawieszenie Signala.
 4. Kod przerywający próbkowanie został lekko poprawiony tak, by SampleStop() czekało z powrotem, aż próbkowanie poprawnie się zakończy.
 5. Domyślny czas oczekiwania, aż urządzenie dodatkowych stanów MagStim będzie gotowe, został zwiększony do 15 sekund.
 6. Informacja dotycząca kalibracji kanałów z danymi prądowymi, pobieranymi ze wzmacniacza MC700, jest automatycznie dostrajana, wymuszając zmianę jednostek z nA na pA.
 7. Poprawiono wyświetlanie oporu i pojemności w oknie dialogowym analizy błony i pasku kontrolnym clampowania.
 8. Wygenerowane poprzednio konfiguracje próbkowania, które ustawiały interwał impulsów BiStim na wartość pomiędzy 0, a 1 milisekunda będą teraz używały albo 0 albo 1 milisekunda (zależnie od tego, które jest bliżej) ponieważ pośrednie wartości mogły uszkodzić sprzęt BiStim. Podobnie, konfiguracje, które posiadają zerowy interwał impulsów BiStim, będą wykorzystywały głównego ustawienia mocy do kontroli obu jednostek i będą ignorowały drugie ustawienie mocy.
 9. Pomiary oporności w eksperymentach patch-clamp będą używały pierwszego, odpowiedniego pulsu jaki znajdą w odpowiednim wyjściu pulsów, zamiast próbować pierwszego dostępnego pulsu.
 10. Przetwarzanie wykresu trendu nie poddaje się jeżeli pomiar zawiódł, po prostu nie generuje tego punktu danych.
 11. Wykonanie cancel w oknie dialogowym User check, podczas wykonywania pomiarów, przerywa wszystkie następne pomiary, a nie tylko te dla aktualnej ramki.
 12. Zmieniliśmy wykorzystanie informacji o ekranach tak , że możemy uzyskać obszary robocze, które unikają pasków narzędzi tam gdzie jest to możliwe.
 13. Okna dialogowe kanałów wirtualnych i informacji o kanałach teraz wyświetlają komunikaty błędów w kolorze czerwonym.
11/2009 4.06 Nowe funkcje
 1. Dodano Virtual channels, zawierające fale uzyskane z innych kanałów przy pomocy równania podanego przez użytkownika. Dane w kanale są automatycznie przeliczane dla każdej klatki. Przetwarzanie szeregu z listą kanałów zostało rozszerzone tak by akceptować "v1" i podobne, jako specyfikację wirtualnych kanałów.
 2. Język sekwencera, używany do generowania wyjść podczas próbkowania lub interakcji z pobieraniem danych, został rozszerzony tak, by dostarczać więcej zmiennych, niebezpośrednich przeskoków, instrukcji logicznych i ABS, zdefiniowanych stałych i wyrażeń funkcji ASz(), VSz(), TabPos() i DRange(). Zdefiniowane wartości stałe i wyrażenia stałe mogą być teraz użyte wszędzie tam, gdzie dotychczas akceptowane były tylko wartości całkowite.
 3. Dodano obsługę użycia myszki i manipulacji wskaźnikiem myszki podczas używania pasków narzędzi i okien dialogowych skryptu. Obsługa ta składa się z funkcji skryptowych ToolbarMouse(), DlgMouse() i MousePointer(), oraz funkcji ChanPixel() używanej do uzyskania rozmiaru piksela w znaczeniu osi X i Y kanału.
 4. Został poprawiony interfejs pomiędzy edytorem sekwencji i systemem pomocy, tak że pomoc uzyskana po naciśnięciu F1 powinna przejść bezpośrednio do wymaganej strony pomocy.
 5. Rozszerzono język skryptowy tak by obsługiwał zmiany rozmiarów macierzy. Dodano wyrażenia break i continue do obsługi wykonywania pętli.
 6. Obsługa połączeń telegraficznych MultiClamp jest teraz w pełni zintegrowana z obsługa clampowania. Dodatkowo, oprócz uzyskiwania nazw portów ADC, jednostek i kalibracji, odczytywany może być tryb clampowania oraz jednostki komend zewnętrznych DAC i skalowanie; opcje na stronie z ustawieniami MultiClamp pozwalają na odczytanie ustawień bez próbkowania.
 7. Nowe ustawienie właściwości pozwala na wyświetlanie uzupełnienia tytułu podglądu – tekstu dodanego do tytułu w celu pokazania jak, poprzez różne stany, postępuje wykonywanie sekwencji. Jeżeli używane jest zewnętrzne urządzenie, posiadające różne stany, informacja o sekwencji była zastępowana powiadomieniem o ustawieniach urządzenia. Teraz można to wyłączyć, tak więc możliwa jest pełna kontrola tego czym, i czy w ogóle, tytuł jest uzupełniany. Ponadto, uzupełnienie tytułu podglądu (związanego z aktualnie próbkowanym przebiegiem) nie jest pokazywane jeżeli jakaś inna niż pierwsza ramka jest pokazywana, a w tytule głównego okna programu Signal nigdy nie jest pokazywane.
 8. Wszystkie podglądy tekstowe mogą, opcjonalnie, wyświetlać numery linii. Nowa funkcja skryptowa ViewLineNumbers() może być użyta do pokazywania lub ukrywania numerów linii.
 9. Wszystkie, bazujące na tekście podglądy posiadają w menu pozycje wyświetlania Show gutter, Show line numbers i Standard.
 10. Język skryptowy posiada nową funkcję ViewZoom(), która zwiększa lub zmniejsza rozmiar czcionek wyświetlanych w podglądach bazujących na tekście.
