• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Zmiany techniczne Spike2 version 8


Uzytkownicy wersji 8 mogą sciagnąć za darmo.

Data Wersja Zasadnicze informacje
05/2023 8.25 Nowe funkcje
 1. Okno dialogowe Talker Info... może blokować i usuwać zapisaną prędkość dryfu Talker, a użytkownik może skopiować dane dialogowe do schowka lub pliku Log.
Usunięte błędy
 1. Długi strumień wartości NaN (Not a Number) w kanale RealWave powodował zatrzymanie odczytu danych przez Skip NaN Channel process.
 2. W siatce z c kolumnami (kolumny danych indeksowane od 0 do c-1), jeśli polecenia skryptowe GrdSet() i GrdGet() próbowały uzyskać dostęp do kolumny c (która nie istniała), to uzyskiwały dostęp do kolumny 0.
 3. Jeśli kliknąłeś kanał prawym przyciskiem myszy i wybrałeś opcję Hide Channel, nie było to nagrywane, przy włączonym Script recording.
 4. Okno dialogowe XY Draw mode rejestrowało All Channels jako 0, a nie -1.
Zmiany
 1. Użycie polecenia HCursorExists(0) (lub dowolnego niemożliwego numeru kursora) już nie generuje krytycznego błędu skryptu i zwraca 0.
 2. Podczas przetwarzania Channel specification, jeśli pierwszy znak był niedopuszczalnym pojedynczym kanałem, na przykład "0,2..4", błąd nie był zgłaszany. Teraz zgłaszany jest błąd, ale analiza jest kontynuowana i zgłaszane są kanały 2, 3 i 4, tak jak poprzednio.
09/2022 8.24 Nowe funkcje
 1. W Talkerach pojawiły się ulepszenia kompensacji przesunięcia czasu.
 2. Maksymalna częstotliwość kroku wyjściowego sekwencera Micro4 została zwiększona ze 100 do 250 kHz.
 3. Wyjście fali arbitralnej w Micro4 może teraz wykorzystywać zegar 10 MHz, w celu dokładniejszego dopasowania częstotliwości (wcześniej 4 MHz).
 4. Zaktualizowano obsługę importu plików, aby odpowiadała Spike2 w wersji 10; lepiej radzi sobie ona z plikami, w których występują nieuporządkowane zdarzenia i może importować pliki, których wcześniej nie mogła.
 5. Teraz są podejmowane próby otwarcia 32-bitowych plików .smr w wersji wcześniejszej niż 9, których rozmiar przekracza limit 2 GB (pozwala to na dostęp do niektórych nieprawidłowo zapisanych plików, których wcześniej nie można było otworzyć).
Usunięte błędy
 1. W przypadku Micro4, podczas próbkowania zarówno danych WaveMark (kształt skoku), jak i kanałów Waveform możliwe było, że kanały Waveform próbkowały z niewłaściwego kanału.
 2. Zmiana, w Sampling configuration, kanału używanego dla WaveMark (kształt spajka) z kanału używanego również jako kanał Waveform mogło powodować niepowodzenie późniejszego próbkowania.
 3. Częstotliwość próbkowania trybu Burst Micro4 została ograniczona do 500 kHz, z obecnego 1 MHz.
 4. Ustawienie bardzo wąskiego pasma kolorów w Colour scale (używanej do sonogramów i wykresów gęstości skupień) mogło powodować awarię podczas korzystania z takiej skali.
 5. Nagrywanie ciągów literalnych (takich jak komentarz do kanału), które zawierały podwójny cudzysłów ("), pomijało znak ".
 6. Przeskakiwanie klatki wideo związane z Cursor 0 mogło dwukrotnie przechodzić do tego samego miejsca, co było stratą czasu.
 7. Spike2 nie otwierał plików danych .smrx, w których wszystkie napisy (tytuł kanału, jednostki, komentarz, komentarze do plików) były krótsze niż 3 znaki i gdzie łańcuch znaków został poddany edycji.
 8. Polecenie skryptowe Spline2D(const p[][]); do ustawiania pozycji generowało krytyczny błąd skryptu, jeśli pozycje nie były różne. Teraz zwraca -1, zgodnie z dokumentacją.
 9. Importer plików Binary mógł ulec awarii, jeśli importowany plik miał nieoczekiwaną długość w stosunku do zawartych danych. Nie zapisywał jednostek poszczególnych kanałów, nie przetwarzał opcji FileConvert$() w argumencie cmd$ i nie otwierał powiązanego pliku Help.
 10. Importer plików danych MC_Rack mógł ulec awarii podczas otwierania pliku danych.
 11. Importery plików danych, które mają opcje zapisywania i ładowania konfiguracji (takie jak importery Text i Binary), mogły ulegać awarii podczas odczytu wcześniej zapisanej konfiguracji.
 12. Opcja Channel Process do wypełniania luk w kanale kształtu fali przesuwała dane o jeden punkt podczas wypełniania luki w pojedynczym punkcie
 13. Importer Neuralynx importował tylko pierwszy kanał w każdym folderze.
10/2021 8.23 Nowe funkcje
 1. Komenda skryptowa RasterSet() akceptuje teraz tablicę danych o zerowym rozmiarze, aby ustawić linię rastrową bez danych.
 2. Komenda skryptowa ArrSort() akceptuje teraz tablice o zerowej długości (co nic nie robi), by zaoszczędzić użytkownikowi konieczności testowania zerowej długości, w celu uniknięcia błędu skryptu.
 3. Polecenie skryptowe Len() może zgłaszać liczbę elementów w wielowymiarowej macierzy.
Usunięte błędy
 1. Kanał Level event próbkowany przez Micro1401-4 odwracał dane wejściowe. Możesz użyć skryptu InvertLev.s2s w folderze Documents/Spike10/Scripts, aby je odwrócić. Utwórz kopię zapasową plików przed uruchomieniem skryptu, ponieważ modyfikuje on dane.
 2. Nie można było ustawić trybu burst podczas samplowania za pomocą Micro1401-4.
 3. W skrypcie przekazanie podtablicy o zerowej długości do funkcji jako array[1:0] było dozwolone, ale użycie array[0:0] nie było.
 4. Wyrażenie kanału wirtualnego Ec(), które konwertuje liczbę zdarzeń na kształt fali, mogło gubić zdarzenia, które padły dokładnie na granicy między dwoma punktami fali.
 5. Poprawiono dokładność EventToWaveform(), aby lepiej odpowiadała funkcjom kernela zdarzeń kanału wirtualnego.
 6. Skrypt: var Spk[4][2]; Len(spk); nie działał. Teraz zwraca długość pierwszego wymiaru.
 7. W Output sequencer etykieta bez spacji po dwukropku była traktowana jako błąd, na przykład "Label:DAC 0,1".
 8. Polecenie skryptowe ArrFilt() nie akceptowało tablic stałych współczynników.
 9. Polecenie Multimedia files w menu View nie mogło otworzyć plików .mp4, jeśli zawierały tylko dźwięk (brak wideo).
 10. W oknach dialogowych Spike shape efekt powiększenia po kliknięciu obszaru danych w celu rozpoczęcia przeciągania bieżącego spajka do szablonu był zbyt szybki, aby był widoczny.
 11. Krok wstecz o punkt danych w kanale wirtualnym (na przykład za pomocą polecenia skryptowego LastTime() lub wyszukiwania active cursor w trybie Data points) przeskakiwał o dwa punkty danych.
 12. Domyślne tytuły kolumn widoku siatki były pomijane w serii AA-AZ, gdy ustawiono więcej niż 26 kolumn. Sekwencja była A-Z, BA-BZ, CA-CZ itd., a powinna być A-Z, AA-AZ, BA-BZ...
 13. Jeśli zapisałeś dane do kanału nie będącego sygnałem falowym (na przykład za pomocą polecenia skryptowego ChanSave()), a następnie nadpisałeś je (dozwolone w przypadku kanałów opartych na fali, ale nie opartych na zdarzeniach), Spike2 próbował zapisać dane, co w wyniku dawało uszkodzony kanał danych.
 14. Skrypt MLPut(500); Proc MLPut(real) MatlabPut("RealVal", real) end; ustawiał zmienną Matlab RealVal jako liczbę całkowitą, a nie jako wartość zmiennoprzecinkową. Było to spowodowane zbyt entuzjastyczną optymalizacją przez kompilator skryptów.
09/2021 8.22a Usunięte błędy
 1. Importer tekstu nie zapisywał poszczególnych konfiguracji kanałów w poprawnym formacie.
06/2021 8.22 Nowe funkcje
 1. Sampling obsługuje specyfikację Talker w wersji 5, która ma potencjalnie bardziej wydajne przesyłanie danych.
Usunięte błędy
 1. Niektóre okna dialogowe wyboru Font nie ustawiały pola Font Style tak, aby odpowiadało początkowemu stylowi czcionki (Bold, Italic, Regular...).
 2. Wyszukiwanie kanałów Event (tak jak w Active cursors, Measurements to an XY view lub Measurements to a data channel) w trybie innym niż punkty danych lub tryb ekspresji mgło się zawieszać.
 3. Podczas przywracania trybów rysowania Rate i Mean frequency z pliku zasobów, absurdalnie małe wartości Time width są odrzucane.
 4. Pole wyboru w oknie dialogowym Tip of the Day teraz działa niezawodnie.
 5. W oknie dialogowym Add to online zaznaczono wszystkie arbitrary waveforms poza dodanym jako wyłączone.
 6. Jeśli podczas próbkowania danych ustawiłeś Measurement to an XY view lub Measurements to a data channel z wartością User entered, mogło to powodować awarię Spike2.
 7. Element menu kontekstowego do ustawienia pozycji vertical cursor nie wyzwalał wyszukiwania active cursor.
 8. Polecenie skryptowe BinomialC(n%, k%) nie pozwalało, aby n% lub k% miało wartość 0.
 9. W oknach dialogowych non-PCA Clustering (na przykład Cluster on Measurements) polecenie ustawienia osi Z na czas mogło usunąć wszystkie kody filtrów (w związku z tym kolorowe kropki stały się czarne).
02/2021 8.21 Usunięte błędy
 1. Użycie poleceń skryptowych BReadSize(8,...) lub BWriteSize(8,...) z argumentem tablicy liczb całkowitych mogło powodować awarię Spike2.
 2. W przypadku użycia z Micro3, Micro4, Power2 lub Power3, argument pos% polecenia skryptowego PlayWaveStatus$() podawał pozycję w bajtach, a nie w punktach. Ten błąd został wprowadzony w Spike2 w wersji 7. Nie dotyczyło to Micro2 i Power1.
 3. Próbkowanie lub odtwarzanie z widocznym kanałem zdarzeń Level w trybie rysowania Line mogło powodować migotanie wskaźnika myszy.
 4. Podczas próbkowania lub odtwarzania Spike2 mógł się zawiesić na przetwarzaniu Measure to Chan w trybie Automatic z Update window every ustawionym na 0,0 podczas wyszukiwania kanału Waveform o niskiej częstotliwości próbkowania.
 5. Zrzut tekstu konfiguracji próbkowania nie oddzielał kanałów cyfrowych i DAC.
 6. Jeśli masz zarówno CED1902, jak i Micro1401-4, po skonfigurowaniu 1902 konfigurator Conditioner zgłaszał fałszywy błąd "illegal arguments".
 7. Komenda skryptowa SampleWaveMark() nie pozwalała na ustawienie wielościeżkowych kanałów z nieparzystą liczbą punktów danych.
 8. Jeśli wystąpił problem z dyskiem podczas aktualizacji informacji o licencji Talker, Spike2 mógł się zawieszać.
 9. Importer EDF obsługuje teraz asymetrycznie skalowane dane całkowite; wcześniej takie kanały miały nieprawidłowe przesunięcia.
 10. Podczas edycji tekstu w komórce podglądu grid, klawisz Del nie usuwał znaków po prawej stronie kursora tekstowego.
 11. Polecenie skryptowe SampleCalibrate() zwracało dwukrotność współczynnika skalowania, który został określony gdy 1401 był ustawiony na zakres wejściowy 10 V.
 12. W output sequencer zmiana wyjścia cyfrowego w tym samym czasie, co zmiana wyjścia przetwornika cyfrowo-analogowego była opóźniona o 2 kroki czasowe sekwensera.
 13. Generowanie Arbitrary waveform output przez Micro1401-4 wyposażone w opcję 4 DAC nie mogło obsłużyć więcej niż 2 DAC w tym samym czasie.
 14. Wyszukiwanie Active cursor Peak search z Amplitude ustawioną na 0 mogło wykryć dwa kolejne punkty o tej samej wartości danych co wartość szczytowa.
 15. Dodawanie i usuwanie pozycji Level event kanału Memory nie powodowało odświeżenia wykresy na końcu podglądu.
 16. W widoku Result view ustawienia Sweeps, Sort i Symbols trybu Raster Draw nie były zapisywane i przywracane, gdy podgląd był zapisywany do pliku.
09/2020 8.20 Nowe funkcje
 1. BIOPAC został zmodyfikowany, aby poradzić sobie z plikami w starym formacie, na końcu których brakuje danych.
 2. W skrypcie można użyć funkcji DlgValue$(), aby ustawić pola X Value jako tekst, na przykład "Cursor(1)". Wcześniej wyświetlało to pozycję kursora 1 jako liczbę.
 3. Program S2Video ma nową opcję ustawiania znaczników czasu klatek.
Usunięte błędy
 1. W sekwencerze wyjściowym, WAVEGO code,-,OptLab stał się WAVEGO code, ,OptLab po sformatowaniu, który nie kompiluje się.
 2. W oknie dialogowym Draw mode, rejestrowanie danych RealMark narysowanych jako przebieg w trybie Dots nie rejestrowało rozmiaru kropki.
 3. W zakładce Preferences->Compatibility menu Edit, zmiany w niektórych polach nie włączały przycisku Apply.
 4. Podczas próbkowania, jeśli kanał WaveMark nie używał okna dialogowego konfiguracji szablonu, poziomy wyzwalania kanału były ustawione na 0.
 5. Podczas próbkowania nie wyzwalanych WaveMark, dane nie zawsze były wyświetlane, co utrudniało ustawienie poziomów wyzwalania.
 6. Rejestrowanie zmian w trybie rysowania RealMark jako kropek, nie zapisywało rozmiaru kropki.
 7. W zakładce Channels okna dialogowego Sampling Configuration, gdy używany był plik z więcej niż 32 kanałami, polecenie kanałów New... Talker nie działało, gdy wszystkie kanały 1-29 były w użyciu, a 'specjalne' kanały nie zostały przeniesione.
 8. Komenda skryptowa SampleConfig$(3), użyta do wygenerowania konfiguracji próbkowania jako teks rozdzielony przez Tab, umieszczała komentarz kanału TextMark w niewłaściwej kolumnie.
 9. Kompilator skryptów nie generował błędu, jeśli przekazano tablicę do zdefiniowanej przez użytkownika funkcji, w której oczekiwano argumentu niebędącego tablicą albo odniesieniem.
 10. Tytuł osi y w XY view nie był przywracany po otwarciu pliku XY.
 11. Pomiary Mean in X i SD in X w widoku Result dawała wyniki w pikselach, a nie w jednostkach osi x.
 12. Polecenie skryptowe FileList() nie działało dla type% ustawionego na 12 (pliki XY).
 13. Nałożone kanały zbyt często rysowały tło, co skutkowało uszkodzeniem wyświetlania podczas przewijania w bok, gdy włączona była siatka lub górny nałożony kanał miał kolor tła ustawiony, aby zastąpić kolor widoku.
 14. Użycie FiltApply(-1,...) przed utworzeniem tymczasowego filtru mogło powodować awarię Spike2.
 15. Zmiana niektórych opcji w S2Video Configuration mogła powodować zanik obrazu wideo.
Zmiany
 1. Skrót klawiaturowy służący do formatowania sekwencji wyjściowej zmienił się z Ctrl+F4 na Shift+F4. To pozostawia wolne Ctrl+F4 dla standardowej funkcji Windows Close window.
11/2019 8.19a Nowe funkcje
 1. We eliminated the 'stickyness' when dragging cursor 0 when linked to a video window.
Usunięte błędy
 1. Removed spurious warning about driver signing during installation on 64-bit Windows 10 version 1909 (19H2).
Zmiany
 1. The MMPosition() script command has changed the step by frame code from 3 to 4.
11/2019 8.19 Nowe funkcje
 1. There is a new data file importer for ADInstrument Labchart files.
 2. The Selection$() script command now works in a grid view.
Usunięte błędy
 1. Short reads of WaveMark data (Spike shapes) as a Waveform could fail to get data when the spike was the last item in an internal buffer; typically once every few hundred items.
 2. The graphical sequence editor allowed you to edit the DAC settings values when no DACs were enabled.
Zmiany
 1. When the multimedia window position is linked to Cursor 0, it now waits for screen updates when the user drags the cursor. With the MP4 file format, a multimedia seek operation appears to cancels any ongoing request so repeated video position requests (such as when dragging the cursor) have no effect until the last request. This change may make cursor dragging feel 'sticky' as it is waiting for the video to catch up.
10/2019 8.18a Nowe funkcje
 1. Obsługiwany jest Micro1401-4
09/2019 8.18 Nowe funkcje
 1. Polecenie sekwencera WAVEGO obsługuje teraz opcję bez flag ('-'), aby umożliwić użycie opcjonalnej etykiety bez ustawionych flag.
 2. Importer plików TDT może teraz importować dane z plików .sev, do których odwołuje się plik .tsq.
 3. Polecenie skryptowe FileConvert$() dla importera plików Neuralynx akceptuje teraz ścieżki względne. Wcześniej wymagane było podanie pełnej ścieżki.
Usunięte błędy
 1. Zmiany w polu wyboru Record dla danych Digital marker, w graficznym edytorze sekwencji nie były wykrywane podczas próbkowania, więc nie były wprowadzane.
 2. Rejestrowanie zmian w Titles lub Units kanałów RealMark z poziomu okna dialogowego Channel Information generowało niepoprawny kod.
 3. Komenda skryptowa LastTime() zawieszała się na kanale fali z zastosowanym przetworzeniem Interpolate.
 4. Komenda skryptowa MemSetItem() generowała nieprawidłowe wyniki dla kanału WaveMark z wieloma śladami, gdy argument code% nie był tablicą.
08/2019 8.17a Usunięte błędy
 1. Możliwe było zawieszenie Power3 lub 3A przy określonej konfiguracji próbkowania (16 kanałów falowych próbkowanych przy ~ 32 kHz w trybie burst). Typowe objawy tego problemu to: próbkowanie nie rozpoczyna się i 1401 miga diodami DAC 0 i 1.
07/2019 8.17 Nowe funkcje
 1. Poprawiliśmy szybkość MMImage() i MMPosition() dla plików AVI.
 2. MMImage() nie powoduje już migotania okna wideo.
 3. Zmodyfikowano etykiety i tekst przycisków S64Fix tak, by było jaśniejsze co użytkownik musi zrobić, aby naprawić plik.
 4. Próbujemy wczytać plik zasobów z prawidłowym nagłówkiem, ale uszkodzoną zawartością.
Usunięte błędy
 1. X Axis Dialog w trybie Time of Day traktował słowa kluczowe Maxtime(), XLow(), XHigh() i Kursor(n) jako przesunięcia czasowe od początku pliku, bez dodawania godziny rozpoczęcia. Mogło to spowodować nieoczekiwane wyświetlanie lub inaktywację przycisku Draw z powodu niemożliwego do uzyskania zakresu czasu.
 2. X Axis Dialog w trybie Time of Day zaokrąglało wyświetlane czasy Lewy i Prawy do jednego miejsca po przecinku więcej niż wykorzystywał aktualnie wyświetlany zakres osi X. Mogło to powodować, że czasy rozpoczęcia i zakończenia przekraczały dostępny zakres czasu, co powodowało wyłączenie przycisku Draw.
 3. Przebiegi nie wyświetlały się na niektórych monitorach, jeśli kilkakrotnie powiększano podgląd, aż przerwa między próbkami była wielkości wielu milionów pikseli.
 4. Jeśli wyświetlasz o wiele więcej punktów krzywej niż pikseli na ekranie, rysujemy dane w postaci 'skompresowanej', aby zaoszczędzić czas. Jeśli szerokość pisaka została ustawiona na więcej niż 1 piksel, poziome sekcje danych wyświetlane są jako 1 piksel zamiast żądanej szerokości kreski.
 5. W importerze binarnym częstotliwości próbkowania ustawione dla poszczególnych kanałów były ignorowane.
 6. W binarnym importerze modyfikacja informacji o pojedynczym kanale mogła powodować uszkodzenie innych aspektów informacji o kanale.
 7. Instrukcja sekwencera wyjścia WAVEGO zawsze dopuszczała opcjonalną etykietę, ale nie była ona udokumentowana.
 8. Komenda skryptowa EditCopy(), kopiująca tablicę jako bitmapę miała wyciek zasobów, co powodowało, że Spike2 zwalniał i ostatecznie mógł się nawet zatrzyma.
04/2019 8.16 Nowe funkcje
 1. Aplikacja s2video korzysta teraz z plików .mp4 o ulepszonym taktowaniu ramek i łączy się z szerszym zakresem źródeł wideo. Obsługa multimediów Spike2 odczytuje zarówno pliki .mp4, jak i .avi.
 2. Dodano aplikację mp4comp do wykonywania off-line kompresji plików wideo .mp4.
 3. Komenda skryptowa Spline2D() może wygenerować prostokątną siatkę interpolowanych wartości oprócz formatu bitmapowego liczb całkowitych.
 4. Rozszerzono komendę skryptową EditCopy(), aby kopiować do schowka tablice liczb rzeczywistych i całkowitych jako mapy bitowe, co pasuje do wersji Spike2 9.06.
 5. Polecenia skryptowe ColourGet() i ColourSet() są rozszerzone, aby obsługiwać mapy kolorów, co dopasowuje je do wersji Spike2 9.
 6. Teraz bronimy się przed uszkodzonymi plikami zasobów, które wcześniej mogły zawiesić Spike2, gdy zostały otwarte.
Usunięte błędy
 1. Komenda skryptowa Spline2D() mogła generować niepoprawne dane wyjściowe, gdy tablica obrazu 2D była podzbiorem większej tablicy.
 2. Pomoc dla ChanKey() odwracała wartości flag% dla orientacji i koloru tła.
 3. >Podczas pobierania danych wyszukiwanie wsteczne wśród ostatnich próbkowanych zdarzeń mogło znaleźć zdarzenia o czasach przed rozpoczęciem zakresu wyszukiwania.
 4. Ustawienie zakresu Y kanału poprzez kliknięcie myszą i przeciągnięcie wywoływał wizualną różnicę, ale nie zmieniło skalowania osi y.
02/2019 8.15 Nowe funkcje
 1. Menu Sampling ma nowe opcje obsługi Talker Licencing.
 2. Zmiany wyboru kanału w widoku Results są przekazywane do okna dialogowego listy kanałów.
 3. Polecenie skryptowe FileName$() zostało rozszerzone, aby ułatwić manipulację najpowszechniejszymi nazwami plików.
 4. Aby pasować do Spike2 w wersji 9.04, polecenie skryptowe ChanProcessClear() może teraz usuwać zaznaczone i widoczne kanały.
 5. Czas użyty dla znaczników tekstowych zarejestrowanych z linii szeregowej jest teraz dokładniej związany z czasem przybycia pierwszego znaku ciągu wejścia szeregowego.
 6. Importery Bionic i Ripple zostały zmodyfikowane, aby radzić sobie z importowaniem dużych plików (ponad 500 GB). Importery działają teraz z, mniej więcej, taką samą szybkością, jak kopiowanie plików (500 GB w 15 minut zamiast całego dnia).
 7. Zapis w postaci metaplików sygnału falowego o dużej liczbie punktów, wykreślonego za pomocą szerokiej linii nie używa już wypełnionych prostokątów, ponieważ podczas importowania obrazów do niektórych powszechnie stosowanych programów graficznych powodowało ich zawieszanie.
Usunięte błędy
 1. 1. Komenda skryptowa MemImport() i interaktywne okno dialogowe nie zawierały czasu zakończenia importowanego zakresu, w przeciwieństwie do dokumentacji.
 2. Polecenie skryptowe ChanProcessCopy() pozwala wyczyścić listę kanałów, zgodnie z dokumentacją.
 3. Korzystanie z polecenia Set Current w edytorze sekwencji, gdy próbkowanie było gotowe, ale nie zostało rozpoczęte, powodowało wyczyszczenie listy przycisków sekwencera w panelu sterowania.
 4. W edytorze skryptów funkcja Toggle Comment działa lepiej (wyklucza ostatni znak zaznaczenia); wcześniej łatwo było skomentować jedną dodatkową linię.
 5. Polecenie skryptowe FileConvert$() nie ignoruje już argumentu nMinCh%.
 6. Kolejność kanałów Raster w podglądzie Results nie była odtwarzana w oparciu o konfiguracji próbkowania.
 7. Rysowanie histogramu, który znacznie przekracza zakres y okna, mogło powodować awarię Spike2 w systemie Windows 10.
06/2018 8.14 Nowe funkcje
 1. Interfejs Talker teraz lepiej eliminuje dryf powstający podczas początkowej fazy pomiaru.
Usunięte błędy
 1. 1. Polecenie skryptowe FIRQuick() mogło spowodować awarię Spike2, gdy ustawiono bezsensowne częstotliwości.
 2. Możliwe było, że tytuły podglądu Print Screen kończyły ze złą czcionką.
 3. Puste sekcje sekwencera graficznego, które są używane jako cel rozgałęzień, są teraz prawidłowo generowane z początkowymi wartościami i długością.
 4. Pole wyboru włączenia Sample Write działa teraz dla kanałów Talker, a także dla kanałów danych 1401.
 5. Teraz jeśli ustawisz folder danych, który nie istnieje dla Edit-> Preferences-> Sampling temporary data files, to zostaniesz ostrzeżony.
 6. Polecenia skryptowe ArrAdd(), ArrDiv(), ArrDivR(), ArrMul(), ArrSub() i ArrSubR() nie zezwalały na to by wartość stała była drugim argumentem.
 7. Jeśli przerwiesz próbkowanie przed jego rozpoczęciem, może to spowodować, że 1401 pozostanie otwarte, co może uniemożliwić ponowne próbkowanie bez zamykania Spike2.
 8. Jeśli nie można było załadować kanału wirtualnego z pliku zasobów, to pozostawał on w dziwnym stanie, co mogło później powodować problemy z kanałami wirtualnymi.
 9. Nie próbujemy już aktualizować plików zasobów o trybie tylko do odczytu.
 10. Różne zmiany w niezawodności systemu Talker, w tym ponowne załadowanie informacji Talkera w ramach ładowania konfiguracji próbkowania. Eliminuje to potrzebę niepotrzebnych poleceń Yield() w skrypcie po wczytaniu pliku konfiguracyjnego.
 11. Pasek Play Wave jest teraz aktualizowany po zmianie, aby odzwierciedlić nowy stan.
 12. Pole Points okna dialogowego Measure to XY nie mogło mieć żadnej wartości innej niż 0.
01/2018 8.13a Nowe funkcje
 1. Importer BIOPAC może teraz importować starsze pliki typu big-endian. Aby zaimportować nowoczesne pliki ACQ, użytkownicy również potrzebują pakietu BIOPAC ACKAPI.
Usunięte błędy
 1. Programy z folderu Support nie działały w niektórych systemach z powodu braku bibliotek DLL.
10/2017 8.13 Nowe funkcje
 1. Wyeksportowane dane MATLAB zawierają teraz nazwę i datę pliku źródłowego.
 2. Próby odczytywanie niezgodnych konfiguracji próbkowania z programu Spike2 w wersji 9.01 i późniejszych są wykrywane i odrzucane.
 3. Komenda DlgEnable() może służyć do kontrolowania widoczności mapy bitowej w oknie dialogowym.
 4. Komenda skryptowa SampleText() zwraca teraz czas dodania znacznika tekstu.
 5. Wprowadzono ulepszenia komunikatów o błędach kompilatora skryptów, by pomóc w zidentyfikowaniu przyczyny błędu w składni skryptu.
Usunięte błędy
 1. Importowanie lub eksportowanie pliku danych z dużą liczbą kanałów (> 300) i wieloma różnymi Tytułami, Jednostkami lub Komentarzami kanałów może spowodować, że pliku danych .smrx nie będzie dało się otworzyć. Taki plik można teraz naprawić przy pomocy programu S64Fix.
 2. System kompilatora gubił się, jeśli skompilowałeś (i uruchomiłeś) jeden skrypt, skompilowałeś kolejny skrypt, który spowodował błąd kompilatora i ponownie uruchomiłeś pierwszy skrypt.