 11. Wszystkie podglądy tekstu posiadają limit maksymalnej liczby linii, który może zostać użyty, aby zapewnić, że nie staną się one zbyt obszerne. Nowa komenda skryptowa ViewMaxLines() daje dostęp do tego limitu. Okno dialogowe Preferences menu Edit daje kontrolę nad maksymalną liczbą linii w oknie Log w sekcji Scripts.
 12. Funkcja skryptowa Val() posiada teraz dodatkowy argument pozwalający jej akceptować szesnastkowe (podstawa 16) wejście.
 13. Nowe ustawienie właściwości próbkowania pozwala na wybór zakresu napięciowego 1401 ADC. Jest to wykorzystywane do sprawdzania i (jeśli to konieczne) automatycznego dostrajania informacji zawartych w konfiguracji próbkowania, które są sprawdzane, względem będącego w użyciu sprzętu 1401, przy starcie i każdym rozpoczęciu próbkowania. Pozycje okna dialogowego konfiguracji połączeń telegraficznych, które poprzednio ustawiały zakres ADC, teraz wyświetlają będący w użyciu zakres ADC.
 14. Ponowne załadowanie plików dołączonych do skryptu spowoduje przywrócenie punktów przerwania do ich poprzedniego stanu, jeśli plik został zamknięty podczas gdy skrypt był uruchomiony.
 15. Zakładka wyjść w konfiguracji próbkowania zawiera teraz odznaczaną opcję dostrajającą próbkowanie tak, by zmaksymalizować tempo generowania arbitralnie ustalonej fali. Funkcja skryptowa SampleOutClock() została zmieniona tak, by dać dostęp do tej właściwości.
 16. Nowa pozycja we właściwościach wyświetlania zapobiega generowaniu skompresowanych metaplików, które czasami mogły powodować problemy.
 17. Wskaźnik pracy w trybie over-type został dodany do pasków stanu we wszystkich podglądach tekstowych.
 18. Signal próbuje lepiej sobie radzić z niedoborem pamięci i operatorów podglądu, jakie mogą sie pojawić podczas przeglądania wielu dokumentów zawierających liczne kanały.
 19. Funkcja skryptowa Seconds() może teraz przyjąć dwa parametry i jest dokładniejsza.
 20. Funkcja skryptowa DebugList() została rozszerzona tak, by dostarczać dodatkowe informacje, w tym czas uruchomienia funkcji.
 21. Funkcja skryptowa DlgValue$() daje dostęp do łańcucha z zapytaniem dotyczącym pozycji checkbox, zarówno gdy jest użyta z numerem pozycji, jak i numerem pozycji plus 1000 – poprzednio nie było dostępu żadnym z tych sposobów.
 22. Funkcje skryptowe DlgButton() i ToolbarSet() mogą być użyte do uzyskania numeru ostatnio przyciśniętego klawisza.
 23. Nowa funkcja skryptowa XYInChan() wykrywa, które punkty w kanale XY leżą wewnątrz wielokąta zdefiniowanego przez inny kanał XY.
 24. Funkcje XYInCircle() i XYInRect() zostały rozszerzone tak, aby zwracały macierz zawierającą wskaźniki punktów danych leżących wewnątrz okręgu lub prostokąta.
 25. Signal usilniej próbuje zapobiec przed wejściem Windows w stan standby lub hibernacji, jeżeli próbkowanie jest w toku.
Usunięte błędy
 1. Kopiowanie i wklejanie klatek danych teraz kopiuje również kod stanu klatki i związaną z nią etykietę.
 2. Okno dialogowe aktywnych kursorów uaktualnia kursory jedynie po naciśnięciu OK, i wyświetla jednostki stosownego kanału zamiast jego nazwy.
 3. Przetwarzanie online, do podglądu pamięci, nie ustawia kodu stanu klatki jeśli jest używany tryb LastN.
 4. Przetwarzanie online ustawia docelowy stan klatki, jeśli jest używane przetwarzanie oparte na stanach.
 5. Tytuły przetworzonych podglądów pamięciowych i XY nie zawierają żadnych informacji o stanach sekwencjonowania lub innych dodatków wziętych z tytułu podglądu źródłowego.
 6. Została dopracowana kontrola próbkowana tak, że podgląd danych z poprzedniego przebiegu nie jest czyszczony zbyt wcześnie, jeśli ustawione jest wyjście mające pojawić się przed przebiegiem.
 7. Początkowe poziomy DAC, ustawione na początku przebiegu przy pomocy pulsów wyjściowych, teraz poprawnie biorą pod uwagę wbudowane zmienności pulsów. Ulepszono inicjalizację wyjść typu Start-of-sweep.
 8. Podmienianie wartości w sortowanym (zarówno według wartości X i Y) podglądzie XY o stałej długości, teraz działa, a poprzednio to powodowało zawieszenie Signala.
 9. Zostały poprawione błędy, które podczas kończenia próbkowania lub zamykania pobranych danych poprzez kliknięcie na "x" w prawym górnym rogu, mogły spowodować zawieszenie Signala w wersji 4.05 (gdy żadne dane nie zostały zapisane na dysk).
 10. Zostały poprawione nazwy sygnału wydobywane z MultiClamp 700A przez obsługę dodatkowych połączeń telegraficznych.
 11. Resetowanie parametrów konfiguracji próbkowania teraz również inicjalizuje ustawienia wzmacniacza, dodatkowych połączeń telegraficznych i dodatkowych ustawień stanów.
 12. Naciśnięcie klawisza Escape nie zatrzyma wykonywania skryptu, jeśli Signal nie jest aktywną aplikacją.
 13. Teraz okno dialogowe impulsów unika, widocznych w niektórych przypadkach, nieprawidłowych powiadomień ’value out of range’ ze zmiennych kroków lub czasów wyzwolenia.