 3. Edytor sekwencji graficznych dawał błąd, jeśli dodano znacznik o kodzie 00 (który jest kodem domyślnym).
 4. W skrypcie Debug(), po której następowała komenda Interact()powodował, że inicjowany przez Debug() stan wykonywania kroków był tracony. To jest, jeśli użytkownik przekroczył polecenie Interact(), gdy użytkownik zakończył interakcję, skrypt był wykonywany dalej, zamiast wykonać krok.
 5. Kody, które dodają wiadomości do Sampling Notes dotyczące kanałów, które są próbkowane znacznie wolniej lub szybciej niż jest to wymagane, zawsze zgłaszały takie kanały jako próbkowane wolniej, nawet jeśli próbki pobierano szybciej.
 6. Próba otwarcia uszkodzonego pliku konfiguracji próbkowania mogła spowodować awarię Spike2.
 7. Komenda Import z menu File dodawała tytuły kanałów na początku wszystkich komentarzy kanału. Działa to tylko wtedy, gdy tytuł kanału jest tak długi, że jest on skracany przez system importowania.
 8. Wklejanie znaków non-ASCII UNICODE do widoku siatki nie działało.
 9. Jeśli dane pobierano w formacie 32-bitowym, a następnie użyto komendy FileSaveAs ("", -1), aby zapisać plik, proponowane było domyślne rozszerzenie pliku.smrx (choć plik był 32-bitowy i powinien mieć rozszerzenie .smr). Spike2 może czytać 64-bitowe pliki z każdym rozszerzeniem, ale odrzuca pliki 32-bitowe z rozszerzeniem .smrx.
 10. Na pasku Sample Bar działa teraz stan Write to Disk trybu Immediate Start. Jeśli Immediate Start nie jest włączony, zmiany Write to Disk są wyłączone. wykona.
 11. Jeśli zrobiłeś Reset próbkowania (aby je zrestartować), okna dialogowe Cursor Regions i Cursor Values nie były resetowane.
 12. Rejestrowanie XAxisMode() w podglądzie czasu mogło generować dziwne wartości mode%, jeśli jednostki osi x nie były sekundami.
 13. Komenda SampleWaveMark() nie była wykonywana, jeśli jako drugi argument użyto tablicy portów.
 14. Komenda SampleClear() nie usuwała nazwy ostatniej konfiguracji próbkowania odczytanej przez SampleConfig$().
 15. Funkcje Ec() i Et() wirtualnych kanałów poszerzały poszukiwanie zdarzeń o jeden takt zegara pliku danych dalej niż powinny. To mogło (w pewnych okolicznościach) spowodować, że funkcja Ec() generowała liczbę zliczeń za duż o 1. Zmiana wartości wyjściowej komendy Et() była zazwyczaj zbyt mała, aby mieć znaczenie.
 16. Funkcja wirtualnego kanału WSqu () mogła generować niską fazę, która była za długa o jedną próbkę.
 17. Jeśli dwukrotnie kliknąłeś i dokonałeś edycji elementu w kanale TextMark, duplikaty tego kanału nie były zaktualizowane.
 18. Kilka poleceń skryptowych nie akceptowało elementów const jako argumentów, gdy powinny to robić. Na przykład: SampleTrigger(), YAxisAttrib() i YAxisStyle() nie akceptowały argumentu cSpc%, który został zadeklarowany const cSpc%[3]:={2,1,2}.
 19. Polecenie MemImport() użyte do utworzenia kanału WaveMark z sygnału falowego i kanału zdarzeń mogło pominąć ostatni punkt przebiegu, jeśli czasy zdarzeń nie były wyrównane do próbek sygnału falowego.
 20. W widoku z logarytmiczną osią y, jeśli powiększono obraz, przeciągając prostokąt, wynik pokazywał nieprawidłowy zakres osi y.
 21. Jeśli w podglądzie próbkowania lub odtwarzania, zmieniono organizację kanału (np. przez zmianę rozmiaru podglądu) zanim rozpoczęło się przewijanie widoku, zakres osi x mógł zmienić się na starą wartość.
 22. Gdy skrypt napotkał punkt przerwania lub podczas Interakcji ze Spike2 w procedurze bezczynności, otwarciu okna dialogowego Cursor Values albo Regions lub dowolnego okna Spike-shape lub Multimedia ustawiało bieżący widok skryptu, co mogło powodować przerwanie skryptu z błędem "Wrong View type".
 23. Okno dialogowe TextMark online nie zapisywało/przywracało kodów znaczników z rozwijanej listy. Tylko kody 0-15 w pierwszym kodzie znacznika działały prawidłowo.
 24. Komenda skryptowa ChanMeasure() i okno dialogowe Cursor Regions mogły zawierać dodatkowy punkt danych w pomiarach, takich jak Mean value, gdy kanał falowy miał zastosowane przetworzenie, takie jak Smooth, a koniec zakresu pomiaru dokładnie pasował do czas próbki danych w przebiegu.
Zmiany
 1. Okno dialogowe Sampling Configuration odpowiada teraz na zmiany konfiguracji Talker, a nie zgłaszaniu ostatnio używanych stanów Talkera, które mogłyby być nieaktualne.
 2. Komenda MatLabOpen() nie powoduje zatrzymania skryptu z błędem krytycznym, jeśli nie można otworzyć pakietu MatLab, teraz zgłasza ujemny kod błędu..
 3. Przykładowe Talkery są zawsze instalowane, chyba że zostały wykluczone w instalacji niestandardowej.
 4. Zmieniono wartość zwracaną przez polecenie SampleText(); wcześniej to zawsze było 0.
06/2017 8.12 Nowe funkcje
 1. Okno dialogowe Channel Settings teraz przycina łańcuchy znaków Title, Units i Comment do maksymalnej dopuszczalnej długości, tak by były edytowalne. Poprzednio długie łańcuchy były oznaczane jako błąd ale nie można ich było edytować.
 2. Można użyć przycisku Duplicate dla kanałów Talker w oknie dialogowym Sampling Configuration, gdy następny wolny kanał Talker jest tego samego typu. Może to zaoszczędzić sporo klepania w klawiaturę.
 3. Maksymalna przestrzeń zarezerwowana na poziome etykiety kanałów została zwiększona z 17 do 33 znaków.
 4. W Sampling Configuration na czerwono są zaznaczone aktualnie niedostępne kanały Talker. Podpowiedź dla tego kanału daje dodatkowe informacje.
 5. Gdy zostanie użyty przycisk Configure... w oknie dialogowym ustawiania kanału Talker, lokalne okno dialogowe jest deaktywowane podczas działania zdalnego okna.
 6. Komenda skryptowa SampleClear() została rozszerzona, by umożliwić z poziomu skryptu działanie równoważne komendzie Clear Configuration menu Sample.
 7. Zmiany w importerze: nazwa eksperymentu Heka może mieć do 80 znaków.
Usunięte błędy
 1. Możliwe było zawieszenie Spike2 poprzez powiększanie histogramu w podglądzie wyników w kierunku x, aż cały histogram rozciągał się na szerokość więcej niż 2 miliardy pikseli.
 2. Teraz okno dialogowe Set Cursor Position radzi sobie z jednostkami x wyrażanymi, jako czas dnia.
 3. Teraz okno dialogowe X Axis Range radzi sobie z jednostkami wyrażanymi, jako czas dnia.
 4. Podczas ustawiania próbkowania, zduplikowane kanały utworzone przez przetwarzanie, przetwarzanie kanałów działające na przetworzonych kanałach oraz filtry znaczników na tych kanałach nie były poprawnie tworzone.
 5. Kanały wirtualne zależne od duplikatu zmienionego kanału nie były rysowane na nowo.
 6. Duplikaty kanałów wirtualnych nie rozszerzały nieprawidłowych zakresów czasowych, co mogło skutkować różnorakimi problemami wyświetlania i przetwarzania.
 7. Komenda skryptowa YAxisMode() ignorowała wszystkie argumenty jeżeli pierwszy z nich był ujemny.
 8. Wykreślanie danych Waveform i RealWave w trybie SkyLine, gdy na piksel przypadało kilka punktów pomiarowych, mogło skutkować powstawaniem pasków w nieoczekiwanych kolorach.
 9. Importer plików mógł zawiść jeśli importowany plik tworzył kanał 31, który nie był kanałem Marker, a plik był importowany w trybie 'sweeps'.
 10. Podglądy Results i XY utworzone na potrzeby próbkowania przez skrypt i usunięte przez skrypt przed zakończeniem próbkowania były zapisywane, jako część konfiguracji próbkowania. To mogło skutkować dziwnymi informacjami o błędach i dodatkowymi podglądami, jeśli procedura została powtórzona.
 11. W oknie dialogowym Channel Process, opcja Copy kopiowała przetworzenie ale argument ostatniego przetworzenia był ustawiany na domyślną wartość.
 12. Można było zawiesić Spike2 usuwając punkty danych z posortowanego kanału w podglądzie XY.
 13. Teraz nie można edytować konfiguracji kanału Talker, gdy Talker nie jest dostępny.
 14. Importer: Motion Lab Systems ma teraz limity na długość jednostek kanału.
Zmiany
 1. Importer Xltek Neuroworks teraz inwertuje znak współczynnika skali importowanych danych by dopasować się do zmiany programu wyświetlającego źródło danych.
02/2017 8.11b Usunięte błędy
 1. Wersja 8.11a generowała błąd "Could not assign to object", gdy użyto debuggera by przekroczyć komendę DlgShow().
 2. Użycie komendy skryptowej DlgEnable() na obiekcie DlgImage() mogło powodować, że obraz znikał.
Zmiany
 1. Rozmiar definiowanego przez użytkownika okna dialogowego był ograniczony do rozmiaru głównego okna Spike2. Mogło to prowadzić do nieoczekiwanych skutków, jeśli główne okno było małe. Rozmiar został teraz ograniczony do okna Desktop
02/2017 8.11a Usunięte błędy
 1. Wersja 8.11 niepoprawnie zapisywała zasoby zduplikowanych kanałów. Najbardziej widocznym skutkiem było przywracanie kanałów w nieprawidłowym układzie.
 2. Można było zawiesić Spike2 jeżeli funkcja skryptowa (na przykład funkcja Idle lub Change w oknie dialogowym użytkownika) przywoływała wbudowaną funkcję skryptową używając złego argumentu.
01/2017 8.11 Nowe funkcje
 1. Podczas kopiowania do schowka podglądu danych w postaci tekstu (na przykład tytuły kanałów lub komentarze), który zawierał znaki non-ASCII, dane są zapisywane jako znaki Unicode (szerokie).
 2. Pojawiła się nowa komenda Chan() konwertująca łańcuch (na przykład "m1", "v1" lub "2a") do numeru kanału.
 3. Funkcja DupChan() może teraz zgłaszać numer pierwszego kanału, który zostanie zduplikowany.
Usunięte błędy
 1. Możliwe było zawieszenie Spike2 jeżeli rozszerzająca DLL (na przykład importer danych lub wzmacniacz) używała zewnętrznej DLL, która miała problem, taki jak na przykład brakująca biblioteka DLL. Teraz takie problemy powinny powodować ignorowanie rozszerzenia.
 2. Jeżeli próbkujesz dane ze zduplikowanym podglądem czasu, to tytuły podglądów otrzymują rozszerzenia :1 i :2 (wskazujące numer duplikatu). Niestety za każdym razem gdy próbkowałeś, numer duplikatu był dodawany do już istniejącego tytułu, który już posiadał numery duplikatu.
 3. Jeżeli przerwano próbkowanie do pliku danych, który jeszcze nie został zapisany pod jakąś nazwą, odczyt kanału WaveMark mógł być przycięty na końcu pliku.
 4. Dostrajamy wierzchni kolor, jeżeli ma on podobną jasność co kolor tła (tak że może być trudny do zobaczenia). W niektórych przypadkach, zamiast zwiększyć, można zredukować kontrast.
 5. Aktywne wyszukiwanie kursorami nie działało, jeżeli w pliku nie było kanału 1.
 6. Podczas zmiany kursorów, aktywne okno dialogowe horyzontalnych kursorów mogło pobrać wartości z poprzedniego kursora.
 7. Jeżeli trzymałeś przyciśnięty Ctrl+Shift, a następnie kliknąłeś i przeciągnąłeś myszką, to pojawiała się siatka zmiany rozmiaru kanału. Siatka ta mogła pozostawiać po sobie piksele, jeżeli zmieniano rozmiar podczas próbkowania lub po użyciu komendy ReRun z menu View.
 8. Komenda skryptowa SerialRead(port%, &in$, term$, max%) dopuszczała argumenty int$, nie będące zmienną.
 9. Komenda Channel Process Skip NaN (pomiń pozycje nienumeryczne) mogła nie wczytywać żadnych danych jeżeli pierwsza pozycja w kanale RealWave była nienumeryczna.
 10. Instrukcja graficznego sekwencera Random delay mogła zawieszać Spike2 dając błąd dzielenia przez zero, jeśli została użyta z opóźnieniami zbliżonymi do kroku czasowego sekwencera.
 11. Instrukcja graficznego sekwencera Ramp DC mogła generować przyrost DAC sięgający poza zakres, jeżeli czas trwania rampy był zbliżony do lub mniejszy od kroku czasowego sekwencera.
 12. Jeżeli otwierasz plik do pobierania danych, a w konfiguracji próbkowani znajduje się sekwencja wyjściowa, która nie jest kompilowana, to pojawia się wiadomość o błędzie zawierająca opis problemu oraz identyfikująca plik sekwencji wyjściowej i numer linijki. Jednak numer linii był błędny, był on o 1 mniejszy niż powinien.
 13. Komendy skryptowe EditCut() i EditCopy(), niezgodnie z opisem w dokumentacji, nie zwracały skopiowanych do schowka formatów.
 14. Gdy debugger otwierał plik ze skryptem, by pokazać aktualny krok, plik stawał się aktualnym podglądem co mogło powodować błąd wykonywania skryptu. Zdarzało się to zazwyczaj podczas wchodzenia do dołączonego pliku.
Zmiany
 1. Użycie Save As... dla podglądów zawierających tekst, ustawia teraz początkową nazwę pliku w oparciu o aktualny tytuł dokumentu. Poprzednio nazwa była pusta.