 14. Zapobieżono wyświetlaniu niepoprawnych lub nic nie znaczących wiadomości, takich jak "CallAsProc" w oknie dialogowym filtrów.
 15. FiltCreate() i FiltApply() teraz działają poprawnie ze wskaźnikiem filtra -1 dla specjalnego filtra, nie znajdującego się w banku.
 16. Łańcuch będące listą klatek, zawierające cyfrę zero, są poprawnie obsługiwane online.
 17. We wcześniejszych wersjach, podgląd XY nie był odświeżany poprawnie, jeśli dane były zmieniane, a oś y była odwrócona.
 18. Skrypt, uruchamiany przez komendę ScriptRun(),jeżeli nie był wcześniej otwarty, był na końcu zamykany. Jednak te skrypty były zamykane również w przypadku wystąpienia błędu. Teraz skrypt pozostanie otwarty, a linia zawierająca błąd zostanie podświetlona. Jeżeli w ScriptRun() został ustawiony znacznik wymuszający kontynuowanie pomimo wystąpienia błędu, następny skrypt zostanie uruchomiony, jak poprzednio.
 19. Jeżeli skompilowałeś skrypt, zamknąłeś go, a następnie otwarłeś, Signal zakładał, że odpowiada on wersji skompilowanej i nie rekompilował go podczas uruchomienia (Signal trzyma w pamięci ostatni skompilowany skrypt w celu uniknięcia zbędnych rekompilacji). Teraz, no chyba, że skrypt jest uruchomiony podczas ponownego otwarcia, poprzednio skompilowana wersja jest usuwana, wymuszając rekompilację. Nie dotyczy to dołączonych plików, które, zakłada się, że są niezmienione podczas ponownego otwierania.
 20. Operator skryptowy ternary teraz działa poprawnie, nawet jeśli pierwszy element jest stałą.
 21. Teraz funkcja skryptowa SetPower() poprawnie zaokrągla w dół rozmiary FFT do następnej, całkowitej potęgi liczby 2.
 22. Okno dialogowe draw mode, teraz znowu, radzi sobie poprawnie z kanałami wyidealizowanych przebiegów.
 23. Naprawiono błąd zawijania tekstu przez edytor, gdy jako argumentów w definicji funkcji użyto proc lub func.
 24. Teraz etykiety osi Y przerysowywują etykietę dolnej podziałki, jeśli została ona częściowo zakryta, a następnie ponownie odkryta.
 25. Teraz, podglądy XY generowane online poprzez przetwarzanie podglądów pamięci (które same są generowane przez przetwarzanie online), działają poprawnie dla wszystkich typów podglądów pamięci. Poprzednio jedynie podglądy typu Auto-average i Leak subtraction zachowałyby się sensownie.
 26. Rejestrator skryptów, dla wykresów trendu poprawnie zapisuje tryb Maximum measurement, już nie zapisuje nieużywanych parametrów i zapisuje poprawnie czasy rozpoczęcia i zakończenia.
 27. Użycie SetMemory() do utworzenia podglądu pamięciowego, a następnie użycie Alt-click-drag aby dokonać pomiaru, teraz użyje poprawnej czcionki by pokazać pomiar.
 28. Sekcja dla kursorów pionowych w menu kursorów, zawsze pokazuje jedynie pozycję kursora, niezależnie od trybu etykietowania.
 29. Dodatkowa pozycja selekcji klatek (taka jak un-tagged) jest brana pod uwagę podczas przetwarzania łańcucha z listą klatek, wskazującego klatki z lub bez specyficznego stanu.
Zmiany
 1. Obsługa połączenia szeregowego, używana w języku skryptowym i w innych miejscach, została zmieniona tak, by używać nowych, zaawansowanych mechanizmów I/O połączenia szeregowego. Nie powinno to przynieść żadnych istotnych efektów, ale komenda SerialWrite() uległa lekkiej zmianie.
 2. Informacja o stanie klatki, pokazywana na pasku stanu, w pierwszej kolejności pokazuje nazwę stanu, jeśli jest dostępna.
 3. Skrypty uruchamiane z wiersza poleceń nie są zamykane w przypadku wystąpienia błędu kompilacji.
 4. Okno dialogowe wyboru nowego dokumentu zostało poprawione tak, by usunąć uciążliwy pasek przewijania i poprawić zachowanie gdy próbkowanie jest już w toku.
 5. Kontrola zsynchronizowanych pulsów, w zakładce wyjść konfiguracji próbkowania, została usunięta ponieważ była zbędna.
 6. Ustawiana w preferencjach, kontrola czy zapisano zmodyfikowany skrypt przed uruchomieniem, teraz również sprawdza czy zapisano tekst sekwencji wyjściowej zanim rozpocznie się próbkowanie.
 7. Signal jest teraz budowany na ustawieniach Visual Studio, które tworzą aplikacje wymagające uruchomienia przynajmniej Windows 98.
 8. Domyślny, początkowy typ filtra wybierany w oknie dialogowym FIR to teraz filtr low-pass.
 9. Maksymalny, dopuszczalny w konfiguracji próbkowania, numer portu ADC to 127.
 10. Usunięto limity ilości klawiaturowych i cyfrowych znaczników na klatkę (odpowiednio 128 i 1024).
 11. Zmieniony edytor tekstu, tak aby dopuszczał wielokrotne zaznaczenia i przestrzeń wirtualną, może zachowywać się odmiennie.
 12. Łańcuch czasowe używające formatu liczb w zapisie eksponencjalnym będą teraz przetwarzane poprawnie.
 13. Górny limit rozmiaru FFT dla widma mocy został zwiększony do 262144, zarówno dla funkcji skryptowej SetPower(), jak i dla zintegrowanego przetwarzania widma mocy.
 14. Styl okna dialogowego, używanego do wyboru katalogu w preferencjach, konfiguracji próbkowania i FilePathSet(), został zmieniony na nową wersję o zmienianym rozmiarze.
03/2009 4.05 Nowe funkcje
 1. Podczas importu danych tekstowych, komenda skryptowa FileConvert$() przegląda folder w poszukiwaniu pliku konfiguracyjnego o nazwie Txt_Def.cim. Możesz utworzyć ten plik przy pomocy interaktywnego importu danych.
 2. Podczas importu danych binarnych, komenda skryptowa FileConvert$() przegląda folder w poszukiwaniu pliku konfiguracyjnego o nazwie Bin_Def.bib. Możesz utworzyć ten plik przy pomocy interaktywnego importu danych.
 3. Importer danych Neuroscan został rozszerzony tak by konwertować 32 bitowe dane SynAmps2 i radzić sobie nawet ze 128 kanałami.
 4. Importer danych Bionics/Cyberkinetics może teraz zapisywać zdarzenia z dołączonymi wartościami w postaci danych typu Marker.
Usunięte błędy
 1. Wszystkie operacje zapisu sprawdzają legalność ścieżki użytej do zapisu.
 2. Komenda XRange() jest teraz rejestrowana poprawnie, z sekundami użytymi jako jednostki.
 3. Tekst wstawiony ze skryptu do okna dialogowego zdefiniowanego przez użytkownika będzie teraz, podczas auto-formatowania, brał pod uwagę wszystkie znaki tabulacji znajdujące się w ciągu znaków.
 4. Wyszukiwanie kursorem w celu wykrycia maksymalnego odchylenia (maximum excursion) teraz działa poprawnie.
 5. Tekst informujący o stanie, pokazywany w tytule okna, został poprawiony do użytku przez BiStim i dual 200 MagStim.
 6. Tekst informujący o stanie (w tytule okna) jest zsynchronizowany z wyświetlanymi danymi.
 7. Modyfikacja wartości czasu, ustawiona przez DlgXValue() teraz działa poprawnie gdy czas jest wyświetlany w mili- lub mikrosekundach.
 8. Etykiety kursorów, pokazujące wartość kanału, teraz lepiej sobie radzą z podglądem XY.
 9. Naciśnięcia klawiszy są teraz zawsze ignorowane przez Signal jeśli nie jest on bieżącą aplikacją.
 10. Podpowiedzi narzędziowe, w przypadku niektórych typów pól, nie zawsze pojawiają się bezpośrednio pod wskaźnikiem myszy.
 11. Komendy XRange() i Draw() teraz poprawnie postępują z osiami w skali logarytmicznej.
 12. Rejestracja HCursorLabel() do skryptu, z okna dialogowego etykiet kursorów horyzontalnych, teraz używa poprawnego numeru kursora.
 13. Funkcje skryptowe SampleStop() i SampleAbort() nie generują wartości zwrotnej, aż do memento gdy próbkowanie w rzeczywistości sie zakończy. Przedtem to mogło powodować błędy skryptów jeśli przyjmowały one, że okno próbkowania było wciąż otwarte a dane nie były zapisywane na dysk.
 14. Wybór kanałów w oknie dialogowym użytkownika teraz pokazuje numery z pozycją ’Selected’.
 15. Punkty przerwania w skryptach, ustawione w funkcjach, do których następuje odwołanie (np.: funkcja dopasowania użyta przez FitNLUser()), są teraz ignorowane, ponieważ mogły wprowadzać debugger w błąd.
 16. Próba odwołania do Interact() lub Yield() w funkcji, do której następuje odwołanie, powoduje zatrzymanie skryptu i wygenerowanie błędu.
 17. Okno dialogowe konfiguracji impulsów ustawia poprawnie limity długości jeśli używane są zmienne ilości punktów próbkowania w rejestrowanych przebiegach.
 18. Zatrzymanie próbkowania, a następnie kliknięcie na "More", teraz powoduje usunięcie "[Stopped]" z tytułu okna.
 19. Teraz możliwe jest zatrzymanie skryptu przy pomocy Esc, jeśli ten utknął w zapętleniu podczas szacowania zdefiniowanej przez użytkownika funkcji dopasowania.
 20. Importer danych EDF (European Data Format) teraz poprawnie importuje dane BDF. Poprzednio importował dane z niepoprawną rozdzielczością amplitud.
 21. Argument czasu początkowego funkcji Process() jest teraz poprawnie używany.
 22. Teraz, w oknie dialogowym osi Y, przyciski zwiększania/zmniejszania ilości podziałek działają poprawnie.
 23. Przewijanie z włączonym 3D overdraw teraz wykreśla wszystkie części przebiegu.
 24. Teraz, Filter banks (brzegi filtra) są poprawnie zapisywane na dysk.
 25. Diody zielona/pomarańczowa/czerwona, w szczegółach filtra FIR i IIR, posiadają teraz tło dostosowane do zmian w schemacie kolorów systemowych.
 26. Skrypt ustawiający modalne okno dialogowe zamyka wszystkie menu, które mogły być otwarte. Nie zrobienie tego powodowało, że okno dialogowe nie akceptowało kliknięć myszki.
 27. Ustawienie pozycji legal$ w DlgString() już nie powoduje nieprawidłowego działania funkcji wytnij i wklej.
 28. Importer danych tekstowych teraz importuje dane z częstotliwością próbkowania poniżej 4 Hz. Poprzednio interwał próbkowania był niepoprawny.
 29. ProcessFrames(0) już nie zawiesza Signala jeśli zostanie użyta off-line.
Zmiany
 1. Wszystkie formy wyszukiwania przekroczenia progu przez zbocze krzywej teraz dokonują interpolacji w celu uzyskania maksymalnej dokładności.