 2. Zastosowaliśmy do osi w podglądzie danych ten sam mechanizm kontrastowania, który jest stosowany w reszcie programu. Poprzednio kolor był ustawiany na czarny albo biały, jeśli był zbyt zbliżony do tła. Zwiększyliśmy również minimalny kontrast podczas rysowania krzywej dopasowanej do kanału danych.
 3. Jeżeli nie określono ścieżki pliku to okno dialogowe Save As... menu File uruchamia się w tym samym katalogu, z którego plik został wczytany, zamiast w katalogu, na którym wykonywano ostatnio polecenia z użyciem tego okna dialogowego.
 4. W podglądzie XY symbol '+' jest rysowany tak, by wyglądał symetrycznie.
 5. Teraz zostaniesz ostrzeżony, jeśli ustawisz rozdzielczość czasową graficznego sekwencera na wartość, która jest najkrótszym interwałem narzuconym przez sekwencję.
11/2016 8.10a Nowe funkcje
 1. Ulepszono program instalacyjny; w samym Spike2 nie ma żadnych zmian.
 2. Uaktualnienie try1401 dla Power-3A.
09/2016 8.10 Nowe funkcje
 1. The new StrToViewX() and StrToChanY() script functions evaluate dialog expressions
 2. The Print Screen command can now print Grid views.
 3. The Print Screen command now scales data view fonts to make the printed output a much closer match to the screen display.
 4. The XY view autoscale option has been enhanced and the interactive control of it moved to a new dialog. The XYDrawMode() command is extended to handle the new features.
 5. The XY view autoscale option now preserves inverted axes.
 6. The GrdAlign(n, -2) script command allows you to set the alignment of all columns in a Grid view.
 7. The new ChanUndelete() script command can recover deleted channels in .smrx files.
Usunięte błędy
 1. Improvements to the Talker code associated with interpolation of waveform data to ensure that the last few points are saved when sampling stops and to improve the handling of time drift between a Talker device and the 1401.
 2. If the first channel of an overdrawn group overrode the channel background colour and there were more than 3 overdrawn channels, only the first two channels were visible.
 3. In the script language and the text sequencer, you could not have white space before a #include.
 4. In the Show/Hide channel dialog, if you typed 0 into the Label space field you could get into an error message loop that was difficult to exit.
Zmiany
 1. The default format for exporting a Metafile is now EMF, not WMF.
07/2016 8.09b Nowe funkcje
 1. Wszystkie zmiany w oknie dialogowym Clustering powodują uaktualnienie linii statusu, jeżeli minie 0.2 sekundy bez wprowadzenia żadnych dalszych zmian.
 2. Podczas początkowego skanu wykonywanego przez importer Text, gdy istnieje wybór pomiędzy podobnymi blokami, importer wybiera jako blok początkowy ten, który zawiera najwięcej obiektów cyfrowych, a nie ten, który zawiera najwięcej linii.
Usunięte błędy
 1. FileClose(-1) nie zamykało podglądów typu Grid.
 2. Jeżeli klucz Sonogramu był wyświetlany i pozycjonowany względem podglądu (nie kanału), a kanał został ukryty, to Spike2 przycinał kursory tak, by nie przechodziły przez obszar (ukrytego) klucza.
 3. Po Resecie próbkowania, Spike2 nie sprawdzał, czy wszystkie Talkery były gotowe do ponownego rozpoczęcia próbkowania.
 4. Skrypt nie zatrzymywał się, jeżeli komenda skryptowa halt została użyta w funkcji odwołującej związanej z przyciskiem Toolbar lub oknem Dialogowym.
 5. Zmiany pozwalające w wersji 8.09 na dostęp do starych pozycji kursora zablokowały działanie komend HCursor(n), HCursorX(n) i HXn w wyrażeniach okien dialogowych.
06/2016 8.09a Nowe funkcje
 1. Teraz zakładka Conditioner w Edit Preferences zawiera zakres First and Last channel używany do wyszukiwania wzmacniaczy.
 2. Niektóre za zmian wprowadzonych w oknie dialogowym Clustering, wraz z wersją 8.09, zostały ulepszone w oparciu o uwagi użytkowników. Na przykład, zoom wykorzystujący kółko myszki jest teraz wycentrowany na wskaźniku myszki.
Usunięte błędy
 1. Okno dialogowe Clustering nie zawsze poprawnie rysowało strzałki 'short event'.
 2. Jeżeli przeciągnąłeś linię by zaznaczyć obiekty WaveMark, wyglądało na to, że okno dialogowe pozwala Ci ustawić kody, ale użycie przycisku Set okna dialogowego nie dawało żadnego efektu.
 3. Importer plików Tucker-Davis (.TSQ) miał problem z importowaniem kanałów WaveMark.
 4. W podglądzie Grid, zmiana czcionki nie powodowała zmiany wysokości górnego lub szerokości bocznego nagłówka.
06/2016 8.09 Nowe funkcje
 1. Teraz możesz odszukać poprzednią pozycję pionowych i poziomych kursorów; jest to użyteczne z Active Cursors. Pojawiły się nowe komendy skryptowe CursorX() i HCursorX(); te same komendy są dostępne w Dialog Expressions i jako CnX i HnX.
 2. Kanały zdarzeń typu Level, wykreślane jako linie są teraz traktowane jako krzywe, podczas pomiaru wartości, średnich i powierzchni (ChanValue(), ChanMeasure() oraz w oknach dialogowych cursor values i cursor regions).
 3. Teraz zapisujemy w plikach zasobów, oprócz rozmiaru w pikselach, również fizyczny rozmiar czcionek i jest to preferowany rozmiar. Naprawia to problem, polegający na tym, że gdy przenoszono plik zasobów ze standardowej rozdzielczości ekranu na wyświetlacz 4K, czcionki robiły się bardzo małe.
 4. Okno dialogowe Clustering może podawać liczbę krótkich interwałów w postaci zliczeń lub procentów.
 5. W oknie dialogowym Clustering możesz zoomować przy użyciu kółka myszki.
 6. Kształt, zdefiniowany przez użytkownika w oknie dialogowym Clustering, jest teraz skalowany wraz z danymi.
 7. Opcja Copy as Text okna dialogowego Clustering pozwala na skopiowanie tylko podsumowania (poprzednio otrzymywałeś zawsze wszystkie czasy zdarzeń).
 8. Importer plików EDF/BDF jest teraz szybszy i posiada nowe własności, w tym: wykrywanie standardowych adnotacji, grupowanie adnotacji użytkownika i odczytywanie 24-bitowych plików BDF jako RealWave. Rozdzielczość czasowa jest zbliżona, tak bardzo, jak tylko to możliwe, do 1 mikrosekundy, a nie do częstotliwości próbkowania sygnału.
 9. Importer AlphaOmega jest teraz szybszy i pokazuje jaki jest postęp, w trakcie skanowania pliku. Importer również ustawia rozdzielczość czasową tak blisko 1 mikrosekundy, jak tylko to możliwe, zamiast używać najszybszego tempa próbkowania sygnału.
 10. Importer plików Xltek Neurowork zbiera więcej komentarzy i adnotacji użytkownika.
 11. Działające online okno dialogowe TextMark teraz pamięta kody znaczników zapisanych obiektów tekstowych.
 12. Okna dialogowe TextMark posiadają teraz, zarówno Online, jak i offline, suwaki przy kodach znaczników.
 13. Teraz, w 64-bitowym pliku danych smrx, można zapisać znacznie dłuższe komentarze dla pliku i kanału (2000 znaków zamiast 100). Interaktywne okna dialogowe, ustawiające i wyświetlające te wartości nie zostały zmienione, gdyż spodziewamy się, że ta funkcja będzie wykorzystywana z poziomu skryptów; zweryfikujemy to, jeżeli większe limity będą popularne i użyteczne.
Usunięte błędy
 1. Jeżeli rozdzielczość ekranu była inna niż 96dpi, to wydruk z podglądów typu Grid był inaczej skalowany niż na Print Preview.
 2. Import starych konfiguracji próbkowania (*.s2c) nie obsługiwał poprawnie wyświetlania w trybie sonogramu.
 3. Użycie różnych kombinacji znaków / i \ oraz użycie . i .. w ścieżce podłączanych plików mogło zmylić system #include. Mogło to powodować, że Spike2 nie wykrywał zmian w powiązanych plikach.
 4. Wirtualne kanały używające komendy RMc() mogły posiadać przerwy na początku pliku.
 5. Importer plików AlphaOmega: naprawiono problem z wyrównywaniem kanałów i zawieszanie się z konkretnym plikiem danych.
 6. Można było zawiesić Spike2, jeżeli uruchomiony skrypt tworzył okno dialogowe w funkcji idle, podczas gdy użytkownik był w trakcie interakcji z menu Spike2.
 7. Importowanie pliku C3D Motion Lab Systems zapisanego w systemie VICON/Nexus mogło spowodować, że Spike2 przestawał reagować.
 8. Komenda skryptowa CondType() zwracała 0 dla wzmacniaczy Digitimer D360 i D440.
Zmiany
 1. Jeżeli używasz wyzwalanego startu próbkowania i poprowadziłeś sygnał wyzwalający do tylnego panelu 1401, to wiadomość na pasku Sample Control zmieni się z Trigger na E3 Trig, a migająca wiadomość Waiting została zmieniona na Trigger albo E3 Trig.
 2. Jeżeli uruchomisz więcej niż jedną kopię Spike2, to druga i każda kolejna kopia nie sprawdza czy ostatnia sesja próbkowania zakończyła się poprawnie. Zapobiega to fałszywym ostrzeżeniom gdy pierwsza kopia próbkuje dane, a druga kopia rozpoczyna.
 3. Komendy skryptowe IIRBp(), IIRBs(), IIRHp(), IIRLp(), IIRNotch() i IIRReson() już nie zatrzymują skryptu z informacją 'Operating system error', w przypadku gdy nie powidło się utworzenie filtra. Zamiast tego zwracają wartość -1, więc jeśli używasz tych funkcji powinieneś sprawdzić zwracaną wartość.
04/2016 8.08 Nowe funkcje
 1. Teraz w Spike2 można wybrać i zmienić urządzenie wzmacniające sygnał; nie jest to już opcja instalacji.
 2. Jeżeli tempo próbkowania danych jest więcej niż o 10% mniejsze lub o 30% większe niż wymagana częstotliwość, to odpowiednia notatka jest dodawana do Sampling Notes.
 3. Jeżeli wczytujesz konfigurację próbkowania, w której zapisana jest pozycja umieszczająca pasek tytułu okna poza górną krawędzią ekranu (co czyni je trudnym do pozycjonowania) to zapisana pozycja jest ignorowana.
 4. Komenda skryptowa SampleOptimise() posiada nowe opcje, zgłaszające największą proporcjonalną różnicę pomiędzy wymaganym, a uzyskanym tempem próbkowania dowolnego kanału.
 5. Teraz, podczas ustawiania arbitralnej krzywej na wyjściu, nie wymuszamy konwersji krzywych będących pochodnymi kanałów Virtual, Duplicated lub Memory do obrazów pamięciowych. Aczkolwiek, te kanały mogą pracować jedynie, gdy plik źródłowy jest otwarty w Spike2 podczas transferu danych do 1401 w celu próbkowania.
 6. Wprowadzono wersję 3 Talkera. Zawiera ona zamiany pozwalające Spike2 lepiej pracować, gdy Talker dostarcza dane zawierające błędy.
 7. Komenda skryptowa U14Open() może teraz otworzyć 1401, który jest używany do pobierania danych. Jest to eksperymentalna cecha programu do wyłącznego użytku CED dla celów testowych i diagnostycznych.
 8. Teraz okno dialogowe TextMark, zamiast wszystkich, kopiuje tylko wybrane elementy do Schowka. Pojawiają się nowe opcje menu kontekstowego, gdy otwierana jest lista elementów TextMark.
 9. Rozszerzono komendę skryptową Len() tak, by podawała rozmiar n-tego wymiaru macierzy.
 10. Pojawił się nowy, eksperymentalny importer plików Ponemah 6. Posiada on ograniczenie polegające na tym, że musisz zamknąć i ponownie otworzyć Spike2, jeżeli chcesz importować więcej niż 1 plik danych.
Usunięte błędy
 1. Komenda drukująca podglądy Time, Result i XY, na wyświetlaczach o dużej rozdzielczości, mogła niepoprawnie skalować rozmiar tekstu.
 2. Istniało kilka sposobów, którymi problemy Talkera mogły doprowadzić do nadpisania pamięci. Mogło to później powodować problemy w niezwiązanych z tym obszarach.
 3. Nie działała komenda skryptowa ChanList() używająca tekstu dopasowanego do separatorów pól. Użycie dowolnej kombinacji T, U i C, na przykład "TC=..." było OK, ale "T_C=..." mogło wywołać błąd.
 4. Teraz, gdy jest włączone Recording, okno multimediów zapisuje zmiany wprowadzone w przesunięciu pliku mediów.
 5. Nie działała komenda Copy na stronie Results okna dialogowego Fitting.
 6. Kompilator skryptów akceptował przekazanie odniesienia do zdefiniowanej przez użytkownika procedury lub funkcji, w niektórych miejscach, gdzie wymagana była cyfra. Na przykład: if test% then halt endif; func test%() return 1 end; byłoby skompilowane i uruchomione. Teraz jest zgłaszany błąd składniowy.
 7. Jeżeli lista nie była uporządkowana zgodnie z numerami kanałów, to usunięcie kanału w oknie dialogowym Sampling Configuration mogło spowodować wybór niespodziewanego kanału.
 8. Przy konfiguracji próbkowania ustawionej na tryb burst, możliwe było znalezienie takiej kombinacji kanałów i temp próbkowani, której nie dało się zoptymalizować. Skutkowało to próbkowaniem dużo wolniejszym niż wymagano.
 9. Tło nakładanych kanałów mogło się niepoprawnie uaktualniać, jeżeli kanały były częściowo przykryte innym podglądem.
 10. Na wyświetlaczach o dużej rozdzielczości, przyciski okna dialogowego Clustering, wybierające kody różnych klas (01, 02, 03, …), są rysowane, jako przyciski User Ellipse.
 11. Podczas drukowania, kanały RealMark mogły być przycinane po prawej stronie.
Zmiany
 1. Wiele okien dialogowych przystosowaliśmy do użytku na wyświetlaczach o dużej rozdzielczości, tak by tekst nie był przycinany.
 2. Moment, w którym rysowanie krzywej przechodzi z wykreślania każdego punktu do rysowania pionowych linii, zmieniliśmy z 3 punktów na piksel, na 2.1 punktu.