 2. Przycisk pomocy został usunięty z okna dialogowego wyboru plików, ponieważ nie oferował żadnej użytecznej pomocy.
 3. Signal i Try1401 teraz korzystają ze styli i motywów Windows XP, jeśli są one włączone.
01/2009 4.04 Nowe funkcje
 1. Dodano osie Y w skali pierwiastkowej.
Usunięte błędy
 1. W oknie dialogowym dopasowania zostało poprawione literowanie słowa "Maximim" na "Maximum".
 2. Powiększanie osi Y, posiadającej skalę logarytmiczną, teraz działa poprawnie.
 3. W oknie dialogowym utworzonym przy pomocy DlgXValue() pola edycji czasu teraz poprawnie dostosowują się do preferowanych jednostek.
 4. Zmiany w odznaczeniach właściwości znaczników, w oknie dialogowym osi, są teraz poprawnie cofane po naciśnięciu cofnij (cancel).
 5. Znowu działa Overdraw All Sampled Frames. Niemożliwe jest jednak wybranie trybu 3D overdraw z opcją All Sampled Frames.
 6. Przesuwanie i powiększanie poprzez przeciągnięcie myszką działa teraz poprawnie gdy używany jest tryb wykreślania 3D.
 7. Pozycja menu Cursor : Display All już nie bierze pod uwagę niewidocznych kursorów w wyświetlanym obszarze, natomiast działa poprawnie jeśli jest tylko jeden kursor.
 8. Pozycja menu Duplicate window jest teraz wyświetlana na szaro dla okien skryptu.
 9. Uśrednianie wykonywane na więcej niż jednym kanale teraz ustawia liczbę punktów poprawnie dla wszystkich kanałów, gdy podsekcja ramek jest uśredniana.
Zmiany
 1. Panel kontrolny sekwencera może być przeskalowany w osi X jeśli tylko nie jest zadokowany.
 2. W stosunku do okna dialogowego, będącego aktualnie w użyciu, można teraz użyć funkcji skryptowej DlgAllow() by zmienić funkcje allow flags, change or idle.
 3. W przypadku 1401 posiadających dużo pamięci, jej część zarezerwowana dla sekwencera została zwiększona do 8191 instrukcji. W przypadku gdy sekwencja generowana przez pulse outputs jest zbyt duża, wyświetlana jest precyzyjniejsza informacja o błędzie.
10/2008 4.03 Nowe funkcje
 1. Wykreślanie słupków na skali logarytmicznej zostało dodane jako opcja w histogramach Open/Closed time i Burst duration.
 2. SetOpClHist() oraz SetOpClBurst() posiadają teraz dodatkowy parametr dla liczby binów, co wymusza wykreślanie słupków na sklai logarytmicznej.
 3. Została dodana funkcja skryptowa DlgMouse().
 4. DlgReal() oraz Input() posiadają teraz dodatkowy argument określający precyzję.
 5. Wykreślanie w 3D zostało dodane jako opcja nardysowywania.
 6. Została dodana komenda skryptowa Overdraw3D().
 7. Komenda skryptowa Overdraw() została rozszerzona taka aby umożliwić rysowanie w 3D.
 8. Ujemny argument precyzji w Str$() powoduje użycie formatu ze stałą pozycją przecinka.
 9. Wynik na pasku Eval można teraz zaznaczyć i skopiować używając Ctrl+C.
 10. Tryb Points został dodany do aktywnych kursorów.
 11. Zakładka kompatybilności została dodana do okna dialogowego ustawień (preferences). Zawiera ona opcję powrotu do przeskakiwania do frame 1 zamiast do ostatniego pola frame gdy próbkowanie zostanie zakończone.
 12. Łańcuch specyfikacji frame może mieć formę "ST:m,n" aby określić wszystkie ramki, których stan jest równy m lub n, "!ST:m,n" dla ramek, których stan jest inny niż m lub n.
Usunięte błędy
 1. Osie X są teraz poprawnie przerabiane podczas zapisywania do metafile o rozdzielczości wyższej niż rozdzielczość ekranu.
 2. Funkcja Collapse/Expand all folds teraz, po raz pierwszy działa niezawodnie w edytorze skryptów.
 3. Decyzja o nie zapisaniu nowego pliku już nie pozostawi po sobie pliku SGR.
 4. Teraz argument ScriptRun() flags% działa poprawnie.
 5. Dokumentacja funkcji skryptowych FIRMake() oraz FIRQuick() teraz prawidłowo podaje maksymalną liczbę współczynników jako 512.
 6. Okno dialogowe skrótów teraz radzi sobie z przedefiniowywaniem skrótów, które poprzednio były użyte do czegoś innego.
 7. Zamknięcie okna dialogowego ustawień wzmacniacza, przy pomocy X w prawym górnym rogu, czasami mogło zawiesić Signal.
 8. Został usunięty problem z wykreślaniem podczas używania przebiegów o różnej liczbie punktów.
 9. Opcja "Visible channels" okna dialogowego XY Drawmode teraz działa.
 10. Eksport tekstu z XY view przy pomocy EditCopy() teraz już nie powoduje zawieszenia.
 11. Komenda skryptowa DlgReal() już nie obchodzi ustawionych przez użytkownika szerokości pól, z powodu konieczności rozszerzenia pół aby uzyskać rozsądną precyzję.
 12. System skryptowy radzi sobie teraz z konwersją wartości -2147483648 z liczby zmiennoprzecinkowej do całkowitej. Poprzednio radził sobie jedynie z wartościami do -2147483647.
 13. Teraz Ctrl+C pozwala kopiować tekst w oknie dialogowym Fit.
Zmiany
 1. Help otwarty przez F1 albo z okna dialogowego, teraz zawsze pojawia się na wierzchu.
 2. Pozycja menu "Overdraw frame list" została przemianowana na "Overdraw frames".
 3. Pozycja menu "Frame display list..." została przemianowana na "Overdraw settings...".
 4. Okno dialogowe Pulse, ze zmienną liczbą punktów, używa punktów dla state zero by ustawić początkowy limit długości i ustawić interwał czasowy. Dotychczas używany był limit przy pomocy punktów należących przebiegów z głównej strony.
 5. Dodano swobodę dla błędu arytmetycznego w parametrach skryptowych x (czas) – wartości bliskie granicznym są teraz akceptowane.
 6. Zapisywanie wartości brzegowych dla filtrów, w miejscu przeznaczonym jedynie do odczytu, daje teraz lepszy komunikat błędu.
 7. Importer CONSAM teraz ustawi komentarz pliku tak by dał częstotliwość odcięcia -3 dB w pliku źródłowym.
 8. Teraz ATan() dopuści dowolną macierz jako drugi argument.
 9. Konwersja danych zmiennoprzecinkowych do wartości DAC przycinała je w kierunku zera. To powodowało odchylenie w kierunku zera, tak więc teraz wartości są zaokrąglane do najbliższej liczby całkowitej.
 10. Szerokość przeszukiwania dla pomiarów nachylenia (głównie active cursors) jest teraz ograniczona do 2000 punktów zamiast 200, jak to było wcześniej.
 11. Limit ilości symboli dopuszczalnych w skryptach został zmieniony do 10000 dla globalnych symboli i 12000 dla lokalnych symboli. Poprzednio było to odpowiednio 15000 i 7000.
 12. Jeżeli pokazywany jest frame zero po zakończeniu próbkowania, Signal przełącza się na wyświetlanie frame ostatniego pola.
 13. Został ulepszony komunikat błędu jaki jest generowany gdy zostaną utracone takty sekwencera.
06/2008 4.02 Nowe funkcje
 1. Została dodana infrastruktura wpierająca eksport plików z danymi do innych formatów, oraz eksporter DLL, który zapisuje pliki MATLAB.
 2. Plik ExportAs() został rozszerzony tak, by obsługiwać zewnętrzne eksportery oraz by dostarczał ciąg zawierający parametry.
 3. Plik ExportAs() ma dodatkowy argument znacznikowy, używany do kontrolowania danych eksportowanych z podglądów XY.
 4. XLow() i XHigh() mogą być teraz użyte w podglądzie tekstu, aby pokazać pierwszą widoczną linię i linię następną po ostatniej widocznej.
 5. Draw(n) może być użyta w podglądzie tekstu by przewinąć podgląd tak, aby na samej górze widoczna była linia n.
 6. Teraz App(-4) zwraca wskaźniki systemowe wykorzystywane przez Signal (dla potrzeb debuggowania). App(-5) zwraca liczbę systemowych obiektów graficznych będących w użyciu Signal.
 7. Została dodana nowa komenda skryptowa DebugHeap() do debuggowania systemowego.
 8. Dokonanie przez skrypt zmian w podglądzie czasu ustawia znacznik modyfikacji, więc podczas zamykania okna zostaniesz zapytany, czy chcesz zachować zmiany.
 9. Dostępne są nowe importery dla plików danych Delsys EMG, plików danych w formacie Mindset 16/24 (NeuroPulse-Systems LLC) i plików danych MindWare MW (MindWare Technologies Ltd).
 10. Teraz Signal lepiej sobie radzi z sytuacjami, gdy zasoby pamięci lub systemu są na niskim poziomie.
 11. Okno pomiaru w obszarach kursorów posiada pomiar zliczania punktów. Liczy on liczbę próbek w zarejestrowanej fali lub kanale znaczników oraz przejścia w wyidealizowanym przebiegu.
 12. Funkcje MeasureX(), MeasureY() i ChanMeasure() obsługują nowy pomiar zliczania punktów.
 13. W preferencjach została dodana opcja obchodząca mechanizm zapobiegający wykreślaniu w kolorach bardzo zbliżonych do koloru tła.
 14. Importer EDF został rozszerzony tak, by importować kanały zdarzeń z bodźcami wyzwalającymi, tak jak to jest używane przez BIOSEMI.
 15. Importer MC_Rack może teraz importować kanały zdarzeń z danych cyfrowych zapisanych, jako sygnał falowy.
 16. Importer Bionic teraz odczytuje format ciągłych kanałów NEURALCD.
 17. Importer Plexon może teraz importować kanały danych typu STROBED.
 18. Importer WAV może teraz importować dane 24 bitowe, jako kanały RealWave. 8 i 16 bitowe dane wciąż są importowane, jako Waveforms.
 19. Importer ASCII został rozszerzony tak, by rozpoznawać przerwy w danych i używać ich do rozdzielania danych do osobnych ramek.
Usunięte błędy
 1. Przycisk Apply to All w ustawieniach edytora skryptów, sekwencji i tekstu teraz działa.
 2. Przekroczenie progu w analizie otwarć/zamknięć teraz poprawnie ustawia wartość bazalną w strukturze zdarzenia.
 3. Teraz pozycje horyzontalnych kursorów, zaznaczone w oknie dialogowym (na przykład granice przedziału Y w histogramie amplitud), są rozumiane poprawnie.
 4. Pozycje horyzontalnych kursorów są poprawnie pamiętane podczas ponownego otwarcia pliku.
 5. Informacje o pulsach uczyniono znacznie trwalszą, w szczególności podczas radzenia sobie z uszkodzonymi lub zepsutymi plikami zasobów.