 3. Skrypty już nie mogą być wykonywane, gdy użytkownik przeciąga dokowalny pasek. Może to dotyczyć ciebie, jeżeli polegasz na tym, że skrypt, wykorzystując funkcje idle, śledzi aktywność próbkowania danych.
12/2015 8.07 Nowe funkcje
 1. Spike2 lepiej pracuje na wyświetlaczach z wyższą liczbą punktów na cal. Wszystkie paski narzędzi i przyciski z obrazkami powinny teraz być czytelne na wyświetlaczach 4K, a paski języka skryptowego Toolbar() i Interact() zwiększyły swój rozmiar.
 2. Pojawiła się nowa opcja w Preferences menu Edit, pozwalająca obejść wszystkie problemy, jakie mogły się pojawiać na wyświetlaczach o wysokim DPI.
 3. Edytor list Sample Bar i Script Bar teraz posiada zmienny rozmiar, by lepiej widoczne były długie listy.
 4. Pojawił się nowy importer plików w formacie Xltek Neuroworks.
 5. Ulepszenia edytora Graphical Sequence obejmują: OK/Apply jest zablokowane dopóki nie wprowadzisz zmiany; okno dialogowe Copy section ma zablokowane OK, jeżeli nic nie zostało wybrane; wykrywane są braki etykiet lokalnych odgałęzień i zduplikowane etykiety pulsów; przytrzymywanie Shift podczas przesuwania w niekwantowane czasy.
 6. Rozszerzono komendę skryptową SSClassify(), by obsługiwała funkcję Online Update.
 7. Importer Text teraz skanuje w poszukiwaniu powielonych sekcji tabel; już nie zakłada, że pierwsza tabela numeryczna jest początkiem danych.
 8. Importer plików Microsoft .WAV teraz obsługuje dane PCM w plikach WAVE_FORMAT_EXTENSIBLE.
 9. Nowa opcja kompatybilności w Edit Preferences ustawia, by komenda skryptowa Count() obejmowała pozycję końcową.
Usunięte błędy
 1. Wyszukiwanie z zerową histerezą teraz ustawia bardzo małą wartość histerezy, aby zapobiec utknięciu wyszukiwania.
 2. Wyszukiwanie powtarzających się przekroczeń progu teraz zawsze ustawia poprawny kierunek wyszukiwania (wzrost/opadanie).
 3. Powtarzane wyszukiwanie wymusza minimalny krok o wartości 1 takt zegara, by uniknąć niekończących się pętli.
 4. W edytorze Graphical sequence, podwójne kliknięcie na nadmiernie długiej krzywej arbitralnej ogranicza ją do dostępnego czasu, a nie do połowy długości sekcji.
 5. Edytor Graphical sequence wyświetla błędy czasowe, jeżeli obiekty są zbyt blisko końca sekcji.
 6. Zawsze są generowane w edytorze Graphical editor, puste sekcje ustawione jako cele odgałęzień.
 7. Kompilacja Unicode zawarta w Spike2 nie odczytywała informacji Font ze starego typu plików zasobów.
 8. Jeżeli użyłeś komendy About Spike2 z menu Help na komputerze, który utracił połączenie z internetem, mogło się pojawiać zauważalne opóźnienie zanim możliwe było zamknięcie okienka About. Wynikało to z tego, że system przekraczał czas oczekiwania, próbując odczytać z naszej strony najnowszą aktualizację oprogramowania.
Zmiany
 1. Dostosowaliśmy wiele okien dialogowych do pracy na wyświetlaczach o dużym DPI, zwykle by zapobiec przycinaniu tekstu. Przyciski są nieco inaczej rozmieszczone i obrazki niektórych przycisków zostały zmienione.
09/2015 8.06a Nowe funkcje
 1. Teraz, podczas próbkowania można edytować sekwencje graficzne. Pojawiła się nowa komenda w menu Sampling oraz nowy, otwierający edytora, przycisk w głównym Pasku narzędzi.
 2. Importer Plexona może teraz wczytywać pliki .PL2.
Usunięte błędy
 1. Teraz, podczas używania komendy Save z menu File, sugerowana nazwa pliku nie kończy się na pierwszej spacji w tytule okna. Na przykład, podglądowi zawierającemu histogram interwałów z "Bill and Ben.smrx" o tytule okna "INTH1(Bill and Ben)" sugerowana była nazwa: "INTH1(Bill.srf". Teraz jest to: "INTH1(Bill and Ben).srf".
 2. Podczas próbkowania tymczasowe pliki danych i ostatnio używana konfiguracja próbkowania mogły być zapisywane do folderu "My Documents" zamiast do katalogu ustawionego w Preferences menu Edit.
 3. Edycja wartości okna dialogowego Channel Process była utrudniona, gdyż każda zmiana przeformatowywała wyświetlaną wartość.
 4. Zmiana podstawy czasowej przy użyciu komendy skryptowej FileTimeBase() nie powodowała ponownego narysowania osi x.
 5. W oknach dialogowych Measure to XY i Measure to a data channel, możliwe było ustawienie nielegalnych wartości kroku dla Cursor 0.
 6. Czasami nie działał przycisk Cancel na pasku Progress, który pojawiał się, gdy operacja Measurements to XY lub Measurements to a data channel trwała przez dłuższy czas.
Zmiany
 1. Graficzne sekwencje dla próbkowania są teraz zapisywane jako tekst do foldera Application data bieżącego użytkownika, a nie do foldera wszystkich użytkowników. Niektórzy użytkownicy sieci korporacyjnej nie mogli nic zapisywać do foldera Application data.
 2. Zmieniliśmy sposób wyszukiwania plików konfiguracji próbkowania last.s2cx i default.s2cx. Teraz używamy starego formatu plików .s2c jedynie wtedy, gdy nie zostaną znalezione nowe pliki .s2cx.
08/2015 8.06 Nowe funkcje
 1. Zwiększono, z 20 do 40, maksymalną liczbę przycisków dopuszczalną na pasku Script.
 2. Okno dialogowe Channel Process posiada teraz suwaki do wartości danych i jest uaktualniane natychmiastowo po wprowadzeniu zmiany, chyba, że włączone jest rejestrowanie. Przy włączonym rejestrowaniu, poza inkrementacyjną rejestracją zmian, nowy przycisk Rec rejestruje stan przetwarzania kanału w najbardziej zwartej formie.
 3. Indywidualne przebiegi w wielościeżkowych danych WaveMark mogą być teraz, bez użycia skryptu, traktowane jako sygnały falowe. Obsługuje to nowa komenda skryptowa Ch(n, trace) oraz nowe kontrolki obecne w oknie dialogowym Marker Filter i Draw Mode. Język skryptowy posiada nową komendę MarkTrace() oraz zmiany wprowadzone w DrawMode().
 4. Pojawiła się nowa opcja w Preferences menu Edit, kontrolująca miejsca dziesiętne podczas eksportowania danych z podglądu Result i XY do tekstu.
 5. Pojawiło się nowe okno dialogowe XY Title służące do edycji tytułów i jednostek kanałów oraz osi w podglądzie XY.
 6. Pojawiło się nowe okno dialogowe Window Title pozwalające na ustawienie tytułu w podglądach czasu, wyników, XY oraz tekstowych. Tytuły ustawione dla podglądów czasu, wyników, XY i siatek są teraz zapisywane w zasobach pliku.
 7. Komendy skryptowe System() i System$() wiedzą teraz o Windows 10.
 8. Wskaźnik myszy zmienia się, gdy przesuwa się go nad numerami kanałów i nad obszarami pod numerami kanałów, gdzie kliknięcie czyści wybrany kanał.
 9. Rozszerzono komendy skryptowe Read() i ReadStr(), tak by wczytywały czasy sformatowane jako {dni:}{godziny:}minuty:sekundy.
 10. Nowa komenda skryptowa GrdSize() zmienia i zgłasza wiersze i kolumny w podglądzie siatki.
 11. Opisy komendy Undo menu Edit używają teraz bardziej przyjaznych identyfikatorów kanału (m1, v2) zamiast numerów kanału (401, 802).
 12. Pliki z podglądem siatki .s2gx są mniejsze, ponieważ zbędne informacje nie są zapisywane.
 13. Eksperymentalnie wprowadziliśmy pokazywanie w edytorze Graphical sequence, w rozwijanej liście Current Section, ujętych w nawiasy sekcji które nie mają zdefiniowanego klucza ani żadnych pulsów.
 14. Można teraz użyć DlgValue$(item%, new$) by wybrać tekst rozwijanych list w elementach DlgList() i DlgString().
 15. Pojawiły się ikony plików dla Grid view i powiązanych plików.
 16. Importer plików NEX Plexona radzi sobie teraz z nieciągłym sygnałem falowym.
Usunięte błędy
 1. W Grid view użycie przycisku Del na wybranej, pustej komórce powodowało zawieszenie Spike2.
 2. SampleAutoName$() nie było rejestrowane, jeżeli było włączone automatyczne nazywanie plików.
 3. W podglądzie tekstowym, Draw(line%) nie ustawiało line% jako linii górnej.
 4. Wyeliminowaliśmy miganie kursora myszki, które pojawiało się w niektórych systemach, gdy wskaźnik był przesuwany nad obszarem osi oraz numeru kanału.
 5. Wyjście na drukarkę, w Grid view, mogło nadrukowywać na tekście nagłówka, a wielostronicowy wydruk generował olbrzymie nagłówki i stopki.
 6. W graficznym sekwenserze, dla ustawienia zmiennej na aktualne takty próbkowania, generowany był kod, który nie ulegał kompilacji.
 7. Graficzny edytor sekwencji nie zapisywał numerów zmiennych wybranych dla wszystkich oczekiwań i rozgałęzień opartych na porównaniu zmiennych.
 8. Importer plików EDF miał problem z wczytywaniem danych TextMark zawierających długie łańcuchy znaków.
 9. Importer plików MC_Rack miał problem z czasami elementów danych typu WaveMark.
Zmiany
 1. Używając WindowTitle$("") można zresetować do domyślnego tytuł podglądu czasu, wyników, XY, siatki lub tekstu. Poprzednio to ustawiało pusty tytuł.
 2. Okno dialogowe Spike2 jest teraz wyłączone jeżeli Spike2 jest uruchamiany z wiersza komend zawierającego nazwy plików, podobnie jak przy użyciu opcji /Q (cichy start).
06/2015 8.05 Nowe funkcje
 1. Można teraz tworzyć podgląd typu Grid. Ułatwia on podgląd, drukowanie i zapisywanie tabel danych. Można go użyć głównie z poziomu skryptów (pojawiło się kilka nowych komend skryptowych z rodziny GrdXxxx()).
 2. Przetwarzające kanał funkcje Rectify i RMS Amplitude już nie ograniczają zakresu generowanego wyniku, no chyba, że offset kanału jest bardzo duży w porównaniu z zakresem wartości.
 3. Jeżeli używasz Power3, to możesz uruchomić sekwencję wyjściową z rozdzielczością 4us na krok. Minimalnym interwałem w przypadku innych typów 1401 pozostaje 10us na krok.
 4. Dla celów diagnostycznych App(-7) zgłasza liczbę będących w użyciu operatorów User.
Usunięte błędy
 1. Wyzwalany tryb wyświetlania w 32-bitowych plikach .smr mógł pokazywać fałszywe wyzwolenia, jeżeli zdarzenia wyzwalające były położone dalej niż szerokość wyświetlania. 64-bitowe pliki .smrx były w porządku.
 2. Kod skryptu: Message(Error$); był błędnie akceptowany przez kompilator, co w efekcie dawało błąd podczas uruchamiania skryptu.
 3. Wprowadzono kilka poprawek kompilatora skryptów dotyczących przekazywania funkcjom macierzy typu const.
 4. Funkcje Rectify i RMS Amlitude, przetwarzające kanał, nie radziły sobie z kanałami Waveform o ujemnych współczynnikach skali.
 5. Jeżeli wewnątrz pętli zadeklarowano zmienną skryptu i przypisano jej stałą wartość (znaną w czasie kompilowania), to wartość nie była przypisywana podczas każdego przebiegu pętli.
 6. Usuwanie jedną operacją kilku kanałów w podglądzie XY mogło powodować niezamierzone usunięcie niektórych kanałów. Było to wynikiem tego, że kanały usuwane były w kolejności rosnącego numeru kanału, a każde usunięcie powodowało przenumerowanie kanałów. Teraz kanały są usuwane w kolejności malejących numerów.
 7. Można było zawiesić Spike2 duplikując podgląd danych po wcześniejszym otwarciu okna dialogowego View Rerun.
 8. Zmiana offsetu w panelu sterowania 1902 mogła powodować zawieszenie.
 9. Wpisywane w oknach dialogowych łańcuchy definiujące czas, posiadające więcej niż dwa dwukropki (na przykład 1:00:00:00 oznaczające 1 dzień) nie były prawidłowo konwertowane.
 10. Importer tekstu ASCI: w oknie dialogowym konfiguracji można było zmienić numer linii Label przy użyciu przycisku. Jednak edytowanie linii nie działało.
 11. Importer Alpha Omega: czas startu bloków danych w nieciągłych kanałach falowych teraz posiada poprawne wartości.
Zmiany
 1. Język skryptowy już nie pozwala przesłać zmiennej rzeczywistej do funkcji, która oczekuje odniesienia do liczby całkowitej. Pojawiła się nowa opcja Kompatybilności pozwalająca na kompilowanie skryptów łamiących tą zasadę. Namawiamy na zmianę skryptów ponieważ w przyszłości to obejście zostanie usunięte.
04/2015 8.04a Nowe funkcje
 1. Gdy podczas próbkowania przy pomocy Power2, Power3 lub Micro3, sekwencer wyjścia nie dotrzymuje ustawionego tempa, jest to logowane poprzez dodanie znacznika klawiaturowego i wyświetlenie ostrzeżenia po zakończeniu próbkowania. Jeżeli próbkujesz z Power1 lub Micro2 to próbkowanie, jak poprzednio, zostanie przerwane.
Usunięte błędy
 1. Pozycjonowanie XY Keys i Sonogram Keys było nieprawidłowe jeżeli legenda była większa niż okno, do którego się odnosiła. Jeżeli wysokość lub szerokość okienka legendy dokładnie pasowała do wysokości lub szerokości okna, do którego legenda się odnosiła, to jej pozycja była zgłaszana niepoprawnie.