 6. Rysowanie wypełnionych (Filled) podglądów XY, o więcej niż 3999 punktach XY, zostało poprawione.
 7. ProcessFrames() jest teraz rejestrowana poprawnie.
 8. Informacje o wyidealizowanym przebiegu, utworzone przy pomocy analizy progów w wersjach Signal począwszy od 3.09, zawierały niezainicjowane (i zazwyczaj bardzo duże) wartości linii bazalnych. Te niepoprawne wartości bazalne są teraz syntetyzowane przy pomocy poziomu zamknięcia.
 9. Skompresowanie osi x już nie powoduje, że czasami był wyświetlany jeden duży znacznik osi na piksel.
Zmiany
 1. Zostanie dostarczona dodatkowa informacja, jeśli podczas próbkowania wygenerowany będzie problematyczny błąd -544.
 2. Wyidealizowane przebiegi są teraz rysowane w kolorze ustawionym dla danych, do których wykonywane jest dopasowywanie; poprzednio używany był czarny.
 3. Podczas rysowania wyidealizowanych przebiegów unika się kolorów bardzo zbliżonych do tła, no chyba, że ten mechanizm jest wyłączony.
 4. Domyślnym kolorem kanałów XY, dla linii i wypełnień, był odpowiednio biały i czerwony, a teraz jest to czarny i biały.
04/2008 4.01 Nowe funkcje
 1. Pulsy mogą być kopiowane do edytora pulsów przez przytrzymanie wciśniętego klawisza Ctrl i przeciągnięcie. Bez wciśniętego klawisza Ctrl przeciąganie przenosi pulsy, tak jak w poprzednich wersjach.
 2. Horyzontalny pasek przesuwania podglądu tekstu jest teraz dostrajany do najdłuższej linii tekstu.
 3. Teraz przetwarzanie histogramu amplitud otwarcia/zamknięcia może dokonywać pomiaru amplitud w odniesieniu do linii bazowej.
 4. Funkcja SetOpClAmp() została rozszerzona o dodatkowy argument znacznikowy wybierający pomiary w odniesieniu do linii bazowej.
 5. Funkcja ProcessFrames() posiada teraz dodatkowy parametr kontrolujący uaktualnianie, jeśli dane źródłowe ulegają zmianom.
 6. Zakładka Results, w oknie dialogowym dopasowywania krzywych, teraz wyświetla właściwe jednostki dla każdego współczynnika.
 7. Signal może teraz eksportować wyidealizowane przebiegi do programów analizujących HJCFIT i EKDIST.
 8. Użytkownik może teraz dokonać kopi zapasowej pliku danych current.sgr do pliku filaname.backup.sgr tak, aby zmiany, w szczególności generowanie wyidealizowanych przebiegów, nie zostały utracone w przypadku awarii.
 9. Komenda skryptowa WindowGetPos() posiada teraz dodatkowy, opcjonalny argument aby pasowała do komendy Window().
 10. Zarówno Window() jak i WindowGetPos() są teraz funkcjami zwracającymi wartość 1, jeśli zostały wykonane z powodzeniem.
 11. Nowa komenda skryptowa DlgGetPos() zwraca pozycję okna dialogowego, zdefiniowanego przez użytkownika.
 12. Jeśli w ustawieniach preferencji ustawiono zapisywanie, pliki dołączone są automatycznie zapisywane podczas wykonywania skryptu.
 13. Nowe okno dialogowe pomiaru linii bazowej jest używane do charakteryzowania sygnału patch clamp. Musi ono być użyte przed rozpoczęciem analizy SCAN.
 14. Standardowe okno konfiguracji połączeń telegraficznych ze wzmacniaczami zawiera listę znanych wzmacniaczy, dla których mogą zostać wypełnione wartości napięć połączeń telegraficznych. Dziękujemy Johnowi Dempsterowi za pomoc przy danych dotyczących wzmacniaczy.
 15. Teraz lista wyidealizowanych przebiegów zdarzeń może zostać wyświetlona.
 16. Teraz, w oknie dialogowym wyświetlania i modyfikowania szczegółów zdarzeń, pokazana jest rozdzielczość czasowa zdarzenia odpowiadająca poziomowi bodźca wyzwalającego.
 17. Informacyjne okno dialogowe View File wyświetla teraz liczbę przebiegów zakumulowanych w buforze oraz liczbę przebiegów przetworzonych w aktualnej ramce.
 18. Nowe ustawienie preferencji zostało dodane w celu uniknięcia przeciągania osi y przez zero.
 19. Znak && jest teraz konwertowany do & w nagłówkach i stopkach wydruku.
 20. Interwał pulsu w ciągach pulsów oraz długość cyklu w falach sinusoidalnych może być teraz ustawiana, jako częstotliwość w Hz.
 21. Teraz Signal ostrzega, jeśli użytkownik próbuje edytować przeznaczony tylko do odczytu skrypt lub plik sekwencji.
 22. Osie Y automatycznie przełączają się w paski skali, jeśli ulegną silnej kompresji. Etykiety znaczników skali bardzo dużych liczb są teraz znacznie fajniejsze.
 23. Komenda skryptowa App() może teraz pobierać operatory podglądów paska stanów i kontroli clampu.
Usunięte błędy
 1. Opcja wyświetlania numerów kanałów, ustawiana przy pomocy okna dialogowego Customise, jest teraz zapisywana w pliku .sgr tak by była pamiętana przy ponownym otwarciu pliku.
 2. Można zapisać przygotowywany tekst do skryptu nawet, jeśli w dołączonych plikach jest błąd składniowy.
 3. Przerwy (brakpoints) nie są usuwane, gdy pojawi się błąd składniowy podczas operacji kompilowania.
 4. Kopiuj i wklej dane XY teraz kopiuje poprawną liczbę punktów.
 5. Strona automatyzacji w oknie dialogowym konfiguracji próbkowania nie generuje szablonu nazwy pliku, jeśli odznaczona jest opcja aktywująca limit.