 2. Import wersji 6 lub starszych plików z zasobami okien Time view ignorował ustawione dla kanału wartości Pen width lub zestawy Data index kanału RealMark.
 3. Jeżeli przeciągano myszką kwadrat, by przeskalować wyświetlanie danych i przeciągnięto poza lewą lub prawą krawędź okna, to punkt startowy przeciągnięcia był tracony.
 4. Nie zawsze prawidłowe było początkowe położenie paska przesuwu pionowego w okienkach debuggowania skryptu.
 5. Program s64Fix nie uruchamiał się w wersji 8.04.
03/2015 8.04 Nowe funkcje
 1. Spike2 teraz co jakiś czas zapisuje dokumenty tekstowe i w przypadku zawieszenia się programu będzie próbował odzyskać ostatnio zapisaną wersję dokumentu.
 2. Okno dialogowe Sampling configuration Channel parameters posiada teraz nową opcję Quick calibration, pozwalającą ustawić skalowanie kanału, gdy znane Ci jest wzmocnienie i chcesz by jednostką kanału była jakaś postać Volta (zwykle mV lub uV).
 3. Komenda skryptowa ChanData() posiada teraz kilka nowych wariantów służących do wczytywania danych Marker lub extended Marker. Jest to szybsze i czasami wygodniejsze niż odwoływanie się do NextTime() i LastTime().
 4. Komenda skryptowa ChanPixel() została rozszerzona by zwracać koordynaty pixeli różnych kwadratów ekranowych.
 5. FileConvert$() może teraz przywołać okno dialogowe postępu operacji i może ustawić minimalną liczbę kanałów w pliku wyjściowym.
 6. Nowa komenda skryptowa DlgImage() dodaje bitmapę obrazu do definiowanego przez użytkownika okna dialogowego.
 7. Okno dialogowe Windows udostępnia i blokuje opcje w zależności od możliwych działań. Możesz również wybrać podgląd listy wszystkich, kontrolowalnych przez skrypt okien (z powiązanymi operatorami okien).
 8. Importer tekstu może też importować kolumny jako kanały Marker i RealMark używając innej kolumny jako punktów czasowych. Kolumny RealMark i TextMark mogą teraz wybrać inną kolumnę, by dostarczyła kodów znaczników.
 9. Podczas debuggowania skryptu zapamiętujemy, które okna debuggowania były aktywne na końcu sesji i przywracamy je podczas następnej sesji.
 10. Podczas debuggowania skryptu, w okienku Globals, nie są już wyświetlane wbudowane stałe _pi, _e, _Version, _VerMinor.
 11. Anulowanie skryptu podczas debuggowania usuwa wszystkie ustawione przez ScriptRun() powiązania ze skryptami.
 12. Kompilator skryptu może teraz optymalizować potrójne operatory jeżeli wyrażenie, w oparciu, o które opiera się decyzja, jest znane w momencie kompilowania. To pozwala na kompilację kodu takiego, jak na przykład: const v := _Version >= 804 ? 100 : 33.
 13. XY Key może być teraz rysowany z ukrytymi danymi przykładowego kanału, pozwalając Ci użyć tytułów kanałów, jako adnotacji w podglądzie XY. Okno dialogowe XY Options zostało rozszerzone o tą opcję i teraz również obsługuje operacje Undo.
 14. Podczas eksportu i kopiowania do arkusza kalkulacyjnego można teraz wybrać, by były wyświetlane albo pomijane tytuły i jednostki. Komenda ExportRectFormat() została odpowiednio rozszerzona.
Usunięte błędy
 1. Zmiana rozmiaru okien dialogowych Cursor values lub Regions już nie powoduje resetowania pierwszej kolumny i wiersza wyświetlanych w lewym górnym rogu.
 2. Nie udawał się eksport kanału wirtualnego lub bufora pamięci do 64-bitowego pliku smrx.
 3. Komenda skryptowa Count(chan%, from, upto), w podglądzie wyników, obejmowała bin upto, inaczej niż jest to w wersji 7, w której do chodziła do tego binu, ale go nie obejmowała. Również, gdy upto ustawiono na liczbę wszystkich binów lub większą, uzyskiwany wynik wynosił 0.
 4. Zmiany dokonane przez skrypt w binach podglądu wyników powodują teraz uaktualnianie obrazu podczas odwołania do Yield() i wykonywania kroku w debuggerze.
 5. Importer tekstu mógł zawodzić podczas importu pojedynczego kanału zdarzeń.
 6. System importu plików nie przypisywał jednostek osi Y do importowanych kanałów RealMark.
 7. Edytor tekstu skryptu przerywał wyszukiwanie słów na znaku _ (podkreślnik), który teraz jest już traktowany jako cześć identyfikatora.
 8. Komenda skryptowa ColourSet() z argumentem size% ustawionym na 0 lub -1 zachowuje się teraz zgodnie z dokumentacją. Poprzednio ustawiała minimalny rozmiar 3.
 9. Eksport do MATLABa mógł generować fałszywy błąd nr 1.
 10. Komenda FilePath$(-3) zwracała ścieżkę zakończoną \CED\Spike2 zamiast \CED\Spike8.
 11. Komenda SerialRead() mogła zawieszać Spike2 jeżeli ustawiono odczyt z terminatorem, a podłączone urządzenie wytransmitowało więcej niż 1024 znaki bez terminatora.
Zmiany
 1. Jeżeli skrypty zostały ze sobą powiązane przy użyciu ScriptRun(), a potem nastąpiło przerwanie i wejście do debuggere przy pomocy przycisku Esc w punkcie, w którym powiązany skrypt był kompilowany, kompilowanie było przerywane, a skrypt zatrzymywany (co prawdopodobnie nie było zamierzone). Teraz Esc podczas kompilowania przerywa jedynie, jeżeli kompilator pracował przez kilka sekund.
 2. Czas upto komendy Count() nie jest zawierany w zakresie czasowym podglądu czasu (by dopasować się do zachowania podglądu wyników). Robi to różnicę jeżeli obiekt danych znajduje się dokładnie w czasie upto.
01/2015 8.03b Usunięte błędy
 1. Sekwencyjne wczytywanie dużych plików danych .smrx mogło zakończyć się niepowodzeniem z powodu błędu wewnętrznego drzewka indeksów. Symptomem błędu były brakujące obszary danych, które pojawiały się po powiększeniu podglądu brakującego regionu. Ta wersja może wczytywać pliki zawierające problem. Jeżeli plik nie jest otwarty z atrybutem read-only naprawimy drzewko indeksów przy pierwszym otwarciu.
 2. Jeżeli kanał miał kilka ścieżek, to komenda skryptowa MinMax() nie zwracała poprawnych pozycji minimów i maksimów dla danych WaveMark wykreślanych jako kształt fali. Wartości minimów i maksimów były poprawne.
 3. Komenda skryptowa MarkEdit() nie edytowała poprawnie wielościeżkowych fal WaveMark, gdy wektor był przekazywany, jako macierz danych.
 4. Okno dialogowe Set Marker Codes mogło wyświetlać wiadomość dla nieprawidłowego kanału, gdy otwarto je z menu kontekstowego (prawe kliknięcie) kanału znaczników.
 5. Okno dialogowe Channel Information zgłaszało błąd, gdy długość tytułów, jednostek lub komentarza wynosiła maksymalną, dopuszczalną długość.
 6. Jeżeli Talker generował więcej niż 1 kanał, to informacja o kanale nie była zapisywana poprawnie w konfiguracji próbkowania Talkera.
 7. Jeżeli eksportowano 64-bitowy plik .smrx do 32-bitowego pliku z zakresem czasowym przekraczającym limit 32-bitowego pliku .smr, to proces eksportu mógł się zawiesić.
 8. Komenda skryptowa PlayWavePoints() nie zmieniała liczby punktów do odtworzenia.
01/2015 8.03a Usunięte błędy
 1. Jeżeli zapisałeś graficzną sekwencję jako tekst, to był on zapisywany jako UTF-16LE a nie UTF-8. To uniemożliwiało użycie graficznych sekwencji w wersji 8.03.
 2. Jeżeli otwarto plik tekstowy, plik sekwencera lub skrypt będący w formacie UTF-16LE, ale zawierający jedynie znaki z kodami poniżej 128, nie był on konwertowany do poprawnego formatu.
 3. Jeżeli fala o arbitralnym kształcie była wolna (mniej niż 10kHz), to Micro1401-3 nie generował żadnego wyjścia,
 4. Jeżeli skrypt zawierał (#included) liczne pliki, debugger mógł się pogubić i pokazać znacznik kroku w nieprawidłowym pliku.
 5. Jeżeli usunięto ukryty kanał, używany jako źródło poziomych znaczników, podgląd nie był uaktualniany, by usunąć te znaczniki.
 6. Kod obliczający nieliniowe dopasowania, gdy zakładano, że wszystkie punkty posiadają taką samą wariancję (błąd najmniejszych kwadratów) mógł policzyć wartość r² jako "Not a number".
 7. Gdy po raz pierwszy ustawiano, by kanał zdarzeń był wyświetlany w trybie Rate histogram, zakres osi Y mógł być ustawiony od 0 do 0.
12/2014 8.03 Nowe funkcje
 1. Spike2 posiada teraz wbudowany tryb Unicode, w którym cały tekst stosuje zestaw znaków Unicode. Jeśli zostanie to wykorzystane do użycia rozszerzonych znaków w skryptach i plikach zasobów, to starsze wersje Spike2 będą w stanie wczytać skrypty i zasoby, ale nie będą poprawnie interpretowały rozszerzonego zestawu znaków.
 2. Pojawiły się nowe wyrażenia w oknach dialogowych, których można użyć do uzyskania wartości danych w kanale. Obejmują one odczyt wartości w danym punkcie oraz odczyt wartości średniej i odchylenia standardowego.
 3. Teraz masz do dyspozycji aktywne kursory poziome, które, gdy ruszy się kursor pionowy, automatycznie przemieszczają się do nowych pozycji; nowe komendy skryptowe HCursorActive() i HCursorValid() pozwalają obsługiwać tą funkcję z poziomu skryptu.
 4. Pojawiły się nowe komendy menu kontekstowego kursorów, które sprzęgają razem ze sobą pionowe kursory i pozwalają ustawić kursor poziomy tak, by podążał za punktem przecięcia kursora pionowego z sygnałem w kanale.
 5. Komenda skryptowa ChanMeasure() i okno dialogowe Cursor Regions posiadają nowy pomiar, Błąd Standardowy Średniej (SEM).
 6. Pojawiło się nowe okno dialogowe Decoration mode służące do rysowania danych RealMark wraz ze słupkami błędu i zakresu oraz odpowiednia, nowa komenda skryptowa ChanDecorate().
 7. Język skryptowy został rozszerzony, by umożliwić inicjalizację lub nawet deklarację macierzy jako stałej: na przykład: const colour$[]:={"Red","Green","Blue"};
 8. Macierz przekazywaną do zdefiniowanej przez użytkownika funkcji lub procedury możesz zadeklarować jako stałą. Wbudowane funkcje skryptowe, które akceptują macierze jako argumenty, ale nie zmieniają ich, również deklarują te macierze będące argumentami, jako stałe.
 9. Nowa komenda skryptowa ArrConv() wykonuje dyskretne konwolucje.
 10. Nowa komenda skryptowa Spline2D() wykonuje interpolacje 2D i może wydajnie generować "heat mapy".
 11. Teraz można dopasowywać krzywe do kanałów WaveMark wykreślanych jako kształty fal.
 12. Zostało zmienione okno dialogowe Show/Hide Channel, by umożliwić filtrowanie listy kanałów w oparciu o Tytuł i typ kanału. Dzięki temu łatwiej pracować z bardzo dużą liczbą kanałów.
 13. Nowa komenda skryptowa InStrRE() przeszukuje łańcuch tekstowy pod kątem powtarzających się regularnie wyrażeń.
 14. W miejscach, w których można było wpisać zakres kanałów, taki jak "1,3,4-7", można teraz wybrać kanały poprzez dopasowanie Tytułu, Jednostek lub Komentarzy do wyrażenia. Dotyczy to również komend skryptowych, które przyjmują łańcuchy specyfikacji kanału.
 15. Zakładka Channels okna dialogowego Sampling Configuration posiada podpowiedź, która podaje dodatkowe informacje dla kanałów na liście (na przykład wartości idealnych częstotliwości próbkowania).
 16. Okno dialogowe Sampling Configuration posiada nową opcję służącą do duplikowania kanału N razy, co oszczędza Ci wielu kliknięć na przycisk Duplicate.
Usunięte błędy
 1. W oknach dialogowych Cursor Y Values i Cursor Regions kliknięcie strzałki w dół, gdy widoczny był poziomy pasek przesuwania, mogło powodować wielokrotne wyświetlenie ostatniej linijki.
 2. W podglądzie wyników, podczas konwertowania tekstowego identyfikatora kanału (na przykład "2A") do numeru kanału, duże litery duplikatu były traktowane tak samo jak małe litery. W ten sposób "2A" było traktowane jako pierwszy duplikat, a nie jako 27 duplikat.
 3. Komenda skryptowa PlayWaveCopy() dawała błąd, jeśli nie dostarczono opcjonalnego argumentu read%.
 4. Komenda skryptowa FileConvert$() odwracała sens bitu "ignore file extension" w argumencie flags%. Mogło to prowadzić do dziwnych konwersji plików.
 5. Jeżeli użyłeś komendy skryptowej MemSave(), by zapisać do nowego kanału kanał pamięciowy z falą zawierającą luki i zmieniłeś typ kanału z Adc na RealWave lub z RealWave na Adc, to drugi i każdy kolejny blok był zapisywany z nieprawidłowymi danymi.
 6. Pliki .smrx z atrybutem tylko do odczytu, nie otwierały się.
 7. Importer Ascii (text) mógł zawieść jeśli dla czasów używano formatu hh:mm:ss.
 8. Debugger skryptów nie przechodził do właściwej linii po else należącym do deklaracji docase. Był to tylko kosmetyczny efekt; skrypt działał prawidłowo.
 9. W definiowanym przez użytkownika oknie dialogowym nie działał wybór pozycji na rozwijanej liście w DlgReal() lub DlgInteger(). Wpisanie wartości działało poprawnie.
 10. W podglądzie czasu, wyświetlanie rastrów kanałów z kodami znaczników nie używało kolorów tych znaczników.
 11. Możliwe było zawieszenie Spike2 podczas próbkowania z poziomu skryptu, który używał ChanWriteWave() do nadpisania ostatnio zapisanych danych.
Zmiany
 1. MeasureToXY() i MeasureToChan() już nie obsługują używania argumentu hw dla szerokości zbocza. Stare skrypty (napisane dla Spike2 wersji 3) mogą wymagać modyfikacji.
 2. W komendzi MMImage() zmieniło się znaczenie pojęć horyzontalny i wertykalny.
09/2014 8.02e Jest to ostatnia wersja Spike2 przed przejściem do trybu Unicode. Możesz pobrać tą wersję, jeżeli nie chcesz używać zastawu znaków Unicode, ale nie skorzystasz z Poprawek wprowadzonych w wersji 8.03.
Usunięte błędy
 1. Bramkowane przetwarzanie wykorzystujące kody znaczników nie działało poprawnie, gdyż akceptowane były prawie wszystkie znaczniki, nie tylko te o określonym kodzie.
 2. Możliwe było zawieszenie Spike2 przez skrypt, w którym główny program kończył się warunkowym wyrażeniem z instrukcją halt, jeśli warunek nie był spełniony (na przykład: if x then DoSomething();halt endif; with x set to 0).
08/2014 8.02d Usunięte błędy
 1. Użycie ChanSave() w 64-bitowym pliku .smrx, by dodać dane na końcu istniejącego kanału, który zawierał więcej niż 16MB danych, mogło zakończyć się niepowodzeniem.
 2. Okna dialogowe cursor regions i cursor values mogły duplikować dolną linię, jeśli kliknięto na przycisk w dół znajdujący się na poziomym pasku przewijania.
 3. Nie dało się otworzyć 64-bitowych plików .smrx.
 4. Tytuły okien podglądów czasu nie funkcjonowały prawidłowo jeżeli nazwa pliku zawierała nawiasy kwadratowe.
 5. Jeżeli lokalizacja Twojego komputera była ustawiona tak, by używać przecinków dla miejsc dziesiętnych (1,5 dla 3/2), eksportowanie danych do MATLABa powodowało, że dane zasobów nie były prawidłowo odczytywane.
 6. Podczas próbkowania do 32-bitowego pliku .smr, odczyty danych o zdarzeniach, które przekroczyły ostatni czas wystąpienie był urywany w punkcie wystąpienia.
07/2014 8.02c Usunięte błędy
 1. Informacja o aktywnych kursorach nie była poprawnie odzyskiwana z pliku zasobów, jeżeli kursory nie były ustawione w kolejności. Na przykład jeżeli używałeś kursorów 0, 1, 2, 3, 5 i 7 (kursor 4 wyłączony), to kursory 5 i 7 nie były przywracane.
 2. W oknie dialogowym Active cursors niektóre pola (na przykład Amplitude) nie były przywracane gdy okno zostało otwarte.
 3. W przypadku 64-bitowych plików smrx zawierających kanały z kształtami fal, zmiana kierunku wyszukiwania aktywnymi kursorami z do przodu na do tyłu nie zawsze skutkowała znalezieniem poprawnej pozycji przy pierwszym ruchy w tył.
 4. Operacja Copy As Text w Result view wykonywana na podglądzie, którego oś x zaczynała się na ujemnych wartościach, nie zawsze kopiowała wszystkie widoczne dane.
07/2014 8.02b Usunięte błędy
 1. Zmiany skali i offsetu kanału w 64-bitowym pliku danych smrx nie wymuszała nadpisania nagłówka kanału, co skutkowało tym, że zmiany nie były zapisywane gdy zamykano plik. Ponowne użycie kanału mogło skutkować powstaniem kanału, którego nie dało się poprawnie odczytać.
 2. Importer ASCI jest bardziej tolerancyjny dla kolumny czasu, która rozpoczyna się od wartości o wystarczającej liczbie istotnych miejsc po przecinku, by wydedukować częstotliwość próbkowania, ale później ma mniejszą liczbę miejsc po przecinku, tak jakby kolejne czasy były takie same. Teraz zawsze nazwy kanałów mogą być ustawione przez plik konfiguracyjny, zamiast pozostawiać nazwy odczytane z źródłowego tekstu.
07/2014 8.02a Usunięte błędy
 1. Użycie, w przypadku 64-bitowego pliku danych .smrx, komendy Reset na pasku narzędzi Sample control do rozpoczęcia próbkowania na nowo (co wyrzuca dane pobrane do tej pory) mogło powodować przejście pliku w stan zawieszenia. Mogło się to pojawiać gdy przed użyciem Reset próbkowałeś wystarczająco długo by wypełnić cykliczny system buforujący (około 8MB danych) lub wystarczająco długo by osiągnąć czas Flush to disk time ustawiony w zakładce Automation w konfiguracji Sampling’u.
06/2014 8.02 Nowe funkcje
 1. Teraz możesz wybrać, by być ostrzeganym podczas zamykania pliku danych, że dane w kanałach buforu pamięci mogą zostać utracone. Ustawiliśmy początkowy próg ostrzegania tak, by ostrzegał Cię podczas interaktywnego zamykania pliku, ale nie podczas zamykania z poziomu skryptu; można to zmienić w Preferences.
 2. Podczas debuggowania skryptu kursor tekstowy przesuwa się na początek każdego wyrażenia zamiast na początek linii zawierającej wyrażenie; Jest to pomocne gdy skrypt posiada kilka wyrażeń w linii.
 3. Kliknięcie prawym przyciskiem myszki na pasek nagłówka podglądu daje opcję skopiowania do schowka całej ścieżki dostępu do związanego z nim pliku.
 4. W oknie clustrowania, okno podglądu INTH teraz zawiera pionowy kursor ustawiony na minimalny interwał. Możesz zmieniać minimalny interwał poprzez przeciąganie kursora.
 5. Importer Plexona teraz rozpoznaje pliki danych PLX zmodyfikowane off-line.
 6. Importer Alpha Omega teraz identyfikuje wszystkie typy danych Event i znaczników w formacie plików MPX.
 7. Importer DSI w Wersji 5 jest teraz znacznie szybszy przy dużych zestawach danych (mamy raporty o 100 krotnym przyspieszeniu). Wciąż musisz instalować 32-bitową wersję Spike2, by użyć tego importera ponieważ biblioteka interfejsu dostarczana przez DSI jest jedynie 32-bitowa.
 8. Importer Axon Instruments już nie jest ograniczony do plików posiadających mniej niż 65536 bloków danych. Musisz instalować 32-bitową wersję Spike2, by użyć tego importera ponieważ biblioteka interfejsu dostarczana przez Axon jest jedynie 32-bitowa.
 9. Importer ASCI teraz przechowuje informacje konfiguracyjne jedynie w plikach XML. Zostało to przekodowane w tym wydaniu, by było bardziej wydajne. Zajrzyj do interaktywnego helpa dostarczonego z importerem, aby uzyskać więcej informacji.
Usunięte błędy
 1. Błędy skryptu w funkcji związanej z paskiem narzędzi, oknem dialogowym lub przyciskiem okna dialogowego nie wskazywały linii skryptu, która je powodowała.
 2. Jeżeli błąd skryptu pochodzący z wbudowanej komendy nie był związany z określonym argumentem, na przykład przywołanie DlgShow() ze zbyt małą liczbą argumentów, pojawiał się jedynie numer błędu a nie użyteczna informacja.
 3. Podczas przeprowadzania File Export z poziomu skryptu , pojawiał się pasek postępu, ale skrypt nie był informowany o przerwaniu operacji przez użytkownika. Podczas uruchamiania interaktywnego pasek postępu się nie pojawiał. Teraz pojawia się pasek postępu podczas interaktywnego eksportu, a nie pojawia się podczas eksportu skryptem. W przyszłości możemy dopuścić, aby sterowany skryptem eksport prosił o pasek postępu.
 4. Podczas rejestrowania twoich działań, kliknięcie na podglądzie opartym na tekście nie zawsze rejestrowało komendę FrontView() lub dodawało ViewFind("view title..."); na stracie skryptu.
 5. Tryb OR filtra znaczników testował kod znacznika n z matrycą n zamiast przetestować je wszystkie z pierwszą maską.
 6. Dokumentacja niepoprawnie wskazywała kierunek pulsów cyfrowych NDR i NDRL na nowoczesnych 1401.
 7. W 64-bitowym pliku smrx, jeżeli usunąłeś kanał a następnie go użyłeś ponownie, kolejne odczyty z kanału mogły nie zadziałać, zwykle powodując powstanie przerw w podglądzie. Dane były zapisywane poprawnie, ale tablica indeksów mogła posiadać niepoprawne informacje. Pliki w tym stanie można naprawić przy pomocy S64Fix.
 8. Nazwy 32-bitowych plików danych tworzone przez zakładkę Automation w oknie dialogowym Sampling Configuration zawsze posiadały rozszerzenie .smrx, co uniemożliwiało programowi Spike2 otwarcie ich. Możesz otworzyć takie pliki zmieniając ich rozszerzenie na .smr.
 9. Zmiana numeracji kursorów lub użycie CursorRenumber() na wielu kursorach zlokalizowanych na tym samym pikselu mogło pozostawić za sobą ślad kursora.
 10. Graficzny edytor sekwencji może teraz ustawić losowe, oparte na statystyce Poissona, opóźnienia, które są bardzo długie w porównaniu z okresem kroku sekwencji. Poprzednio, najdłuższe opóźnienie, jakie można było ustawić przy 0.01ms okresie kroku wynosiło sekundę lub coś około tego; teraz jest to wiele minut.
 11. Jeżeli zapisałeś do pliku podgląd wyników z wyświetlaniem Raster możliwe było, podczas następnego otwarcie pliku, otrzymanie nieprawidłowej skali Y.
 12. Wolne generowanie krzywej arbitralnej przy pomocy Power1401 mk II z oprogramowaniem układowym w wersji 9, nie generowało żadnego wyjścia.
 13. Zmiana liczby kanałów w podglądzie wyników, gdy były wyświetlane dane typu Raster, mogło zawieszać Spike2.
 14. Tryb Overdraw 3D nie działał podczas próbkowania.
03/2014 8.01c Usunięte błędy
 1. Wsteczne wyszukiwanie w kanałach WaveMark traktowanych jak sygnał falowy nie działało w 64-bitowych plikach. W 32-bitowych plikach można było otrzymać wynik, który był po czasie startu.
 2. Pomiary amplitudy lokalnego minimum dla zdarzeń wykreślonych jako chwilowa i średnia częstotliwość lub poziom oraz dla danych RealMark były niepoprawne.
 3. Jeżeli wybrałeś w oknie dialogowym filtra FIR, filtry All Pass lub All Stop, wyświetlany sygnał falowy nie zawsze był uaktualniany.
 4. Możliwe było pojawienie się kilku zestawów filtrów w oknie dialogowym filtra FIR.
Zmiany
 1. Pomiary Peak i Trough teraz uwzględniają nachyloną linię bazową podczas wykrywania wartości minimalnych i maksymalnych. Poprzednio absolutna wartość maximum lub minimum była używana, a następnie ustawiana względem linii bazowej.
02/2014 8.01b Usunięte błędy
 1. Nie działało w trakcie próbkowania zmienianie, interaktywne lub poprzez skrypt, sekwencji wyjściowej.
 2. W definiowanym przez użytkownika oknie dialogowym posiadającym odwołanie do funkcji zmieniającej, jeżeli poprzez kliknięcie nastąpiła zmiana w aktywnym polu, to funkcja zmieniająca była przywoływana dla pól DlgReal() i DlgInteger(), nawet jeśli one nie uległy zmianie.
Zmiany
 1. Gdy ustawione są poziome etykiety osi Y, jednostki osi są wyświetlane, chyba, że oś jest niższa niż 2 znaki (było 4 znaki).
02/2014 8.01a Usunięte błędy
 1. Jeżeli utworzyłeś podgląd danych XY, a następnie użyłeś XYKey(1,0) by ukryć klucze, mogły się one pokazać, a dodawanie danych do podglądu mgło zawiesić Spike2.
 2. Zakres czasowy komendy skryptowej MarkSet() obejmował czas od startu do zakończenia, ale go (zakończenia) nie obejmował. Nie pasowało to do wersji 7, w której czas końca był obejmowany.
 3. Jeżeli pasek narzędzi Sample control był ukryty, gdy Spike2 startował, przyciski paska narzędzi mogły być wyświetlane zbyt wysoko na pasku.
02/2014 8.01 Nowe funkcje
 1. Wielościeżkowe dane WaveMark (Stereotrody i Tetrody) teraz nie muszą posiadać portów 1401 ułożonych w sekwencji. Komendy skryptowe SampleWaveMark() i SampleChanInfo() zostały rozszerzone by to obsłużyć.
 2. Pasek narzędzi Sample i Script posiadają teraz komendę menu kontekstowego (kliknięcie prawym przyciskiem myszki), usuwającą przycisk.
 3. Specyfikacja interfejsu Talker jest teraz wersją 2 i użytkownicy języka skryptowego mogą komunikować się z talkerami, które to obsługują, przy pomocy nowych komend TalkerSendStr() i TalkerReadStr().
 4. Talkers w wersji 2 mogą zażądać rozpoczęcia lub zakończenia próbkowania i mogą wymusić uruchomienie skryptu o określonej nazwie.
 5. W edytorze skryptów możesz nawigować do zdefiniowanej przez użytkownika Func lub Proc (nawet, jeśli ich kod znajduje się w dołączonych plikach) klikając prawym przyciskiem myszki na nazwie.
 6. W edytorze skryptów, jeżeli klikniesz prawym przyciskiem na wbudowanej funkcji lub słowie kluczowym skryptu, pojawi się menu kontekstowe zawierające Help for... . Wybranie tej opcji otworzy treść najlepiej dopasowaną do tego obiektu, jaka znajduje się w pliku helpa. Jest to równoważne z użyciem F1, gdy kursor tekstowy znajduje się na tym obiekcie.
 7. Lista autouzupełniania, w edytorze skryptów, zawiera teraz obiekty Func i Proc z dołączonych plików. Aby to działało musisz zaznaczyć opcję Included files w oknie dialogowym autouzupełniania.
 8. W edytorze skryptów możesz teraz zatrzymać kursor myszki nad nazwą zdefiniowanej przez użytkownika lub wbudowanej Procedury albo Funkcji, aby wyświetlić podpowiedź dotyczącą tego obiektu. Możesz ustawić swoje własne podpowiedzi, dla funkcji zdefiniowanych przez użytkownika.