 6. CursorLabel() i HCursorLabel() teraz są rejestrowane poprawnie.
 7. Listy kanałów zawierające, w postaci ciągu, nieułożone w kolejności kanały, są teraz poprawnie odczytywane.
 8. Wyidealizowane przebiegi, znowu mogą być eksportowane, jako tekst.
 9. Możliwe jest zapisanie pliku po nieudanym automatycznym zapisie (z powodu nie istnienia zadanego folderu).
 10. Jakiekolwiek błędy mogące pojawić się w formatowaniu nagłówków i stopek wydruku są teraz wychwytywane bez zawieszania Signala.
 11. Użycie Fit Visible w połowie wyidealizowanego przebiegu nie przesuwa wyboru zdarzenia poza krawędź wyświetlania.
 12. Signal nie zawiesza się, jeśli zostanie usunięty nadrysowany kanał.
 13. Zachowanie funkcji Window() użytej do zakotwiczonego paska narzędzi, zostało poprawione.
 14. Zablokowane obiekty DlgXValue() w oknie dialogowym użytkownika już nie są odblokowywane, jeśli zostanie przesunięty kursor.
 15. Znaki % w łańcuchach formatujących Print(), Print$() i Message() nie są usuwane, jeśli nie były częścią specyfikacji formatu.
 16. Przesuwanie osi Y podczas, gdy obraz jest przewijany w kierunku x, nie pozostawia już za sobą kawałków poziomego kursora.
 17. Analiza SCAN teraz działa w podglądach wyników lub pamięci.
 18. Pomoc online (ten podgląd) mogła się zacinać, gdy wyszukiwane były niektóre tematy.
 19. Średnie zbudowane z wielu ramek, generowane przy pomocy przetwarzania Append Average albo Auto-average, wyświetlą teraz informację o błędzie w ramce od drugiej wzwyż.
 20. Obecnie, kopiowanie rozszerzonej ramki skopiuje również informację o błędzie.
 21. Zmiany w liczbie punktów przed wyzwoleniem, w trybie okołowyzwoleniowym, są teraz odzwierciedlane w oknie dialogowym konfiguracji impulsów.
 22. Skrypt, który sam się zamykał mógł się nie uruchamiać drugi raz.
 23. Rejestrowanie funkcji ProcessOnline() zostało poprawione.
 24. Zrzuty tekstu do plików i notatnika mogą zawierać informacje z paska błędów.
 25. Okna dialogowe ustawień histogramów Measurements to XY oraz amplitud otwarcia/zamknięcia (Open/closed amplitude) uaktualniają jednostki Y gdy wybrany kanał ulega zmianie.
 26. Okno dialogowe fit już nie czyści szablonu funkcji, jeśli zakres dopasowania jest nieprawidłowy.
 27. Obiekty wprowadzania ciągu wartości, z listą wyboru, generowane przez skrypt, mogły być wprowadzane w błąd, jeśli tekst był zmieniony przy pomocy DlgValue$().
 28. Wyidealizowane przebiegi są teraz poprawnie przedstawiane w plikach typu metafile, posiadają poprawnie połączone linie poziome i pionowe.
 29. Pusta etykieta nie może się już pojawić na osi zamiast zera, które powinno się pojawić, jak również "0." nie będzie użyte, jako etykieta.
 30. Odstępy pomiędzy znacznikami osi Y nie ulegną zmianie podczas przewijania, wszystkie osie mają duży znacznik w zerze.
 31. Komenda Cut w menu Edit jest zablokowana dla podglądu plików (ona nigdy nic nie robiła).
 32. Area dla pomiarów DC jest teraz inicjowane z poprawnym końcem obszaru.
 33. Okno dialogowe ustawienia pozycji HCursor teraz jest inicjowane poprawnie.
 34. Okno dialogowe HCursorLabel już nie obcina zdefiniowanych przez użytkownika etykiet, gdy są one ponownie wczytywane.
 35. Kursory horyzontalne zachowują pełną długość etykiety, gdy zmieniane są kanały.
 36. Kontrola opcji clampowania podczas startu próbkowania sprawdza teraz numery kanałów zamiast portów.
 37. Konfiguracja próbkowania ostrzega przed bazujących na 1401 połączeniach telegraficznych użytych z trybem szybkiego pobierania przebiegów, ponieważ to nie może działać.
Zmiany
 1. Zmieniono "Sensitivity for multiple transitions vs sublevel" na "Sensitivity for sublevel vs multiple transitions" w oknie dialogowym ustawień analizy SCAN.
 2. Funkcja skryptowa SetOpClScan() teraz nalega by wcześniej wywołano funkcję OpClNoise() i wygeneruje błąd, jeśli to nie nastąpi.
 3. W oknie dialogowym osi Y, Show All pokazuje teraz dostępny zakres danych dla kanałów nie posiadających wrodzonych limitów, jak czyni to funkcja YRange() jeśli parametry dla limitów osi są pominięte.
 4. Dopasowanie Open/Closed użyte w analizie SCAN zostało znacznie rozszerzone, tak, że ono prawie nigdy nie zawodzi.
 5. Jeśli zmienia się rozmiar okna aplikacji Signal, wszystkie zikonizowane (zminimalizowane) okna są teraz aranżowane w dole okna. Poprzednio te okna zachowywały swoje oryginalne położenia.
 6. Domyślna liczba miejsc po przecinku, w eksportowanym tekście, została zwiększona do 6 dla danych i do 8 dla czasu.
10/2007 4.00 Nowe funkcje
 1. Pierwsza wersja.
Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85235190
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×