 9. W edytorze skryptów, podpowiedzi odwołań (pojawiające się, gdy wpiszesz ’(’ po nazwie funkcji) śledzą to, co wpisujesz i jeżeli jako argumentów funkcji wpisujesz nazwy znane systemowi, oferują on dodatkowe podpowiedzi.
 10. Komenda skryptowa MarkMask() została rozszerzona o zgłaszanie aktywnego filtra znaczników.
 11. Komenda skryptowa PlayWaveCopy() może teraz, oprócz zapisywania, również wczytywać dane z 1401.
 12. Rozszerzono komendę skryptową Modified() w podglądach Time, by wymusić przejście danych przez dysk. Jest to równoważne z okresowym zrzutem danych na dysk, ustawianym w zakładce Automation w oknie dialogowym Sampling Configuration.
 13. W większości przypadków eksport danych MATLAB, w podglądach czasu, jest szybszy. Eksport danych Waveform posiada nowe opcje pozwalające ignorować przerwy w danych oraz wymuszać tą samą liczbę punktów na kanał podczas eksportu kilku kanałów próbkowanych w tym samym tempie.
 14. Okno dialogowe śledzi teraz wpisy użytkownika i jeśli pole jest nieprawidłowe, zamiast otworzyć okienko z wiadomością, przycisk OK nie zostaje udostępniony. Informacje o błędzie pokazują się teraz, jako część okna dialogowego.
 15. Importery: do importu Axon, MC_Rack i Biopac używane są najnowsze biblioteki (wciąż dostępne jedynie w 32-bitowych wydaniach Spike2). W importerze NewBehavior (Neurologger) możesz wybrać sesję rejestracyjną.
Usunięte błędy
 1. Możliwe było przesunięcie osi Y okna dialogowego z kształtem spajków (z wyłączeniem ustawień online) do wartości poza zakresem danych. Dane były poprawnie ograniczone, ale oś nie.
 2. Podczas próbkowania danych z tetrody (4 ścieżki), niewyzwalany podgląd danych on-line w okienku dialogowym kształtu spajków pokazywał ścieżki 0,2,2,3. Nie miało to wpływu na rejestrowane dane.
 3. Podczas rejestracji MeasureToChan() i MeasureToXY() pomijany był argument szerokości w trybach iteracji progu.
 4. Kanały poziomów zapisane do 32-bitowego pliku smr były inwertowane.
 5. Jeżeli dane z poziomem zdarzeń zapisywane do 64-bitowego pliku smrx zawierały zdarzenia o zduplikowanych czasach, mechanizm usuwający te zdarzenia mógł zawieść. Prowadziło to do sytuacji, w której dwa zdarzenia mają być zapisane jednocześnie na dysk; było to wykrywane, jako błąd i próbkowanie mogło zostać przerwane.
 6. Użycie podczas próbkowania Modified(0,0) na kanale typu Level ze zdarzeniami mogło przerywać próbkowanie i wyświetlić Error 23.
 7. Eksportowanie do pliku MATLAB więcej niż 20000 czasów zdarzeń mogło zawieszać Spike2.
 8. Można było zmylić okno dialogowe Active Cursor poprzez ustawienie nielegalnych wartości, a następnie zmianę numerów kursorów. Teraz nie można zmienić numerów kursorów, jeżeli okno dialogowe jest w nielegalnym stanie.
 9. Importery: Zostało poprawione skalowanie y w importerach Alpha Omega i Neuralynx. Importer ASCII (tekst) mógł się mylić w czasach danych typu TextMark. Teraz importer CFS poprawnie pobiera czasy z kanałów za znacznikami.
Zmiany
 1. W Graficznym edytorze sekwencji odwołujemy się teraz do Section A do Section Z, a nie do Key A do Key Z.
12/2013 8.00a Nowe funkcje
 1. Dodano komendę skryptową ArrHist() służącą do binaryzacji wartości macierzy do histogramu.
Usunięte błędy
 1. Przeszukiwanie wstecz kanałów zawierających sygnał falowy, poddanych przetworzeniu slope, mogło zawieszać Spike2.
 2. Ponowne użycie usuniętego kanału jako kanał innego typu w pliku .smrx (64-bity) mogło powodować niepowodzenie w wyszukiwaniu danych.
 3. Przywołanie komendy skryptowej ChanList(), gdy aktualne okno nie było podglądem czasu, wyników lub XY, zgłaszało błąd zamiast zwrócić 0.
12/2013 8.00 Nowe funkcje
 1. Dane są teraz zapisywane do nowego, 64-bitowego systemu plików, pozwalającego na niemal nieograniczony rozmiar i czas trwania rejestracji; stary 32-bitowy system jest wciąż obsługiwany, więc stare pliki mogą być odczytywane i modyfikowane.
 2. W oknie dialogowym Sampling Configuration możesz wybrać, do którego formatu (32-bitowego, czy 64-bitowego) chcesz próbkować.
 3. W nowym systemie plików czasy próbkowania nie są już ograniczone do 2 bilionów taktów zegara; przy 1 mikrosekundowym takcie możesz próbkować nieprzerwanie przez wiele lat.
 4. 64-bitowe pliki, w przypadku wyzwalanych i zsynchronizowanych fal, zapisują dokładnie tyle danych ile jest wymagane; 32-bitowe pliki zawsze zapisują całkowity blok dyskowy, co zwykle powoduje zapis większej ilości danych niż to jest konieczne.
 5. Nowy program narzędziowy S64Fix służy do odzyskiwania danych z uszkodzonych, 64-bitowych plików danych (podobnie, jak program SonFix dla 32-bitowych plików).
 6. Teraz, jeżeli masz 64-bitowy system, to instalujemy 64-bitową wersję programu. Działa ona szybciej niż 32-bitowa wersja i pozwala na dostęp do większej ilości pamięci.
 7. Pojawiły się ulepszenia systemu importu danych, pozwalające na operowanie dłuższymi zakresami czasowymi i większymi plikami oraz dające więcej informacji i kontroli podczas interaktywnego importowania plików.
 8. Wyświetlanie sonogramu lepiej radzi sobie z przerwami w danych i posiada teraz opcjonalny klucz do określania intensywności.
 9. Kliknięcie prawym przyciskiem myszki na przycisku paska skryptów lub próbkowania otwiera menu kontekstowe, z którego można otworzyć skrypt lub konfigurację próbkowania.
 10. Menu kontekstowe, w pasku próbkowania, pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie próbkowania i kontrolę stanu zapisu.
 11. Teraz, podczas próbkowania z Micro1401 mk II (by dopasować się do innych, obsługiwanych typów 1401) można ustawić poziomy limitujące amplitudę spajka. Ustalają one górną i dolną amplitudę akceptowalnego spajka.
 12. Jeżeli importujesz dane falowe do bufora pamięciowego RealMark, wartość pik/minimum/poziom związana z importem jest zapisywana w pierwszej wartości znacznika. Możesz również wybrać, by obie wartości, czasy Peak i Trough lub czasy Rising i Falling, były importowane w jednej operacji. Komenda skryptowa MemImport() została poszerzona o obsługę tej funkcji.
 13. Język skryptowy pozwala Ci na definiowanie domyślnych wartości argumentów proc i func.
 14. Wartości całkowite w skryptach są teraz 64-bitowe (w poprzednich wersjach były 32-bitowe), by pozwolić komendzie ChanData(), użytej na kanale opartym na zdarzeniach, na zwrot 64-bitowych czasów, jako wartości całkowitej.
 15. Sekwencer wyjścia ma teraz dwie nowe instrukcje TICK0 i TICKS, które zostały rozszerzone, aby lepiej radzić sobie z czasami, które były zbyt duże by zmieścić się w 32-bitowych zmiennych sekwencera. Pojawiła się nowa komenda skryptowa SampleSeqTick0().
 16. Komenda skryptowa FileSaveAs(), dodaje teraz rozszerzenie pliku, gdy żadne nie zostało podane. Gdy zostanie ona użyta z oknem multimediów, by zapisać aktualną klatkę w postaci bitmapy, możesz ustawić pustą nazwę lub użyć nazwy z wieloznacznikami. Spowoduje to zapytanie użytkownika o nazwę (tak, jak dla innych windowsowych typów).
 17. Sekwencer wyjścia posiada teraz nowe funkcje sTk64h() i sTk64l(), konwertujące czasy w sekundach do 64-bitowej liczby taktów zegara.
 18. Komenda skryptowa BReadSize() teraz akceptuje -n podczas odczytywania ciągu znaków. Powoduje to zatrzymanie odczytu po osiągnięciu znaku null (ASCII kod 0) lub po n znakach.
 19. Edytor tekstowy sekwencera wyjścia posiada teraz kontrolki Keys i Labels pozwalające nawigować do dowolnej definicji wciśnięcia przycisku lub dowolnej etykiety w sekwencji.
 20. Maksymalny rozmiar definiowanego przez użytkownika okna dialogowego jest teraz ograniczony do rozmiaru głównego ekranu. Poprzednio było to ustawione odgórnie do mniejszego rozmiaru. Poprzedni limit jest używany, gdy główny ekran jest mniejszy niż ten limit, co zapewnia wsteczną kompatybilność.
 21. DlgCreate() pozwala ustawić negatywne wartości szerokości i wysokości, by ograniczyć rozmiar okna dialogowego, gdy przekracza on ustawioną wielkość.
 22. Okno dialogowe Y Axis Range posiada szybkie przewijania przy wyborze kanału.
 23. Komendy skryptowe BWriteSize() i BReadSize() teraz akceptują 8, jako rozmiar zmiennej całkowitej (dla 64-bitowych danych). Aby zachować wsteczną kompatybilność komendy BRead() i BWrite() używają rozmiaru 4 (32-bity) dla zmiennych całkowitych.
 24. Komenda skryptowa BSeek() może teraz przeszukiwać plik w położeniu o 64-bitowym offsecie. Wersja 7 Spike2 była ograniczona do 32-bitowego offsetu.
 25. Pojawiły się ulepszenia w systemie importu danych, które pozwalają na dłuższe zakresy czasowe i większe pliki oraz dające więcej informacji i kontroli podczas interaktywnego importowania plików.
 26. Możesz zdefiniować kombinacje Alt i klawisz, służące do aktywacji przycisków w paskach narzędzi Script i Sample.
 27. Nowa komenda skryptowa DlgFont() daje większą kontrolę nad fontami użytymi w zdefiniowanym przez użytkownika oknie dialogowym.
 28. Komenda skryptowa SampleWrite() została rozszerzona, by zaznaczać zakresy czasowe, które zostaną zapisane.
 29. System eksportu plików do MATLAB może zapisywać pliki większe niż 4 GB, jeżeli zostanie wybrany format wersji 7.3. Zwróć uwagę na to, że 32-bitowe wersje MATLAB nie radzą sobie z dużymi plikami danych.
 30. Teraz możesz generować dane stereotrodowe i tetrodowe z kanałów zawierających kształt sygnału falowego, które posiadają różne jednostki. Wszystkie kanały używają skalowania i jednostek pierwszego wybranego kanału.
 31. Komenda skryptowa ArrStats() oblicza średnią, wariancję, asymetrię i kurtozę macierzy.
 32. Komenda skryptowa MATTrace() oblicza obrys macierzy.
Zmiany
 1. Próbkowanie przy użyciu 1401plus i oryginalnego micro1401 nie jest już obsługiwane. Jeżeli musisz próbkować dane przy ich pomocy, użyj wersji 7 Spike2 (również dołączona do dystrybucyjnego CD).
 2. Twój 1401 musi mieć aktualny firmware, by próbkować dane. Jeżeli firmware jest nieaktualny, to zostaniesz poproszony o uaktualnienie go, gdy będziesz próbował rejestrować. Możesz sprawdzić, czy masz uaktualnioną wersję firmware, poprzez komendę About Spike2 z menu Help. Uruchomienie wersji 8, w połączeniu z nowoczesnym firmwarem, pozwala na usprawnienie przechwytywania danych i uniknięcie obsługi starych i nieefektywnych protokołów transferu danych.
 3. Z menu Script została usunięta komenda Convert DOS script do konwersji skryptów wersji Spike2 dla MS-DOS. Jeżeli komenda ta okaże się potrzebna, to jest ona obecna w wersji 7 Spike2.
 4. Argument yes% komendy skryptowej FileSaveAs() jest teraz zestawem znaczników. Jeżeli wersja 7 skryptu używa argumentu różnego od 0 lub 1, to możesz nie uzyskać identycznym wyników w wersji 8. Zamień argument poprzez (argument) != 0 i wszystko powinno działać dokładnie jak w starej wersji.
 5. Komendy ScriptBar() i SampleBar() usuwają ciągnące się znaki "|" podczas zwracania łańcuchów związanych z przyciskiem. To nie powinno powodować problemów w istniejących skryptach.
 6. Domyślny rozmiar Working Set został zwiększony.
 7. Już nie dostarczamy drukowanych, ręcznie wykonywanych podręczników (większość użytkowników ich nie używała, a pomoc on-line posiada aktywne linki i zawiera więcej informacji, ponadto utrzymanie podręcznika obok pliku helpa kosztowało nas znaczny wysiłek). Zamiast tego dostarczamy PDF drukowanego podręcznika, który jest tworzony z pomocy on-line.
 8. Już nie instalujemy rozszerzeń skorupy SonCols lub SonInfo; wynika to ze zmian, jakie Microsoft wprowadził do rozszerzeń skorupy.
 9. Importer plików tworzy teraz 64-bitowe pliki .smrx, a nie 32-bitowe pliki .smr. Skrypty, które importują pliki, a następnie je dalej przerabiają, mogą wymagać modyfikacji, by otworzyć pliki .smrx zamiast .smr.
 10. Stary argument flags% komendy skryptowej FileSaveAs() został przemianowany na expt%, a argument yes% na flags%.
 11. Zarówno komenda FileSaveAs(), jak i FileNew() mają zmodyfikowane znaczenie argumentu big%, by obsługiwać 64-bitowe pliki danych. Jeżeli używałeś tego argumentu w skrypcie i chcesz utworzyć 64-bitowy plik, powinieneś zmienić wartość argumentu na 2.
 12. Komenda skryptowa SampleBigFile() ma zmodyfikowane znaczenie swojego opcjonalnego argumentu. Jeżeli używałeś tego argumentu w skrypcie i chcesz próbkować do 64-bitowych plików, powinieneś zmienić wartość argumentu na 2.
Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85235190
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×